Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fotoelektrični efekat

No description
by

Tea Sisakovic

on 26 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fotoelektrični efekat

Fotoelektrični efekat je pojava da elektroni napuštaju metal kada se obasja vidljivom ili ultravioletnom svetlošću.
Otkrio ga je sasvim slučajno Herc 1887. godine, ali je ovu pojavu prvi objasnio Ajnštajn.
Do fotoefekta dolazi kada se fotoni (čestice svetlosti) sudare sa elektronima u atomima metala pri čemu im predaju svu svoju energiju.
Energija fotona (hν) se troši na energiju jonizacije(Ej), izlazni rad (Ai) i kinetičku energiju (Ek) fotoelektrona. Dakle formula glasi:
Kvantna teorija
Plank je 1900. godine objavio "Kvantnu teoriju" i zaključio je da se svetlost prostire u kvantima koji su nazvani fotoni. Međutim, Plankova teorija nije odmah prihvaćena.
Ipak kada je Ajnštajn dao objašnjenje fotoelektričnog efekta 1905., a zatim i Nils Bor je objasnio atomsku strukturu 1913. i sve to koristeći ovu teoriju, Plankova teorija je postala razumljivija i prihvatljiva.
Maks Plank je dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1918.
Otkriće
Eksperiment 1
Zavisnost struje od napona
Eksperiment 3
Zavisnost „crvene granice“
fotoefekta od materijala
Eksperiment 2
Da se podsetimo...
Fotoelektrični efekat je pojava da elektroni napuštaju metal kada se obasja vidljivom ili ultravioletnom svetlošću.
Na energiju elektrona utiče boja t.j. frekvencija, a ne intenzitet svetlosti.
Zanimljivosti
Uvod
Zaključak
Fotoelektrični efekat
Godine 1921. Ajnštajnu je dodeljena Nobelova nagrada za fiziku za objašnjenje fotoelektričnog efekta.
Zakočni napon
Zakočni napon (Uz) je minimalan napon pri kojem kinetička energija fotoelektrona nije dovoljna da on savlada zakočno polje I stigne sa katode na anodu.
Zakočni napon ne zavisi od intenziteta svetlosti nego zavisi od frekvencije I određen je maksimalnom kinetičkom energijom fotoelektrona.
Zavisnost struje od talasne dužine
EKSPERIMENTI
Da bi efekat bio moguć energija fotona mora biti jednaka izlaznom radu ili veća.
Slučaj kad je enegija fotona jednaka izlaznom radu je crvena granica (Vo), t.j. to je najmanja frekvencija ( najveća talasna dužina) pri kojoj je efekat moguć.
Zakočni napon (Uz) je minimalan napon pri kojem kinetička energija fotoelektrona nije dovoljna da on savlada zakočno polje I stigne sa katode na anodu.
Da bi efekat bio moguć energija fotona mora biti jednaka izlaznom radu ili veća. Slučaj kad je enegija fotona jednaka izlaznom radu je crvena granica (Vo), t.j. to je najmanja frekvencija ( najveća talasna dužina) pri kojoj je efekat moguć.
Struja zasićenja je struja koja nastaje pri naponu saturacije kada svi elektroni stižu do anode.
Solarna ćelija (fotonaponska ćelija) je poluprovodički uređaj koji pretvara sunčevu energiju direktno u električnu pomoću fotoelektričnog efekta.
Grupe ćelija formiraju solarne module, poznate i kao solarni paneli ili fotonaponska ploča. Energija proizvedena solarnim modulima je primer solarne energije.
Ćelije se označavaju kao fotonaponske ćelije kada izvor svetlosti nije nužno sunčeva svetlost. One se koriste za detekciju svetlosti ili drugih oblika elektromagnetskog zračenja blizu vidljivog spektra, na primer detektori infracrvenog svetla, ili merenje intenziteta svetlosti.
Solarna ćelija
Teodora Šišaković
Jovana Kašić
Nikola Andrić
Vanja Kuhar
Full transcript