Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Лекц №1 Удирлагын бүртгэлийн үндсэн асуудал

No description
by

bolortuya bolortuya

on 2 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Лекц №1 Удирлагын бүртгэлийн үндсэн асуудал

Лекц №1 Удирлагын бүртгэлийн үндсэн асуудал
Удирдлагын үүрэг
Төлөвлөлт:Үйл ажиллагааны бүхийл үе шатны нарийвчилсан хөтөлбөрийг боловсруулахад чиглэгдэхээс гадна байгууллагын бизнессийн мөн чанар үндсэн үе шатны үргэлжлэх хугацаа богино ба урт хугацааны төлөвлөгөөтэй холбогдсон бусад хүчин зүйлийн судалгааг агуулдаг
УБ-н ерөнхий НЯБО-н оролцоо санхүү болон УБ-н төсөөтэй болон ялгаатай тал
Байгууллагын ерөнхий нябо нь байгууллагын бүртгэлийн үйл ажиллагааны төлөө хариуцлага хүлээх гүйцэтгэх удирдлагаас гадна байгууллагын зорилгыг хэргэжүүлэх, төлөвлөгөө боловсруулах, түүнийгээ хянах, бүртгэлийн бодлого боловсруулах зэрэг үйл ажиллагааг хэргэжүүлнэ
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Удирдлагын бүртгэл, түүний зорилго, зорилт
Удирдлагын бүртгэл нь багтаамжаар их, цогцолбор байдалтай бөгөөд байгуулгын дотоод үйл явцыг хянаж байдаг менежерүүдийг мэдээллээр хангахад чиглэгдсэн байдаг.
Удирдлагын бүртгэлийн гол зорилго нь: байгууллагын удирдлагыг бүхийл шаардлагатай мэдээллээр хангахад оршино.
Удирдлагын тухай ойлголтыг шийдвэр гаргах, тушаал заавар өгөх, бодлого боловсруулах, ажлаар хангах, шагнал урамшуулал олгох, бодлогоо хэргэжүүлэх, хүмүүс хөлслөх гэсэн хэллэгээр тодорхойлдог
СНББ
УНББ
ЗНББ
Байгууллагын зүгээс амжилтанд хүрэхийн тулд удирдлага нь төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах шийдвэр гаргалтын үндсэн үүргүүдыг үр ашигтай хэргэжүүлэх ёстой.
Эдгээр үүргүүд нь янз бүрийн шатны удирдлагын бүлгийн үйл ажиллагааг зохистой хослуулахыг шаарддаг.
Байгууллагын зорилго зорилтыг тухайн байгууллагын удирдлага нь гардан хэргэжүүлдэг учраас удирдлагын бүртгэлд байгууллага болон түүний зорилтын талаар тусгайлан авч үздэг
Тодорхой зорилгоор нэгдсэн хүмүүсийг нэгжийн аж ахуйн нэгж гэнэ.
ААН нь тухайн улс орны ААН-н хуулийн дагуу 1.Компани
2.Нөхөрлөл
3.Хоршоо зэрэг хэлбэртэй байхаас гадна
1.Ашгийн ба ашгийн бус
2.Төрийн ба төрийн бус
3.Олон нийтийн гэх мэт янз бүрийн статустай байна
ААН-д хамгийн чухалд тооцогддог дараах зорилтууд байна
Ашигт ажиллагаа
Эдийн засгийн өсөлт
Санхүүгийн хараат бус байдал
Зардлын хямдралт
Бүтээгдэхүүний удирдлага
Байгууллагын удирдлагад ажиллаж байгаа ажилтнуудыг удирдлагын бүртгэлийн үүднээс дараах 3 бүлэгт хувааж авч үзнэ.
1.Үйл ажиллагааны удирдлагын бүлэг (урт хугацааны)
2.Дунд шатны удирдлагын бүлэг (дунд хугацааны)
3.Гүйцэтгэх удирдлагыг бүлэг (богино хугацааны шийдвэр гаргадаг)Байгууллагын төрлөөс хамаараад өмнөө тавих зорилго нь янз бүр байдаг. Удирдлага нь дараах 4н үүргийг гүйцэтгэх шаардлагатай
1. Төлөвлөлт
2. Зохион байгуулалт
3. Хяналт
4. Шийдвэр гаргалт
Зохион байгуулалт:Байгууллагын хүний болон бусад нөөцийг илүү сайн ашиглах батлагдсан төсвийг илүү үр дүнтэй зарцуулж байх ажлын хүрээг хэлдэг
Хяналт: Төлөвлөсөн ажил үйлчилгээ хэр зэрэг биелж байгааг тодорхойлох үйл ажиллагаа юм.
Шийдвэр гаргалт: Сонголт ихтэй боломжуудын дундаас хамгийн оновчтойг нь сонгон авч хэргэжүүлнэ гэсэн үг юм.
Төлөвлөлт хяналтын цикл
Төлөвлөгөө боловсруулна
Төлөвлөгөө гүйцэтгэлтэй харьцуулах
Удирдан зохион байгуулах
Шийдвэр гаргах
Гүйцэтгэлийг хэмжих
Санхүү бүртгэл болон удирдлагын бүртгэлийн ялгаа:
УНББ нь менежерүүдийн дотоод хэргэцээнд зориулсан мэдээлэл бэлтгэдэг
УНББ нь ирээдүйд анхааралаа хандуулдаг
УНББ нь байгууллагыг хэсэгчилж авч үздэг
УНББ нь бүртгэлийн зарчмаар зохицуулагддаггүй
УНББ нь заавал байх ёстой зүйл биш

Санхүү болон УБ-н ижил төстэй шинж чанар
Санхүүгийн болон удирдлагын бүртгэл нь хоёулаа бүртгэл мэдээллийн систем дээр тулгуурладаг.
Санхүүгийн болон удирдлагын бүртгэл нь удирдах ажилтны үүрэг хариуцлагаас их хамаарна.
Full transcript