Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4C vanhempainiltaan

No description
by

Mari Muinonen

on 25 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4C vanhempainiltaan

4C Teemana koko vuoden Äidinkielessä Vuorovaikutustaidot Keskustelutaidot Lukeminen, ymmärtävä ja eläytyvä itsearviointi Tekstin ymmärtäminen Kuunteleminen Silmäily Tekstien sisällön ja rakenteen ennustaminen Pääasioiden erottaminen, tiivistäminen, mistiinpanot, päätelmät Ajatuskarttoja Esitykset ja kirjoitukset tukisanalistat selostaminen, juonellinen kertomus mielipiteen ilmaisu ja perustelu oman tekstin tuottaminen otsikointi, kappalejako käsiala sujuvaksi oikeinkirjoitus Tiedonhallintataidot tietokirjojen käyttö erityyppisten tietotekstien avaaminen tiedonhaku internetistä kirjastoon järjestelmään tutustuminen Kielen tehtävät ja rakenne sanojen merkitykset sanojen ryhmittely merkityksen perusteeella taivutuksen tehtävä lauseet puhutun ja kirjoitetun tekstin vertailu Kirjallisuus ja kulttuuri Yhteisten kokonaisteosten ja lyhyempien tekstien sekä useiden kirjojen lukemista ja kuuntelemista oman lukukokemuksen jakaminen kirjallisuuden keskeiset käsitteet kirjallisuus yhteydessä muihin taiteenaloihin media ja viestintävälineet taito ilmaista itseään, sanavaraston kasvu esityksen jaksottamista
äänenkäytön selkeyttämistä
juonellisia kertomuksia, mielipiteen ilmaisua ja perustelemista
oman tekstin muokkaamista
jaksotuksen harjoittelua
selkeän ja sujuvan käsialan harjoittelua
oikeinkirjoituksen perusasioista osattava:
vuoropuhelun kirjoittaminen
yhdysmerkin käyttö yhdyssanoissa sanaluokat verbin persoonamuodot (aktiivi ja passiivi) Ympäristö- ja luonnontieto Tavoitteena
Oppilas oppii
hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä
hahmottamaan kotiseutunsa osana Pohjolaa (Suomen lähialueet, Pohjoismaat ja Baltianmaat )
tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan
lukemaan ja laatimaan karttoja sekä käyttämään kartastoa
esittämään eri tavoin ympäristöään ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa
käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään
suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja
toimimaan ympäristössään turvallisesti Ilma Vesi suoja Eliöt ja elinympäristöt
oman lähiympäristön tavallisimpia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja
eliöiden sopeutuminen erilaisiin elinympäristöihin Elinehdot Lämpö Ravinto Ihminen ja terveys - ihmisen elinehdot
perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle Turvallisuus
fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen
liikennekäyttäytyminen ja vaaratilanteiden välttäminen
koti- ja vapaa-ajan tapaturmat
toimiminen hätätilanteessa ja yksinkertaiset ensiaputoimet
sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioonottaminen, rahan käyttö ja toisen omaisuuden kunnioittamine Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
Pohjoismaat, Baltianmaat ja muut Suomen lähialueet sekä maapallo ihmisen elinpaikkana Kartta Kulttuurit ja kielet Ympäristön ilmiöitä
ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä sekä kuulon ja näön suojelu
lämpöön liittyviä ilmiöitä ja lämmön lähteitä
magneettisia ja sähköisiä ilmiöitä Kasvu ja kehitys, elämänkaari Terveys (uni, ravinto, liikunta, hygienia...) Matematiikkaa Oppilas
saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa
oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä
oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä
oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy- seuraussuhteita
perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille
oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta
oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita
oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjännitteisesti sekä toimimaan ryhmässä. Tavoitteena Kymmenjärjestelmä 60-järjestelmä - kello Kertolaskut Sisältöjako, ositusjako Laskualgoritmeja, päässälaskua murtoluvut, yhteen ja vähentäen desimaaliluku vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen Tulosten arviointi, tarkistaminen, pyöristäminen Negatiivinen kokonaisluku Lukujonot
säännönmukaisuudet
lauseke käsitteenä Geometria Symmetria Peilauksia pisteen suhteen Kulmat Monikulmioita Piiri Ympyrä Kuviot ja kappaleet Mittaaminen Mittaustuloksen arviointi Mittayksiköt, vertailu, muunto Algebra Luvut ja laskutoimitukset Tietojen käsittely ja tilastot, todennäköisyys Tietojen etsiminen, kerääminen, tallentaminen, esittäminen Yksinkertaiset taulukot ja diagrammit, niiden lukeminen Kuvataide Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja: maalaamista, piirtämistä, grafiikkaa, muovailua ja rakentelua
kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, väri, muoto, tila, liike, aika ja viiva
kuvien tarkastelua ja arviointia sekä kuvataiteen käsitteiden käytön harjoittelua kuvista keskusteltaessa. Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
Oman paikkakunnan museo- tai taidenäyttelyvierailu
taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista
Suomen kultakauden mestareita, esimerkkejä eri aikakausien taiteesta ja nykytaiteesta. Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Luontoon, rakennuksiin ja rakennusperintöön tutustumista ja niiden kuvaamista sekä ympäristömuutosten tunnistamista
arkkitehdin työhön tutustumista
esineiden tarkastelua (piirtämistä oman havainnon mukaan), suunnittelua ja valmistamista sekä kolmiulotteista rakentelua, ympäristösuunnitelmien tai pienoismallien valmistamista. Media ja kuvaviestintä
Kuvakerronnan perusteita: tarinasta kuvaksi, kuvakoot ja kuvakulmat
tutustumista valokuvaan ja digitaaliseen kuvaan
television, tietokonepelien ja elokuvien visuaalisten viestien kriittistä tarkastelua ja tutkimista. animaatiot sarjakuva Kuvasta omaksi kuvaksi Taidekuvan äänimaisema Pienoismalli (oma huone?) Pienoismalli, paras leikkipuisto? valokuvaus, kuvasarjat
oma taidenäyttely Käsityötä Oppilas
oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä
omaksuu positiivisen asenteen työsuojeluun, oppii turvallista työvälineiden, koneiden ja laitteiden käyttöä sekä oppii huolehtimaan oppimisympäristönsä viihtyisyydestä
oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämissä taidoissa, jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensa kehittyvät
oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään
oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita
oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari
tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä
oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin
tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan
oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä. Tavoitteena Käsityössä tutustutaan erilaisiin materiaaleihin kuten puuhun, metalliin, muoviin, kankaaseen, lankaan, villaan, kierrätysmateriaaleihin sekä luonnosta saataviin käsityömateriaaleihin. Materiaaleja työstetään erilaisilla työstötekniikoilla ja niihin soveltuvilla käsityövälineillä ja koneilla.

