Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Andragogika zdrowia

No description
by

Agnieszka Wójtowicz

on 19 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Andragogika zdrowia

Andragogika
zdrowia

Definicja zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):
„ZDROWIE TO POZYTYWNY STAN FIZYCZNY, PSYCHICZNY I SPOŁECZNY, A NIE TYLKO NIEOBECNOŚĆ CHOROBY LUB UŁOMNOŚCI”
Trzy płaszczyzny zdrowia:
Zdrowie fizyczne – stan będący efektem działania czynników przyrodniczych, oraz postępowania człowieka poprzez właściwą pielęgnację higieniczną.
Zdrowie psychiczne – stan dotyczący wpływu osobowości człowieka na jego wewnętrzną harmonię i integrację ze środowiskiem zewnętrznym.
Zdrowie społeczne - prawidłowa relacja między jednostką a społeczeństwem.

KONIEC
Czym się zajmuje andragogika zdrowia?
Nauka obejmująca wszelkie działania mające na celu utrzymanie optymalnego stanu wiedzy na temat zdrowia. Poprzez ukazanie wzorców i zasad postępowania zapewniających zachowanie zdrowia do późnej starości. Ponieważ zdrowie zajmuje główne miejsce w systemie wartości człowieka, potrzebna jest nie tylko świadomość o jego stanie, ale także wiedza, profilaktyka i odpowiedzialność.
Edukacja zdrowotna
Edukacja zdrowotna – obejmuje oddziaływania zarówno intencjonalne i nieświadome na jednostki i grupy społeczne, a także własną aktywność człowieka, co korzystnie wpływa na kształtowanie jego potencjału zdrowotnego, dzięki temu może świadomie kreować własne zdrowie i podejmować działania na rzecz zdrowia innych ludzi.
Cele edukacji
zdrowotnej
Kształtowanie nawyków umożliwiających ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego.
Doskonalenie odpowiednich sprawności.
Ukształtowanie postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny, skuteczną pielęgnację, profilaktykę i leczenie.
Odpowiednia forma zainteresowania sprawami zdrowia oraz pogłębianie wiedzy o własnym organizmie i rozwoju, a także prawach z zakresu zdrowia publicznego.
Cele edukacji zdrowotnej odnoszące się do różnych odbiorców


Etapy edukacji zdrowotnej:
• Zrozumienie pojęcia i roli zdrowia.
• Umiejętność sformułowania własnych potrzeb i problemów.
• Podjęcie decyzji o działaniu w celu rozwiązania własnych problemów i zdobywania odpowiednich umiejętności.
• Działania umożliwiające poprawę zdrowia.
• Przekazywanie wiedzy oraz dokonywanie wyborów na rzecz własnego zdrowia.


Warunki wpływające na efektywność edukacji zdrowotnej:
Zależą od:
• Poziomu kulturalno – społecznego.
• Stanu przedmiotów i urządzeń służących zdrowiu oraz umiejętności posługiwania się nimi.
• Dojrzałości dotyczącej realizowania potrzeb i ich doskonalenia.
• Zgodności działań wychowawczo – zdrowotnych.
Co jest przedmiotem andragogiki zdrowia?
Przedmiotem andragogiki zdrowia jest przekazanie wartości znaczenia zdrowia ludziom, poprzez ukazanie im dobrego jego stanu, nie jako wyniku przypadku, szczęścia, warunku czy wrodzonej autoimmunologii, ale przedstawienia najważniejszych czynników takich jak: prawidłowe zachowania zdrowotne i styl życia.
Zachowania zdrowotne
Zachowania zdrowotne - to działania które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na zdrowie
i samopoczucie człowieka. Możemy wyróżnić dwa rodzaje tych zachowań:
Prozdrowotne- czyli takie które sprzyjają zdrowiu
- poczucie bezpieczeństwa
- zaspokajanie swoich potrzeb biologicznych i psychicznych
- racjonalne żywienie
- tryb pracy
- odpoczynek
- stosunki międzyludzkie
- realizowanie ideałów życiowych
- wysiłek fizyczny, sport, rekreacja
Antyzdrowotne – czyli takie które zagrażają zdrowiu
- używki: palenie tytoniu nadmierne picie alkoholu, nadużywanie leków
- brak aktywności fizycznej.

