Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

risk management

No description
by

Tuul Byambaa

on 17 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of risk management

Зээлийн эрсдэлд нөлөөлөх нөлөөллийг мөн:
Объектив
Субъектив хүчин зүйлс гэж ангилна. Эрсдлийн менежмент Эрсдлийн менежмент CAMPARI
C- Харилцагчийн нэр хүнд
A-Харилцагчийн бизнесийн нөөц бололцоо
M-Зээл авах шаардлага бодитой эсэх
P -Зээлийн зорилго
A -Зээлийн хэмжээ үндэслэлтэй эсэх
R -Зээлийн буцаан төлөт найдвартай эсэх
I  -Зээлийн эрсдэлээс хамгаалсан хамгаалалт PARSER
      Person – Харилцагчийн нэр хүнд 
      Amount - Зээлийн хэмжээ
      Repayment - Зээлийн эргэн төлөлт найдвартайг тодорхойлох
      Security - Зээлийн баталгаатай эсэх
      Expendiency - Зээлийн зорилго
      Remuneration – Зээлийн төлбөр Их Британий банкууд зээлдэгчийн зээлжих чадварыг үнэлэхдээ CAMPARI, PARTS, PARSER аргуудыг хэрэглэдэг байна.
PARTS
       Purpose – Зээлийн зорилго
         Amount - Зээлийн хэмжээ
         Repayment – Зээлийн эргэн төлөлт
         Term - Зээлийн хугацаа
         Security - Зээлийн баталгаа : Зээлийн баталгаа хөрөнгө, барьцаа хөрөнгийн тухай Үүнд:
Зээлийн шинжилгээ хийх
Зээлийн барьцаа, батлан даалтыг сайн гаргуулах
Зээлийн гэрээг зөв байгуулах
Зээлийн хяналт ба зээлдэгчдэд үзүүлэх зөвлөгөө, тусламж, шалгуур үзүүлэлтийг маш сайн мөрдүүлэх гэх мэт. Энэ нь зээлийн эрсдэлээс банкийг хамгаалж, түүний тогтвортой байдал, ашигт ажиллагааны түвшинг хангахад зээлийн эрсдэлийн сан нь чухал үүрэгтэй. зээлийн эрсдэлийн санг банк өөрийн зардлаар шууд байгуулдаг ба түүнийг зөвхөн зээлийн эрсдэлийг нөхөхөд зарцуулдаг. Зээлийн эрсдэлийн сан Зээлийн эрсдэл бий болох үндэс нь
гадаад
дотоод хүчин зүйлээс шалтгаалдаг. Харилцагч зээлийн төлбөрөөс санаатайгаар зайлсхийх
Эдийн засгийн нөхцөл байдлаас үүсэх эрсдэл
Ханшийн эрсдэл     
Төлбөрийн эрсдэл Зээлдэгчээс хамаарах эрсдэл Арилжааны банкны зээлийн эрсдэлийн үйл ажиллагааг дараах байдлаар ангилна
Xүүгийн эрсдэл
Зах зээлийн эрсдэл
Гэмт үйлдлийн эрсдэл
Зээлийн эрсдэл
Ашгаа олж чадахгүй байх эрсдэл
Төлбөрийн чадварын эрсдэл Банкны эрсдэл нь эдийн засгийн эрсдэлийн тогтолцоонд багтдаг өөрийн мөн чанараараа нэлээд нарийн асуудал юм. Эдийн засгийн эрсдэлийн тогтолцооны хүрээнд багтдаг боловч эдийн засгийн бусад эрсдэлийн нөлөөг багагүй хүлээдэг банкны эрсдэл нь өвөрмөц биеэ даасан эрсдэл юм.
