Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

מצגת שירי ירושלים עבור יום משפחות מדרשת להב

No description
by

nir fisherman

on 31 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of מצגת שירי ירושלים עבור יום משפחות מדרשת להב

םילשורי תא ושיש

ףונ אביקע :ןחל ,והיעשי רפס ךותמ :םילימ
,הב וליג ,םילשורי תא ושיש
.היבהוא לכ הב וליג
,הב וליג ,םילשורי תא ושיש
.היבהוא לכ הב וליג

,םירמוש יתדקפה ,דוד ריע ,ךייתומוח לע
.הלילה לכו םויה לכ
,םירמוש יתדקפה ,דוד ריע ,ךייתומוח לע
.הלילה לכו םויה לכ

,בקעי ידבע ארית לאו תחת לא
ךינפמ ךיאנשמ וצופי יכ
,בקעי ידבע ארית לאו תחת לא
ךינפמ ךיאנשמ וצופי יכ

...םילשורי תא ושיש

םלוכ יארו ךייניע ביבס יאש
ךל ואב ,וצבקנ
םלוכ יארו ךייניע ביבס יאש
ךל ואבו וצבקנ


םילשורי ךל
ןייטשניבור ילא :ןחל
רגניטא סומע :םילימ
ריעה תומוח ןיב ,םילשורי ךל
.ריאי שדח רוא ,םילשורי ךל

םייק דחא ריש קר ונבילב ,ונבילב
.םיו ןדרי ןיב ,םילשורי ךל

דוהו םימודק ףונ ,םילשורי ךל
.דוסו םיזר ךל ,םילשורי ךל

...ונבילב ,ונבילב

דימת אשינ ריש ,םילשורי ךל
.דוד לדגמ ריע ,םילשורי ךל

...ונבילב ,ונבילב

םילשורי ךיירעשב
ןוארב לאקזחי :ןחל
וזמג יסוי :םילימ
,םילשורי ,ךיירעשב ונילגר תודמוע
.רומזמ ריש ךל םימיערמ וניחתותו
םייניעבש הוואגה תועמד קרו
רוגחהו םידמה לע ,םמוד תופטונ

.ךיירוחב םולשל ילאשת אלה ,ןויצ
יארפ ,ונזחב גאוש רשואה הז ,ןויצ
ךיירעשב ןומירו ,עלקמ לע רומזמ חצנמל
ייח ונמדב ,ייח ונמדב

,ליל ליל ,לאומס יבנ דע חאר'ג ךישמ
:ןכרדב ,ךל תורש ח"שת תוחור ויה
"םילשורי ,ךחכשא םא ,ךחכשא םא"
!ןאכ ונחנא ירהו - ונחכש אל ךא

...ילאשת אלה ,ןויצ

לייתה תורדג ןיב העוסש ,דדב תבשי הכיא
,איבנו ךלמ ריע ,ךל ונעבשנ ךיאו
םייתפש לע וניתורענ קשינ אל יכ
יברעמה לתוכל קשינ םא דע

...ילאשת אלה ,ןויצ

תיבה רה היהי ןוכנ ,קירוי םיתיזה רה
!ישפנ יח ,ךב ודהדהי םישיטפו
ךייוולו ךיינהכ ,םילשורי
ישילשה תיבה תא ךב םינוב םדב

...ילאשת אלה ,ןויצ

,ליאו תלכאמ ,ןבאו תומולח ריע
:םולהל ךב םימק ןמזה ינומעפ
ליתו לובג םרטב תייה םלש ריע תא
םולש ריעל םלש ריעמ ייהת תאו

.ךיירוחב םולשל ילאשת אלה ,ןויצ
.ייכבב םידקויה ולפנש יער הז ,ןויצ
ךיירעשב תוברח - תותכ לע רומזמ חצנמל
ייחת הלא תוכזב ,ייחת הלא תוכזב

לתוכה
רצלז יבוד :ןחל
וזמג יסוי :םילימ
לתוכה לומ הרענ הדמע
.רטנסו הברק םייתפש
,ןה תוקזח רפושה תועיקת" :יל הרמא
"...רתוי דוע הקיתשה לבא
"תיבה רה ןויצ" :יל הרמא
,"תוכזהו לומגה" :יל הקתש
םייברע ןיב החצמ לע רהזש המו
.תוכלמ לש ןמגרא היה

,תבצעו בוזא - לתוכה
.םדו תרפוע - לתוכה
,ןבא לש בל םע םישנא שי
.םדא בל םע םינבא שי

,לתוכה לומ ןחנצה דמע
דחא קר ותקלחמ לכמ
- רטוק שי ךא תומד ןיא תוומל" :יל רמא
"...דבלב רטמילימ העשת
,"עמוד ינניא" :יל רמא
,םיטבמ ליפשהל בשו
,עדויה םיהולא ,ילש אבס ךא"
."םיתיזה רהב ןאכ רובק

...תבצעו בוזא - לתוכה

לתוכה לומ םירוחשב הדמע
.ר"יחה ןמ דחא לש ומא
ןה תוקלודה ירענ יניע" :יל הרמא
."ריקבש תורנה אלו
תמשור ינניא" :יל הרמא
.ויקדס ןיב ןומטל קתפ םוש
,שמא קר לתוכל יתתנש המ יכ
."בתכמו םיליממ לודג

...תבצעו בוזא - לתוכה

ונמיע לתוכה לומ דמע
.הליפתב שישיה ברה
"ונלוכ וניכזש ירשא" :יל רמא
.םלוכ אל ,רכזנו ,בשו
תצנצנמ העמדב דמע
.םיארוט תורשע ןיב דיחי
,םצעב ,יקאחל תחתמ" :יל רמא
םיוולו םינהוכ םכלוכ

