Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Metodat bashkëkohore të mësimdhënies

No description
by

Dafina Ramaj

on 3 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Metodat bashkëkohore të mësimdhënies

Vesna Kovaç (2006) i ndan metodat në:

Metoda verbale
Metoda ilustruese
Metoda e demonstrimit
Metoda eksperimentale, laboratorike.
METODA SOKRATIKE
Milat, J. (2005)
Metodat e pergjithshme
Metodat e veçanta
Metodat bashkëkohore të mësimdhënies
Punuan:
Albana Ahmeti
Zejnepe Sadiku
Dafina Ramaj
Shkurte Sfarça


Çka janë metodat?
Metoda mësimore është mënyrë, mjet dhe formë e veprimit në punën mësimore përmes së cilës bëhet përvetësimi i diturive, shprehive dhe shkathtësive dhe përpunohet materiali edukativo-arsimor.
Fjala metodë rrjedh nga gjuha greke-
methodos
që do të thotë procedura ose mënyra për të arritur te qëllimi i caktuar
Metodat e mësimdhënies janë çdo aktivitet që përdoret për qëllime mësimore, për të përmbushur kërkesat e caktuara arsimore.
METODA VERBALE
Metoda verbale apo metoda e komunikimit ndahet në: monolog dhe dialog
Metoda monologë zakonisht përdoret për të dhënë leksione, sqarime etj.
Metoda dialog është metodë gjatë të cilës ka modifikim dhe shkëmbim të informacioneve
Metoda ilustruese
METODA E DEMONSTRIMIT
Kjo metodë i referohet një sërë aktivitetesh që kanë për qellim të tregojnë fenomene, objekte të sqarojnë temën mësimore.
METODA EKSPERIMENTALE
METODAT E PERGJITHSHME
- janë perdorur më shumë në mësimin e gjuhëve të huaja.

Ndër metodat më të njohura janë:

Metoda verbale ( e prezentimit, diksutimi, biseda, seancë degjimore etj.)
Metoda e demonstrimit- duke treguar modele, vizatime, film etj.
Metoda përmes lojës- lojra të ndryshme, fjalëkryqe, lojëra në natyrë etj.
METODAT E VEÇANTA mund të përdoren në rast se lindë nevoja për perdorimin e këtyre metodave në raste të veçanta.

Ndër metodat më të njohura janë:

Metoda e tregimit- duke treguar detajet e një ngjarjeje, një prezentim emocional, personazhet e një ngjarjeje.
Metoda e pershkrimit- pershkrimi i objekteve të ndryshme .
Metoda e sqarimit- sqarimi i definicioneve të ndryshme.
Metoda e raportit- ka të bëjë me dhëniën e raporteve, apo ofrimin e fakteve.
Sipas Sokratit te nxënësit duhet të zhvillojmë të menduarit kritik duke perdorur logjiken
"Pyetja e Sokratit". Kjo metodë inkurajon nxënësit të bëjnë sa më shumë pyetje sepse bërja e një pyetje të çon drejt pyetjeve tjera.
QARQET E SOKRATIT
Metodë ku nxënësit i diskutojnë apo këmbejnë idetë e tyre, diçka që ata kanë lexuar apo perjetuar, për të krijuar një metodë të të mësuarit të ri.
Rrethi i letërsisë
Zhvillimi i aftësive akademike dhe sociale
Aftësitë akademike
Qarqet e Sokratit janë një mjet i shkelqyeshem i zhvillimit të aftesive akademike, ndihmon në zhvillimin e aftesive të lexuarit, dëgjuarit, kreativiteti, reflektimit dhe të menduarit kritik
Të menduarit kritik
Te menduarit kritik eshte ai lloj i te menduarit per c’faredo subjekti, teme, permbajtje apo problemi ne te cilin njeriu permireson cilesine e te menduarit duke analizuar, vleresuar dhe riprodhuar.
Kreativiteti
Është metodë interaktive, ajo stimulon imagjinaten dhe intelektin duke zgjuar fuqi kreative
Lambright (1995) thekson se nxënësit bëhen më krativ kur janë të kyqur në grupe duke dëgjuar mendimet e të tjerve, idet etj.
Të lexuarit kritik
Arnold Hart dhe Campbell (1988) deklarojnë se pas zbatimit të metodës sokratike nxënësit filluan të mendojnë në mënyrë më kritike dhe t`i respektojnë mendimet e të tjerve.
Të dëgjuarit
Me metodën sokratike nxënësit mësohen të bëhen më të durueshëm dhe të dëgjojnë mendimet dhe idet e të tjerëve përderisa ata janë duke folur. Përmes të dëgjuarit ata dëgjojnë teori dhe mendime të ndryshme.

