Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Marx

Explicació de la filosofia de Karl Marx per alumnes de 2n de Batxillerat
by

Climent Picornell Munar

on 21 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Marx

B Marx Karl 1818-1883 Biografia Neix a Renàia fill de jueus convertits al protestantisme 1818 1845 Exili La revolució 1844 Das Kapital 1848 1881 14 de març 1883 infància Després d'escriure uns articles contra la corona prussiana s'ha d'exiliar a París on coneix El moviment obrer s'aixeca contra l'Europa de la restauració Marx redacta És publicat el primer tom l'obra Aleshores Marx ja era un activista pensador dedicat a estudiar la societat capitalista i la lluita de l'home per la pròpia emacipació Bèlgica Per ordre de la corona Prussiana ha de deixar França i es refugia a Brussel·les Onze tesis sobre Feuerbach El manifest comunista Després de la seva mort Engels reprèn la gran obra inacabada i publica els toms II i III idealisme materialisme el treball concepció de l'ésser humà Feuerbach L'esquerra hegeliana plusvàlua genera assalariat Hegel Kant concepció de la història anàlisi marxista estructura econòmica mètodes de producció Schelling Fichte Dialèctica superació de les contradiccions revolució socialista A Alienació ideologia lluita i unitat de contràris A trancisió Hölderlin Absolut Comunisme Els filòsofs no han fet altra cosa que interpretar el món de diferents maneres; el que cal és transformar-lo Capitalisme Friedrich Engels Quins tres moments identifica Hegel en el desenvolupament històric? la lluita de classes onze tesis sobre Feuerbach Històric Situa els diferents períodes de la vida de Marx París Brussel·les Colònia Londres A quina corrent pertanyen aquests autors? Dialèctica històrica Busca els
antecedents del concepte [1868; del ll. alienatio, -ōnis, íd.]

f 1 1 Acció d'alienar;

2 l'efecte.

2 Acte pel qual una persona transmet a una altra o a d'altres el domini o un altre dret sobre una cosa.

3 FILOS Situació d'una entitat quan la seva activitat és objectivada o s'exterioritza en un objecte que apareix com a diferent -i fins i tot estrany o oposat- a l'activitat per la qual és originat. alienació Fragments 1850 Superada l'època feudal la industrialització planteja un nou ordre social La concepció de l'ésser humà s'ha de reinventar "En el treball l'home es realitza a si mateix" Immanuel Kant 1780 Kant idealitzava el treball de l'artesà autònom
amo de la seva pròpia producció Gran Bretanya El procés d'industralització noves formes d'esclavitud Marx i Engels són conscients que aviat s'extendrà a tot el món generant El treballador es veu sotmès per les noves relacions entre les classes socials emergents Burgesia Proletariat material dinàmic històric pràctic humanista Procés de l'esperit Alienació del subjecte respecte l'objecte Pas necessari per arribar a la Síntesi alienació religiosa Ha de ser superada per poder assolir el desenvolupament de l'home L'home projecta les seves pròpies qualitats en la idea de Déu econòmica Les mercaderies Producte del treball humà intercanviables per diners El salari Transforma l'obrer en mercaderia atac a la dignitat humana Humanització de la natura Procés que no retorna al productor L'home es buida en el treball productiu queda alienat respecte del seu producte No és la la que es desenvolupa al

llarg de la història sinó la matèria idea visió subjectiva Estructura social segons el
materialisme històric Superestructura
econòmica Estructura
econòmica ideologia relacions
de producció Art
Religió
Economia
Filosofia Mitjans
de producció Capitalistes Obrers Estat capitalista "[…]en la producció social de la seva existència, els homes entren en relacions determinades, […]independents de la seva voluntat; aquestes relacions de producció corresponen a un grau determinat de desenvolupament de les seves forces productives materials. El conjunt d'aquestes relacions de producció constitueix l'estructura econòmica de la societat, la base real sobre la qual s'eleva una superestructura jurídica i política, a la qual corresponen formes socials determinades de consciència. El mode de producció de la vida natural condiciona el procés de vida social, política i intel·lectual en general. No és la consciència dels homes la que determina la realitat; al contrari, la realitat social és la que determina la seva consciència."


