Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Narkotyki i dopalacze jako czynnik kryminogenny

No description
by

Milena Biernat

on 3 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Narkotyki i dopalacze jako czynnik kryminogenny

Narkotyki jako czynnik
kryminogenny

Uzależnienie
a) fizyczne
- stan niepokoju, depresja
- drżenie ciała, bóle mięśni, kończyn, wymioty, zapaść

b) psychiczne

c) społeczne

d) krzyżowe

Tolerancja- prowadzi do niej zażywanie niektórych środków odurzających
-dodatnia
-ujemna

Eskalacja- używanie coraz mocniejszych środków.

Narkotyk- środek odurzający pochodzenia roślinnego lub syntetycznego. W zależności od dawki powoduje euforię, uspokojenie, zniesienie bólu.

Narkomania- to uzależnienie od środków odurzających, psychoaktywnych, działających na układ nerwowy i obieranie bodźców zewnętrznych przez człowieka.
Środki odurzające
Substancje psychoaktywne, które ze względu na swe właściwości są w stanie doprowadzić do zmian strukturalnych lub funkcjonalnych w żywym orgazniźmie, przejawiających się przede wszystkim w zmianach :

-postrzegania zmysłowego
-świadomości
-nastroju
-zachowania
Czynnik kryminogenny
To czynnik prowadzący do przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, porządkowi publicznemu, czy innych negatywnych zachowań niezgodnych z przepisami prawnymi, moralnością i współżyciem międzyludzkim.

a) narkotyki
b) alkohol
c) nikotyna
d) kofeina, teina
Środkami odurzającymi
są:
Kryterium podziału środków odurzających
-hard drugs- tzw. twarde środki odurzające

-soft drugs- tzw. miękkie środki odurzające
Klasyfikazja środków odurzających
• Opiaty
• Psychostymulanty
• Kokaina
• Marihuana i haszysz
• Halucynogeny
• Psychodeliki
• Środki lotne – kleje
• Leki uspokajające i barbiturany
• Nikotyna
• Alkohol
• Steroidy

Podział substancji psychoaktywnych przyjęty przez Interpol i stosowany w farmakologii:
• Stymulanty czyli substancje pobudzające ośrodkowy układ nerwowy
• Depresanty czyli substancje działające opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy
• Psychodeliki czyli substancje wywołujące zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym
• Konopie indyjskie i ich pochodne
Narkotyki a więzi społeczne

- blisko 80mln Europejczyków sięgnęło po narkotyki
- najczęściej sięgają po nie osoby w wieku 15-34 lata , a zwłaszcza 15-24 lata
- częściej zażywają je mężczyźni niż kobiety
- pozytywnym zjawiskiem jest to, że spada odsetek zażywających w wieku 15-16 lat
- najpopularniejsze: amfetamina, konopie, heroina, ecstasy

- rośnie zainteresowanie rekreacyjnym zażywaniem oraz krzyżowym
- trzy grupy polskich narkomanów
- osoby zażywające tzw. kompot
- młodzi ludzie z marginesu społecznego- często skryminalizowanego
- młodzi ludzie tzw. kultury clubbingi

Wpływ środka odurzającego na możliwość popełnienia przestępstwa innego niż prohibicyjne
-wpływ bezpośredni
-wpływ pośredni - w grę wchodzi długotrwałe oddziaływanie środka na psychikę i status społeczny potencjalnego sprawcy

Termin „przestępstwo związane z narkotykami” uwzględnia cztery rodzaje przestępstw

- przestępstwa psychofarmakologiczne
- kompulsywne przestępstwa o charakterze ekonomicznym
- przestępstwa o charakterze ogólnym
- przestępstwa przeciwko prawu antynarkotykowemu
Przestępstwa narkotykowe w szkołach

Z danych statystycznych Policji wynika, że wzrósł odsetek przestępstw narkotykowych popełnionych w szkołach podstawowych i w gimnazjach. Jeszcze 6 lat temu - w 2010 roku - stanowiły one niespełna 2 procent ogółu przestępstw popełnionych w szkołach, natomiast w 2012 roku ten odsetek wzrósł do 3,2 procent.

