Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาสารเสพติด

No description
by

Belle Bungrakel

on 7 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ปัญหาและการแก้ไขปัญหาสารเสพติด

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาสารเสพติด
สารเสพติดเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
ปัญหาทางสังคมที่สำคัญเนื่องจาก
การติดสารเสพติดจะทำให้ผู้เสพมี
ความเสื่อมโทรมทั้งทางร่ายกายและ
จิตใจเกิดอาการทางจิตประสาทซึ่งจะนำมาสู่สาเหตุของการก่ออาชญากรรม
และการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
สารเสพติดในประเทศไทย
ถึงแม้ว่าปัจจุบันปัญหาจะลดลงแล้วก็ตาม
แต่จากสถิติการจับกุมคดีสารเสพติดทั่ว
ประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2551 ก็มีการ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้ต้องหาส่วนใหญ่มีอายุใน
ช่วง 15-24 ปี โดยทั้งนี้ยาบ้าก็เป็นตัว
สารเสพติดหลักที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด


2.ผลกระทบของสารเสพติดต่อ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
สารเสพติดที่เป็นปัญหาหลักอย่างมากใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน ที่มีฤทธิ์ กระตุ้นประสาท ทำให้ตื่นตัว กระวนกระวาย และไม่ง่วงนอน ในการแพร่ระบาดของยาบ้า
นั้นส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะ
ชุมชนแอดอัดซึ่งทำให้เด็กหรือวัยรุ่นในชุมชนซื้อ
ขายยาบ้ามาเสพได้อย่างสะดวกและพบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงจากผู้เสพเป็นผู้ขายต่อไปได้ โดยเด็ก
เยาวชนที่เป็นผู้ขายมักจะนำเงินที่ได้ไปใช้อย่าง
ฟุ่มเฟือย
แนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดในชุมชน
1. ให้ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ประชาชนใน
ชุมชนให้เห็นหรือโทษอันตรายของสารเสพติด
2. เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรักความห่วงใย ดูแลซึ่งกันและกัน
3. ครอบครัวและชุมชนร่วมกันกระตุนให้ผู้เสพมา
รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
4. ส่งเสริมกิจกรรมยามว่างให้แก่ประชาชนในชุมชน
5. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสารเสพติดขึ้น
ในชุมชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
แบ่งออกเป็น 2 ด้านดังนี้ คือ
1. ทางด้านสุขภาพและจิตใจ : ร่างกายจะทรุดโทรมลง การทำงานของอวัยวะต่างๆภายในเสื่อมลงจนเป็น
เหตุให้เกิดโรคต่างๆ
2. ด้านบุคลิกภาพ : ผู้เสพจะเป็นคนขาดความสน
ใจในตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงเฉื่อยชา เกียจคร้าน ขาดความรับผิดชอบ แต่งกายสกปรก ทำให้บุคลิกภาพที่ไม่ดีเป็นที่รังเกียจของคนในสังคม

ผลกระทบของสารเสพติดต่อบุคคล
ผลกระทบของสารเสพติดต่อ
ครอบครัว
วิเคราะห์ได้ดังนี้
1. สิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองของ
ครอบครัวที่นำไปซื้อสารเสพติด
2.ทำให้ผู้เสพขาดความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว
3. ทำให้เกิดปัญหาครอบครัว
4. ทำลายชื่อเสียงของครอบครัว

ผลกระทบของสารเสพติดต่อ
ชุมชน
วิเคราะห์ได้ดังนี้
1. ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคม
2. สูญเสียบุคลากรที่เป็นกำลัง
แรงงานในการพัฒนาประเทศ
3. ทำให้ประเทศชาติสูญเสีย
งบประมาณในการป้องกันและ
ปราบปราม

หมายถึง สารหรือยาที่อาจเป็น
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือจากการ
สังเคราะห์ซึ่งเมื่อบุคคลใดเสพหรือรับเข้าสู่
ร่างกายไม่ว่าโดยวิธีการใดๆเป็นช่วงระยะๆหนึ่งหรือนานติดต่อกันอาจต้องการเพิ่ม
ปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆ
หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทำให้เกิด
ผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ
"ยาเสพติดให้โทษ"
"สารเสพติด"
นอกจากนี้กฎหมายยังได้แบ่งยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
- ประเภท 1 :
ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง มี 38 รายการที่สำคัญ เช่น เฮโรอีน เอ็กซ์ตาซี เมทแอมเฟตามีน แอลเอสดี
- ประเภท 2 :
ยาเสพติดให้โทษทั่วไป มี 102 รายการที่สำคัญ เช่น ใบโคคา โคคาอีน ยาสกัดเข้มของต้นฝิ่นแห้ง เมทาโดน มอร์ฟีน ฝิ่นยา
- ประเภท 3 :
ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต้นตำรับยาและ
มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสมอยู่ คือ ยารักษาโรคที่มี
ยาเสพติด ให้โทษประเภท 2 เป็นส่วนประกอบอยู่ในสูตร
- ประเภท 4 :
สารเคมีที่ใช้ในการผลิกยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ 2 มี 32 รายการ
- ประเภท 5 :
ยาเสพติดให้โทษที่ไม่เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึง 4 มี 4 รายการ

สมาชิกในกลุ่ม ม.6/4
น.ส.สวรส รัตนธนาประสาน เลขที่ 1
น.ส.รัชมล ตั้งเตชะรุ่งเพชร เลขที่ 11
น.ส.ญาดา ประจักษ์จิตร์ เลขที่ 16
น.ส.ริญญภัสร์ วราวงศ์โรจน์ เลขที่ 17
น.ส.พัชรา อุทัยเศรษฐวัฒน์ เลขที่ 31
Full transcript