Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Multidisciplinaire aanpak in schoolteams

Hulpverleners werken in school samen aan ondersteuning van leerlingen, ouders/opvoeders en docenten
by

Oberon Onderzoek en advies

on 21 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Multidisciplinaire aanpak in schoolteams

Multidisciplinaire aanpak door schoolteams
Regionaal samenwerkingsverband VO Eindhoven- Kempenland
Schoolteams: de aanpak
Successen
Knelpunten
Lessen
Resultaten
Situatieschets regio
Meer weten?
Werkwijze en taakverdeling
Professionalisering
Schoolteam en passend onderwijs
Versnippering van bevoegdheden en aansturing: snel en efficiënt handelen bij leerlingen met een probleem is lastig.
Schoolteams bieden hier uitkomst.
Rol BJZ nog onvoldoende uitgekristalliseerd: Jeugdzorg werkt los van het onderwijs: lange wachttijden voor ambulante zorg. Oplossing: samenwerking SWV en jeugdzorg. Er kan vooralsnog vrij toegankelijke en indicatie waardige zorg geboden worden in de Schoolteams.
Regionaal SWV vo Eindhoven-Kempenland
Omvang: 29 scholen
Aantal gemeenten: 13
Leerlingen: 30.000
Contactgegevens
Samenwerkingsverband Eindhoven e.o.
Gerrit van de Wende (directeur)
Telefoon: 040 - 21 10 112
E-mail: secretariaat@rsv-vo.nl
Website: http://www.rsv-vo.nl
Project schoolteams
Loes Schalken (projectleider)
Triade Eindhoven
Telefoon: 040 - 2484433
E-mail: loes.schalken@aloysiusstichting.nl
Achtergrond SWV
27.727 leerlingen in het vo
1048 leerlingen in vso
[peildatum: december 2011]
939 rugzakleerlingen
circa 25 thuiszitters
Verschillende registratiesystemen school en betrokken instellingen.
Niet wachten tot je alles hebt
Aanleiding
Integratie passend onderwijs en Transitie jeugdzorg
Gezamenlijke visie:
preventie
Schoolteams
Bekijk het filmpje over de schoolteams
Ouders
"Een speerpunt van het schoolteam is het versterken van de rol van ouders."
"Verantwoordelijkheid ligt bij de school, maar ook bij de leerling en ouders."
3-6 mensen van verschillende instanties:
multidisciplinair
Expertise kan (indien nodig) vanuit back-office worden ingevlogen.
Inzet Schoolteam gericht op versterken krachtsystemen leerling, ouders en school.
De schoolteams bestaan
uit medewerkers van:

Schoolmaatschappelijk werk
Triade Eindhoven
Jeugdzorg (uitvoering)
Bureau jeugdzorg (expertise)
Teamleden zijn dagelijks bereikbaar
of fysiek in school aanwezig
Schoolteams gaan leerlingen helpen
Wekelijks casusoverleg
Van hulpvraag naar aanbod
Inzet afgestemd op behoefte
"Leerlingen en ouders krijgen ook een plek aan de overlegtafel"

Een Schoolteam (ST) is een multidisciplinair team dat generalistische begeleiding biedt aan leerlingen, ouders/opvoeders en docenten in de leefgebieden van de leerling: op school, thuis en op straat.

Het schoolteam functioneert in de school, dit zorgt voor:
snel handelen
directe hulp en begeleiding in de leefomgeving van de leerling
laagdrempeligheid en daarmee het voorkomen van escalatie
korte communicatielijnen en betere afstemming
Wat is een schoolteam?
Aanpak casus
Hulpvraag
Begeleiding aan leerling, ouders en docenten
Bepalen inzet expertise en begeleiding
"We worden gecoacht bij onze taken. Opbrengstgericht werken en werken vanuit de eigen krachtsystemen leerling, ouders en de school, staan hierbij centraal. Naast coaching denken gedragswetenschappers mee bij complexe casussen: een optimale expertiseversterking".
Het Schoolteam wordt mogelijk een vast onderdeel van het SWV.
Elke school krijgt dan een eigen schoolteam, dat qua omvang en uitvoering past binnen de context van de school.
Organisaties die met elkaar concurreren in het kader van passend onderwijs zitten samen rond de tafel. Er is een multidisciplinaire samenwerking.
Samenwerking met de gemeente Eindhoven op basis van een gezamenlijke visie en afstemming van beleid, nog voordat afstemming verplicht wordt.
Door de inzet van Schoolteams bereiden scholen zich voor op passend onderwijs:
onderwijspersoneel staat meer open voor zorg en begeleiding van buiten de school
op weg naar passend onderwijs voor alle leerlingen
Monitoring
Doorverwijzingen speciaal onderwijs
Doorverwijzingen zwaardere vormen van zorg
Terugdringen schooluitval
Cliënttevredenheid
Ervaringen scholen
Aanbevelingen aanpassingen beleid in de toekomst
De gemeente gaat gegevens verzamelen over:
Zichtbaar resultaat:
"Vier leerlingen zijn door de schoolteams binnen school gehouden. Door de preventieve aanpak van de Schoolteams hebben zij op tijd de juiste zorg en begeleiding gekregen. In de oude situatie zouden deze leerlingen zijn uitgevallen."
Knelpunten:
De scholen met een Schoolteam:
Verschillende privacy protocollen van scholen en betrokken instellingen.
Lessen
Successen
Resultaten
Het SWV
Knelpunten
Buiten kaders denken
en oude systemen loslaten
bedacht, maar ergens beginnen
1
2
3
Zorg voor scholing van docenten en onderwijsondersteund personeel
.
Verzorg de scholing zelf en koppel dit aan de didactische praktijk.
Full transcript