Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EROZIONI

No description
by

on 11 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EROZIONI

DETYRE KURSI
LENDA:EKONOMI MJEDISI
TEMA:EROZIONI

OBJEKTIVAT
1.C’eshte erozioni…?
2.Format e erozionit…
3.Faktoret qe influencojne erozionin …
4.Pershkrimi I treguesit mjedisor dhe I ekosistemit ku ai vepron(efektet negative) …
5.Menyrat e parandalimit te erozionit (masat qe duhen ndermare)…
6.Konkluzione/Rekomandime…


Erozioni eshte nje fenomen qe rrezikon token ose burimin me te rendesishem mjedisor.Eshte nje fenomen mjedisor qe ka te bej me gerryerjen,c’vendosjen dhe trasportimin e lendeve te ngurta ose materialit tokesor kryesishte nen forcen e veprimit te ujit,akullit,eres dhe aktivitetit human.
CFARE ESHTE EROZIONI..?
FORMAT E EROZIONIT
Erozioni siperfaqesor:
c’vendosja e shtreses se siperme te tokes nga reshjet dhe era;humbje dhe degradimi I tokes buqesore,flores dhe faunes.

Erozioni ne forme rrekesh: carje,frizura deri ne rreke qe pershkojne siperfaqen e tokes kjo eshte forma me e perkeqesuar e erozionit siperfaqesor .

Gerryerja e tokes:
forme e erozionit qe karakterizohet nga gerryerja dhe c’vendosja e mases nga rrjedha e ujit ne perrenj dhe lumenj.Efektet e kesaj forme te erozionit veprojne mbi rrjedhen e ujrave siperfaqsore dhe nentokesore,tokat e kultivuara dhe infrastrukturen.

Levizjet dhe shkarjet e tokes: provokohet nga forca e gravitetit dhe faktore natyrore ose anthropike qe influencojne degradimin e mjedisit dhe infrastruktures…

Disa nga faktoret qe influencojne erozionin jane :
1.Sasia dhe intensiteti I rreshjeve
2.Kushtet e relievit(pjerresia)dhe menyra e perdorimit te tokes
3.Degradimi I mbuleses bimore (c’pyllezimet,zjarret,mbikullotat etj)
4.Modifikimi I topografise (ndertimi I rrugeve.qendrave urbane etj )
5.Politika e administrimit te ujrave (kanalizimet,veprat hidrike,pritat etj)

Shkarjet e tokës
Dukuria e shkarjeve dhe shembjeve
të tokës konstatohet:
- në zonat që favorizohen nga veçoritë gjeologjike
- në zonat me teren të thyer dhe me vegjetacion të dëmtuar
- në tokat e zonave ku eshte larguar popullsia.
- në tokat e zonave te thella malore që janë larg qendrave të banuara.
- në toka të pjerrta dhe shumë të pjerrta, ku menaxhimi i ujërave sipërfaqesore dhe nëntokesore
mungon plotesisht.
- në tokat e zonave ku kanë filluar ndërtimet kryesisht në tokat e pjerrta në afërsi të
qyteteve kryesore ku kryhen punime, gërmime dhe ç’vendosje të dherave të pa kontrolluara.
Shkarjet dhe shembjet

1.Shkumbin dhe Vjose me te rrezikuarit.
2.Tepelen dhe Elbasan (materiale inerte)
3.Permet,Gjirokaster,Skrapar,Vlore, Librazhd,Lezhe,Kurbin,Shkoder.

Vendet me te prekura nga erozioni
1.Vlore (Radhime)
2.Librazhde (Qaf-Shul)
3.Lezhe(Kallmet)
4.Tokat e rajoneve te 5.Beratit,Pogradecit,Skraparit,Gramshit,Korces dhe Kolonjes.
6.Siperfaqet e tokes qe rezokojne nga shkarjet dhe shembejt ne gjithe teritorin
e Shqiperis vleresohet rreth 140-150mije hektar.

