Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dziecko a nowoczesne technologie - zagrożenia ze strony Internetu i telewizji

No description
by

Ania Piątkowska

on 21 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dziecko a nowoczesne technologie - zagrożenia ze strony Internetu i telewizji

Dziecko a nowoczesne technologie
- zagrożenia ze strony Internetu i telewizji

Internet
Internet jest niewątpliwie medium wartościowym i potrzebnym, jednak wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się skala zagrożeń internetowych, na które szczególnie narażone są dzieci.


Zagrożenia w sieci:

Niebezpieczne osoby
Niebezpieczne treści
Cyberprzemoc
Cyberprzestępstwa
Uzależnienia
Niebezpieczne osoby
Niemal wszystkie dzieci korzystają z serwisów komunikacyjnych. Niektórzy używają ich, aby skontaktować się ze znajomymi z realnego świata, lecz wielu używając komunikatora, zawiera w ten sposób nowe znajomości. Kontakty takie mogą być dla dziecka zagrożeniem, szczególnie wtedy, gdy prowadzą do spotkania się w realnym świecie. Dzieci są narażone w takich sytuacjach na uwiedzenie przez osobę dorosłą. W trakcie uwodzenia dzieci zazwyczaj są poddawane psychomanipulacji. Sprawca często udaje rówieśnika danej ofiary, jednak zdarza się, że nie ukrywają oni swojego wieku ani intencji, za to sprawnie manipulują ofiarą zapewniając, że nic jej nie grozi.
Czasami to dzieci szukają w Internecie kontaktu z dorosłymi, przyczyną tego mogą być np. deficyty w relacjach z rodzicami lub rówieśnikami. Młodemu użytkownikowi może także imponować fakt posiadania starszych od siebie znajomych.
Osoba, która dopuszcza się manipulacji początkowo nie stawia wymagań. Dosłownie lub pomiędzy wierszami obiecuje przyjaźń i wsparcie bez ograniczeń. Dzięki temu tworzy silną relację z dzieckiem, którą później wykorzystuje do pozyskania od dziecka zdjęć, filmów, czy w końcu do spotkania i wykorzystania seksualnego w rzeczywistym świecie. Gdy dziecko stawia opór, sprawca manipuluje jego emocjami, grozi upublicznieniem filmów lub zdjęć nadsyłanych przez dziecko lub zapisów rozmów, które dotyczyły spraw intymnych.
Poza uwodzeniem, młodzi użytkownicy sieci narażeni są również na kontakty z przedstawicielami rozmaitych
sekt
, czy
ruchów neonazistowskich
.

Coraz częściej odnotowywanym w sieci zjawiskiem jest zachęcanie młodych ludzi do
samookaleczenia
lub nawet popełnienia
samobójstwa
.

I
nternet jest też narzędziem przestępców
, którzy wykorzystują rozmowy z dzieckiem do pozyskania informacji potrzebnych do popełnienia przestępstwa, np. kradzieży. Również w tych przypadkach najczęściej stosowana jest manipulacja dzieckiem.

