Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wij, de overheid - A+O fonds Gemeenten

Presentatie bij het boek "Wij, de overheid", te bestellen op http://boek.ambtenaar20.nl
by

Davied van Berlo

on 12 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wij, de overheid - A+O fonds Gemeenten

De complexe overheid Overal waar een grens wordt gelegd, ontstaat behoefte aan samenwerking en kennisuitwisseling over die grens heen, binnen organisaties, tussen organisaties en naar buiten toe. De overheid vernetwerkt. Overheidsorganisaties verliezen aan invloed In de netwerksamenleving neemt de invloed van overheidsorganisaties af ten gunste van individuele medewerkers, netwerken en de samenleving. Van organisatie naar individu:
Het aantal verbindingen tussen organisaties neemt toe en wordt op individueel niveau onderhouden. Van organisaties naar netwerken:
Het middelpunt van de samenwerking ligt niet bij een organisatie maar in netwerken tussen organisaties. Van overheid naar samenleving:
Steeds vaker zijn burgers of maatschap-pelijke partijen onder-deel van netwerken die werken aan een publieke taak. Netwerksamenleving “A modern type of society with an infrastructure of social and media networks that characterizes its mode of organization at every level: individual, group/organizational and societal. Increasingly, these networks link every unit or part of this society (individuals, group and organizations). In western societies the individual linked by networks is becoming the basic unit of the network society.”
Jan van Dijk, The Network Society Netwerken Cocreatie rond een thema Individuen De menselijke maat als uitgangspunt Platformen Waar verbindingen ontstaan en cocreatie plaatsvindt Denken in netwerken:
Niet de organisatie staat centraal,
maar het onderwerp. Denken vanuit het individu,
want individuele medewerkers dragen bij aan cocreatie in netwerken. Denken in platformen,
want platformen maken de samenwerking in netwerken mogelijk. Decentraal leiderschap
Het hiërarchische niveau waarop contact onderhouden wordt met andere organisaties daalt binnen de overheid. Uitdaging:
Om medewerkers maximaal te laten presteren in een netwerksamenwerking moeten organisaties gaan werken met een ander organisatiemodel, waarbij de medewerker centraal staat. De werkplek wordt sociaal
Online software maakt het mogelijk om gezamenlijk te werken aan één product, in groepen te werken met meerdere mensen en over grenzen heen te werken rond een thema. Individualisering
Het aantal verbindingen tussen organisaties neemt toe en wordt op individueel niveau onderhouden. Vernetwerking
Het middelpunt van de samenwerking ligt niet bij een organisatie maar in netwerken tussen organisaties. Vermaatschappelijking
Steeds vaker zijn burgers of maatschappelijke partijen onderdeel van netwerken die werken aan een publieke taak. voorbeeld Individualisering van netwerken
In een vernetwerkte samenleving vindt de uitvoering van publieke taken plaats in een cocreatie van verschillende partijen.
Netwerksamenwerking vindt niet alleen plaats op bestuurlijk en organisatorisch, maar steeds vaker op persoonlijk niveau.
Individuen krijgen een grotere verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van organisaties in samenwerkingsverbanden. In een netwerksamenleving zijn geen vaste sleutelposities meer omdat via netwerken altijd de kortst mogelijke verbinding wordt gevonden, desnoods om jou heen. wijkmanager overheid managers ondernemings-
raad communicatie-
afdeling Om deel te kunnen nemen aan netwerksamenwerking moet de overheid
pro-actief verbinden en ervoor zorgen dat de juiste mensen aan tafel zitten;
focussen op de eigen meerwaarde en een unieke bijdrage leveren aan het netwerk;
een platform bieden voor de cocreatie en het netwerk daarmee faciliteren. Het initiatief voor een cocreatie kan van alle kanten komen. Wat is de rol
van de overheid?
Wat is de meerwaarde van jouw organisatie in de samenleving? 'De burger centraal' houdt in dat alle professionals rond een casus bij elkaar komen en één van hen de schakelfunctie vervult. Door het persoonlijk netwerk rond een burger bij elkaar te brengen in een platform (bijvoorbeeld een eigenkrachtconferentie) faciliteert de overheid de samenwerking in die casus. Professionals zijn actief op meerdere platformen om samen te werken met netwerken van collega's, van vakgenoten of rond een casus. Platformen maken verbindingen mogelijk tussen individuen en faciliteren cocreatie in netwerken en over organisatiegrenzen heen. Strategische beleidsinstrument
Platformen kunnen binnen de overheid en in de samenleving worden ingezet als strategisch beleidsinstrument om groepen bij elkaar te brengen en uitwisseling te stimuleren. Een online platform kan de cocreatie in netwerken verbeteren door

