Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hyvän ohjauksen elementit - opinnäytteen ohjauksen jäsennys

Sanna Vehviläinen Campus Conexus 2014
by

Sanna Vehviläinen

on 29 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hyvän ohjauksen elementit - opinnäytteen ohjauksen jäsennys

Ohjaajan tehtävät ryhmän ohjaamisessa
- miksi ryhmä? ryhmän tehtävä
- "ryhmäsubjektius"
- "ryhmän taidot olla ryhmä"

1. Fasilitointi - vetovastuu
2. Vuorovaikutuksen opettaminen
3. Keskustelukumppani: kannanotot sisältöön, toimintaan, tunteisiin
4. Asiantuntijarooli
Hyvän ohjauksen elementtejä
Ohjauksen ongelmia: esimerkkinä opinnäytteen ohjaus
- opetuksen laatu massayliopistossa
viivästymiset, keskeyttämiset opintopolulla
akateemisen asiantuntijuuden työelämärelevanssi
hyvän tieteell. käytännön oppimisen ongelmat

- individualistinen opetuskulttuuri ja implisiittinen
pedagogiikka
"kenen vika?"
perinne - ei pedagoginen harkinta?
akateemisen työn mielekkyysvaje, opettajien kokemus vieraantumisesta
pedagoginen yhteisö "alikäytössä"

Ohjauksen malli: peruskysymykset
Ohjauksen orientaatiot
1. Kannatteleva orientaatio

2. Tutkiva orientaatio

3. Ongelmanratkaisuorientaatio

4. Opettamisorientaatio
Prosessin hahmottaminen -
vaikuttamisen paikat
-
avausvaihe keskeinen
kaikki osapuolet!
tavoitteellisuus
jaettu ymmärrys
rajat ja resurssit
pelisäännöt
-
prosessin luonne
oppimistavoitteet, kriteerit
erityiset ongelmakohdat
- jatkuva
arviointi

Ohjauksen juuristo
- Inhimillinen kokemus:
havainnointi, reflektio ja tiedostaminen

-
Sosiaalinen toiminta:
tavoitteellisuus, yhteistyön ja viestinnän muodot ja välineet, rakenteet toimintaa muovaamassa

- Muutos -->
toimijuuden
vahvistaminen
* motivaatio ja sen säilyttäminen
* oppiminen: tiedostaminen / harjaantuminen ja kiteytyminen
* tekijyys ja asianomistajuus
* laajeneva osallisuus ja vaikuttaminen
* mielekkyyden ja kuulumisen ulottuvuus - tulevaisuusperspektiivi
* kriittinen suhde rakenteisiin
Mihin ohjaus kohdistuu?
- tuotokseen --> tavoitteena valmis (laadukas) tuotos
- prosessiin --> tavoitteena toimijuuden vahvistuminen
Kuka ohjaa?
- yksilöt
- ryhmät, tiimit
- yhteisöt, organisaatiot
Millä keinoin ohjataan?
- toimijuutta vahvistaen
- kumppanuussuhteessa
- dialogisesti ja neuvotellen
(vrt. "tasapainottelu")
- neljä orientaatiota

Yhteisön ohjaamisen elementit

- tavoitteellisuus -> merkitysneuvottelu

- kokonaiskuvan jäsentäminen

- yhteistyön ja viestinnän rakenteet ja välineet

Ohjausosaaminen yhteisössä
- "
polku-osaaminen"
: prosessin tuntemus, yhteinen käsittely yhteisössä ajallisesti jäsentyvänä asiana, kyky työskennellä eri vaiheissa, ajoittuminen

- "
ympäristö-osaaminen
": hyvä ohjausympäristö; pysyvät rakenteet, polut, vihjeet, mallit ja kriteerit

- "
tila-osaaminen"
: mielentila ja olotila - aina uudestaan rakennettava hyvän ohjauksen mahdollistava ammatillinen ja läsnäoleva vuorovaikutus
Ohjaussuhteen ammatillisuus
- prosessin hyvä hallinta, ohjausinterventioiden tuntemus, ohjauskohtaamisten rakenne

- ystävällinen, rajat tunteva toimintatapa

- ihmiskuva, etiikka ja itsetuntemus myötätuntoisen, ammatillisen asennoitumisen pohjana
Sanna Vehviläinen
Julkaisujani ohjauksesta
Campus Conexus
materiaaleja ohjauksesta
www.campusconexus.fi/

Ohjaus on yhteistoimintaa, jossa tuetaan ja edistetään ohjattavan työ-, oppimis-, kasvu- tai ongelmanratkaisuprosesseja niin, että ohjattavan toimijuus vahvistuu
Toimijuutta edistää se, kun...
- ohjattavan omat tavoitteet ja päämäärät pääsevät esiin ja ovat seuraamuksellisia prosessissa

- ohjattavan oma toiminta kuljettaa prosessia eteenpäin ja omat "valinnan paikat" ovat selvillä

- ohjattava voi suunnitella ja arvioida toimintaa

- ohjattava ratkoo prosessiin liittyviä ongelmia itse tai on ainakin osallinen ongelmanratkaisusta

- ohjattava saa apua silloin kun tarvitsee sitä

- ohjattava oppii hahmottamaan prosessia ja luottamaan siihen että selviytyy

Full transcript