Nie tylko pedofilia...
Niebezpieczne
treści
Cyberprzemoc
Cyberprzestępstwa
Uzależnienie
Telewizja
Siła telewizji jest niesłychana, nie trzeba tego dowodzić, każdy z nas wie jak wciąga mały ekran. Telewizja wpływa na nas w sposób jaki nawet nie zdajemy sobie sprawy, ma również wpływ na nasze dzieci, które przeciętnie, według badań naukowców, spędzają przed telewizorem kilka godzin dziennie, to o wiele za dużo, zważając na to jak negatywnie telewizja na dzieci wpływa.
Jeśli chodzi o telewizję w życiu dziecka można wyodrębić kilka podstawowych grup tematycznych:
Telewizja a życie dziecka
Zakres kontaktów dzieci z telewizją
Zakres ten jest bardzo szeroki, kontakt dzieci z telewizją ma charakter systematyczny, całodobowy, wielogodzinny i wieloaspektowy. Z badań prowadzonych w naszym kraju, dotyczących relacji dziecka z telewizją wynika, że dzieci w wieku przedszkolnym:
- oglądają telewizję ponad trzy godziny dziennie,
- oglądają programy telewizyjne w sposób niekontrolowany przez dorosłych,
- telewizor jest włączony niezależnie od tego co robią poszczególni członkowie rodziny,
- rodzice i opiekunowie nie rozmawiają z dziećmi o przeżyciach, jakie wywołują u nich oglądane treści,
- oglądają programy telewizyjne po godzinie 20:00,
- mają nieograniczony dostęp do wielu stacji telewizyjnych w telewizji kablowej i satelitarnej.
Odbiór programu telewizyjnego przez dziecko
Telewizja to środek, który ma zasadniczy wpływ na dwa zmysły - wzrok i słuch. Oddziaływanie na wzrok jest ograniczone przestrzennie. Podczas oglądania telewizji gałki oczne nieruchomieją, ponieważ wszystko dostrzegane jest w tej samej perspektywie, co jest niebezpieczne z tego względu, iż prawidłowy rozwój aparatu wzrokowego wymaga ciągłego ruchu. W rezultacie długie oglądanie telewizji upośledza mechanikę oczu, zdolność akomodacyjną oraz skupienie uwagi. Ważną rolę w rozwoju psychiki dziecka odgrywa znak, który jest najpierw środkiem komunikacji, a później środkiem kontroli nad własnym zachowaniem. Rzeczywistość upozorowana przedstawiana w programach telewizyjnych może prowadzić do zaburzeń w rozwoju psychicznym dziecka, poprzez dekonstrukcję relacji znak - znaczenie.
Dziecko w Internecie może znaleźć treści, które mają szkodliwy wpływ na ich psychikę.
Do niebezpiecznych treści zalicza się filmy, zdjęcia lub teksty:
O charakterze pornograficznym
Prezentujące przemoc
Nawołujące do nietolerancji
Promujące niebezpieczne postawy życiowe i zachowania takie jak hazard, anoreksję, stosowanie używek, czy zaangażowanie w działalność sekt.
Dziecko w Internecie może również odnaleźć
informacje nieprawdziwe i przesadzone
. Odróżnienie prawdy od fałszu najtrudniejsze jest dla najmłodszych użytkowników. Dzieci nie mają jeszcze wytworzonego systemu wartości, który działałby jak filtr oddzielający informacje prawdziwe od fałszywych i uwrażliwiał na możliwość manipulacji.
Nieodpowiednie treści i obrazy są również zawarte w wielu komputerowych grach, prowadzonych w sieci. Gry propagują przemoc i agresję, a wielogodzinne przebywanie w ich świecie powoduje niebezpieczeństwo zaburzeń osobowości.
Definicja cyberprzemocy
Cyberprzemoc
– polega na wykorzystaniu przeciwko rówieśnikom możliwości, jakie dają media elektroniczne przede wszystkim Internet i telefony komórkowe.
Czym charakteryzuje się cybeprzemoc?
Zazwyczaj są to wulgarne wyzwiska kierowane do dzieci w internetowych rozmowach. Są to także akty szantażowania, ośmieszania czy poniżania.
Dzieciom przydarzają się także sytuacje kradzieży internetowej tożsamości.
Za najbardziej zagrażające sytuacje uznaje się przypadki, w których ktoś publikuje w Sieci ośmieszające dziecko materiały, takie jak zdjęcia, filmy, czy teksty.

Cyberprzemoc cechuje wysoki stopień anonimowości sprawcy,
W przypadku aktów cyberprzemocy traci na znaczeniu siła fizyczna, a znaczenia nabiera biegłość w wykorzystywaniu technologii komputerowych oraz komunikacyjnych.
Charakterystyczna dla tego problemu jest szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące filmy, zdjęcia, czy informacje bardzo szybko robią karierę, a
ich usunięcie z sieci jest często niemożliwe.
WAŻNE!
Czym jest cyberprzestępstwo?
Cyberprzestępczość
– nielegalna działalność z użyciem Internetu i komputera, której obiektem są dane lub systemy komputerowe.

