Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

örgütsel sosyalleşme

Öğrenci Kulüpleri İçin Sponsor Bulma Konusunda Kısa Bilgiler İçeren Rota Sunumu.
by

ASLAN KARAKOÇ

on 8 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of örgütsel sosyalleşme

ÖRGÜTSEL SOSYALLESME Nelerden Bahsedeceğiz SOSYALLEŞME
ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME
ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMENİN AMACI VE ÖNEMİ
ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME AŞAMALARI
SONUÇ SOSYALLESME NEDiR? Uyku Yok Kaçma Yok Sıkılma Yok Örgütsel sosyalleşme Sosyalleşme yoluyla, bireyin grup normlarını öğrenip bunlara
uyması, böylelikle sosyal düzenin korunması sağlanır Sosyalleşme kavramı örgüt yönetimine, psikolojiden ve sosyolojiden ödünç
alınarak uyarlanmıştır Kısaca sosyolojik
ve psikolojik
açıdan bireyin
sosyalleşmesi
bir tür
“öğrenme süreci”dir ÖRGÜTSEL SOSYALLESME ÇAY Notebook Kahve Sigara Örgütsel Sosyalleşmenin Amacı ve Önemi Örgütün değer,
norm ve davranış kalıplarını
öğrenme ve içselleştirme
süreci olan örgütsel sosyalleşme,
bir anda olup biten bir şey değil,
hayat boyu devam eden
öğrenmeye paralel olarak gerçekleşir.
Bu sürecin hız ve etkililiğini,
üyelerin örgütsel bağlılık
ve adanma derecesi belirler
(Nelson ve Quick, 1987) Örgüte yeni girdiğinde henüz yeni ve deneyimsiz olan bireyin, örgüt ya da grubun kültürünü, değer ve normlarını öğrenmesi, onun ön sosyalleşme derecesiyle ilişkilidir.
Örgüte yeni giren bireyin ön sosyalleşme derecesiyle başlangıçtaki güdülenme
(motivasyon) düzeyi sosyalleşmenin başarısında etkili faktörlerdir
Balcı, 2000). Aslan KARAKOÇ Konuyu Anlatan
Kısa Bir Video Örgütsel sosyalleşme, örgütün değer ve normlarının örgüte yeni katılan işgörene aktarılarak,
örgütte oynayacağı rollerin ona öğretilmesi sürecidir Örgüte yeni katılan bireyin sosyalleşmesi ve örgüte uyum süreci değişik aşamalarda gerçekleşmektedir.
Bu aşamalar
araştırmacılar tarafından değişik şekillerde sınıflandırılmıştır. Feldmans,
örgütsel sosyalleşme aşamalarını beklenti oluşturma (hazırlık),
kabul ve uzlaşma (alıştırma)
rol belirleme (uyulmama)
şeklinde üçe ayırmaktadır Buchanan
“ilk kariyer dönemi” adını verdiği sosyalleşme
aşamalarını yıllara göre üçe ayırmıştır Örgütsel Sosyalleşme Aşamaları Porter,
Lawler
Hackman’a göre
örgütsel sosyalleşmede
ödül ve ceza önemli etkenlerdir Schein’in
üç aşamalı
sosyalleşme modeli karşılıklı kabule dayanır. Wanous sosyalleşme sürecini;
belirsizlik, çatışmaların çözümü, rollerin netleşmesi ve örgütsel uyum ile işdoyumuna dayandırdığı dört aşamaya ayırmıştır. 080406078 Aslan Karakoç Sonuç
Olarak Ve sonuç olarak, işe alıştırma eğitimleri, örgütsel sosyalleşmeyi doğrudan etkileyen bir faktör konumundadır. önemli ve kendisinin yeni
grubunun bir parçası olduğunu hissettirmekte ve böylece yeni işinde başarısını ve yükselmesini engelleyen korku ve endişelerin üstesinden gelmesi
konusunda yardımcı olmaktadır İşe alıştırma eğitimi programı yeni çalışanın örgüt ve işleyiş prosedürlerini tanımasına yardımcı olmakta, yapacağı işin önemli Bu program
sosyalleşmeye hizmet eden bir sosyalleştirici
ya da bir araç olmaktadır. Bu noktada, yeni çalışanın sosyalleşmesi için
örgütte kullanılan yaygın
bir taktik, işe alıştırma
eğitimi programlarıdır Bu nedenle,
örgüt başarısına katkı sağlayabilmesi için yeni çalışanın
örgütsel sosyalleşme
programı aracılığıyla
iş ve örgüt çevresi hakkında
bilgi edinmesi yönünde
gerekli adımlar atılmalıdır. Bu süreçte yeni çalsışan uygun rol davranışlarını öğrenmekte,
işe ilişkin yetenek ve becerileri gelişmekte,
çalışma grubunun norm ve değerlerine uyum sağlamaktadır. Örgütsel sosyalleşme bir süreçtir Yeni çalışanın girdiği örgütü tanıdığı ve uyum sağladığı bir süreçtir.
Bu süreç;
örgütsel değerlerin aşılandığı,
eğitim görülen ve örgüt içinde nelerin önemli olduğu konusunda ipuçlarının öğrenildiği bir nitelik taşır ÖZETLE

