Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK

No description
by

Murat Ozdemir

on 21 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK

NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK
Murat ÖZDEMİR


Geçerlik
; araştırma sonuçlarının doğruluğunu konu edinir.
Dış geçerlik
; elde edilen sonuçların benzer gruplara ya da ortamlara aktarılabilirliğine,
iç geçerlik
ise araştırma sonuçlarına ulaşırken izlenen sürecin çalışılan gerçekliği ortaya çıkarmadaki yeterliğine ilişkindir.

İÇ GEÇERLİK
İç geçerlik sürecinde araştırmacıdan, gerek veri toplama süreçlerinde, gerekse verilerin analizi ve yorumlanması süreçlerinde tutarlı olması ve tutarlığı nasıl sağladığını açıklaması beklenmektedir. Bu amaçla yapılan açıklamalar okuyucuyu tatmin edebilecek şekilde açık ve anlaşılır olmalıdır.
GÜVENİRLİK
Kirk ve Miller (1986)
1)Zamana bağlı güvenirlik
: Ölçülen olgunun geçen zaman içinde aynı biçimde ölçülebilmesi anlamına gelir (dış güvenirlik). Sosyal bilimlerdeki anket çalışmalarında ve psikolojik testlerin kullanıldığı araştırmalarda “test-tekrar test yöntemi” bu güvenirliği ölçmek üzere geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu yaklaşım ancak zaman içinde değişmeyen olguların ölçülmesinde kullanılabilir.Ancak sosyal bilimlerde olay ve olguların zaman içinde sabit kaldığını varsaymak olanaksızdır.
İç güvenirlik konusunda da araştırmacı, araştırmaya yaklaşımını ve araştırmanın çeşitli aşamalarında (veri toplama,analiz) yaptığı kontrolleri açık bir biçimde tanımlamalı ve okuyucuya araştırmanın tüm aşamalarında güvenirliğe yönelik hangi önlemlerin alındığını açıklamalıdır.
Güvenirlik
araştırma sonuçlarının tekrar edilebilirliği ile ilgilidir.
Dış güvenirlik
; araştırma sonuçlarının benzer ortamlarda aynı şekilde elde edilip edilemeyeceğine,
İç güvenirlik
ise başka araştırmacıların aynı veriyi kullanarak aynı sonuçlara ulaşıp ulaşmayacağına ilişkindir.

Nitel araştırmada geçerlik, araştırmacının araştırdığı olguyu olduğu biçimiyle ve
olabildiğince yansız gözlemesi
anlamına gelmektedir.
GEÇERLİK
Nitel araştırmada araştırmacının
esnek olması ilkesi
geçerlik için çok önemlidir.
Araştırmacı, araştırma sürecinde gerektiğinde;
Yeni stratejilere başvurabilir;
Görüşmeye yeni sorular ekleyebilir;
Daha önce planlanmayan yani görüşmeler yapabilir;
Elde ettiği bilgileri teyit etmek amacıyla farklı veri toplama yöntemleri kullanabilir.

GEÇERLİK
Toplanan verilerin
ayrıntılı olarak rapor edilmesi
ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması geçerliğin önemli ölçütleri arasındadır.

Doğrudan alıntı
lara yer vermek ve bunlardan yola çıkarak sonuçları açıklamak geçerlik için çok önemlidir.
GEÇERLİK
Araştırma sonuçlarının genellenebilirliğine ilişkindir. Eğer bir araştırmanın sonuçları benzer ortamlara ve durumlara genellenebiliyorsa araştırmanın dış geçerliğinin olduğu söylenebilir. Nitel araştırmada genellemeler; ilkeler,kurallar biçiminde değil,deneyimler ve örnekler biçimindedir. Ayrıca sayısal değil analitik genelleme söz konusudur.
DIŞ GEÇERLİK
Nitel araştırmanın temel özelliklerinden biri olan
algıların önemi ve doğal ortama duyarlık
, güvenirlik konusunda bazı sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Nitel araştırmaya temel oluşturan ilkelerden birisi,gerçeklerin bireylere ve içinde bulunulan ortama göre sürekli bir değişme içinde olduğu ve araştırmanın benzer gruplarda tekrarlanmasının aynı sonuçlara ulaşmayı mümkün kılmadığını en baştan kabul etmektir.(dış güvenirlik yani tekrar edilebilirlik). Bu nedenle dış güvenirlik nitel araştırma için farklı bir anlam kazanmaktadır.

