Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Төрийн сангийн бодлого

No description
by

Mgl Boloroo

on 8 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Төрийн сангийн бодлого

Улсын худалдаа
Нийт зардал буюу нийт эрэлт нь хэрэглээний зардал, хөрөнгө оруулалтын зардал, улсын зардал, гадаадын хэрэглэгчдийн зардлын нийлбэрээс бүрдэх ба энэ нийт үндэсний орлоготойгоо тэнцүү байна.Улсын төсөв
МУ-н төвлөрсөн төсвийн орлогыг УИХ дараах бүтцээр баталдаг.

•Төвлөрсөн төсвийн орлогын нийт дүн- үзүүлэлтийг урсгал орлого, тусламжийн орлого
•Урсгал орлого- татварын ба татварын бус орлого

Төрийн сангийн бодлого
1. Улсын төсвийг бүрдүүлэгч үндсэн эх сурвалж
2. Төрөөс эдийн засгийг зохицуулан гол хэрэгслийн
3. Хүн ам, нийгмийн бүлгүүдийн орлого дахь тэгш бус байдлыг багасгах, амьдралын түвшинг ойртуулах
Татварыг яагаад зайлшгүй ноогдуулж байна вэ ?
Төрийн сангийн бодлого
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Анхаарал хандуулсанд баярлаала
Сангийн бодлого нь засгийн газраас улсын худалдаа, татвар, шилжих төлбөр зэргээр дамжуулан ажил эрхлэлтийн түвшин, үндэсний орлогын үйлдвэрлэл зэрэгт нөлөөлөхийн тулд авч буй тодорхой зорилго чиглэлтэй үйл ажиллагааны нийлбэр цогц юм
Төрийн сангийн бодлогын зорилго
-Ажил эрхлэлтийн түвшинг дээшлүүлэх
-Инфляцийг бууруулах
-Үндэсний орлогын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх
-Эдийн засгийг бүхэлд нь тогтворжуулж өндөр хурдацтай өсөлтийг хангах
-Зорилтод ба зорилтод бус сангийн бодлого
-Нийт эрэлтийг урамшуулах ба саатуулах сангийн бодлого
-Нийлүүлэлтэнд чиглэсэн сангийн бодлого
Сангийн бодлогыг хэрэглэж буй арга хэрэгсэл, ямар асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн байдлаас нь хамааруулаад:
Энэ нь нийт эрэлтийн хэмжээнд нөлөөлж ажил эрхлэлтийн түвшинг дээшлүүлэн, үндэсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, инфляцийг бууруулан, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах зорилгоор парламент, засгийн газраас улсын зардал, татварын хувь хэмжээг өөрчлөн нийт эрэлтэнд нөлөөлж буй зориудын үйл ажиллагаа юм.
Зорилтод сангийн бодлого

Төрөөс зориудын арга хэмжээ аваагүй байхад татвар болон улсын зардалд ямар нэг хэмжээгээр аяндаа өөрчлөлт гардаг. Үүнийг зорилтод бус сангийн бодлого гэнэ.
Зорилтод бус сангийн бодлого