Przestępstwa narkotykowe

Oprócz przestępstwa posiadania narkotyków, najczęściej dochodzi do popełnienia następujących przestępstw:

Szlaki przemytu kokainy
Szlaki przemytu marihuany i haszyszu
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu narkomanii
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 58.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie,podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 59.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie,karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto, będąc właścicielem lub działającym w jego imieniu zarządcą albo kierownikiem zakładu gastronomicznego, lokalu rozrywkowego lub prowadząc inną działalność usługową, mając wiarygodną wiadomość o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 56, 58 lub 59 na terenie tego zakładu lub lokalu, nie powiadamia o tym niezwłocznie organów ścigania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 60.
Kto, wbrew przepisom ustawy, rozporządzenia 273/2004 lub rozporządzenia 111/2005, w celu niedozwolonego wytworzenia środka odurzającego lub substancji psychotropowej, wytwarza, przetwarza, przerabia, dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy, przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa, nabywa, posiada lub przechowuje prekursory,podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.

Art. 61.
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada
środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 62.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Krajowe Biuro ds. Narkomanii – jednostka organizacyjna utworzona przez Ministra Zdrowia w lipcu 1993. Biuro jest realizatorem polityki Ministra Zdrowia w zakresie zapobiegania narkomanii. Zasady przeciwdziałania narkomanii są określone w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii a podstawowe kierunki i formy działań zostały wytyczone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii realizuje postanowienia ustawy poprzez:
• współuczestniczenie w tworzeniu aktów wykonawczych do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
• współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej we wprowadzaniu problematyki zapobiegania narkomanii do programów szkół i innych placówek systemu oświaty,
• tworzenie placówek prowadzących działalność zapobiegawczą, zwłaszcza w środowiskach zagrożonych uzależnieniem.
W Polsce obowiązuje podział substancji psychoaktywnych na trzy główne grupy:
- alkohol, opiaty, leki uspokajające i nasenne
- kanabinole i inne substancje halucynogenne, lotne rozpuszczalniki
- kokaina i inne substancje stymulujące, nikotyna


W I kwartale 2015 roku Policja zabezpieczyła łącznie 265,5 kg marihuany, w tym KWP/KSP 177,9 kg, a CBŚP 87,6 kg. Nastąpił znaczący wzrost ilości zabezpieczonej marihuany w porównaniu do I kwartału 2014 przez KWP/KSP o 32,8% (o 58,4 kg) więcej. W I kwartale 2015 roku Policja zlikwidowała łącznie 162 plantacje konopi, w tym KWP/KSP 136 plantacji, a CBŚP 26 plantacji. W porównaniu do I kwartału 2014 r (łącznie 57), KWP/KSP zlikwidowała o 106 (77,9%) plantacji więcejZwalczanie przestępczości narkotykowej
Główny rodzaj narkotyku w przestępstwach narkotykowych:
• Marihuana, haszysz - w 52 197 przestępstwach
• Środki psychotropowe – w 4 078
• Heroina – w 1002
• Kokaina, crack - 488
• Ekstazy – 391
• „polska heroina” – 163
• LSD – w 25

Miejsce popełnienia przestępstw
narkotykowych
Miejscem popełnienia tych przestępstw najczęściej jest ulica – prawie 43% przypadków, ale nie zdarzają się również w tak nietypowych miejscach jak:
• Dom opieki społecznej – 23
• Budynek administracji publicznej – 19
• Budynek wymiaru sprawiedliwości – 10
• Bank - 7
• Muzeum, galeria sztuki – 5
• Szpital, sanatorium – 34
• Przychodnia lekarska – 18
• Cmentarz – 54
• Kościół, kaplica – 8

Zabezpieczone narkotyki
1999-2013
BIBLIOGRAFIA:
Dziękujemy za uwagę !
Milena Biernat
Edyta Jatczak
Magdalena Grudzień
http://www.alkoholizm.terapie.net.pl/c/czynnik-kryminogenny,,109.html
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/111312,Pierwszy-kwartal-2015-r-wyniki-pracy-Policji.pdf
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJzbPrn_PLAhXFFJoKHZoBAewQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.statystyka.policja.pl%2Fst%2Finformacje%2F82014%2CPrzestepstwa-narkotykowe-w-statystyce-policyjnej.pdf&usg=AFQjCNEu_JOLXoaYDhb8WYLjY6A3euysTQ&sig2=-HURSGscY23eiMdqT3qpcA&bvm=bv.118443451,d.bGs
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112184
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/
http://statystyka.policja.pl/st/informacje/83709,Przestepstwa-narkotykowe-w-szkolach.html
Full transcript