Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

No description
by

Prezi Taslak

on 24 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

ARAŞTIRMA YÖNETMELERİ
AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN AKILLI TELEFON TÜKETİMİ İLE İLİŞKİSİ
1.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
1.1.Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
1.1.1.Araştırma Modeli
1.1.2.Hipotezler
1.2. Örnekleme Süreci
1.3. Veri ve Bilgi Analizi
SUNUM İÇERİK
ARAŞTIRMANIN MODELİ
H1a=Ağızdan ağıza pazarlama, tüketicilerin tekrar satın alma davranışını pozitif etkilemektedir.

H1b= Ağızdan ağıza pazarlama, tüketicilerin akıllı telefon seçimlerini değiştirmede etkilidir.

Araştırmanın Hipotezleri
Zaman ve maliyet kısıtları sebebiyle kolayda örnekleme yöntemi seçilerek, Google Form üzerinden 275 kişiye anket uygulanmıştır.
Örnekleme Süreci
Veri ve Bilgi Analizi
Normallik Testi
Analizlere başlamadan önce parametrik testlerin varsayımlarının karşılanıp karşılanmayacağına bakılmış ve ilk olarak verilerin normal dağılıma uyup uymadığını görebilmek için normallik testi yapılmıştır.

Çarpıklık ve basıklık değerleri +2 arasında olma durumunda, parametrik testler uygulanabilmektedir. Descriptives tablosuna bakıldığında, çarpıklık ve basıklık değerlerinin parametrik testler uygulamaya elverişli olduğu görülmektedir.

Katılımcıların Demografik Özelliklerine
İlişkin Bilgiler
Örneklemi oluşturan 275 kişinin cinsiyetlerine göre dağılımına baktığımızda, %57,1’ini kadınların, %42,9’unu erkeklerin oluşturduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların %57,5’ini 18-25 yaş arasındaki kişiler oluşturmaktadır ve %46,2’si lisans mezunudur. Yaklaşık %49’u öğrenci ve %38,2’sinin aylık geliri 1000 TL’nin altındadır.
Şu anda kullanılan akıllı telefon markası sıralamasında Samsung %41,1 oran ile birinci sıradadır. Iphone ise %32’lik bir oran ile ikinci sırada yer almaktadır.
Geçerlilik ve Güvenilirlilik Analizi
Geçerliliğin test edilmesi için faktör analizi uygulanmıştır. KMO katsayısının 0,60’tan yüksek çıkması beklenir ve bu çalışmada 0,878 ile oldukça yüksek çıkmıştır. Barlett testinde de sig. değeri 0,05’ten küçük çıkarak anlamlı bulunmuştur.
Daha sonra araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan ölçeklerin güvenilirliği test edilmiştir. Cronbach’s Alpha değeri 0,885 çıkarak, ölçekler oldukça güvenilir bulunmuştur.
Hipotezlerin Test Edilmesi
H1a=Ağızdan ağıza pazarlama, tüketicilerin tekrar satın alma davranışı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.
Tekrar satın alma davranışı ile ağızdan ağıza iletişim arasındaki korelasyon değerinin r=0,793 olarak sonuçlandığı görülmektedir. Korelasyon katsayısının -1 ile +1 arasında yer alması gerekmektedir. Korelasyon değeri -1  r < -0.9 ise ilişki kuvvetli (negatif yönlü), -1  r < -0.9 ise ilişki orta dereceli (negatif yönlü), -1  r < -0.9 ise ilişki zayıf (negatif yönlü), -1  r < -0.9 ise ilişki zayıf (pozitif yönlü), -1  r < -0.9 ise ilişki orta dereceli (pozitif yönlü), -1  r < -0.9 ise ilişki kuvvetli (pozitif yönlü) olarak anlamlandırılmaktadır. Yani 1’e ne kadar yaklaşırsa, aradaki ilişkinin kuvveti o kadar artmaktadır. Tekrar satın alma davranışı ile ağızdan ağıza iletişim arasında ise orta dereceli bir pozitif ilişki söz konusudur.
H1b= Ağızdan ağıza pazarlama, tüketicilerin akıllı telefon seçimlerini değiştirme davranışı arsında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.
Ağızdan ağıza iletişim ile akıllı telefon seçimleri değiştirme davranışı arasındaki korelasyon değeri 0,267 olarak sonuçlanmıştır. Arada pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak bu ilişkinin kuvveti zayıf olarak gözlenmiştir. İlişkinin kuvvetinin düşük olması, literatür ile uyuşmamaktadır, bunun sebebi örneklem sayısının küçük olması muhtemeldir.
HAMİT KURTULUŞ GÜÇLÜ
ZELİHA TAŞKIN
ZEYNEP TOKMAK

2015
Full transcript