GÜVENİRLİK
Aynı şekilde iç güvenirlik de nitel araştırmanın temel özellikleriyle çelişmektedir.Nitel yaklaşım her araştırmacının olayları algılama ve yorumlama biçiminin farklı olabileceğini kabul eder. Aynı verileri iki farklı araştırmacının farklı algılaması ve yorumlaması tabidir. Bu nedenle iç güvenirlik de nitel araştırmanın bilimselliği açısından farklı ele alınması gereken bir kavramdır.
GÜVENİRLİK
GÜVENİRLİK
2) Gözleme bağlı güvenirlik:
Aynı zaman diliminde birden fazla araştırmacının bir olgu ya da olayı aynı biçimde ölçmesi anlamına gelir (iç güvenirlik). Nitel araştırmada araştırmacının kendisi bir veri toplama aracı olarak işlev gördüğü için,farklı araştırmacıların tam olarak aynı gözlemleri yapması mümkün değildir. Ancak bu istendik bir durum olduğu için elde edilen veriler ve bunların analizi ile ilgili araştırmacılar arasındaki farklılıkları en aza indirgenmesi beklenir.

DIŞ GÜVENİRLİK
Dış güvenirlik konusunda araştırmacının alabileceği en önemli önlem ; gerek araştırmanın temel aşamaları, gerekse araştırma sürecindeki kendi konumu ve yaklaşımı konusunda ayrıntılı ve açık bilgi vermektir.
LeCompte ve Goetz,dış güvenirliğin sağlanmasına yönelik alınacak önlemleri şöyle belirtmiştir:

1)
Araştırmacı araştırma sürecindeki
kendi konumunu
(katılımcı gözlemci,çalışılan durumla ilgili ön deneyimler gibi) açık hale getirilmeli
2)
Araştırmada
veri kaynağı olan bireyleri
n açık bir biçimde tanımlanmalı
3)
Araştırma sürecinde
oluşan sosyal ortamlar ve süreçler
tanımlanmalı
4)
Elde edilen
verilerin analizinde kullanılan kavramsal çerçeveler
ve varsayımlar tanımlanmalı
5)
Veri toplama ve analiz yöntemleri
ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmalı
DIŞ GÜVENİRLİK
İÇ GÜVENİRLİK
LeCompte ve Goetz (1982) iç güvenirlik konusunda da alınacak bazı önlemleri belirtmiştir:

1)
Toplanan veriler betimsel bir yaklaşımla doğrudan sunulmalıdır.
2)
Aynı araştırmaya birden fazla araştırmacı dahil edilmelidir.
3)
Gözlem yoluyla elde edilen bulgular, görüşmeler ile teyit edilmelidir.
4)
Elde edilen verilerin analizinde bir başka araştırmacıyı kullanılmalı ve ulaşılan sonuçlar teyit edilmelidir.
5)
Önceden oluşturulmuş ve ayrıntılı olarak tanımlanmış bir kavramsal çerçeveye bağlı olarak yapılan veri analizi de iç güvenirliği zenginleştiren bir etkendir.
İÇ GÜVENİRLİK
Geçerlik ve Güvenirliği Sağlamak İçin Kullanılan Stratejiler
TEŞEKKÜRLER
SON SÖZ
Doğru bilgiye ulaşma konusunda gereken önlemlerin alınması (geçerlik) ile araştırma süreç ve verilerinin açık ve ayrıntılı bir biçimde yani başka bir araştırmacının değerlendirmesine olanak verecek biçimde tanımlanması (güvenirlik) nitel araştırmanın karşılaması gereken önemli beklentilerdir.
İNANDIRICILIK
Araştırmacının elde ettiği bulguların gerçekliğine,
Ulaşılan sonuçların bulgular ile desteklendiğine,
Süreçlerin birbiri ile tutarlı olduğuna,
Verilerin temellendirilebilir bir yaklaşımla toplandığına,
Sonuçların dayanaklı olarak ortaya koyulduğuna
ilişkin kanıtlar sunmasıdır.