Të shkruarit
Të shkruarit ndihmon në zgjerimin e ideve dhe organizimin e tyre. Pjesëmarrja në rrethi ndihmon nxënësit të perdorin metoda të ndryshme të të shkruarit dhe t`i diskutojnë me nxënësit e tjerë.
Zhvillimi i aftesive sociale
Aftësitë e formimit të ekipit
Metoda sokratike ndihmon në ndertimin e ekipeve, duke qenë të gjithë të barabartë në kerkimin e të dhënave. Në këtë mënyrë nxënësit mësohen t`i shrehin mendimet në mënyrë pozitive dhe duke respektuar mendimet e të tjerve.
Zgjedhja e problemeve
Metoda sokratike i ndihmon nxënësve të menaxhojnë situata kur jo të gjith pajtohën me atë mendim, në mënyrë që të mos lind debat apo konflikte të ndryshme.
Tipet e pyetjeve gjatë aktiviteteve në klasë
Duke u bazuar ne Taksonominë e Bloomit, Costa (1991-2001) i ndanë pyetjet:

Pyetje qartësimi
Pyetje sugjeruese
Pyetje fokusuese
Pyetje hetuese
Pyetjet e qartësimit
Këto pyetje përdoren në rast kur mësuesi parashtron një pyetje por e cila është e paqartë për nxënësin dhe në këtë rast mësuesi përdor pyetje qartësuese.

Pyetje sugjeruese-
Kur mësuese i bën pyetje nxënësve duke dhënë sugjerime
Pyetje fokusuese
- përdoren në ato raste kur mësuesi dëshiron të drejtoj vëmendjen e nxënësve drejt një teme të caktuar.
Pyetje hetuese
- kur mësuesi parashtron një pyetje dhe nxënësit pergjigjen me një pergjigje të shkurtër, atëherë mësuesi fillon me pyetje hetuese apo nënpyetje në mënyrë që të kuptoj mendimin e nxënësit rreht asaj teme.
Mjedisi ideal për të bërë pyetje
Një mënyrë për të zhvilluar dëshirën për të bërë pyetje nga ana e nxënësve është të krijosh atmosferë.
Barikadat që duhet thyer janë:
Njohja- nxënësit nuk mund të bëjnë pyetje nëse ata nuk kanë njohuri për atë temë e cila do të zhvillohet.
Shprehitë- mësuesi duhet të mundohet t`i largoj disa shprehi nga nxënësit , të bëjë më aktiv nxënësit të cilet hezitojnë të pergjigjën apo të marrin pjesë në aktivitet.
Të përdor strategji për ti bërë nxënësit të marrin pjesë:
Përdorimi i një brainstroming ku secili jep një mendim
Diskuto temën me nxënës të ndryshem
Nxitë nxënësit të cilët e dinë pergjigjen
Inkurajojnë nxënësit duke sqaruar se nuk është e domosdoshme të dinë pergjigjen e plotë
"Everyone knows something, no one knows everything"
Qendrimet- duhet të krijojnë një ambient pozitiv. Të largohën qendrimet negative si p.sh. " kjo nuk do të funksionojë" por duhet të thuhet " do të provoj"
Para se të bëjmë pyetje duhet të kemi parasysh disa gjëra:
Barazia në klasë
Lavdërata
Inkurajimi
Hapsira për të menduar.
Prof. Hatixhe Ismaili
Faleminderit !
Çfarë duhet të bëjë një mësues në klasë për të zhvilluar të menduarit kritik të nxënësit?
1
. Të inkurajojnë nxënësit të pyesin
,
2.
T`i lënë nxënësit të vendosin vetë për gjëra të ndryshme,
3.
Të lejojnë nxënësit të bëjnë gabime,
4
. Lavdëro nxënësit për përpjekjet e tyre
,
5.
Bëjë pyetje që nuk kërkojnë pergjigje me "po" ose "jo" etj.
/metoda sokratike/
Full transcript