Банкны эрсдэл гэдэг нь удирдлага болон шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээлэл тодорхойгүйгээс үүсэн бий болсон нөхцөл байдлыг хэлнэ. Арилжааны банкны эрсдэл Эрсдэл бүрийн харилцан хамаарал буюу корилляцийг тооцож эрсдэлийг бий болгож байгаа эх үүсвэр буюу шалгаан, нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг тодорхойлж эдгээрийг арилгах, бууруулах, давах туулах тактик, стратегийг боловсруулдаг. Үүнийг эрсдэлийг бууруулах хариу үйлдэлийн төлөвлөгөөний хүрээнд бүрэн тооцоолж боловсруулдаг байна. Эрсдэлийн менежмент гэж юу вэ? Энэ нь ирээдүйд тохиолдох тодорхой бус байдал бөгөөд тухайн тодорхой хугацаа өнгөрөхөд бий болох үр дагаварыг хэлнэ. Эрсдэл гэж юу вэ? Эрсдлийн менежмент 1.  Customer character  - Харилцагчийн нэр хүнд
2.  Capacity to pay - Төлбөрийн чадвар
3.  Сapital - Хөрөнгө
4.  Сollateral - Зээлийп барьцаа, баталгаа
5. Current business condition and goodwill- xарилцагчийн эдийн засгийн одоогийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөв байдал
  АНУ-ын банкууд  энэхүү шинжилгээг ашиглан  эрсдэлийг тооцдог   Зээлийн эрсдэлийг бууруулах олон арга байдаг. Тэдгээрээс банк өөрийн банкны онцлогтоо тохируулан хэрэглэдэг. Өндөр хөгжилтэй орны банкны туршлагаас харахад зээлийн эрсдэлийг бууруулахад дараах аргуудыг хамгийн өргөн хэрэглэдэг байна. Үүнд: Зээлийн эрсдэлийг бууруулах аргууд Зээлийн эрсдэлд нөлөөлөх нөлөөллийг мөн:
Объектив
Субъектив хүчин зүйлс гэж ангилна. Зээлийн үндсэн төлбөрийн эрсдэл
Зээлийн хүүгийн эрсдэл
Зээлийн алдагдлын хөрвөх эрсдэл
Зээлийн үйл явцын зохион байгуулалтын эрсдэл
Зээлийн хамгаалалтын эрсдэл Банкны дотоод эрсдэл Зээлийн эрсдэлийг:
1. Банкны дотоод эрсдэл
2. Зээлдэгчээс хамаарах эрсдэл Зээлийн эрсдэлийн ангилал Зээлийн эрсдэл гэдэг нь зээлийн харилцаанд оролцогч талууд зээлийн гэрээг тодорхой буюу бүхэлд нь биелүүлэхгүй байх, мөн харилцагч зээлийн үндсэн төлбөр болон зээлийн хүүний төлбөрөөс санаатай буюу санамсаргүйгээр зайлсхийхийг хэлнэ.
Зээлийн эрсдэл нь банкны ашгийн хэмжээг бууруулах, банкны төлбөрийн чадварыг илэрхийлэгч гол үзүүлэлт болсон хөрвөх чадварыг алдагдуулах үндсэн нөхцөл болдог
Зээлийн эрсдэл, түүний мөн чанар Эцэст нь уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн байнгын үйл ажиллагаатай эрсдэлийн шинжээч, эрсдэлийн менежерийн тусламжтай хяналт, мониторинг хийж эрсдэлийг удирдаж үйл ажиллагааг сайжруулж байдаг. Эрсдэлийн менежмент гэж юу вэ? Салбарын онцлогтой уялдуулан судалгааны хамрах хүрээ, аргачлалыг боловсруулж байгууллагын дотоод ба гадаад орчны эрсдэлийг тодорхойлдог. Тодорхойлсон эрсдэлийн хамрах цар хүрээ буюу далайц, тохиолдох тоо хэмжээ буюу давтамжийг эрсдэлийн тоон ба чанарын шинжилгээний тусламжтай тооцож эрсдэлийн үзүүлэх үр дагаварын түвшингээр ангилдаг Эрсдэлийн менежмент гэж юу вэ?
Full transcript