Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

อารยธรรมอิสลาม

No description
by

panwa wattanavutipong

on 4 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of อารยธรรมอิสลาม

ความเจริญทางด้านภาษาและวรรณคดี
อารยธรรมอิสลามกับอารยธรรมสากล
ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
อิบนิคอลดูนกล่าวว่าอารยธรรม
อิสลามมีลักษณะเด่นของจิตวิญญณ
ทางการค้าที่กว้างขวาง ซึ่งทำให้กลไก
ของตลาดเติบโต หนึ่งในสถาบันที่
สำคัญที่สุดของมุสลิม คือ ซากาต เป็นการช่วยเหลือสังคมมนุษย์ทำให้
เกิดความยุติธรรม

อารยธรรมอิสลามเป็นแหล่ง
วิทยปัญญาที่เป็นสะพานเชื่อมความรู้
ของอารยธรรมยุคโบราณมาสู่
อารยธรรมตะวันตกยุคใหม่ แต่ใน
ปัจจุบันอารยธรรมอิสลามต้องเผชิญ
หน้ากับอารยธรรมตะวันตกซึ่งเป็น
อารยธรรมแบบทุนนิยม
ควาริซมีเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาพีชคณิต
และ ตรีโกณมิติ นักปราชญ์มุสลิมมี
บทบาทในด้านวิทยาศาสตร์ ดังนี้
ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
คณิตศาสตร์ พีชคณิต ตรีโกณมิติ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และการแพทย์
$1.25
Monday, February 17, 2014
Vol XCIII, No. 311
หลักการของศาสนาอิสลาม
ความเจริญด้านการศึกษา
ประกอบไปด้วยหลักศรัทธา 6 ประการ และหลักปฏิิบัตฺิ 5 ประการเกิดนิกายต่างๆ ซุนนี ,ชีอะฮ์ ,วาฮาบี ,คอวาวิจ ,ซูฟี การเกิด นิกายต่างๆนี้เกิดจากความแตกแยกทางการเมืองการตีความคัมภีร์และความคิดของนักปราชญ์ในยุคต่างๆ

ปรัชญาของอิสลามเกี่ยวกับมนุษย์ การสร้างของพระผู้เป็นเจ้าจากดิน มนุษย์ชายและหญิงมีความเท่าเทียมกัน มนุษย์มีหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า ต่อตัวมนุษย์เอง ต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อสังคม และต่อสภาพแวดล้อม

อารยธรรมอิสลาม
sultan ahmed mosque
ความเจริญด้านศิลปกรรม
ประเพณีที่เป็นความงดงามด้วย
การเขียนลวดลายเครือวัลย์เรียก
ว่า อาราเบสก์

ความอ่อนช้อยของเส้น ประดับ
ประดาด้วยตัวอักษรอาหรับ ถือว่า
เป็นแม่ลายและเป็นศิลปเอกของ
อิสลามเป็นแบบเรียบง่ายเรียกว่า
อักษรกูฟี ลวดลายอาราเบสก์ 

แบ่งเป็น2ชนิด
1. แบบที่ประดิษฐ์จากลาย
เรขาคณิต วาดจากเส้นตรง
หรือมุมที่เรียกว่า ทัสเทียร์
2. แบบที่สร้างจากลักษณะของ
ต้นไม้สร้างจากลายเส้นโค้ง
วงกลมหรือจากความมีชีวิตชีวา
ของดอกไม้ เรียกว่า แบบนุสกี่

ศาสดามูฮัมมัดเน้นเรื่องความสำคัญของความรู้ “จงแสวงหาความรู้แม้จะต้องไปไกล
ถึงเมืองจีน”

ศูนย์กลางการแปลตำราต่างชาติมาเป็นภาษาอาหรับที่กรุงแบกแดด คือ บัยตุลฮิกมัต
หรือดารุลฮุกมาเป็นสถาบันวิทยปัญญาซึ่งเป็นเหมือนราชบัณฑิตสถานของราชวงศ์อับบาสิยะฮ์ เป็นศูนย์รวมการแปล ปรัชญา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ด้านวรรณคดีร้อยกรอง กวีที่มีชื่อคือ กวีเปอร์เซีย โอมาร์ คัยยาม กลอนของเขา
คือ รุไบยาต ด้านวรรณคดีร้อยแก้ว ที่โลก
รู้จักกันมากก็คือ การเล่าเป็นนิทานร้อยเรื่อง
เช่น อาหรับราตรีหรือ พันหนึ่งทิวา สมัย
ราชวงศ์อับบาสิยะฮ์ เป็นสมัยที่วรรณคดี
รุ่งเรืองมาก
สมาชิกกลุ่ม
ด.ญ.แพรพลอย ศรีจริยางกูร ม.2/6 เลขที่ 1 ด.ญ.ศศพินทุ์ ไหลรุ่งเรือง ม.2/6 เลขที่ 20
ด.ญ.พันวา วัฒนวุฒิพงศ์ ม.2/6 เลขที่ 4 ด.ญ.ณัฐมนฑน์ เจริญโชคกิตติ ม.2/6 เลขที่ 29
ด.ญ.มัญฑิตา พรหมประกอบ ม.2/6 เลขที่ 10
แหล่งที่มา
www.katikapichayanin.wordpress.com
www.portal.tebyan.net
Full transcript