een versnelling van de uitwisseling;
een verbreding van het netwerk;
de verzameling van alle bijdragen. De samenwerking in een netwerkgroep of een online discussie is vergelijkbaar met een vergadering en vraagt om een voorzitter of communitymanager om richting te geven aan de uitwisseling. Uitdaging:
Digitaal vergaderen en online voorzitten zijn competenties waar de overheid meer in moet gaan investeren om sturing te geven in netwerksamenwerking. Pleio is opgericht als platform voor samenwerking in de publieke zaak met als doel
cocreatie en samenwerking voor de publieke zaak te faciliteren en te stimuleren;
online functionaliteiten te bundelen en overheidsbreed te hergebruiken (kostenbesparing);
continuïteit van de dienstverlening en controle over overheidsdata binnen de overheid te garanderen. 1. Pleio biedt de mogelijkheid aan gebruikers om een eigen werkomgeving in te richten en om een samenwerkruimte te openen rond een thema.

2. Pleio biedt de mogelijkheid aan organisaties om een deelsite te openen voor cocreatie binnen de organisatie (intranet) of daarbuiten. Door de groeiende professionaliteit en het stijgende kennisniveau zijn burgerinitiatieven steeds vaker een gelijkwaardige partner voor overheidsorganisaties. Maakbaarheid 2.0
Om sturing te geven aan ontwikkelingen in de samenleving moet de overheid deelnemen aan netwerken en invloed uitoefenen door bij te dragen aan cocreatie. Reorganisatie
van de publieke zaak De netwerksamenleving vraagt om een reorganisatie van de publieke zaak. Daarbij draait het niet om een terugtredende overheid, maar om een nieuwe taakverdeling in de samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheid, om cocreaties. Big Society
De oplossing voor het in stand houden van voorzieningen en het verbeteren van de kwaliteit van de publieke zaak ligt niet in de markt of de overheid, maar in de samenleving. New Public Governance (NPG): Publieke taken kunnen worden uitgevoerd door overheidsorganisaties, marktpartijen of burgers in afstemming met elkaar. Sociale productiviteit
De balans tussen bijdragen vanuit markt, overheid en samenleving om publieke dienstverlening in te vullen en meerwaarde te creëren. Glijdende schaal van overheidsparticipatie
Er is een glijdende schaal van overheidsparticipatie waarbij afhankelijk van het thema meer ruimte en verantwoordelijkheid komt te liggen bij burgers (eigen kracht) of medewerkers (zelforganisatie). Cocreatie Burgerinitiatieven en participatie:
Initiatieven uit de samenleving of projecten van de overheid waar verschillende partijen en personen aan bijdragen. 1. Eigen kracht en persoonlijke netwerken:
Een aanpak die is gericht op het mobiliseren van iemands persoonlijke netwerk met als doel gezamenlijk iemand vooruit te helpen. 4. Werkomgeving en netwerkteams:
Persoonlijke werkwijze waarbij wordt gewerkt in samenwerkende groepen, ondersteund door een daarvoor toegeruste ict-omgeving. 3. Zelforganisatie en publiek ondernemerschap:
Organisaties, samengesteld uit verschillende betrokkenen, die de uitvoering van publieke taken op zich nemen. 2. Sturing via deelname
De overheid geeft sturing aan de samenleving door cocreatie te faciliteren, door te werken in netwerken en door bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven. Eén overheid
Via online platformen zijn de mensen met de juiste kennis te vinden en kunnen ze met elkaar samenwerken in projecten of dossiers rond maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Professionele professionals
Medewerkers zijn in staat om zelf sturing te geven aan (de kwaliteit van) hun werk en nemen hun vakkennis, publieke waarden en organisatiedoelstellingen daar in mee. Bagage van de publieke professional
Vakkennis: de publieke professional heeft kennis van zaken en draagt vanuit die meerwaarde bij aan een samenwerkingsverband;
Publieke waarden: de publieke professional werkt vanuit algemene ambtelijke waarden (integriteit, onafhankelijkheid, etc.) en vertegenwoordigt het algemeen belang;
Doelstellingen van de organisatie: de publieke professional is bekend met de politieke opdracht van zijn organisatie en draagt bij aan de vervulling daarvan. Erik Gerritsen
“De zelfsturende professional als eindbeeld” Humberto’s paradox
De overheid is tegelijkertijd één organisatie èn een verzameling van organisaties met eigen doelen en taken.