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бууралтын буюу эдийн засгийн уналтын үед парламент ба засгийн газраас татварын орлогыг бууруулан улсын худалдааг нэмэгдүүлэх замаар нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодлогыг эрэлтийг урамшуулах сангийн бодлого гэнэ.
Урамшуулагч ба саатуулагч сангийн бодлого
Илүүдэл эрэлтийн улмаас барааны үнэ өсч инфляци нэмэгдэх үед татварын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэн улсын худалдааг багасгах замаар нийт эрэлтийг бууруулахад чиглэсэн бодлогыг эрэлтийг саатуулах сангийн бодлого гэнэ.
Сангийн бодлогыг
1. Татвар
2. Улсын худалдаа
3. Шилжих төлбөр зэргээр дамжуулан хэрэгжүүлдэг.
Үндсэн үүрэг:
Санхүү бодлого нь татвараар дамжуулан эдийн засгийн нөөцүүдийг зөв оновчтойгоор хуваарилаж салбаруудын хоорондох тэнцвэрт харьцааг хангах, илүүдэл хомсдолыг зохицуулан, хүн амын бараа үйлчилгээн дэх хангамжийг жигдрүүлэхэд нөлөөлдөг байна.
Төрийн сангийн бодлогыг 2 ангид авч үздэг.
1. Төрийн сангийн тэлэх бодлого – татварыг багасгах цэвэр орлого нэмэгдэж улмаар хэрэглээ өснө.
2. Төрийн сангийн хумих бодлого – хэрвээ татварын хэмжээ нэмэгдвэл цэвэр орлого буурч
хэрэглээ буурна.
— Төр чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр зайлшгүй шаардлагатай
— Нийгмийн эмзэг хэсгийг хамгаалах, тэтгэвэр, тэтгэмжийг санхүүжүүлэхийн тулд
— Нийгмийн дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлэхийн тулд
— Хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах ажлын зардлыг санхүүжүүлэхийн тулд
Засгийн газраас ямар нэгэн үйл ажиллагаандаа зориулан шаардлагатай бараа, үйлчилгээ худалдан авахтай холбоотой зардал гардаг бөгөөд үүнийг улсын худалдаа гэнэ.
Татвар нь нийт зардал буюу нийт эрэлтийн хэмжээнд хэрэглэгчээр дамжин дам байдлаар нөлөөлдөг бол улсын худалдаа нь өөрөө түүний бүрэлдэхүүн хэсэг болдог учир түүнд шууд нөлөөлдөг. Улсын худалдааг нэмэгдүүлэхэд тэнцвэрт ҮЦБ-ний хэмжээ өснө. Улсын худалдааны нэгж хэмжээний өөрчлөлтөнд ноогдох ҮЦБ-ий өөрчлөлтийг зардлын үржүүлэгч гэнэ.
Төсвийн бүтэц төрийн байгууллагын тогтолцооноос хамаарна МУтөрийн байгуулалтын хувьд нэгдмэл бөгөөд зөвхөн засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хувьд аймаг, нийслэлд, аймаг нь сум, багт, нийслэл нь дүүрэг,хороодод хуваагддаг.
МУ-ын төсөв


орон нутгийнтөвлөрсөн
Төсвийн зарлага нь төсвийн санхүүжилтийн зорилт нийгэм, эдийн засгийн бодлогын тусгал байдаг.

•Төрийн төв. орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага

•Боловсрол. шинжлэх ухаан. соѐл урлаг. эрүүл мэнд, биеийнтамирын үйлчилгээ

•Батлан хамгаалах арга хэмжээ

•Хүн, мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

•Эдийн засгийн суурь дэд бүтцийг хөгжүүлэх, нийгмийн зориулалттай арга хэмжээ

•Байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюул, хүн малын гоц халдварт өвчний голомтыг дарах, ариутгах зэрэг урьдчилантооцоолох бололцоогүй арга хэмжээг санхүүжүүлэх
Улсын төсвөөс дор дурьдсан байгууллага буюу үйл ажиллагаанызардлыг санхүүжүүлнэ
.
Урсгал зарлага нь бараа үйлчилгээний зардал (цалин хөлс, харилцаахолбоо, ашиглалт гэх мэт 60 гаруй төрлийн зардал), зээлийнүйлчилгээний төлбөр (гадаад, дотоод зээлийн хүү), урсгал шилжүүлэг(орон нутгийн төсөв)-ээс бүрдэнэ.

Хөрөнгийн зардал нь улсын төсвөөс санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт,үндсэн хөрөнгийн их засвар, улсын нөөцийг нэмэгдуүлэхэд зориулагдсан хөрөнгийн чанартай зардлыг багтаана.
Улсын төсвийн орлого гэдэг нь төрөөс өөрийн үүргийг гүйцэтгэхэдзайлшгүй шаардагдах санхүүгийн сан хөмрөг юм.
-татварын орлого,
-татварын бус орлого,
-төсвийн гадуурх
Улсын төсвийн 3 төрөл
•Татварын орлого-нийгмийн даатгалын орлого, өмчийн татвар, НӨТ, онцгой албан татвар, гаалийн албан татвар, бусад(хураамж, төлбөрүүд) татвар

Татварын бус орлого нь төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн субьектын хувыд ногдол ашиг, хүү, торгууль, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого, төрийн өмчийн орон барилгын түрээсийн төлбөр зэрэг бусад орлогоос бүрдэнэ
-Төсвийн тэнцэл
-Төсвийн алдагдал
Full transcript