...תבצעו בוזא לתוכהאיבי ויפכ לע
םולבנזור ריאי :ןחל
בלרהט םרוי :םילימ
רצה ונבוחרב
רזומ דחא רגנ רג
ופירצב בשוי אוה
.רבד השוע אלו
,תונקל אב וניא שיא
,רקבמ שיא ןיאו
אוהש םייתנשו
.רגנמ וניא רבכ
ובבלב דוע אשונ דחא םולח אוהו
,אוביש והילאל אסכ תונבל
,איבי ותוא ויפכ לע
.איבנה והילאל

ול הכחמו בשוי אוהו
,ול הכזיש אוה םלוח םינש רבכ
ול הכחמו רמוש ודוס לע
.םויה עיגי רבכ יתמ

רצה ונבוחרב
רזומ דחא רלדנס רג
ופירצב בשוי אוה
.רבד השוע אלו
םיקירה ויפדמ
קבאב םיסוכמ
חנומ םייתנש רבכ
.קשב עצרמה
,רפות אוה םיילענ יכ םלוח אוהו
.רשבמה ילגר ווני םירה לע ןב
,איבי ןתוא ויפכ לע
.איבנה והילאל

...ול הכחמו בשוי אוהו

ונשי םילשוריב
,ריעצ אל ירמגל שיא
םיתב הברה הנבש
.ריעה תוניפ לכב
,הטמס לכ ריכמ אוה
,הנוכשו בוחר לכ
ריעה תא הנוב אוה
.הנש םיעבש רבכ
,הנב ריעה תאש ומכ ,יכ םלוח אוהו
.הניפה ןבא תא שדקמל חיני
איבי התוא ויפכ לע
.איבנה והילא

...ול הכחמו בשוי אוהו


יזבש םולש יבר תדגא
יחידב הדוהי :ןחל
יליזרב ירוא :םילימ
,םיירהצב ישיש םוי דע ןושאר םוימ
.תונחב יזבש םולש יבר בשוי
,םיירפסמב רזוג ,הווטו אוה גרוא
תונבר אנושו - הכאלמה תא בהוא

םייברעה ןיב
- תיבה רה לע
הליפתל אב
םילשוריל

לילה לכו העיקשהמ םויו םוי לכ
.וטעב יזבש םולש יבר זחוא
םילשורי תיארנ ונולח דעבמ
.ותריש תעקוב הלוע שאכ זאו

...םייברעה ןיב

עובש ידמ ןושאר םוי דע ישיש םוימ
,ריעה תא יזבש םולש יבר בזוע
,חורה ףנכ לע סט אוה תבש לכב ומכ
.דוד ריעב דרשש לתוכל

...םייברעה ןיב

,םיירהצב ישיש םוי דע ןושאר םוימ
.הריפתל יזבש םולש יבר רזוח
םילשורי רוא הז ,רוא שי ונושיאב
.הרעשב אבה לכב קבד רשא

...םייברעה ןיב


ירויפיטנומ השמ רשה
רצלז יבוד :ןחל
רפח םייח :םילימ
םינומש ןב ירויפיטנומ רשה היהשכו
םינבלה םיכאלמה ותיבל ואב זא
:וילא ורמא ךכו ותטימ לע ודמע
"וילא ךתוא הצור אוה ךורב שודקה"

:קוידב ירויפיטנומ רשה הנע ךכו
קוסע ינא תמאב ךא ,יתובר יל וחלס"
םלועב וניחאל תורצ הברה שי יכ
?םלצא אובא אל ךיא ,היסורב םורגופ הנה
"?םלוכל הפ רוזעי ינא אל םא ימ יכ

רמא םיסוסל "ויד"ו הבכרמל הלע אוהו
הבדנ המשו רתסב ןתמ הפו
הבהא לש ףוטיל וא יחלב הטיבצ הפ
הוואגו החמש םידוהיה לכלו
!רשל דובכה לכו ,רשל דובכה לכו

םיעשת ןב ירויפיטנומ רשה היהשכו
"םישקבמ הלעמל םש יכ ,הלעת" :ול ורמא
?לכוא ךיא ודיגה" :רשה םתוא לאש
?לטובת קשמדב םדה תלילע ךיא

,הזבנה החפל תכלל ךירצ אלה
הזכ רבד םישרמ ךיאו שייבתת :ול דיג'ל
שישקב הזיא דיב ול םישל ךירצ םאו
שיגרי אל הב שיאש ךא ,הלודג הנתמ ןמ
"?שיגי הז תא יכרותל ינא אל םא ימ זא

...הבכרמל הלע אוהו

האמ ןב ירויפיטנומ רשה היהשכו
העבש ילש המשנה ,רבכ יל קיפסמ" :רמא
קילשיבו םיקנרפו תוריל םינוילמ וכלה
"קיפסמ אל םעפ ףא הז םידוהיל לבא

לכתסיו אובי קר ,ודובכ" :ול ורמא
לחר לש רבקל רדח דוע תונבל ךירצ
יברעמה לתוכ'ת היבגהל
איבהל שי םידוהי םיננאש הוונל
"?יבבל אי ,ירומ אי התא אל םא ימו

...הבכרמל הלע אוהו

הנש דועו האמ ןב רשה היהשכו
הנורחאה הקישנב םיכאלמ והוקשִנ
ושקבב אוה םצע םייניעה תא ךכו
.ושארל תחתמ תימלשורי ןבא קר

ןורא ךותב חנו ישמ לש תילט ףוטע
ןורחאה ועסמ תא השמ רשה רמג
עבשִיהל םינכומה םישנא דוע שי ךא
הביבסב ךשוחשכ הלילב םימעפלש
הבכרמה די לע ירויפיטנומ תא ואר

...הבכרמל הלע אוהוםילשורי תב יבוש
Full transcript