Humberto's paradox kan worden opgelost door de inzet vanuit verschillende overheidsorganisaties te organiseren rond maatschappelijke thema's. Het Nieuwe Werken
Een veranderstrategie om organisaties efficiënter en flexibeler te laten werken en medewerkers meer ruimte te geven om hun eigen werk in te richten. HNW bij de overheid is met name gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering en niet op het behalen van strategische doelen. Het sociale contract Het sociale contract tussen overheid en burgers is aan het verschuiven:

Politici kunnen niet meer direct sturen in de samenleving, waardoor hun positie in het sociale contract verzwakt;
Burgers dragen zelf meer bij aan publieke taken, waardoor hun positie in het sociale contract belangrijker wordt. Democratie bestaat uit het recht om te stemmen, het publieke debat en de gemeenschappelijke invulling van de publieke zaak, de doe-democratie. Vernieuwingen in technologie en communicatie leiden tot veranderingen in het politieke systeem. Deze vernieuwing wordt zichtbaar in de doe-democratie en het publieke debat, maar nog niet in het politieke systeem. Digitalisering kan zorgen voor een verfijning van de representatieve systeem door vaker te stemmen en meer op onderwerp te stemmen. Door een systeem van gedelegeerd stemmen kan de invloed van burgers op het politieke systeem groeien en kunnen er leiders opstaan op onderwerp. Het politieke systeem staat door de netwerksamenleving voor een aantal fundamentele vragen:

Legitimiteitscrisis: Als het politieke systeem niet meer aansluit op de realiteit van de netwerksamenleving, wat betekent dat voor onze democratie en ons bestuur?

Digitale democratie: Welke mogelijkheden zijn er dan om besluitvorming en representatie te organiseren op een manier die past in een netwerksamenleving?

Politieke partijen: Hoe verandert de rol van politieke partijen vervolgens en wat is dan het verschil met netwerken en belangengroepen? Internet maakt complexere vormen van samenwerking en kennisuitwisseling mogelijk, maar vraagt ook om nieuwe manier van denken: in netwerken, individuen en platformen. Mutuals Trusts 2. 3. @davied
davied.nl Jeugdzorg Ondernemers-
dossier Thema Ondernemer Patiënt Burger Maatschappelijk probleem Casus Dossier Thema Ondernemers Burgers Overheid Overheid Overheid Partners EPD De juiste mensen
rond de tafel Online dossier
Alle relevante gegevens over een casus staan bij elkaar, van overheden, van andere instanties en van de persoon zelf;
De persoon is eigenaar van het online dossier en bepaalt wie toegang heeft tot welke gegevens (eigen verantwoordelijkheid);
Informatievoorziening en dienstverlening kunnen op maat worden afgestemd en verbindingen gelegd met andere casussen. Pleio in getallen
Ruim 38.000 gebruikers
Bijna 600 deelsites
Bijna 4500 groepen
Ruim 10.000 blogs
Bijna 70.000 bestanden

Sinds januari 2011 boek.ambtenaar20.nl www.ambtenaar20.nl | www.pleio.nl Generatie Y geboren tussen 1985 en 2000 Generatie Z geboren tussen 1995 en 2012 Bureaucratie Organisatie Hiërarchie Organisatiestructuur
Functieprofielen
Procedures Informele contacten
Afstemming
Netwerken Infrastructuur

Platform Welche Regierung die beste sei? Diejenige, die uns lehrt,
uns selbst zu regieren. ? ? Zwermen “De levensduur en het bereik van een actie is afhankelijk van een paar anons die coördineren en organiseren, maar ook van een groot en diffuus netwerk van gebruikers die met triviale handelingen kunnen meewerken of tegenwerken. (...) We kunnen spreken van kudopolitiek, waarbij talloze triviale acties van schakelende gebruikers bepalen of en hoe een aankondiging of boodschap zich verspreidt.”

Justus Uitermark Politieke opdracht Maatschappelijk resultaat Kennis uitwisselen per vakgebied De juiste deskundige vinden voor een project Projectgroepen werken volledig online Ervaringen, opleidingen, etc. toevoegen aan profielen Analyseren van activiteiten om de juiste kennis bijeen te brengen Automatisch teams samenstellen op basis van online activiteiten
Full transcript