Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ENERGY

No description
by

Niclas Ericsson

on 31 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ENERGY

ENERGI
livscykelanalys
Energianalys
Energikvalitet
Kvantitet
Vad är energi?
MJ & kWh
Förmågan att åstadkomma rörelse
Foto: Arne Hückelheim
Exergi
Alla former av energi mäts med samma enheter
Energi förekommer i en mängd olika former
Potentiell
Kinetisk (rörelse)
Elektricitet
Kemiskt bunden
Värme
Exempelvis:
Foto: Kees de Voos/CC BY-NC-SA 2.0
Foto: Pavlina Jane/CC BY-SA 2.0
3,6 MJ = 1 kWh
ENERGI KAN VARKEN SKAPAS ELLER FÖRSTÖRAS, DEN KAN ENBART BYTA FORM
Termodynamikens Första Huvudsats
Hur mäter man Energi?
Förmågan att utföra arbete
Energi: Förmåga att utföra rörelse
inte nödvändigtvis arbete
Arbete (mekaniskt)= organiserad rörelse
Hur kan man skilja på energi och energi
Alla energiomvandlingar förbrukar exergi!
Exergiförändringen kan beräknas vid en energiomvandling:

Exergiförlust
=
Energi * (q(före)-q(efter))
q
är en
kvalitetsfaktor
som beror på energislag och omgivningen.
Mekanisk energi har alltid q =1 eftersom definitionen på exergi är förmågan att utföra (mekaniskt) arbete.

Elektrisk energi har också q = 1.

Det innebär att all energi kan omvandlas till nyttigt arbete.
All värme kan däremot inte omvandlas till mekaniskt arbete.

Om omgivningen har temperaturen 20 grader C är exempelvis:

q = 0.5 för 300 gradig värme
samt
q = 0 för 20 gradig värme

q representerar således den del av energin som kan omvandlas till
nyttigt arbete
(mekaniskt)
Termodynamikens Andra Huvudsats
SPONTANA ENERGIOMVANDLINGAR I SLUTNA SYSTEM KAN ALDRIG LEDA TILL ÖKAD EXERGI (minskad entropi)
" Det är omöjligt att konstruera en kretsprocess där värmeenergi absorberas från en reservoar och lika stor mängd energi produceras i form av mekaniskt arbete."
- Kelvin-Planck
1 J = 1 Ws
Energi: Joule (J)

Effekt: Watt (W)
Flöde (Mängd/tidsenhet)
Mängd
1 J = 1W * 1s = 1Ws
Mängd
1 h = 3600 s
3600 J = 1 Wh
1 Wh = 3600 Ws
Multiplicerat med tusen (kilo) ger kWh
3600 000 J = 1 kWh
Pengar: Kronor
lön: Kronor per månad
Energin begränsad i tid och rum
När vi använder energin minskar kvaliteten
Den blir mindre användbar
Jordens energibalans
- sett ur en människas perspektiv
Primärenergi
Direkt energi
Indirekt energi
Viktiga energibegrepp i LCA
Värmevärde
(Heating value)
Högre: HHV
Lägre: LHV
"Värmevärde är en term som anger hur stor energi som utvecklas vid förbränning av en viss mängd av ett bränsle.

Värmevärdet är samma sak som reaktionsentalpin för förbränningsreaktionen, det vill säga skillnaden mellan reaktanternas och produkternas entalpi.

Energi som frigörs vid förbränning av ett bränsle kallas också ibland förbränningsvärme"