Grryerja e tokes ne brigjet e lumenjve .
Depozitimi I mbetjeve te ngurta gjate permbytjeve
Qellimi I kesaj pune qendron ne faktin se cdo njeri duhet te informohet, sensibilizohet dhe te ndermarr veprime kunder erozionit.Edhe pse erozioni eshte nje fenomen natyror nen aktivitetin e njeriut ai behet edhe me I rrezikshem.Keshtu qe njohja e faktoreve qe e shkaktojne erozionin ,vendet me te prekura prej tij,menyrat e parandalimit duhen te sakaliten ne mendjen e cdonjerit prej nesh ne menyre qe te pengojme zhvillimin e metejshem te tij.
QELLIMI :
GRRYERJA E TOKËS NË BRIGJET E LUMENJEVE
Matjet janë bërë në brigjet e lumenjve Shkumbin dhe Vjosë. nëpërmjet metodës së rilevimeve topografike në segmentet më problematik. Gjatë viteve të fundit dëmtimet në brigjet e lumenjeve janë rezultat i shfrytëzimit të materialeve inerte në shtretërit e lumenjeve, dëmtimi i objekteve mbrojtëse dhe dëmtimi i vegjetacionit për gjatë shtratit të tyre. Vlerësimi i gërryeshmërisë së tokave në brigjet e lumenjëve Shkumbin dhe Vjosë është bërë dy herë gjatë vitit 2013. Matjet e kryera tregojnë për një mbushje sistematike të shtratit të lumit. Shkalla e humbjes së tokës në brigjet e këtyre lumenjeve është përcaktuar me të njejtën metodikë të përdorur edhe vitetet e mëparshme. Nga pikpamja metodike puna në terren ka konsistuar në hartimin dhe disenjimin e profilave gjatësore duke vendosur repera fi ks në disa nga pikat me karakteristike të segmenteve të monitoruara.
MASAT KUNDER EROZIONIT
Masat e luftës kundër erozionit synojnë parandalimin e rreziqeve për mjedisin human ose konservimin e burimeve jetësore. Parandalimi dhe kufizimi i erozionit është i lidhur direkt me përmirësimin e kushteve të mjedisit dhe në afatgjatësi ndikon drejtëpërdrejtë ne cilësinë e jetesës. Objektivi kryesor i luftës kundër erozionit është ulja e shkallës së erozionit në një nivel të pranueshëm për kushtet e mjedisit. Janë raste shumë të rralla kur shkaqet e erozionit ose lëvizja e lëndës mund të mënjanohen totalisht.
Masat e ndërmarra në të shumtën e rasteve jënë të natyrës tekniko-biologjike dhe përfshijnë:
- konsolidimin e sipërfaqeve të kërcënuara nga erozioni (pyllëzimi, brezat e erës, prita të vogla etj.)
- mënyrat e punimit të tokës të mos favorizojnë erozionin ose rrjedhën e ujit (punimi në drejtimm tërthor, punim minimal.)
- ndërhyrje topografi ke (ndërtimi i tarracave dhe mureve mbajtës.)
- masa për veshjen e përrenjëve dhe shtratit të rrjedhës, modifi kimi i profilit të tyre.
- modifi kimi i prurjeve të rrjedhës: ndërtime për të bërë shpërndarje të rrjedhës në drejtime të ndryshme duke ulur forcën e saj.
- vepra mbrojtëse për infrastrukturën : diga, prita, kanale etj.
REKOMANDIME:
• Rekomandohet nje kontroll te rrepte dhe
strikt i shfrytezimit te materialeve inerte ne brigjet e lumenjeve, si dhe ndalimi i plote i perdorimit te inerteve ne rrjedhen e poshteme te lumenjeve Shkumbin dhe Vjose.
• Pyllëzim sa më i shpejtë dhe ngritja e veprave të natyrave të ndryshme hidorteknike me qëllim disiplinimin e rrjedhes së ujit në shtratin e lumit
• Eliminimi e nderhyrjeve mekanike në afersi të shtratit të këtyre lumenjëve për qellime plugimi ose të tjera (propozohet futja e një dispozite te caktuar ligjore me qellim percaktimin e një zone te caktuar mbrojtese për këtë qëllim, mbeshtetur në shembullin e vendeve perëndimore).
• Ndërmarrja e një sërë masash me karakter inxhinerik, hidroteknik dhe i natyrave të tjera me qellim menaxhimin dhe mirmbajtjen e baseneve ujore si dhe të shtreterve të këtyre lumenjëve

VLERESIMI I EROZIONIT POTENCIAL PER TOKAT BUQESORE
Në tokat bujqësore të vendit tonë rreziku potencial i erozionit konsiderohet mesatar dhe i lartë.
Të dhënat e prezantuara në tabelën e mëposhtëme tregojnë së në rreth 167646 ha
ose 25% të tokave bujqësore rreziku potencial është mesatar ndersa në rreth 442200 ha ose
75% të tokave reziku është i lartë. Metodologjia për vlerësimin e erozionit potencial bazohet në
konvertimin e gjithë faktoreve natyrorë që ndikojnë mbi procesin e erozionit.

EKONOMIA
EROZIONI
Në mënyrë të grupuar faktorët
mund të renditen si më poshtë:
1. Faktorë klimatikë: rreshjet dhe temperaturat
që të konvertuara në Indeksin Fourier dhe indeksin Bagnouls – Gaussen, japin potencialin e klimës për të stimuluar erozionin e tokës në një rajon të caktuar.
2. Faktoret tokësorë: tekstura, thellësia e tokës dhe përmbajtja e gurëve, që përcaktojnë erodibilitetin e tokës ose aftësinë e saj për tu shkëputur, transportuar dhe depozituar gjatë procesit të erozionit.
3. Relievi: pjerrësia e terenit përbën një faktor bazë në përcaktimin e rezikut potencial të erozionit.
4. Vegjetacioni: vlerësimi i shkallës së mbulesës bimore si faktor frenus mbi erozionin që njekohësisht bën lidhjen midis rezikut potencial dhe erozionit aktual.


VLERËSIMI
EKSPERIMENTAL I
HUMBJEVE VJETORE
Ndikimet e erozonit mbi ekonomine jane te shumta lidhur me pjesen e kostove te ndryshme qofshin keto kosto financiare , kosto te mirmbajtjes apo dhe kosto oportune, qe shpenzojme lidhur me rehabilitimin e mjedisit pas demeve qe shkakton erozioni.
Ndikimin me te madh erozioni e ka mbi: 1. Tokat bujqesore
2. Infrastrukturen rrugore
TOKAT BUJQESORE
NGA SHKARJET QE NDODHIN KEMI HUMBJE TE TOKAVE BUJQESORE GJE E CILA KA NDIKIM NE EKONOMI. SE PARI KEMI HUMBJE TERRITORIALE, ME PAS ULJA E SIPERFAQEVE TE TOKAVA BUJQESORE UL GJITHASHTU EDHE PRODHIMIN E BRENDSHEM, E CILA BEN QE TE KEMI RRITJE TE CMIMEVE TE PRODUKTEVE BUJQESORE.
INFRASTRUKTURA
Full transcript