Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

No description
by

ceren akben

on 13 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

TÜRKIYE'DE YENLENEBILIR ENERJI KAYNAKLARI VE TÜRKIYE EKONOMSINE ETKILERI En basit tanımıyla güneş çekirdeğindeki hidrojen gazının helyuma dönüşmesidir.
Güneş enerjisinden güneş pilleri ve güneş kollektörleri sayesinde yararlanabiliriz. Rüzgar enerjisnin bir biçimde güneş enerjisinden kayanaklandığını söyleyebilriz.
Türkiye’ de ilk rüzgar santrali Demirer Holding’ in Çeşme’ de kurduğu santraldir. Tesis 3 türbinden oluşmaktaydı. Türkiye’de bugün değerlendirilmeyen çok fazla tarım atığı bulunmaktadır. Dağınık bir şekilde bulunan bu atıkların taşıma ve işçilik maliyetlerinin yüksek olması enerji kaynağı olarak değerlendirilmelerinde sorun oluşturmaktadır.
-Ülkemizde biyokütle birleşik ısı ve güç santraline tek örnek olarak; MİMSAN şirketi tarafından OYKA Çaycuma Kağıt Fabrikasında 2008 yılında kurulan 26 MW ısı ve 6 MW elektrik üretim kapasiteli biyokütle birleşik ısı ve güç santrali verilebilir.
-Türkiye’de modern biyokütle enerjisinin kullanılmaya başlanması ülke ekonomisi ve çevre kirliliği açısından oldukça faydalıdır. GÜNEŞ ENERJİSİ Türkiye'nin Potansiyel Güneş Enerjisi ve Çevre Ekonomisine Etkileri :
-Makina Mühendisleri Odası'na göre 'ısısal güneş enerjisi üretimi' bakımından Türkiye; Çin, ABD ve Japonya'dan sonra dünya dördüncüsü.
-Avrupa' ilk sırada yeralmaktadır.
-Türkiye'de 18 milyon konuttan 3,5-4 milyonu sıcak su için güneşten faydalanıyor. Bunun ülke ekonomisine katkısı 600 milyon dolar civarında. RÜZGAR ENERJİSİ Modern bir rüzgar türbini, yıllık olarak 20 yıl önceki eşdeğerinden 180 kat daha fazla elektriği yarı maliyetle üretebilmektedir.
Modern bir rüzgar türbini, yıllık olarak 20 yıl önceki eşdeğerinden 180 kat daha fazla elektriği yarı maliyetle üretebilmektedir.
Avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. Türkiye’nin karasal alanlarında 400 milyar kwh/yıl brüt potansiyel, 120 milyar kwh/yıl teknik potansiyel ve 50 milyar kwh/yıl ekonomik potansiyeli bulunmaktadır.
Ege ve Marmara Bölgesinde büyük bir yoğunluk görülür BİYOKÜTLE ENERJİSİ -Fotosentez yoluyla bitkiler güneşten aldıkları enerjiyi kimyasal enerjiye dönüştürürler. Bu dönüşüm sonucu açığa çıkan enerji biyokütle enerjisi olarak adlandırılmaktadır.
-Biyokütlenin içinde, fosil yakıtlarda bulunan kansorejen madde ve kükürt bulunmamaktadır. Bu sebeple çevreye verebileceği zarar son derece az olmaktadır.
-Güneş enerjisinde olduğu gibi, biyokütle enerjisi konusundaki kısıtlayıcı etmen de arazidir.
-Hemen her yerde yetiştirilebilmesi,üretim ve çevrim teknolojilerinin iyi bilinmesi,her ölçekte enerji verimi için uygun olması, düşük ışık şiddetlerinin yeterli olması,depolanabilir olması, 5-35 derece arasında sıcaklık gerektirmesi,sosyo-ekonomik gelişmelerde önemli olması,Çevre kirliliği oluşturmaması,sera etkisi oluşturmaması,asit yağmurlarına yol açmaması en önemli avantajlarındandır.
-Günümüzde biyokütle teknolojisinin üç çeşit uyguluması vardır.
-Biyoyakıt
-Biyogüç
-Biyoürünler HİDROLİK ENERJİ -Hidrolik enerji; suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüştürülmesi sonucu elde edilen bir enerji türüdür.
-Alternatif bir kaynak oluşu, çevreye zararının en alt düzeylerde olması,çevre kirliliğine neden olmaması, işletme ve bakım masraflarının az olması, ulusal bir kaynak olması ve güvenilir bir enerji arzı sağlayan bir kaynak oluşu ile hidroelektrik enerjisi, gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
-Hidroelektrik santrallar ;yenilenebilir kaynak olan sudan enerji elde etmeleri, sera gazı emisyonu yaratmamaları,inşaatın yerli imkanlarla yapılabilmesi,teknik ömrünün uzun olması ve yakıt giderlerinin olmaması,işletme bakım giderlerinin düşük olması, istihdam imkanı yaratmaları,kırsal kesimlerde ekonomik ve sosyal yapıyı canlandırmaları yönünden en önemli yenilenebilir enerji kaynağıdır.
Hidroelektrik santrallerin avantajlarına bakacak olursak ;
1)Yenilenebilir kaynak olması ve temiz (Yeşil) elektrik enerjisi ihracatı imkanı yaratması
2)Yerli kaynak olması, hammadde girdisi bakımından dışarıya bağımlılığının olmaması
3)Hidroelektrik projeler iş olanağı sağlayarak istihdama çok olumlu katkıda bulunmaktadırlar.
4)Projeler işletmeye geçtikten sonra özellikle sulamadaki gelişmelerle, bu olumlu katkı büyük bir kesim üzerinde olumlu gelişmelere neden olmaktadır.
5)Hidroelektrik enerji üretmek için kurulan tesislerin (örneğin barajların) pek çok dolaylı faydası vardır.Bu nedenle Hidroelektrik projeler yalnız teknik ve ekonomik yönde değil sosyal yönden de oldukça önemlidir. -Türkiye’nin teorik hidroelektrik potansiyeli dünya teorik potansiyelinin %1’i, ekonomik potansiyeli ise Avrupa ekonomik potansiyelinin %16’sıdır.
-Ekonomik HES potansiyelinin daha da artırılması maksadıyla, küçük akarsular üzerinde de ilave HES potansiyel belirleme çalışmaları da yürütülmüştür.
-Santrallar lehine dikkate alınması gereken bir çok fayda unsuru dikkate alınmakta, alınanlar ise gerçek değerlerinin çok altında değerlendirilmekte ve kendi kaynağımız olan hidroelektrik santrallar hem termik santrallarla (özellikle doğalgaz ve ithal kömür) haksız rekabete maruz bırakılmakta, hem de geliştirilmeleri güya ekonomik nedenlerle ve verimlilik sebepleriyle ertelenmektedir. JEOTERMAL ENERJİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.. -Jeotermal kaynak kısaca yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır.
-Jeotermal enerjinin oluşmasında etken olan 3 bileşen vardır: ısı kaynağı,ısıyı yeraltından yüzeye taşıyan akışkan,suyun dolaşımını sağlamaya yeterli kayaç geçirgenliğidir.
-Dünyada sadece bir tane uluslararası jeotermal kurumu vardır.
Jeotermal enerjinin avantajlarına bakacak olursak;

-Yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez bir enerji kaynağı olması,

- Türkiye gibi jeotermal enerji açısından şanslı ülkeler için bir özkaynak teşkil etmesi

- Temiz ve çevre dostu olması,yanma teknolojisi kullanılmadığı için sıfıra yakın emisyona sebebiyet vermesi; konutlarda, tarımda, endüstride, sera ısıtmasında ve benzeri alanlarda çok amaçlı ısıtma uygulamaları için ideal şartlar sunması,

-Rüzgar, yağmur, güneş gibi meteoroloji şartlarından bağımsız olması; kullanıma hazır niteliği; fosil enerji veya diğer enerji kaynaklarına göre çok daha ucuz olması; arama kuyularının doğrudan üretim tesislerine ve bazen de reenjeksiyon alanlarına dönüştürülebilmesi,

- Yangın, patlama, zehirleme gibi risk faktörleri taşımadığından güvenilir olması; % 95′in üzerinde verimlilik sağlaması; diğer enerji türleri üretiminin (hidroelektrik, güneş, rüzgar, fosil enerji) aksine tesis alanı ihtiyacının asgari düzeylerde kalması,

- Yerel niteliği nedeniyle ithalinin ve ihracının uluslararası konjonktür, krizler, savaşlar gibi faktörlerden etkilenmemesi; konutlara fuel-oil, mazot, kömür, odun taşınması gibi problematikler içermediği için yerleşim alanlarında kullanımının rahatlığı. -Türkiye jeotermal kaynaklar açısından da oldukça zengin bir ülkedir.
-Türkiye’de ilk jeotermal ısıtma uygulaması 1964 yılında Gönen Park Otelinin ısıtılması ile olmuştur.
Full transcript