Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Бие даалт хэрхэн бичих вэ?

Б.Пүрэвдорж, ИЗОУИС

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Бие даалт хэрхэн бичих вэ?

Бие даалт гэж юу вэ? Үндсэн шат Төгсгөл шат Бэлтгэл хангах шат Анхаарал хандуулсанд БАЯРЛАЛАА Бие даалтын ажил нь ихэвчлэн тухайлсан нэг сэдвээр эзэмшсэн мэдлэгийг шалгахад бичих хэрэг гардаг.Оюутан бие даалтын ажлын сэдвээ багштайгаа тохиролцож түүний удирдлаган дор гүйцэтгэнэ.Бие даалтын ажил бичих гэдэг нь өөрт хэрэгтэй мэдээлэл авах, түүнийгээ задлан шинжлэх замаар баримтыг анхан шатанд боловсруулах үйл явц юм. Бэлтгэл хангах шат
Үндсэн шат
Төгсгөлийн шат гэсэн дарааллаар хийвэл зохимжтой. РЕФЕРАТ БУЮУ БИЕ ДААЛТЫГ ХЭРХЭН БИЧИХ ВЭ? Оюутны Гүйцэтгэх Хорооны дэд дарга Б.Пүрэвдорж Бие даалтын ажил нь дараах хүрээнд байх буюу байвал хангалттай гэж үздэг Нүүр хуудас
Агуулга буюу төлөвлөгөө
Удиртгал
Үндсэн хэсэг
Дүгнэлт
Ашигласан ном зохиолын жагсаалт
Хавсралт 1.Нүүр хуудас
Тухайн ажлыг хийсэн оюутны нэр, Сургууль анги ажлын нэр, Сэдэв шалгасан багш, хийгдсэн газар, он, сар, өдөр зэрэг мэдээллүүд багтсан байна.
Зөвлөхөд: Өөрийнхөө ангид хичээл ордог багш нарын овог, эрдмийн зэрэг цол харъялагддаг тэнхим,утасны дугаар зэргийг урьдчилан мэдэж тэмдэглэж авах нь танд заавал хэрэг болно. 2.Агууллага буюу төлөвлөгөө
Энэ ямар ямар бүлгүүд бий болохыг харуулж өгсөн байх ба тэдгээрийн хуудсыг зааж өгсөн байна.

Зөвлөхөд: Төлөвлөгөөг ихэвчлэн судалгааны ажлынхаа хар зургийг гаргаж шаардлагтай мэдээллийг цуглуулсныхаа дараа бичвэл зүгээр. Удиртгал
Хийж буй судалгааны ажлаараа чухам юуг харуулахыг зорьсон, ямар үр дүнд хүрэхийг хүссэн болохоо товчхон мэдэгдэж өгнө. Өөрөөр хэлбэл сонгон авсан сэдэвийн чухал болохыг тодорхойлж, түүний хэрэгцээ, ач холбогдолыг илэрхийлэн ажлын ерөнхий зорилт, зорилго хэрэглэх судалгааны аргуудаа /ажиглах, харьцуулах, нэгтгэн дүгнэх/ тодорхойлно. Үндсэн хэсэг
Энэ хэсгийг онолын хэсэг болоод судалгааны хэсэг гэж нэрлэж болох ба
түүнийг дэд хэсгүүдэд хуваан өгвөл илүү ойлгомжтой болдог.Ер бие даалтын ажил онолын судалгаа болон практик судалгаа гэсэн хэлбэрээр хийгддэг.Онолын судалгаа хийж буй тохиодолд тухайн онолын урсгалын чиглэл,Эрдэмтдийн мэдээдлэл баримталж буй зарчмын уг гарвалыг онуулан түүнийг харьцуулан дүгнэлт гаргаж болно.Харин практик судалгаа чиглэлд анхаарч буй тохиолдолд онолын урсгалыг үл тоомсорлон бодитоо мэдээлэлд үндэслэн судалгааг хийн дүгнэлт ирээдүйн төсөөллийг гаргаж болно.Өөрийн хийсэн ажлын үндэслэл тайлбар, мөн энэ талаар хийгдсэн судалгааны тоймыг товч танилцуулж, өөрийн хийсэн судалгааг оруулж өгөх ёстой.Өөрөөр хэлбэл энэ хэсэгт л график, хүснэгт, зураг зэрэг мэдээллүүдээ оруулж болно.Эдгээрийн заримыг нь хавсралтаар гаргаж өгч болно.Бие даалтын ажлуудын үндсэн хэсгүүд нь бүлгүүдээс бүрдэнэ.Бүлгүүд нь харин дэд хэсэгт хуваагдах шаардлагагүй. Дүгнэлт
Энэхүү хэсэгт тухай асуудлын онолын болон судалгааны ажлын дүгнэлтыг хэлж өгнө.Дүгнэлтэд өөрийн хийсэн судалгааны ажлаас гарсан үр дүн, дүнэлт түүнчлэн цаашид сэдэвтэй холбоотой хийгдэж болох ажлын талаархи санал зөвлөмжийг багтааж бичихийг чухалчилахаас бус өөрийн хийсэн ажилтай холбоогүй нийтлэг дүнэлтийг оруулахаас аль болох зайлсхийх нь зүйтэй Ашигласан ном зохиолын жагсаалт
Ашигласан ном зохиол сэтгүүлээс бүрдэнэ. Хавсралт
Мөн бие даалтын ажилд нэг бичгийн хуудсанд багтаагүй тооцоо болон хүснэгт, диаграмм, зураг зэргийг хавсралтаар харуулж болох ба энэ түүний үндсэн хэсэгт орохгүй, хуудсанд дугаар тавихгүй байхыг шаарддаг. Бие даалтын ажлыг Дараа хийнэ гэж бүү алгуурла, дараа хийхэд амархан болчихгүй.
Full transcript