Obejmuje:
Włamania do systemów komputerowych
Nielegalne kopiowanie i rozpowszechnianie programów komputerowych
Nieuprawnione niszczenie danych.

Dzieci czasami padają w Sieci ofiarami cyberprzestępstw, ale zdarza się także, że są ich sprawcami.
Konsekwencje cyberprzestępczości jakie zazwyczaj dotykają dzieci to pozbawienie dostępu do kont w różnych serwisach, do skrzynek
e-mailowych lub do zawirusowanych komputerów.

Korzystanie z Internetu może doprowadzić do uzależnienia. Uzależnienie zaczyna się od przebywania w sieci ok. 35 godzin tygodniowo (i powyżej tej liczby).
Symptomy uzależnienia
1.
Potrzeba korzystania z Internetu coraz więcej.
2.
Zespół abstynencki – złe samopoczucie, drażliwość, pobudzenie psychoruchowe, lęk, depresje przy zerwaniu kontaktu z Internetem.
Obsesyjne myślenie o Internecie i częste wykonywanie czynności z nimi związanych, np. czytanie czasopism na jego temat
3.
4.
Nieudane próby zaprzestania, okłamywanie rodziców, którym dziecko nie mówi o rzeczywistym czasie poświęconym na Internet
5.
Czerpanie poczucia wartości z udziału w grach i kontaktach internetowych
6.
Ograniczenie innych zajęć, ucieczka od problemów życia realnego
7.
Większość czasu spędzana w cyberprzestrzeni oraz pochłonięcie przez nią myśli i wyobraźni.
WAŻNE!
Długotrwałe przesiadywanie przed komputerem i rezygnowanie z innych aktywnych form spędzania czasu ma niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka.
Nadmierne korzystanie z komputera i przesiadywanie w Sieci rozluźnia więzi międzyludzkie prowadząc w skrajnych przypadkach do izolacji.

