Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

แผนธุรกิจ

No description
by

Tact Yusri

on 8 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of แผนธุรกิจ

9. บทสรุปสำหรับผูบริหาร (Executive Summary)
1. ความเป็นมาของธุรกิจ
สมาชิก BAcc rd
แผนธุรกิจ
dried vegetable

“Veget” เป็นธุรกิจประเภทขนมขบเคี้ยว
ในลักษณะการแปรรูปผักและผลไม้ โดยแปรรูปเป็นผักกรอบ ซึ่งธรุกิจประเภทนี้มียอดขายในอัตรที่สูงมากในตลาดต่างประเทศ แต่มีผู้ประกอบการจำนวนน้อยรายที่จะมุ่งเจาะตลาดภายในประเทศ ทำให้ยังไม่ค่อยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักมากนักในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นโอกาส
ในการทำกำไรจากตลาดผักและผลไม้แปรรูป
ในประเทศไทย โดยบริษัท กินดี อยู่ดี จำกัด
จะเน้นการทำตลาดโดยการโฆษณา
เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “Veget” มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะเป็นผู้ผลิตและจัดส่งให้ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
ซึ่งสินค้าประกอบด้วย 2 ประเภท คือ ผัก และ ผลไม้
บริษัท กินดี อยู่ดี จํากัด จะเริ่มดำเนินธุรกิจในเดือนมกราคม 2565
โดยผลิตภัณฑของ kindee Udee คือ ผักกรอบเพื่อสุขภาพภายใตชื่อ “ Veget ” ผลิตภัณฑ์ผักกรอบเพื่อสุขภาพจัดเป็นอุตสาหกรรมประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากตลาดอาหารสุขภาพยังเป็นเรื่องใหม่ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ และโดยมากพฤติกรรมการบริโภคยังเน้นความอร่อยของรสชาติมากกว่าประเด็นสุขภาพ กลุ่มผู้บริโภคหลักในตลาดของไทย ส่วนมากเป็นผู้หญิงวัยทำงาน อายุระหว่าง 25-40 ปี แต่แนวโน้มการขยายตัวของฐานผู้บริโภคก็มีทิศทางข้องข้างสดใส น่าจับตามองผลิตภัณฑ์ที่คนไทยเลือกซื้อส่วนใหญ่
เป็นประเภทเครื่องดื่มเพื่อความสวยความงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหาร บำรุงสมอง และลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจ โดยจะขายสินคาใหแกลูกคา 2 กลุมคือชองทางการขายปลีกผ่านคีออส (ลูกคาทั่วๆไป) และชองทางการขายสงผาน 7-eleven เปนหลัก


2. ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑผักกรอบเพื่อสุขภาพ
จะแบงผลิตภัณฑเปน 2 กลุม ไดแก
- 1. กลุมผลไม (Fruit) ได้แก่ องุ่น กล้วย เผือก
- 2. กลุมผัก (Vegetable) ได้แก่ เห็ด บร๊อคโคลี่ กระเจี๊ยบ
3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
และการวิเคราะห์ตลาด
3.1 สภาพตลาดของผักกรอบ
- ผักกรอบเป็นอาหารว่างและอาหารทานเล่นที่ไดรับความนิยมอยางสูง
และมีความเปนสากลประกอบกับในปัจจุบันปริมาณการบริโภคผักกรอบตอคนของประชากรคนไทยยังอยูในระดับที่ตํ่ามากเพียงประมาณ 1 ไพน (Pint) ต่อปีเท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แลวประเทศไทยยังมีศักยภาพที่จะขยายตลาด
ไดอีกมากในอนาคตอันใกลทําใหกลุมธุรกิจขนาดใหญ่
ตางใหความสนใจเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งจากกิจกรรมกระตุ้นตลาด
ของกลุ่มบริษัทยักษใหญมีสวนชวยทําใหตลาดผักกรอบในประเทศไทย
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงโดยพบวากอนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
ตลาดผักกรอบโดยภาพรวมมีการเติบโตในระดับปละ 15-20% ซึ่งจัดได้ว่าเปนอุตสาหกรรม
ที่มีอัตราการเติบโตที่นาสนใจตอการลงทุนเปนอยางยิ่งผักกรอบเพื่อสุขภาพ
ในประเทศไทยปจจุบันมีมูลค่าประมาณ 4 พันลานบาท
และอาจสูงถึง 7 พันลานบาท หากรวมผักและผลไม้กรอบต่างๆ โดยสามารถแบงตลาดออกไดเปน 3 ตลาด

