Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Биоценоза

No description
by

Rositsa Vasileva

on 17 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Биоценоза

Структура
на биоценозата
как функцинира тя...
Що е екосистема?
При изучаването на популациите и вида и особено при изясняването на биоценозата многократно беше изтъквано, че
организмите, техните популации и съобщества съществуват единствено само в някаква конкретна

материална среда
. Това е така, защото взаимодействието, което осъществяват организмите помежду си се извършва само и едновременно с взаимодействието им с абиотичните фактори на средата.
Екосистемата е относително самостоятелна структурна единица, в която се извършват определени
процеси
, свързани с
пренос
и
трансформация на материя
, при което се изразходва енергия. Този процес на трансформация и пренос на материя се осъществява от биоценозата. Тя има възможността за това благодарение на морфологичната си структура, с която се запознахме вече.
Процесите на трансформация и пренос на материя, за протичането на които се изразходва енергия, се наричат функциониране на екосистемата.
функциониране на екосистемата
Звената на тази биоценоза са
продуцентите, консументите и редуцентите.
Те може Да бъдат наречени още
трофични, или хранителни звена.
хранителни пирамиди
Хранителни вериги и мрежи
Екосистемата е единна морфологична и функционална структура, (в нея се извършват сложни процеси на протичане на материя и енергия през отделните й звена), трябва да имаме предвид, че тя е само относително самостоятелна структура.
Хранителните вериги показват
пътя на материята от биотопа през организмите
обратно в биотопа, т.е. те са само един качествен израз на това движение на материята.
Материята обаче има и количествени измерения.

Какви количества материя преминават през трофичните звена ни показват трофичните
(хранителните)
пирамиди

Пирамидата на енергията
отразява скоростта количеството на потока и загубата на енергия ат звено към звено
Екологичаната пирамида на енергията е с широка основа и се стеснява към върха ,обективен критерий при сравняване на екосистемите
Хоризонталната морфологична структура отразява наличните хранителни взаимоотношения между популациите в биоценозата.
Най-малката структурна единица на хоризонталната структура се нарича
консорция
.
Тя бива:
индивидуална
,
популационна
и
синузиална
.
Структурата на биоценозата се формира от разположението на организмите в пространството един спрямо друг и от връзките, съществуващи между тях.
Тя бива
морфологична
и
функционална
.
Морфологичната структура отразява пространственото разпределение на
организмите в биотопа.
Тя бива вертикална и хоризонтална.
Вертикалната морфологична структура е разположението на растителните организми в биоценозата един спрямо друг. Те формират няколко растителни етажа, населявани от животни и микроорганизми.
С номер I се означават растителните видове от най-високия растителен етаж. Това са обикновено най-високите дървесни видове при горските биоценози.
Вторият етаж се образува от по-ниски дървета или храсти.
В третия етаж се включват тревисти видове, а в четвъртия – лишеи, гъби и водорасли.
Броят на етажите зависи от осветеността. Колкото е по-голяма, толкова повече етажи съществуват. В екваториалната зона броят на етажите може да достигне 10-12. В умерените географски ширини горските биоценози имат като правило 4 етажа. Тревните биоценози имат 2 етажа, а културните площи имат четири етажна структура.
Индивидуалната консорция има
ядро
– най-често това е растителен организъм и много рядко животински. Този индивид се използва като източник на храна или убежище от много други индивиди, наречени
консорти
.
Пример за индивидуална консорция е
едно дърво заедно със свързаните с него растителни и животински видове – мъхове, различни насекоми
(напр. листни въшки, дървеници), животни – пойни птички, катерици и др.
Популационната
консорция обединява всички индивидуални консорции, чиито ядра са от един и същи биологичен вид. Пример за популационна консорция са всички дъбови дървета в една дъбова гора или всички папури в едно блато заедно с видовете, които ги населяват.
Синузиалната
консорция включва
консорции с ядра от различни видове, но принадлежащи към един и същи етаж на биоценозата, към една и съща растилна форма
- дървесна, храстовидна, тревиста. Пример за такава консорция в една горска биоценоза е обединението от популационните консорции на различните дървесни видове – бреза, бряст, габър. Те образуват синузиалната консорция на дървесните форми, или шипката, глога и драката образуват синузиалната консорция на храстовидните форми.
Екологичните пирамиди
са графичен модел на хранителни вериги. Те показват изменението на във всяко следващо звено на хранителната верига на
числеността, биомасата и енергията
на индивидите, включени в тази верига.
Full transcript