Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Почви в България

Презентация по география направена от Стефан Терзиев, Даниел Диманов и Томислава Томова; Американски колеж в София
by

Stefan Terziev

on 2 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Почви в България

Почвообразуващи
скали
Релеф
Релефът определя вертикалното разпределение на почвите.
Дълбочината на почвата се определя от:
Надморскита височина
Наклона на склоновете
Експозицията
Климат
Води
Важен фактор за образуване на почвообразуващи процеси.
Изветряване
Ерозия
Растителност
Почви
Почвообразуващи
фактори
България
Гранит
Риолит
Сиенит
Трахит
Диорит
Андезит
Магнетни
Климатът определя вертикалното и хоризонталното разпределение на почвите.
Скорост
Влияние чрез:
Температура--> посоката и скоростта на физичните, химичните и физикохимични процеси в почвата.
Валежи--> количество на влага
Вятър --> натрупване на дебели фини отложения,наречени льос--> най-плодородни
Пясъци
Льос
Глина
Конгломерати
Брекча
Пясъчник
Глинести шисти
Варовици
Доломити
Мергели
Утаечни
Гнайс
Слюдени шисти
Амфиболови шисти
Филити
Хлоритови шисти
Талкови шисти
Мрамор
Кварцит
МЕТАМОРФНИ
Плитки почви
По големите склонове където валежите са изобилни
Главен източник на органични остатъци в почвата.
Плодородието се определя от количеството и химичния състав на растителните остатъци(хумус).
Тревиста растителност--> по голям принос на растителни остатъци в почвата.
От растителността зависи водния и топлинния режим на почвата, структурата и защитата и от ерозия.
Дълбоки почви
В равнините, низините и котловините
Животински свят
Микро- и макро организмите участват в минерализацията на органичното вещество в почвата и я обогатяват с хранителни вещества, необходими за развитие на растенията.
Антропологична дейност
Повишаване на почвеното плодородие
Наторяване
Напояване
Сейтба
Мероприятия за ограничаването на ерозия.
Положителни страни
Има влияние върху:
качество
дебелина
Отрицателни
страни
Прекомерното използване на торове
Насищение с нитрати
натрупване на соли
Неправилно напояване
Развитие на ерозия
Замърсяване
Транспорт
Строителство
Язовири
Черноземни почви
Разположение:
Северна България
Дунавската равнина
Южнодобружанското плато
Лудогорието
Типични заместа с:
Равнино-хълмистия релеф
Льосовата покривка
сух умерено-континентален климат
Карнатни скали
Характеристики:
Плодородие - 3-5%
Дебелина на хумусния слой: 100 см.
Подходящи за зърнени култура
4 подтипа:
Карбонатни
Типични
Излужени
Оподзолени

Сивите горски почви
Разпространени са в Предбалкана и високите части на Дунавската равнина
Хълмист и нископланински релеф-->изграден от кредни и терциерни седименти
За формирането им е нужен по-влажен умерено-континентален климат и широколистна растителност.
Високо хумосно съдържание (2%-5%); глинесто съдържание
Сивите почви се поделят на тъмносиви и светлосиви
Отглеждат се картофи, ръж, овес, лозя, овощия.
Разположение:
Хълмисти и нископланински територии до 800м.
Формиране:
При преходно-континентален и преходно-средиземноморски климат
Широколистна и дъбова растителност.
Характеристики:
Хумус--> от 1 до 5 %
При суша почвата се спича
Силно засегнати от ерозионни процеси
Отглеждат се лозя, тютюн, зърнени култури, овощия, зеленчуци
Канелени почви
Смолници
Разположение:
Негативни форми на релеф
Млади (палеографски) наслаги
водонепропускливи плиоценски езерни седименти
Съдържание:
Глина (50-75%)
Лесно набъбват
Лепкави (влажност)
Напукват (засушаване)
Характеристики
Трудни за обработка
хумус- 3%
Разнообразни земеделски култури.
Разпространение:
от 1000 до 2000 м.
върху песъчливо-глинести материали
при прохладен и влажен климат
при широколистни и смесени гори
Характеристика:
големина: 40-80см
хумостно съдържание: 3-9 %
поделят се на светло и тъмно кафяви
Кафяви почви
Жълтоземни почви
Разположение:
Странджа
Поречието на р.Велека
Формиране
влажни преходно-средиземноморски климатични условия
широколистна растителност
Характеристики
силно натрошени
пясъчници
жълт цвят
80-100 см (почвен хоризонт)
15 см (хумус)
Тъмноцветните горски почви
Разположение:
Рила
Пирин
Стара Планина
Западни Родопи
Високо
Характеристики
Горна граница
Храстовидна растителност
Събират води --> промяна в хидроложкия режим
Много хумус, обаче неплодородни
Формиране
Влажност
Прохладност
Различни скали
Алувиално-ливадни
Разположение:
По течението на реките
Характеристики
Речни тераси
Дебел хумусен хоризонт
Натрупват минерални вещества
Формиране
порьозни алувиални наслаги
овлажнение
ливадна растителност

Засолени почви
Раположение
Марица
Тунжа
Черно Море- крайбрежие
Формиране
Отлагането на соли
Минерализация на подземните води
Високо ниво на подпочвени води
Характеристики
Значително ниво соли
Затруднено отводняване
белезникав цвят
След специални действия могат да се отглеждат различни култури
Разпроложение:
над 1700 м.
при планински климат и тревна растителност
Характеристика:
каменист състав
голямо количество неразложени органични вещества
слабо плодородие
Дебелината е до 30-60см.
Планинско-ливадни
Разположение:
предпланински и планински райони
територии с развит карст
Характеристика:
дебелина- около 3050 см
хумус: от 3-7 %
виреят някои зърнени и технически култури, и овощия
Хумусно-карбонатни (рендзините)
Закономерности в разпространението на почвите
17 почвени типа, които се сменят в меридионална посока и във височина
Редуването на почвените типове е закономерно и следва от измененията на останалите природни елементи, които влияят на почвообразувателния процес
Известно е като хоризонтална/вертикална зоналност
Азонални почви--> по слаба степен на разпространение; алувилно-ливадни, делувиални, заблатени, хумусно-карбонатни
Южна почвена зона --> канелени почви и смолниците
Планинската зона обхваща териториите с надморска височина над 800m --> кафяви горски почви и планинско-ливадни
Sources
УЧЕБНИКЪТ
http://geografia.kabinata.com/06.htm
http://web.uni-plovdiv.bg/mollov/nature/lekcii_pochvoznanie_uprajnenia_2001.pdf
http://www.divino.bg/encyclopedia/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
Природноресурсен потенциал
Обработваеми земи
стопанска земя
58%- нормално развити
Благоприятни качества
свойства за поддържане на високо плодородие
42%- плитки и слабо плодородни
Явления,който водят до влошаване:
Ерозия
Заслояване
Заблатяване
Повишена киселинност
Замърсяване
тежки метали, пестициди, нитради..
Повече от половината почви настоящем са засегнати
Почвения фонд намалява
Строителство
Мероприятия за подобрение:
Мелиоративни дейности
Противоерозионни дейности
Порвен мониторинг
Разнообразните условия
Различно плодородие
Агротехнически качества
Full transcript