Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

แผน

No description
by

Joojee Keebon

on 23 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of แผน

design by Dóri Sirály for Prezi
1. เพื่อให้นักเรียนอ่านและแปลความหมายตัวคันจิในเรื่องวันทั้งเจ็ดได้
2. นักเรียนให้ความสนใจและปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ
3. สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
1. ผลจากการตอบคำถามจากแอพพลิเคชั่นปิงปอง
2. การสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ ตัวอักษรคันจิเบื้องต้น
เรื่อง วันทั้งเจ็ด
รหัสวิชา 30401
เวลาสอน 50 นาที

สาระที่ 1 การอ่าน

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด
ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน
ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความนิทาน และบทร้อยกรอง(poem)สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์ กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่านขั้นนำ
กล่าวทักทาย เกริ่นการสอนทบทวนว่าตัวอักษรคันจิเป็นอักษรภาพ เป็นอักษรจีนที่คนญี่ปุ่นยืมมาใช้
ขั้นสอน
1. ครูแสดงตัวอักษรคันจิตัวแรกให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนมโนภาพจากตัวอักษรนั้น ว่ามีที่มามาจากภาพอะไร
2. เมื่อให้แสดงความคิดเห็นแล้ว ครูก็เฉลยภาพที่เป็นที่มาของตัวอักษรคันจิตัวนั้นๆ
3. ครูบอกเสียงอ่านและความหมายของตัวอักษรคันจิตัวนั้น
4. ครูสอนตัวอักษรคันจิที่เหลือ โดยใช้วิธีเดียวกันทั้งหมด
5. ครูทบทวนตัวอักษรคันจิทั้งหมด โดยให้นักเรียนทุกคนอ่านตัวอักษรคันจิจากสไลด์ที่ครูนำเสนอขึ้น พร้อมบอกความหมายของตัวอักษรคันจิตัวนั้นๆ
6. ครูทบทวนความรู้ที่เรียนโดยใช้แอพพลิเคชั่นปิงปอง โดยให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ขั้นสรุป
ครูให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้รับในการเรียนการสอนครั้งนี้ พร้อมกับให้แบบฝึกหัด โดยให้นักเรียนสร้างมโนภาพเกี่ยวกับตัวอักษรคันจิที่ได้รับ
1. สื่อPower Point
2. แอพพลิเคชั่นปิงปอง
3. แบบฝึกหัด

รายชื่อสมาชิก
นายวรโชติ ศรีวิชัย 563050208-8
นางสาวชลิตติญา ทาทอง 563050307-6
นางสาวจุรีรัตน์ เหนือสี 563050443-8
นางสาวนภัสวรรณ พรหมณี 563050446-2
นางสาวนันทิพร มิ่งขวัญ 563050447-0
นางสาวปรียาภรณ์ อันทะรักษ์ 563050448-8
นางสาวปาริตา ชามนตรี 563050449-6
นางสาววรรณภา คล่องดี 563050450-1
241 307 กระบวนการจัดการเรียนรู้ (LEARNING PROCESS)
SECTION 6 ปีการศึกษา 2558/2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เสนอ
อ.ดร.สังเวียน ปินะกาลัง

สาระการเรียนรู้
คันจิ วันทั้งเจ็ด
คันจิคืออักษรญี่ปุ่นที่ยืมมาจากภาษาจีน ส่วนใหญ่มีที่มาจากธรรมชาติรอบตัวที่ผู้คนจินตนาการขึ้น

nichiyoubi (นิชิโยบิ) วันอาทิตย์ มาจากดวงอาทิตย์
getsuyoubi (เกตซึโยบิ) วันจันทร์ มาจากพระจันทร์
kayoubi (คะโยบิ) วันอังคาร มาจากไฟ
suiyoubi (ซุยโยบิ) วันพุธ มาจากน้ำ
mokuyoubi (โมะกุโยบิ) วันพฤหัสบดี มาจากต้นไม้
kin'youbi (คิงโยบิ) วันศุกร์ มาจากทอง
doyoubi (โดะโยบิ) วันเสาร์ มาจากดิน
เนื่องจากการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง ส่วนครูมีหน้าที่เป็นโค้ช ที่คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ และสำหรับเรื่องเทคโนโลยีก็นับว่ามีบทบาท มีความสำคัญมากในช่วงศตวรรษนี้ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือมาเป้นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ฉะนั้นเมื่อสังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยี ผู้ที่เป็นครูในศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยต้องพยายามพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สามารถชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา และสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่นำมาใช้ในการจัดการศึกษา
ดังนั้น กลุ่มของพวกเราจึงมีความสนใจอยากที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้ากับบริบทสังคม โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบการเรียนรู้ จึงได้ออกแบบการเรียนรู้และสร้างแผนการสอนครั้งนี้ขึ้น

ซึ่งแผนการสอนที่พวกเราได้ออกแบบนี้จัดเป็นการเรียนรู้
-รูปแบบการสอนแบบคอนเซปและรูปแบบการสอนแบบโดยตรงสมผสานกัน
Full transcript