Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Folyóvízi felszínformálás

Külső erők földrajza GY - © Vereb Viktor
by

Viktor Vereb

on 14 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Folyóvízi felszínformálás

Erózió
Értelmezése:
Külső erők lepusztító munkája
Talajerózió
Folyóvízi tevékenység pusztító munkája

Felületi (areális) erózió
Csapadék (eső/hólé) lefolyik a földfelszínen -> nagy felületen formálja.
Talajerózióhoz hozzájárul
Részfolyamatai:
felapróz + felszínt tömöríti
Becsapódásos + fröccsenéses szakasz
Csepp energiája fontos! + lejtő irányú elmozdulás szerepe

Csepperózió (rain splash)
Vízlepel erózió (lejtőleöblítés)
<cm vastag
kopár, nem túl érdes felszínen
lamináris vízáramlás
mechanikai pusztítás alig; inkább kémia
Vonalas (lineáris) erózió
A felszínen lefolyó vízlepel felszakadozik, vízágakra különül el, és meghatározott pályák mentén koncentrálódik.
Turbulens (örvénylő) vízáramlás – nagyobb pusztító munka
Kis formák mérettartomány alapján:

Barázda
<0,5 m mély
helye változik
2 eső közt feltöltődhet

Árok
Vízmosás
meredek fal, V-alak
1-15m mély forma
állandósult
völgykezdemény

Badland
Kősapkás földpiramis
Folyóvízi felszínformálás
Külső erők földrajza gyakorlat
2016
lineáris + areális erózió + felszín alatti lefolyás
félig száraz területek
kevés évi csapadék, DE ritka+heves esőzés
gyér növényzet (antropogén hatásra sokszor)

durva törmelék finom üledékbe ágyazva
könnyen pusztuló, de meredek lejtőben megállni képes LAZA kőzet
pl. hegylábi glaciális; vulkáni (ignimbrit)

Víz- és hordalékszállítás
(stream flow, sediment transport)
Mederalak
Vízáramlás meghatározói:
nehézségi erő
súrlódás
víz tehetetlensége
Vízáramlás módjai:
lamináris (egymással párhuzamosan)
turbulens (örvénylő mozgás)
Vízfolyások: vízhálózat tartós elemei, amelyek mederben futnak
Hordalékszállítás
Mederben lévő hordalék:
természetföldrajzi adottságok
bekerülés módja
közvetlenül (kőpergés)
közvetetten (felületi erózió, vízmosások, csuszamlás)
Szállítási képesség függ:
Hordalék szemcsemérete
Folyó örvényessége
Áramlási sebesség
Hordalék továbbítása
kritikus küszöbértékek
kohézió miatt a kisebb szemcsék elragadásához nagyobb sebesség kell!
ülepedési sebesség: összefüggésben a szemcsemérettel -> osztályozottság

Görgetett-csúsztatott fenékhordalék – nagy szemcseméretnél
Ugráltatott hordalék (szaltáció) – turbulencia kell a megindulásához
Lebegtetett hordalék - szuszpenzióban szállítva
Oldott hordalék
Úszó hordalék

Hordalékszállítás módjai
Meder jellemzői
Folyómeder: 2 végén nyitott, vizet befogadni képes hosszanti mélyedés, amelyben a lefolyás tartósan koncentrálódik
Alaprajz
Hossz-szelvény
Keresztszelvény
A meder folyásirányának szintváltozását mutatja a tengerszint feletti magasság és a forrástól mért távolság koordinátarendszerében.
Erózióbázis: az a szint, ameddig mélyíteni képesek a medrüket, szint, amely alatt az erózió nem hat


Mederfejlődés
Térbeli irányai:
Meder mélyítő
Mederszélesítő
Hátravágó (regressziós meder)

Folyamatai
Korrózió – kémiai: jól oldódó kőzetben
Korrázió – mechanikai: koptató, csiszoló hatás
Hidraulikus hatások
áramlás vonszoló hatása
hidraulikus emelő hatása
kavitáció (nagy sebességgel áramló víz -> gázbuborékok -> összeroppanás)

Medermintázatok
Mutatója: futásfejlettség (meder (sodorvonal)hossz/völgy hossz)
Típusai:

Egyszerű medrek
Összetett medrek
egyenes
meanderező
fonatos, szétágazó
Folyóvizek felszínalakító munkája
Szakaszjellegek (Cholnoky J. alapján)
Munkavégző képessége (M)
Elvégzendő munka (E)

M>E : felsőszakasz-jelleg ->erózió
M~E: középszakasz-jelleg ->erózió, akkumuláció
M<E: alsószakasz-jelleg ->akkumuláció

A folyók mechanizmusa
Erózió mederformái
Sziklameder alakzatai
Általában lépcsőzetes hossz-szelvényt tagoló formák
kottyanó
mederlépcső
sellő
zúgó
vízesés
szurdokok, hasadékvölgyek
Kanyonok:
csak száraz éghajlaton áthaladó szurdokoknál!
vízszintesen települt üledékes kőzetrétegekben
Meanderező medrek
j: inflexiós pont
h: húrhossz
i: ívhossz
D: legnagyobb átmérő
Munka:
dinamikus egyensúly épít-rombol
homorú külső kanyar: erodál
domború belső kanyar: akkumulál
Fejlődés:
vándorlás: nem csak oldalirányban, hanem folyásirányban lefelé is
hurok meander – olyan kanyarulat, ami majdnem összeér
túlfejlődő kanyarulat ->
lefűződés

malágy: durva homoklerakódás, lezárja a medret
morotva = holtág (oxbow), morotvató

Geometria
Akkumuláció mederformái
folyóteraszok
torkolatok
Árterek formakincse
Parti hát (levée)
Fok:
a folyóhátakon árvizek idején keletkező nyílások
rajtuk keresztül a mederből kilépő vízfolyás kiönt az ártérre
Övzátony:
folyókanyarulatok belső oldalán
egymással párhuzamos, íves elrendeződésű gerincek formájában halmozódik fel
keresztrétegzett üledék, homokzátony.
Sarlólapos: az övzátonyok íveit elválasztó, egymással párhuzamos mélyedések
Hordalékkúp (alluvial fan)
Folyó energiája hirtelen lecsökken – a meder szétágazik
Enyhén lejtő, legyező alakban szétterülő
Aggradáció – fölfelé épülés
Osztályozatlan üledék (szállítva hordalék – lerakva üledék!)
Hegységből síkságra érve jellemzően kavics lerakása
Összefoglalás
Full transcript