3.2 การวิเคราะหคูแขง (Competitor Analysis)
ในตลาดขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบ จะแตกต่างกันไปตามรสชาติ คุณภาพ รูปแบบดีไซน์ การแข่งขันในปัจจุบันมีคู่แข่งรายใหญ่จำนวนน้อยราย และมีผู้ตลาดที่โดดเด่นชัดเจน โดยการแข่งขันเป็นไปอย่างรุนแรง และการแข่งขันที่มากก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ตลาด
ขนมขบเคี้ยวมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

1) คูแขงทางตรงและทางออม (Direct and Indirect Competitor)
Veget มีคู่แข่งทางตรงผักผลไม้อบแห้งก็มี วรพรซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ผลิตผลไม้แปรรูปอบแห้ง ประกอบไปด้วย มะม่วงอบแห้ง ผลไม้อื่นๆ
และขนมอบกรอบ ซันไบทส์โดยในส่วนของคู่แข่งทางอ้อม
จะอยู่ในรูปแบบของอุตสาหกรรมผลไม้สด
อุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป และ อุตสาหกรรมอาหารเสริม

คูแขงทางตรง (Direct Competitor)
เนื่องจาก Veget ได้รับการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์พวกขนมอบกรอบ ผลไม้อบแห้ง ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์อบกรอบยี่ห้อฮื่นๆที่วางตลาดในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วในระดับหนึ่ง มีอยู่2ราย ได้แก่
1.วรพร ผลไม้กวนอบแห้ง ปัจจุบันวรพรยกระดับการผลิตตามหลักมาตรฐานสากลพร้อมเข็นผลไม้เม็ดแข็งชนิดนี้
เป็นเมนูขายดีของร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น7-11 ห้างสรรพสินค้า และส่งออกไปใน 30 ประเทศทั่วโลกได้สำเร็จ “วรพร” ผู้ผลิตมะม่วงแปรรูปพร้อมรับประทานที่ใช้มะม่วง 2 พันตันต่อปี มีรายได้ต่อปีเฉียด 100 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตมะม่วงดองรายใหญ่ที่สุดในประเทศ
2.ขนมอบกรอบ ซันไบทส์ กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ในฐานะผู้นำตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย เป๊ปซี่โคถือเป็นรายแรกที่ริเริ่มการบุกตลาดขนมขึ้นรูปเพื่อตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพด้วย
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขนมมัลติเกรนอบกรอบ แบรนด์ 'ซันไบทส์' ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและกลายเป็นแบรนด์อันดับหนึ่ง1ที่คนไทยนึกถึงในฐานะขนม ขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ซันไบทส์มี 4 รสชาติหลัก คือ รสออริจินัล รสบาร์บีคิว รสสาหร่าย
และรสชิลลี่ซีฟู้ด ที่วันนี้ปรับลุคแปลงโฉมใหม่ด้วยดีไซน์บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นและทันสมัย จำหน่ายในร้านค้าร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

คูแขงทางออม (Indirect Competitor)
นอกจากขนมและผลไม้อบกรอบในตลาดทั่วไปแล้ว พบว่ายังมีสินค้าหลายอย่างที่สามารถทดแทนการบริโภคผักกรอบอบแห้งได้ เช่น
อุตสาหกรรมผลไม้สด อุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป และอุตสาหกรรมอาหารเสริม โดยขึ้นอยู่กับระดับความพึงพอใจในการบริโภค