Adaptat de Karl Marx,
Contribució a la crítica de l'economia política som fills del nostre temps inevitable determinació de l'individu segons el context històric Resposta a les interpretacions consevadores Inversió de la dialèctica històrica Implicació en els moviments revolucionaris la falsa consciència Cultura Producte social Filòsofs de la sospita Paul Ricoeur és necessari sospitar de les visions subjectives Marx Nietzsche Freud Comercial Industrial Basat en l'ampliació de mercats i les noves matèries primeres Desenvolupament tecnològic, industralització procés Èxode rural Capitalisme financer Forces productives Relacions de producció Evolució històrica segons el desenvolupament tecnològic condicionen Estructura social Superestructura social És el resultat determinat per cada estructura social La seva anàlisi permet entendre l'avanç de la història no té una història pròpia ha de ser analitzada baix la sospita Nova forma d'alienació Classe social És el conjunt de persones que comparteixen interessos econòmics Tenen relacions similars amb el modes, mitjans i forces de producció Jerarquia Burgesia Financera Industrial Petits burgesos Classe terratinent Camperols Proletaris Lumpemproletariat Consciència de classe emmascarada per la ideologia El vertader motor de la història Mode de producció Classe explotadora Classe explotada Feudal Esclavista Capitalista Amos Esclaus Senyors Servs Burgesos Proletaris Avanç històric de la lluita de classes La propietat privada Pilar estructurador de la societat capitalista Producció i adquisició de bens materials Adaptació de la dialèctica hegeliana És l'element essencial per a la superació de les contradiccions socials i l'avanç cap a l'emancipació de l'individu Moment inevitable El sistema capitalista tendeix al colapse i per tant a la crisi, aquest és el moment de la revolució Exaltació de la consciència obrera El manifest comunista és una eina d'agitació social que pretén despertar la classe oprimida El primer pas La convulsió del moment revolucionari és vista per Marx amb una mirada optimista, és el trànsit cap a una nova societat Supressió de les classes socials La revolució ha de servir per superar les contradiccions actuals i implantar una societat més estable Supressió de la propietat privada Democràcia Socialisme Burgesa Dictadura del proletariat Obrera Implantació de la racionalitat d'Estat Producció Riquesa Ideologia Culminació del procés revolucionari Principi de la història humana Comunisme Sistema social on s'han eliminat les diferències de classe
i la societat és propietaria dels mitjans de producció Propietat privada Classes socials Estat opressor Desenvolupament de les forces productives Realització plena de l'ésser humà El comunisme és l'abolició positiva de la propietat privada, de la autoalienació humana i, per tant, la apropiació real de la naturalesa humana a través de l'home i per l'home. És doncs, la tornada de l'home mateix com a ésser social, és a dir, realment humà, una tornada completa i conscient que assimila tota la riquesa i el desenvolupament anterior.[…] És la resolució definitiva de l'antagonisme entre l'home i la natura i entre l'home i l'home.[…] És la solució al dilema de la història i sap que és la solució.

Karl Marx, Manuscrits filosòfico-econòmics, III "…a totes les societat anteriors (l'home ha estat) caçador, pescador, pastor o crític, i no té més remei que seguir essent-ho, si no vol veure's privat dels mitjans de vida; al pas cap a la societat comunista, on cada individu no té acotat un cercle exclusiu d'activitats, sinó que pot desenvolupar les seves aptituds en la branca que millor li sembli, la societat s'encarrega de regular la producció general..."