İNANDIRICILIĞI ELDE ETME STRATEJİLERİ
Uzun süreli etkileşim
Katılımcılar, gözlenen ortamlar, dokümanlar, vb.
Derinlik odaklı veri toplama
Araştırmacının elde ettiği sonuçları birbirleriyle sürekli olarak karşılaştırarak, yorumlayarak ve kavramsallaştırarak, araştırmaya katılanların bile açık bir biçimde farkında olmadıkları bazı örüntüleri ortaya çıkarmasıdır.

Çeşitleme (Triangulation)
Veri kaynakları, yöntem ve araştırmacı
Uzman incelemesi
Araştırmanın deseni, toplanan veriler, verilerin analizi, sonuçların yazımı, vb.
Katılımcı teyidi
Veri toplama sonrası, raporlama sonrası, teyit toplantısı
İNANDIRICILIĞI ELDE ETME STRATEJİLERİ
AKTARILABİLİRLİK
Araştırma sonuçlarının doğrudan benzer ortamlara genellenemeyeceği ancak bu tür ortamlara sonuçların uygulanabileceğine ilişkin geçici yargılara ulaşılması ve test edilebilecek denenceler oluşturulmasıdır.

AKTARILABİLİRLİĞİ ELDE ETME STRATEJİLERİ
Ayrıntılı betimleme (Rich, Thick Description )
Ham verilerin ortaya çıkan kavram ve temalara göre yeniden düzenlenmiş bir biçimde okuyucuya yorum katmadan ve verinin doğasına mümkün olduğu ölçüde sadık kalınarak aktarılmasıdır.
AKTARILABİLİRLİĞİ ELDE ETME STRATEJİLERİ
Amaçlı örnekleme
Özele ait bilgileri derinlemesine inceleyerek geneli anlamaya yardımcı olacak olaylar, olgular ve kişiler ele alınır. Gerekirse çalışmaya devam edilir.
TUTARLIK
Nitel araştırmada tekrar edilebilirlik kabul edilen varsayımlara göre mümkün değildir, çünkü olay ve olgular sürekli değişkenlik gösterir, farklılık gerçeğin doğasından kaynaklanır.
Olay ve olguların değişkenliğini kabul eden ve bu değişkenliği araştırmaya tutarlı bir biçimde yansıtabilen bir yaklaşım söz konusudur.

TUTARLIĞI ELDE ETME STRATEJİLERİ
Tutarlık İncelemesi
Araştırmaya dışarıdan bir gözle bakılması ve araştırmacının baştan sona gerçekleştirdiği araştırma etkinliklerinde tutarlı davranıp davranmadığını ortaya koymaktadır.
Aynı araştırmaya birden fazla araştırmacının dahil edilmesi,
Önceden oluşturulmuş ve ayrıntılı olarak tanımlanmış bir kavramsal çerçeveye bağlı olarak veri analizinin yapılmasıdır.
TEYİT EDİLEBİLİRLİK
Ulaşılan sonuçların toplanılan verilerle sürekli karşılaştırılması ve okuyucuya mantıklı bir açıklama sunabilmesidir.
Araştırmacının kendi konumunu açık hale getirmesi,
Araştırmada veri kaynağı olan bireylerin açık bir biçimde tanımlanması,
Araştırma sürecinde oluşan sosyal ortamların ve süreçlerin tanımlanması,
Elde edilen verilerin analizinde kullanılan kavramsal çerçevenin ve varsayımların tanımlanması,
Veri toplama ve analiz yöntemleri ile ilgili
ayrıntılı açıklamaların yapılması gerekir.
TEYİT EDEBİLME STRATEJİLERİ
Teyit incelemesi
Dışarıdan bir uzmanın;
Araştırmacının ulaştığı sonuçları,
Veri toplama araçlarını,
Ham verileri,
Analiz aşamasında yapılan kodlamaları,
Rapora temel oluşturan algılar, notlar, yazılar ve çıkarımları değerlendirerek teyit etmesidir.)
Full transcript