Poniższy film ukazuje wpływ telewizji na młode umysły - bierna obserwacja, tłumione emocje, nieruchome gałki oczne...
Zagrożenia związane z oglądaniem telewizji
Wyróżnia się cztery wpływy, które w sposób zróżnicowany wpływają na małego odbiorcę:
Wpływy bezpośrednie
Mali odbiorcy szczególnie głęboko przeżywają obrazy, które niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny. Emocje te są silniejsze, ponieważ potęguje je wyobraźnia dziecka i to, że dzieci nie zawsze potrafią odróżnić rzeczywistość od fikcji. Dzieci oglądające często i długo telewizję są tylko biernymi odbiorcami obrazów i dźwięków, co prowadzi do gromadzenia się negatywnych emocji i zachowań (lęki, nadpobudliwość, zaburzenia snu).
Wpływy kumultatywne
Pojawiające się systematycznie bodźce, które sprzyjają temu, że dzieci nie wyrażają własnych uczuć, mogą prowadzić do poważnych zmian
w psychice dziecka.
Wpływy podświadome
Dziecko może początkowo odrzucać postawy prezentowane w programach telewizyjnych, ale po czasie okoliczności im towarzyszące ulegają zapomnieniu, a zostaje tylko uczucie wywołane daną postawą.
Wpływy zewnętrzne
Naśladowanie postaw prezentowanych na ekranie, np. powielanie zachowań ulubionych postaci z kreskówek.
Zagrożenia
W zakresie funkcji poznawczej - telewizja sprzyja bierności umysłowej, redukcji uczestnictwa dziecka
w kulturze.
W zakresie funkcji mowy - upośledzenie prawidłowej wymowy, zaburzenie komunikacji, ograniczenie czasu na rozmowę z innymi ludźmi.
W zakresie sfery społeczo-moralnej - zatracenie wrażliwości moralnej, złe postrzeganie swojej roli w społeczeństwie, zaburzenia empatii, ukierunkowanie na egoizm.
W zakresie rozwoju fizycznego - telewizja ogranicza czas na zabawy ruchowe, co prowadzi do wielu chorób, między innymi do otyłości, chorób układu krążenia, zwyrodnień kręgosłupa, wad wzroku, słuchu oraz układu kostnego.
Telewizja wpływa również na zdolność uczenia się dzieci. Przez długotrwałe oglądanie różnego rodzaju programów, nie mają czasu na inne rzeczy: naukę, zabawę, wypoczynek. Telewizja wypiera z życia dziecka czynności niezbędne do jego prawidłowego rozwoju.
Relacja dziecko - telewizja niesie ze sobą wiele zagrożeń, które powinny być jak najbardziej i jak najlepiej minimalizowane przez dorosłych.
W żadnym wypadku telewizja nie powinna stać się środkiem pomocniczym w wychowaniu.
Dziecko od najmłodszych lat rozwija się pod wpływem różnych osób, grup społecznych, instytucji, poznaje dzięki nim zjawiska dotyczące różnych form życia, nauki, kultury. Istotne miejsce w procesie rozwoju dziecka zajmują również nowoczesne technologie - telewizja i Internet. Stwarzają one nowe sytuacje do oddziaływań wychowawczych - zarówno
w sensie pozytywnym jak i negatywnym. Dzieci są szczególnie podatne na wpływy medialne, które niosą ze sobą wiele zagrożeń. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci ze strony telewizji i Internetu?
Dzieci-sprawcy wierzą często, że są bezkarni, licząc na
anonimowość
lub uznając swoje działania za mało szkodliwe. Dzieci często nie mają świadomości konsekwencji prawnych swoich działań, które polegają na włamaniach do systemów komputerowych, publikacji szkodliwych treści lub przejmowania danych, do których dostęp jest chroniony prawem.

Bibliografia:
Boćwińska-Kiluk B.,
Telewizja jako doświadczenie wewnątrzkulturowe i narzędzie przełamywania tabu
, [w:]
Media elektroniczne-kreujace obraz rodziny i dziecka
, pod red. J. Izdebskiej, Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2008
Izdebska J.,
Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji
, Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 1996
Pulak I.,
Dziecięcy świat w Internecie – potrzeby i niebezpieczeństwa
, [w:]
Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji
, pod red. I. Polewczyk, S. Juszczyka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005
Samborska I.,
Dziecko i telewizja. Reklamy i bajki telewizyjne, a zachowania językowe współczesnego przedszkolaka
, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2004
Zacharuk T.
Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w Internecie
, [w:]
Pokój, bezpieczeństwo i prawa człowieka w teorii i praktyce edukacyjnej
, red. nauk. T. Jałmużna, R. Rosa, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Łódź 2006Sprawdź,
co pamiętasz...

Na jakie zagrożenia narażone jest dziecko korzystające z Internetu?
Wymień symptomy uzależnienia od Internetu.
Wyjaśnij na czym polega cyberprzemoc oraz cyberprzestępstwo.
Objaśnij w jaki sposób pedofil zyskuje zaufanie dziecka w świecie wirtualnym.
Zastanów się, w jaki sposób można ustrzec dziecko przed zagrożeniami czyhającymi na nie w Internecie.
Jaki zakres mają kontakty dzieci w wieku przedszkolnym z telewizją?
Jakie rodzaje wpływów działają na małego odbiorcę?
Jakie zagrożenia wynikają z relacji dziecko-telewizja?
Jak telewizja wpływa na zdolność uczenia się dziecka?
Anna Piątkowska
Agata Piątkowska

Netografia:
http://fdn.pl/zagrozenia-dzieci-w-internecie
Full transcript