Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Irodalom a kezdetektől máig

No description
by

Anna Balogh

on 25 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Irodalom a kezdetektől máig

I. Antikvitás = Ókor
Kr.e. 8. sz. - Kr. u. 476.
II. Középkor
alacsony szintű műveltség
a keresztény vallás hódítása
1096: 1. keresztes hadjárat (lovagság eszménye, lovagi irodalom)
szerzetesrendek
nyelvemlékek
III. Reneszánsz
renaissance
'újjászületés': az ókori irodalom felelevenítése
Itáliából terjed a fejlett polgárság köréből
a kereszténységgel szemben a földi létet, az élet örömeit hangsúlyozza
a hírnév, a dicsőség fontossá válik az írók számára
humanizmus
IV. Barokk
barocco
'nyakatekert'
a feudalizmus megerősödése
a földi örömökkel szemben a vallásosságot hirdeti
irodalmának legfőbb célja a gyönyörködtetés
V. Felvilágosodás
szellemi mozgalom
központja a
ráció
; "Cogito ergo sum."
reformerek
(vallás, társadalmi rend)
stílusirányzatai
:
VI. Romantika
csalódás a felvilágosodás eszméiben, kiábrándultság
menekülés (múlt, természet)
a művészet teljes szabadsága, műfajkeveredések
ellentétek
az egyéniség kultusza, fantázia
fontos a népi kultúra felfedezése, népköltészet
Realizmus
stílusirányzat
res, realis 'igazság, valós dolog'
művészi módszer, a világot nem szépítve, hanem kendőzetlenül mutatja be (jót és rosszat, szépet és csúfat egyaránt)
VII. Modernizmus
nem egy egységes korstílus
a hagyományoktól való elszakadás, az ÚJ létrehozásának igénye jellemzi
avantgarde
stílusirányzatai:
szimbolizmus, szecesszió, impresszionizmus (kubizmus, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, dadaizmus...)
Kortárs irodalom
Irodalom a kezdetektől máig
Irodalomtörténeti korszakok
A Római Birodalom alapításától a Nyugat-Római Birodalom bukásáig.
középpontban az ember (
antropomorf
istenábrázolás)
ókori görög eposzok, mítoszok
antik görög és római költészet
antik görög dráma
Biblia
homéroszi eposzok
görög költők: Szapphó, Alkaiosz, Anakreón
római költők: Catullus, Vergilius, Horatius
görög dráma: Szophoklész-Antigoné
Daidalosz és Ikarosz, Prométheusz mítosza...
Ószövetség
: a zsidóság és Isten szövetsége
Újszövetség
: Jézus, mint
messiás
, élete, csodás tettei,
apostolok
beszámolói
Íliász
Odüsszeia
epika
líra
dráma
476 - 1492
Nyugat-Római Birodalom bukásától Amerika felfedezéséig.
az első szerzetesrend a bencés rend (5. sz., Szent Benedek)
regulájuk
: "Ora et Labora"
kódexek
Dante-Isteni színjáték
trubadúrlíra: Vogelweide
Villon-Nagy Testamentum
Tihanyi alapítólevél
Halotti beszéd és könyörgés
Ómagyar Mária-siralom
14-16. sz.
Humanizmus
a reneszánsz kor polgárságának világnézete
képviselői a
humanisták
céljuk a középkori műveletlenséget felváltani az ember kiművelésével ÉS az antik irodalmat tanulmányozni
Balassi Bálint
Janus Pannonius és az
epigrammák
Petrarca
szonettjei
Boccaccio-Dekameron
Shakespeare-drámák
16-18. sz. (1772-ig)
1772-t a felvilágosodás kezdetének tartják a magyar irodalomban. A dátum Bessenyei György Ágis tragédiája c. drámájának születését jelzi.
Pázmány Péter
Zrínyi Miklós-Szigeti veszedelem
17-18. sz. (1772-1825)
Szentimentalizmus
kp.-ban az érzelmesség, a szenvedélyek
az érzelmek szabadságát hirdeti
jellemző a természetbe való menekülés
Klasszicizmus
az antik római írókhoz nyúlik vissza (ők a klasszikusok)
szabályosság, arányosság
ókori mitológiai motívumokat használ
a költészet célja a gyönyörködtetés, hasznosság, erkölcsi útmutatás
Moliére klasszicista drámái
Voltaire, Rousseau
Goethe-Faust
Kazinczy Ferenc, mint irodalomszervező
Csokonai Vitéz Mihály
Berzsenyi Dániel
A reformkor kezdete.
18. sz. vége-19/20. sz.
Puskin-Anyegin
Stendhal-Vörös és fekete
Katona József-Bánk bán
Kölcsey Ferenc
Vörösmarty Mihály versei és a Csongor és Tünde
Petőfi Sándor, Arany János költészete
Jókai Mór regényei
Madách Imre Tragédiája
19-20. sz.
Mikszáth Kálmán novellái
az oroszok: Csehov, Gogol, Dosztojevszkij-Bűn és bűnhődés és Tolsztoj-Ivan Iljics halála
20. sz.
Gyűjtőfogalom. A 20. sz. elejének újító jellegű művészi irányzatainak összefoglaló elnevezése.
Az irányzatok közös célja a radikális újítás. Választ igyekeznek találni a felgyorsult világban kialakut új viszonyokra (ember-ember, ember-természet).
Kulcsszava: ÚJ!!!
Nyugat
Ady Endre, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes...
JózsefAttila,Szabó Lőrind, Illyés Gyula...
Radnóti Miklós, Weöres Sándor...
Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Mándy Iván...
21. sz.

Full transcript