Örgütsel sosyalleşme,
örgütün değer ve normlarının
örgüte yeni katılan işgörene aktarılarak,
örgütte oynayacağı rollerin ona öğretilmesi sürecidir BENİ Dinlediğiniz İçin Teşekkürler toplumun değerler sisteminin
ve ideallerinin
bireye aktarılarak,
özellikle sosyal hayatta
oynayacağı “rollerin”
ona öğretilmesi sürecidir. 1.İşin gereklerini öğrenmek: Birey bu süreçte işiyle ilgili hangi araçları kullanacağını, hangi başarı değerleme kriterlerine göre çalışacağını, hangi yeteneklerini ve bilgilerini ve bilgilerini kullanacağını öğrenir
Örgütsel sosyalleşmenin temel amacı, işgörenin örgüte uyumunu sağlamak ve örgütün etkili bir üyesi durumuna getirmektir . Örgütsel sosyalleşme sürecinin temel amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir TABLODA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ YAKLAŞIMLAR
VE
AŞAMALARI 1 2.Bireyler arası sağlıklı ilişkiler kurulmasını sağlamak: Yeni işgören, eski üyeler ile tanışarak, örgüt, çalışma grubu ve yükleneceği görevler hakkında bilgi edinir. 3.Örgüt içi güç odaklarını tanıtmak: Birey, örgüt içinde farklı konularda uzmanlık gerektiren işleri kimlerin yaptığını, informal liderlerin kimler olduğunu öğrenir 4.Ortak örgüt dilini öğretmek: Örgüt üyelerinin kullandığı, teknik terimler, örgütsel jargon ve kısaltmaları içeren ortak bir örgüt dili vardır. Birey, bu ortak örgüt dilini sosyalleşme süreci içerisinde öğrenir. 5.Örgütsel amaç ve değerleri öğretmek: Örgüte giren işgören, örgütün varlık nedenini oluşturan amaçlarını ve örgüte ilişkin değerleri öğrenir. 6.Örgüt tarihini öğretmek: Örgütlerin kendilerine özgü gelenek, görenek ve adetleri, özel günleri ve hikâyeleri bulunur. Bu örgütsel tarih sürecinin örgüte yeni giren üyelerce öğrenilmesi örgütsel sosyalleşme sürecinin diğer bir amacıdır. Az Kaldı
Bitcek KAYNAKÇA
Adkins, L. C.. (1995). Previous work experience and organizational socizalization: a
longitudional examination. Academy of Management Journal. 38 (3), 839-862.
Ajzen, I., Timko, C. & White, J. B. (1982). Self-monitoring and the attitude behaviour
relation. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 426-435.
Bakke, E. W. The fusion process. New Haven: Yale University, Labor and
Management Center, 1953.
Balay, R.(2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel
Yayıncılık.
Balcı, A. (2000). Örgütsel Sosyalleşme: Kuram Strateji ve Taktikler. Pegem Yayıncılık.
Ankara.
Baron, A. R. and Greenberg, J. (1986). Behavior in Organizations. Boston: Allyn and
Bacon.
Billings, A. G. and Moos, R. H. (1984). Coping stres and socil resources among adults
with unipolar deppression. Journal of Personality and Social Psychology, 46,
877-891. zoom
Full transcript