Styl życia
Styl życia – obejmuje zespół postaw i zachowań zdrowotnych uwarunkowanych cechami osobowości, wiedzą, poglądami, doświadczeniami na temat świata, życia i własnej osoby oraz sytuacją społeczno kulturową.
Profilaktyka zdrowia
Profilaktyka zdrowia – ma na celu neutralizować wpływ czynników które negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Minimalizuje czynniki zagrażające zdrowiu poprzez ich odblokowywanie i ograniczanie ich działania. Wyróżniamy trzy poziomy profilaktyki – pierwszorzędową, drugorzędową, trzeciorzędową – które zależą od adresatów
Profilaktyka zdrowia podział:
• Profilaktyka pierwszorzędowa – adresowana jest do ludzi zdrowych, aby nie dopuszczać do powstwania czynników szkodzących ich zdrowiu
• Profilaktyka drugorzędowa – adresatami tego rodzaju profilaktyki są osoby należące do grupy zwiększonego ryzyka u których istnieje możliwość wystąpienia określonego zaburzenia
• Profilaktyka trzeciorzędowa – dotyczy osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych u których zachowania ryzykowne są głęboko utrwalone i uniemożliwiają normalne życie w społeczeństwie

Promocja zdrowia
Promocja zdrowia – proces który umożliwia kontrole i poprawę stanu zdrowia stosowany przez grupy społeczne i jednostki. Propaguje do rozwijania zdrowego stylu życia i pozytywnych zachowań zdrowotnych.
Promocja zdrowia c.d.
Obszary działań stosowane w ramach promocji zdrowia:
- budowanie prozdrowotnej polityki państwa
- tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu ( także w wymiarze edukacyjnym)
- rozwijanie umiejętności prozdrowotnych i wzmacnianie działań na rzecz zdrowia w społeczeństwie

Promocja zdrowia c.d.
Działania podejmowane w ramach edukacji zdrowotnej w celu promocji zdrowia:
- zwrócenie uwagi na rolę stylu życia z uwzględnieniem zagadnień samooceny, indywidualnych kompetencji oraz wsparcia społecznego
- organizowanie zkoleń i innycsh form edukacji we wszystkich grupach zawodowych nie tylko działających w obszarze zdrowia
- promocja zdrowia odbywa się na różnych płaszczyznach życia zarówno rodzinnego, społecznego i politycznego

Środki przekazu informacji z zakresu promocji zdrowia:
Audycje, programy TV, plakaty o tematyce zdrowia
Akcje antyalkoholowe, antynikotynowe
Książki i czasopisma o tematyce zdrowotnej
Kursy prozdrowotne, BHP, Pierwszej pomocy
Sympozja, dni zdrowia
Imprezy sportowo-turystyczne

Placówki służby zdrowia
organizacje i stowarzyszenia społeczne realizujące wychowanie dorosłych do zdrowia:
Polski Czerwony Krzyż
Społeczny Komitet Antyalkoholowy
Ochotnicze straże pożarne
Instytucje oświaty dorosłych
Państwowa Inspekcja Pracy

Z
akończenie
Działania dotyczące ochrony, profilaktyki, promocji zdrowia coraz częściej stają się przedmiotem edukacji. Dzięki temu wiedza na ten temat staje się coraz bardziej powszechna, a co za tym idzie wzrasta poziom świadomości na temat dbania o własne zdrowie. Dlatego też niezbędne jest podejmowanie działań, którymi zajmuje się andragogika zdrowia w celu umożliwienia ludziom zachowania jak najlepszego stanu zdrowia do późnej starości.
„Życie i zdrowie człowieka jako wartość nadrzędna i niezaprzeczalna- jest najcenniejszym bogactwem każdego człowieka”
Bibliografia
L. Turos, Andragogika ogólna, YPSYLON, Warszawa, 2004
M. Kowalski, A. Gaweł, Zdrowie - wartość - edukacja, Impuls, Kraków, 2006
J. B. Karski, Praktyka i teoria promocji zdrowia, CEDEWU, Warszawa, 2008
Dziękujemy za uwagę.

Agnieszka Wójtowicz
Paulina Puławska

Full transcript