Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY UBIEGAJĄCY SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA

No description
by

Maria Kowalska

on 19 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY UBIEGAJĄCY SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY UBIEGAJĄCY SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Staż 2013 - 2016
Autobiografia

Rok 2009 - UAM Poznań
tytuł magistra teologii
Nauczyciel mianowany

Thank you!
§ 7 ust. 2 pkt 1 … ewaluacja działań i dokonywanie zmian
w realizacji szkolnego programu wychowawczego

§ 7 ust. 2 pkt 1 … nowe formy zajęć i aktywności uczniów


Gry miejskie
§ 7 ust. 2 pkt 1 … ewaluacja i zmiany
w prowadzeniu rekolekcji szkolnych

Bardzo
pozytywne
opinie
§ 7 ust. 2 pkt 1 … korelacja religii z innymi przedmiotami

Język polski - gatunki literackie w Biblii
Rok 2010 - Zespół Szkoł w Pobiedziskach
stopień nauczyciela kontraktowego
Rok 2011 - UAM Poznań
Studia Podyplomowe Rodziny
Rok 2013 - Zespół Szkół w Pobiedziskach
rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego
Wizja i misja szkoły
Szkolenie „Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska wychowawczego dla dzieci i młodzieży”

Najpierw być człowiekiem
– potem chrześcijaninem

Ewangeliczne podejście
do realizacji misji szkoły

Caritas – podstawą wartości

Nowy podział
na grupy
Zaproszenie
wspólnot
ewangelizacyjnych
Ewaluacja
połączona
z agape
Aktywny udział
uczniów i nauczycieli
Nowa
formuła
Historia - zdarzyło się w świecie - Kościele
Wiedza o społeczeństwie - np. Encykliki społeczne
Plastyka - np. konkursy, projekty
Wychowanie do życia w rodzinie - np. seksualność
Muzyka - np. kolędy, 1050 Rocznica Chrztu Polski
Geografia - np. geografia Ziemi Świętej
Biologia - np. ewolucja a chrześcijaństwo
Praca nad przygotowaniem
uczniów do egzaminu
– realizacja wniosków z nadzoru pedagogicznego i Rady Pedagogicznej

Pielgrzymki
Do relikwii św. Jana Pawła II w Węglewie
Spotkanie Młodych w Gnieźnie
Warsztaty wolontariuszy ŚDM w Gnieźnie
Święto Stanisława Kostki w Trzemesznie i Inowrocławiu
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000

Poznań
Pola Lednickie
Konkursy
"Poezja Świętego Jana Pawła II - Karola Wojtyły"
"Dzień Świętości Życia - każdy ma prawo do urodzin"
"Choinki Jedynki"
§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy...

§ 7 ust. 2 pkt 1 … nowe formy zajęć
i aktywności uczniów

Szkolny Klub Debat Oksfordzkich
- współpraca z UAM
Rozwijanie kompetencji kluczowych
Projekt
"Liga
Sprawiedliwych"
Ogólnopolskie Mistrzostwa
Debat Oksfordzkich
Otwarte Mistrzostwa Poznania
Debat Oksfordzkich
Konferencja
"Język Debaty
Publicznej"
§ 7 ust. 2 pkt 2 … uwzględnianie w pracy problemów
lokalnego środowiska

Pobiedziscy Błogosławieni, wzorem patriotyzmu i miłości do „Małej i Dużej Ojczyzny”

2016 Rokiem Historii w Gminie Pobiedziska
Wspieranie doraźnych akcji charytatywnych - pożary, wypadki losowe
1050 Rocznica Chrztu Polski
Współpraca z Biblioteką Publiczną oraz Ośrodkiem Kultury
§ 7 ust. 2 pkt 2 … uwzględnianie w pracy współczesnych
problemów cywilizacyjnych i społecznych

Aborcja
Eutanazja
In-vitro
Uchodźcy
Wojny i terroryzm
Prześladowanie chrześcijan
Głód i choroby
Ubóstwo
Akcje humanitarne – Caritas
Narkomania i uzależnienia
Praca dzieci i wyzysk
Wsparcie dla misji

§ 7 ust. 2 pkt 2 … uwzględnianie w pracy współczesnych
problemów cywilizacyjnych i społecznych

Warsztaty metodyczne
"Światowe Dni Młodziezy
Wydarzeniem Katechetycznym
Szkolenia wolnotariuszy ŚDM
Katechezy dotyczące ŚDM
Akcja "Marzycielska Poczta"
Spotkania formacyjno - modlitewne w parafii
Rozbudzanie w uczniach epmatii wobec słabszych i potrzebujących
§ 7 ust. 2 pkt 3 … umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komunikacyjnej

