Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SELECCIO DE PERSONAL

No description
by

Elsa Paredes Calonge

on 6 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SELECCIO DE PERSONAL

SELECCIÓ DE PERSONAL A L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
qUI HO POT SOL·LICITAR?
Qui compleixi amb els següents requisits:

Tenir nacionalitat espanyola, o de qualsevol estat membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.
O bé, tenir la condició de cònjuge de qui tingui la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, o la condició de descendents de qualsevol dels cònjuges, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec.
O bé, en la resta de casos en què no es tingui la nacionalitat espanyola, i sempre i quan la plaça oferta sigui de caràcter laboral, estar en possessió de la residència legal a Espanya.Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Comunitat Europea en els termes previstos per la Llei 17/1993
Tenir 16 anys complerts
Complir les condicions per exercir les funcions que dins el cos i l'escala li poden ser encomanades.
No haver estat separat/da ni acomiadat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de la comunitat autònoma o de l'Administració local, ni estar inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiques
quan es pot sol·licitar i quin cost té?
documentació necessària:
Fotocòpia del DNI
Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida
Currículum vitae
Altra documentació: tota aquella documentació que acrediti els mèrits especificats en les bases de la convocatòria
Només els candidats que guanyin plaça , en el moment de la seva contractació o nomenament hauran de presentar la documentació que justifiqui:No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da en ferm, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el normal exercici de les funcions
No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da en ferm, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el normal exercici de les funcions
on sol·licitar-ho?
Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)
EN QUÈ CONSISTEIX?
.

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en compliment del que disposa el decret 214/1990, de 30 de juliol, pel quals s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), pel quals s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, proveeix els llocs de treball vacants, mitjançant el procés selectiu públic, d'acord amb l'oferta pública d'ocupació i pels sistemes d'oposició, concurs-oposició o concurs de mèrits, en els quals s'han de garantir el compliment dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Dins del termini establert en les bases publicades (habitualment 20 dies naturals) a comptar des de l'endemà de l'última publicació de la convocatòria en un diari oficial (habitualment el DOGC).
Aquest tràmit no té cost
quan es pot sol·licitar i quin cost té?
Dins del termini establert en les bases publicades (habitualment 20 dies naturals) a comptar des de l'endemà de l'última publicació de la convocatòria en un diari oficial (habitualment el DOGC).
Aquest tràmit no té cost
Plaça de l'ajuntament, 1
Full transcript