Käsityössä harjoitellaan esimerkiksi sahaamisen, naulaamisen, höyläämisen, hiomisen, kirjonnan, ompelemisen, virkkauksen, neulonnan, kudonnan ja huovutuksen perustaitoja asianmukaisin välinein. Lisäksi tutustutaan sähköopin alkeisiin.

Tuotteita valmistettaessa käytetään monipuolisia työtapoja, kuten erilaisia materiaalien liittämistapoja sekä viimeistely- ja pintakäsittelymenetelmiä. Tutustutaan työn dokumentoinnin perusteisiin.
Ymmärretään siisteyden merkitys työturvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Liikunta
Oppilas
osallistuu aktiivisesti liikkumalla liikuntatunneilla
kokee liikunnan iloa
saa tukea myönteisen minäkuvan rakentamiseen
oppii liikunnan perustaitoja monipuolisesti
oppii toimimaan ryhmässä ja noudattamaan sääntöjä reilun pelin hengessä keskinäistä kilpailua korostamatta
oppii pukeutumaan tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtimaan omasta puhtaudestaan Tavoitteena Perusliikunta ja yleisurheilu
hypyt, heitot ja juoksut

Luontoliikunta
kartanlukutaito
erilaiset suunnistusradat
maastoretket Uinti ja vedestä pelastaminen
Mikkelin kaupungin uimahallien opetussuunnitelmien mukaisesti

Palloilu
viite- ja pienpelit
sisä- ja ulkopalloilu

Tanssi- ja ilmaisuliikunta
musiikkiliikunta Hiihto
hiihtotekniikat
mäenlasku
retkeily

Luistelu
luistelutekniikat
jääpelit

Voimistelu
voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
kuntovoimistelu
lihashuolto Aihekokonaisuudet Sitovat kaiken yhteen.