Jezus wzorem właściwej komunikacji międzyludzkiej
Realizacja wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły
Warsztaty komunikacji
Komunikacja na katechezie
Komunikacja elektroniczna

§ 7 ust. 2 pkt 3 … umiejętność wykorzystywania w pracy
technologii komunikacyjnej

Podnoszenie umiejętności
-
kursy i szkolenia
"Zastosowanie tablicy interaktywnej na lekcji religii"
"Zagrożenie dla dzieci i młodzieży
w internecie"
"Dozwolony użytek w edukacji - prawa autorskie"
Fanpage
"Jak zostać świętym
i nie ześwirować"
www.youtube.pl

www.edudu.pl
www.duszpasterstwo.pl
www.natan.pl
www.scholaris.pl
www.ceo.org.pl
www.prezi.com
www.pixton.pl
www.tagxedo.com
www.wordle.net
www.interklasa.pl
www.glogster.com
Tworzenie
pomocy dydaktycznych
§ 7 ust. 2 pkt 1 … nauczanie wychowania do życia w rodzinie

Odpowiedź na potrzeby szkoły i uczniów

Korelacja z etyką – kurs „Etyka w szkole”

Aktywne metody prowadzenia zajęć
Budowanie relacji opartej na zaufaniu
§ 7 ust. 2 pkt 4 … zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich …
Moralny Klub Filmowy
Spotkania Dyskusyjne
Tajemnice wiary
Wielkie religie świata
Tolerancja
Zagadnienia moralne
Funkcjonowanie Kościoła
§ 7 ust. 2 pkt 5 … umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły

Przepisy dotyczące nauczania religii, prowadzenia rekolekcji
Nowa podstawa programowa religii
Wprowadzanie nowych podręczników
Zasady oceniania - ocenianie kryterialne
Religia - etyka

§ 7 ust. 2 pkt 5 … umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły

Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego:
Ustawa o Systemie Oświaty
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013
Karta Nauczyciela
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunkow i sposobu organizowana lekcji religii

Posługiwanie się przepisami wewnątrzszkolnymi:
Statut Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pobiedziskach
Program Wychowawczy Szkoły
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
Wewnątrzszkolne regulaminyPosługiwanie się przepisami prawa ogólnego:
Deklaracja Praw Człowieka
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Kodeks Prawa Administracego
Efekty mojej pracy w kontekście nowych wymagań nadzoru
pedagogicznego obowiązujących od 1 września 2015

Moja praca była ukierunkowana na rozwój uczniów
Uczniowie nabywali wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej
Wyzwalałam aktywność uczniów
Kształtowałam postawy społeczne
Współpracowałam z innymi nauczycielami w planowaniu
i realizowaniu procesów edukacyjnych
Przy planowaniu pracy uwzględniałam priorytety rozwoju edukacji, wnioski z nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego,
analizy wyników nauczania i egzaminów
W procesy edukacyjne włączałam rodziców
Współpracowałam ze środowiskiem lokalnym
Uwzględniałam indywidualne potrzeby uczniów

"Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda
wielka jest w niebie." (Mt 5, 12)
Nagroda Dyrektora Szkoły
Tytuł Rady Rodziców „Nauczyciel przyjazny uczniowi”
„Maciejka” Samorządu Uczniowskiego – „Dobry Duch Szkoły”
Czerwiec’ 2016 – opiekun Samorządu Uczniowskiego


Kurs – "Etyka w szkole"
Szkolenie: „Wykorzystywanie wyników egzaminu gimnazjalnego do podniesienia efektywności kształcenia”,
Warsztaty: „Przegląd prasy na lekcji religii”
Warsztaty metodyczne: „Zastosowanie tablicy interaktywnej na lekcji religii”
Warsztaty metodyczne: „Śmiech to zdrowie, też duchowe”
Szkolenie „Zagrożenie dla dzieci i młodzieży w Internecie

Szkolenie: „Dozwolony użytek w edukacji – prawo autorskie
Konferencja metodyczna: „Elementy coachingu w pracy katechety”
Warsztaty metodyczne: „Światowe Dni Młodzieży wydarzeniem katechetycznym”
Warsztat metodyczne: „Ty wierzysz, a ja wiem”
Warsztaty: „Jak skuteczniej radzić sobie z zachowaniami agresywnymi uczniów w szkole” i „Ja i mój wizerunek w szkole”
Konferencja ”Język debaty publicznej”
Kurs: „Jak mówić, aby nas słuchano, czyli sztuka wystąpień publicznych”
Szkolenie: „Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska wychowawczego dla dzieci i młodzieży”
Szkolenie: „Chrzest jako dar i wezwanie”
Udział w X Zjeździe Gnieźnieńskim „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”
Kurs „Animator zabaw dziecięcych”

?
Full transcript