Karl Marx, La ideologia alemanya 1. Expropiació de la propietat territorial 2. Imposts progressius 3. Supressió del dret d'herència 4. Confiscació de la propietat dels emigrats 5. Centralització del crèdit 6. Centralització del transport 7. Ampliació de la força productiva estatal 8. Imposició: Feina, exèrcit, agricultura 9. Explotació de l'agricultura i la indústria 10. Educació pública i gratuïta Exercicis "Hem partit dels supòsits de l'Economia Política. Hem acceptat la seva terminologia i les seves lleis. Donam per suposades la propietat privada, la separació del treball, catpital i terra, i la del salari, benefici del capital i renta de la terra; admetem la divisió del treball, la competència, el concepte de valor, de canvi, etc. Amb la mateixa Economia Política, amb les seves mateixes paraules, hem demostrat que el treballador queda rebaixat a mercaderia, a la més miserable de totes les mercaderies; que la miseria de l'obrer està en raó inversa de la potència i magnitud de la seva producció; que el resultat necessari de la competència és l'acumulació del capital en poques mans, és a dir, la més terrible reconstutució dels monopolis; que, per acabar, desapareix la diferència entre capitalistes i terratinents, entre camperol i obrer fabril, i la societat tota ha de quedar dividida en les dues classes de propietaris i obrers desposeïts."

Karl Marx, Manuscrits d'Economia i Filosofia, I Text 1 Explica el significat dels següents termes: treball, mercaderia i classes

Perquè diu Marx que en la societat capitalista "el treballador queda rebaixat a mercaderia?

Explica en quin sentit la filosofia marxista és un humanisme Text 2 "En les èpoques anteriors de la història trobem gairebé a tot arreu una divisió total de la societat en diverses classes, un esglaonament múltiple de les posicions socials. A l'antiga Roma, hi tenim patricis, cavallers, plebeus i esclaus; a l'època medieval, hi tenim senyors feudals, vassalls, mestres, oficials, serfs i, a més a més, en pràcticament cadascuna d'aquestes classes hi ha, també gradacions particulars. La societat burgesa moderna sorgida de l'ocàs de la societat feudal no ha abolit els antagonismes de classe. Només ha substituït les antigues classes, condicions d'opressió i formes de lluita per altres de noves. La nostra època, l'època de la burgesia, es distingeix, però, pel fet d'haver simplificat els antagonismes de classe. Tota la societat es divideix cada vegada més en dos grans bàndols hostils, en dues grans classes que s'enfronten directament entre elles: la burgesia i el proletariat."

Karl Marx, Manifest del Partit Comunista Desenvolupa la tesi del fragment sobre la naturalesa del producte social segons el pensament de Marx Text 3 "VIII. Tota vida social és essencialment pràctica. Tots els misteris que desvien la teoria cap al misticisme troben la seva solució racional en la pràctica humana i en la comprensió d'aquesta pràctica.

IX. El resultat més alt a què ha arribat el materialisme que es limita a observar el món, és a dir, que no concep l'existència sensorial com una activitat pràctica, és l'observació dels individus particulars i de la societat burgesa.

X. El punt de vista del materialisme antic és la societat burgesa; el del nou materialisme és la societat humana o la humanitat socialitzada.

XI. Els filòsofs s'han limitat a interpretar el món de diverses maneres; del que es tracta és de transformar-lo."

Adaptat de Marx, La ideologia alemanya. Tesi sobre Feuerbach Comenta els conceptes: pràctica, materialisme

Explica la tesi XI

Relaciona el text amb la filosofia de l'autor Vocabulari Alienació
Capital/istes
Classe
Dictadura del proletariat
Estat
Estructura econòmica
Forces productives
Ideologia
Lluita de classes
Mitjans de producció Cerca i redacta una definició dels conceptes següents Observa aquest esquema detingudament parant atenció a les relacions entre els diferents conceptes que hi figuren Mercaderia
Obrers
Partit
Plusvàlua
Praxi
Relacions de producció
Sistema de producció
Treball
Valor de canvi
Valor d'ús + Context Saint-Simon Charles Fourier Socialisme utòpic Etiqueta posada per Marx Falta de base científica Anarquisme Manca de poder, de llei, d'autoritat Pierre-Joseph Proudhon Mikhaïl Bakunin Compartien el rebuig a la propietat privada Liberalisme econòmic Adam Smith Darwinisme Interès egoïsta aplicació a la Sociologia "Laissez faire" La mà invisible Lliure mercat Auguste Comte Positivisme defensa del caràcter científic Arthur Schopenhauer La voluntat de viure Crítica a la metafísica postkantiana On situaries l'alienació?

Quin és l'interès que la motiva?
Full transcript