http://mikkeliops.internetix.fi/index.php/7.1_Eheytt%C3%A4minen_ja_aihekokonaisuudet Ihmisenä kasvaminen
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Viestintä ja mediataito
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Turvallisuus ja liikenne
Ihminen ja teknologia Uskonto Englanti Venäjä Kotiseurakunta
- kirkko, messu,
- kaste, rippi, häät, hautajaiset Raamatun kertomuksia Jeesuksen elämästä ja eettisistä kysymyksistä Joulu ja pääsiäinen Etiikkaa ja elämää yhdessä
- anteeksi
- kaveruus
- kiusaaminen
- kunnioittaminen
- omat taidot ja kyvyt, oikea suunta
- hyvä elämä Kiva Koulu Muiden uskontokuntien juhlia .............................................................................................................................................................. elo-syyskuu loka-marraskuu joulu-tammikuu helmi-maaliskuu huhti-toukokuu MA
kertolaskut
jakolaskut
yhteen- ja vähennyslaskut allekkain
laskujärjestys AI
oikeinkirjoitus
ennakoiva lukeminen
vaikuttaminen
sähköposti
verkkokirjoittaminen YL+AI
Elinehdot luonnossa
- yhteyttäminen
- eliöt, kasvit, eloton luonto
Tiedonhaku tietokirjoista, netistä UE
Toisten kunnioittaminen
Kiusaaminen
Ryhmässä toimiminen
Luonnon kunnioittaminen, yhteisen ympäristön kunnioittaminen UE
Seurakunta
- kirkko, messu
- kaste, rippi, häät, hautajaiset UE
Joulu
Isovanhemmat, perhe, ystävät UE
Toisten huomioiminen
Anteeksi, hyvä elämä, elämänsuunta UE
Vanhan testamentin tarinat
Pääsiäinen YL+UE+AI+KU
Pohjois-Eurooppa
- Pohjois-Euroopan maat ja kaupungit
- pinnanmuodot, luonnonvarat, kasvillisuus
- elinehdot, elämä, kielet
- eri kulttuurit, kirjallisuus, kansansadut
- juhlia eri uskonnoissa
- arkkitehtuuri AI+KU
näytelmät
- käsikirjoitus
- vuoropuhelu
improvisaatio
Esiintyminen
Lavastus YL+AI
Ihmisen elinehdot
-ravinto, liikkuminen, ilma, lämpö
- sosiaalinen puoli; perhe, ystävät, työ, opiskelu
- ihmisoikeudet ja turvallisuus

Tiedonhaku
Haastattelu
Esityksen koostaminen ja pitäminen YL+KS
Ilma ja vesi
- ilman ja veden ominaisuuksia
- sähkö, sähkötyö käsitöissä
- ilman ja veden merkitys kuiduissa lämmittämässä (vrt. märät lapaset- kuivat lapaset) AI
Klassikkokirja
Kielenhuoltoa
- lauseet, kappaleet
- erisnimet, yleisnimet, yhdyssanat
TIedonhaku
- lähde
- kriittisyys
Kirjoittaminen
- satu
- tietoteksti AI
Kielenhuolto
- Sanaluokat
Kirjallisuus ja kirjoittaminen
- päiväkirjat
- runo YL+LI
Vesi elinympäristönä
- elinehdot vedeneläjillä
- retki veden äärelle KU
Kultakauden mestarit
Oma tulkinta taidekuvasta KU+LI
Ilmakuva unelmien luokkahuoneesta (visuaalinen suunnittelu)
Suunnistus ja kartta Vuoden kulku LI
- palloilut sisällä ja ulkona
- suunnistus Oppilas
oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden, ymmärtämään pyhän ulottuvuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä
tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin
ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden
tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan
oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä kristillisen etiikan soveltamista Tavoitteena Musiikki Oppilas oppii
käyttämään luontevasti ääntään ja ilmaisemaan itseään musiikin eri keinoin
kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti, aktiivisesti ja eläytyen ääniympäristöä ja musiikkia
käyttämään luovasti musiikin eri elementtejä musiikillisen keksinnän aineksina
ymmärtämään musiikillisen maailman monimuotoisuutta
toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana
musiikin teorian sisältöjä ensisijaisesti käytännön kautta Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä
Oppilas
osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan yhteislauluun ja pystyy eläytymään laulun tunnelmaan
hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan soittamisen harjoitteluun ja yhteissoittoon
pystyy musisoimaan ryhmässä
hallitsee laulustoa
osaa ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen ilmaista musiikillisesti itseään esim. kysymys/vastaus -harjoituksissa
tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemustaan verbaalisesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla. Tavoitteena Aihepiirit ja sisällöt
edellisten aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, kellonajat, koulu, vaatteet, harrastussanat, maiden nimiä, säätiloja, ammatteja, kuukaudet, kohdemaan kulttuuria