Ur: Wikipedia
"När man mäter värmevärdet hos ett bränsle gör man detta i en kalorimeter, det vill säga ett termostaterat bad med värmemätning. I kalorimetern kondenserar den bildade vattenångan ut och avger sitt kondenseringsvärme.
Det uppmätta värmevärdet kallas kalorimetriskt eller högre värmevärde (HHV, higher heating value). Det högre värmevärdet anger hur mycket energi som kan frigöras som värme vid förbränning av ett bränsle under förutsättning att vattenånga kondenseras."
Ur: energihandbok.se
---> Högre värmevärdet innehåller all potentiell energi i ett bränsle, inklusive den energi som går att utvinna ur vattenångan som bildas vid förbränning <---
"Om man från det högre värmevärdet subtraherar ångbildningsvärmet för vatten vid 25oC får man det lägre värmevärdet (LHV = Lower heating value). Detta värde anger hur mycket energi som kan frigöras som värme vid förbränning av ett bränsle utan att vattenångan kondenseras"
Ur: energihandbok.se
---> Det lägre värmevärdet (effektiva) motsvarar den energi man teoretiskt kan uttnyttja vid förbränning utan rökgaskondensering. <---
(Final energy)
"
Direkt energi
köps in till gården eller företaget, och används till exempel när man startar traktorn, slår på lyset i taket och värmer upp djurstallarna. Direkt energi kan vara elenergi samt dieselolja, eldningsolja, och biobränsle. På den kan man beräkna effektivt värmevärde. "
Från: bioenergiportalen.se
---> Direkt energi är den mängd energi man använder och betalar för som konsument <---
"Med
indirekt energi
menar man den energi som belastar gården när man använder handelsgödsel, bekämpningsmedel, ensilageplast, kalk, utsäde, köpfoder och transporter samt inte minst byggnader och maskiner.
Själva energianvändningen har skett någon annanstans vid själva produktionen av varan."
Från: bioenergiportalen.se
---> Indirekt energi är den energianvändning man ger upphov till
någon annanstans
genom användning av produkter och tjänster <---
(Indirect energy)
"Allting Sprids"
"Energin är Konstant"
"
Primärenergi
är en teknisk term för energi som inte, av människan, har omvandlats till annan form av energi.

Primärenergi kommer från primära energikällor som är en benämning på energikällor i den form som de tillförs ett energisystem. Det kan till exempel röra sig om råa bränslen som råolja och stenkol.

Primära energikällor kan omvandlas till mer användbara former, till exempel elektricitet eller finare bränslen. Dessa brukar då kallas sekundära energikällor".

Källa: Wikipedia
---> Primärenergin är den mängd energi som gått åt i hela kedjan från den primära energikällan til att den används i form av direkt eller indirekt energi <---
På grund av omvandlings- och transportförluster är primärenergin
ALLTID
större än den direkta och indirekta energin.
EXEMPEL
- Utvinning och distribution av el från en fossil källa
Hur beräknar man PE?
Primärenergifaktorer
Direkt (indirekt) energianvändning
x
Primärenergifaktor


Primärenergi
(PEF)
23 MJ Eldningsolja + 10 kWh el
23 x 1,11 x 3,6 + 10 x 1,9


111 kWh PE
Direkt energianvändning
Ej en obligatorisk del av LCA!
men:
Miljöproblem går ofta hand i hand med energiförsörjning och energianvändning (exv. klimatpåverkan)
Energiresurserna är begränsade (framför allt fossila, men även förnyelsebara. Speciellt bioenergi)
Energiresurser är ej jämt fördelade globalt. Det skapar beroendeställning mellan olika länder och regioner -> ett problem ur säkerhetspolitiskt problem
Energianalys genomförs därför ofta i samband med en LCA

LCA har sitt ursprung i energianalys - gemensam metodologi
Energianalys görs för att:
Bestämma energiinensiteten
Optimera
system och processer
Komparativa jämförelser
av system, produkter och tjänster
Marknadsföring
Vid en energianalys bestämmer man flöden av Energi till och från systemet.

Energiflöden inom systemet kan också analyseras om det behövs för att uppfylla
målet med studien
Viktigt att Förstå energibegreppen:
Primär
Direkt
Indirekt
Sammanfattning
Förstå skillnaden på Högre (HHV) och Lägre värmevärde (LHV)
&
Veta när man ska använda vilket
Förstå skillnaden mellan Energi och Exergi
Kunna beräkna PE utifrån direkt eller indirekt energianvändning
Känna till vad en energianalys kan användas till
Källa: JEC - Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE collaboration, Well-to-Wheels report, version 3C, 2011
Full transcript