Viestintätehtävät ja tilanteet
kolmannen luokan tilanteiden vahvistaminen, asioiminen, haastatteleminen, henkilötietojen kysyminen ja antaminen, aakkoset, koulusta, harrastuksista ja vapaa-ajasta kertominen

Rakenteet
edellisten vahvistaminen, päälauseiden muodostaminen, kysymysten muodostaminen, kestopreesens, artikkelit, epäsäännölliset monikot, prepositioita Oppilas oppii edellisten lisäksi
elaboroimaan sanastoa
ymmärtämään jonkin verran puhuttua ja kirjoitettua kieltä
reagoimaan kohdekielellä ohjatuissa tilanteissa
työskentelemään tavoitteen suuntaisesti
arvioimaan omaa oppimistaan ja ymmärtämään oman työskentelyn vaikutuksen oppimistuloksiin Aihepiirit ja sisällöt
kyrilliset kirjaimet, asuinpaikka ja kielitaito, kohteliaisuudet ja tervehdykset, lukusanat 1-20, ruokia, juomia ja hinnanilmaisuja, venäläiset laulut, lorut, leikit ja sadut, yleistietoa venäläisestä (lasten)kulttuurista

Viestintätehtävät ja -tilanteet
tervehtiminen ja esittäytyminen, kuulumisten kysely, ostotilanne

Rakenteet
elollisuuden ja elottomuuden käsitteet, sukukäsite, persoonapronominit, paikan ilmaiseminen prepositionaalilla, verbien preesenstaivutus, prepositioita, väite- ja kysymyslauseen intonaatio, sanojen paino Käyttäytyminen Käyttäytymisen arvosana muodostuu eri osa-alueiden arvosteluperusteiden keskiarvona. Perusteet koskevat kouluympäristöä ja ne tulee suhteuttaa oppilaan ikään. MA
Kertotaulut
Kymmenillä ja sadoilla kertominen
Lukuyksiköittäin kertominen
Allekkain kertominen MA
Jakaminen
Jakojäännös
Jakokulma MA
Negatiiviset luvut
Diagrammit
Yhtälö MA
Murtoluvut
Yhteen- ja vähennyslasku murtoluvuilla MA
Desimaaliluvut
Yhteen- ja vähennyslasku desimaaliluvuilla
Sadasosat
Vertailu MA
Pituus
Massa
Tilavuus MA
Isot luvut
Pyöristäminen MA
Geometria
- suorat
- monikulmiot
- koordinaatisto
- symmetria
- peilaus Pilottiluokka 4C Opetushallituksen rahoittama hanke, joka on mahdollistanut tämän teknologian hankinnan Mikkelissä kolme koulua mukana 1:1 Tavoite 1 - yksilöllisesti oppiminen, tuki ylöspäin, tuki lisätreeniin, tuki eri aistikanaville
- vastuu omasta oppimisesta
- oppimisen ympäristönä koko maailma
- jo oppilaiden käytössä olevan erilaisten osaamisten ja motivaation hyödyntäminen oppimisessa
- tulevaisuuden (työ)elämän taitoja Tavoite 2 Opettaja oppii ja kehittää omaa ammattitaitoaan
Opettajien yhteisön oppiminen - saadun tiedon hyödyntäminen muidenkin oppilaiden kanssa
Koko koulu oppii
Koko kaupungin koulut saavat lisätietoa ja oppia Itä-Suomen yliopisto tutkii Konkreettisesti esimerkiksi

- läksynä voi olla videon tekeminen omasta koulumatkasta ja sen vaaran paikoista, tai matikkapelin seuraavan tason pelaaminen

- koulussa tuotetaan yhteisesti oppikirja omalle luokalle opiskeltavasta aiheesta uusinta tietoa hyödyntäen

- liikuntatunnilla etsitään geokätköjä, kuvataan ja katsotaan omia tekniikkasuorituksia - itsearviointi

- entinen oppikirjan kappaleen sisältö animaationa englanniksi

- tieto kulkee mukana, koostaminen onnistuu yksin ja yhdessä Kotona
- yhdessä tehden ja toimien
- tuki ja lupa käyttää
- rajat
- palvelut ikärajallisia, vanhemmat mukana
- ohjeet ja opastus koteihin tiedonhakutaidot, rajaaminen, kriittinen medianlukutaito
ongelmanratkaisutaidot, yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot
oma-aloitteisuus, kielitaito, sosiaaliset taidot Oppilaiden esille nostamia asioita Luokan sisustus Blogi + Edmodo + Prezi Yhteiset rajat, käytänteet Kiusaamiset Kysymyksiä, ajatuksia?
Full transcript