2) SWOT ANALYSIS การวิเคราะหสภาพแวดลอม
1. เป็นสินค้าที่แปลกใหม มีคุณคา และ สรรพคุณทางโภชนาการรวมถึงเปนผลิตภัณฑรักษาสุขภาพอีกดวย
2. มูลคาเพิ่มของตัวสินคามีสูง (High Value Added)
3. มีบรรจุภัณฑ์ที่กันความชื้นและอากาศได้ดี
4. เปน First Mover ในตลาดผักกรอบเพื่อสุขภาพ
ที่มีการทําการตลาดอยางจริงจัง
1. ผู้ก่อตั้งกิจการไมมีประสบการณในธุรกิจอุตสาหกรรมผักกรอบ หรือแมแตในอุตสาหกรรมอาหารมาก่อน จึงต้องใชเวลาเรียนรูและศึกษาถึงสภาพอุตสาหกรรมผักกรอบ ซึ่งอาจทําใหเสียเปรียบคูแขงที่อยูในอุตสาหกรรมนี้มานาน
2. เงินทุนมีไมมาก ทําใหการขยายกิจการในชวงแรกเปนไปไดยาก
1. ปัจจุบันมีแนวโนมในการนิยมบริโภคอาหาร
ที่ผลิตโดยใชวัตถุดิบจากผักและผลไม้สูงขึ้น
2. ประชาชนมีความนิยมหันมาใส่ใจรักษาสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น
1. สภาพเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัว และ
อาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทําใหกําลังซื้อของผูบริโภคลดลงและตลาดผักกรอบเพื่อสุขภาพ
หดตัว เพราะไมใชอาหารที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน
2. มีผู้นำตลาดซึ่งเปนยักษใหญในอุตสาหกรรมผักกรอบเพื่อสุขภาพ
ทําใหการเติบโตคอนขางยาก
3. โดยปกติผักกรอบจะเปนอาหารที่มีไขมันและแคลอรีสูง ทําใหผูบริโภคบางกลุมอาจตอตานภาพลักษณที่ขัดแย้งกันเองที่วา ผักกรอบเพื่อสุขภาพของเราเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ
และมีสรรพคุณทางยา
4) การวิเคราะหสภาพการแขงขันดวย Five Force Mode
4. แผนบริหารจัดการ
ประกอบดวยตําแหนงตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. นางสาววริศรา ตุ่นทอง อายุ 27 ป : Managing Director
2. นางสาวหญิง พัทยา อายุ 28 ป : Head of Manufacturing
3. นางสาวอมราพร อาจหาญ อายุ 29ป : Head of Finance & Accounting
4. นางสาวอรพิน มีเจริญ อายุ 26ป : Head of Marketing & Sales
5. นางสาวสิรินุช หนุนภักดี อายุ 28ป : Business Development
3. นางสาวอมราพร อาจหาญ อายุ 29ป : Head of Finance & Accounting
การศึกษา
2548 – 2552 ปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมไฟฟา
2557 – 2559 ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจวิชาเอกการเงิน
ประสบการณการทํางาน
เม.ย./2552 –ปจจุบัน ตําแหนงวิศวกรไฟฟา บริษัทกรุงศรีจํากัด
4. นางสาวอรพิน มีเจริญ อายุ 26ป : Head of Marketing & Sales
การศึกษา
2550 – 2554 ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ (เกียรตินิยม)
2557 – 2559 ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาดและธุรกิจระหวางประเทศ
ประสบการณการทํางาน
พ.ค./2554 –ธ.ค./2559 ตำแหนง Technical Service Executive บริษัท สุโขทัย จํากัด
5. นางสาวสิรินุช หนุนภักดี อายุ 28ป : Business Development
การศึกษา
2550 – 2554 ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ (เกียรตินิยม)
2557 – 2559 ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาดและธุรกิจระหวางประเทศ

Mission
“มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการนําเสนอผักกรอบเพื่อสุขภาพและบริการที่มีคุณคาและเปนประโยชนต่อ
สุขภาพเพื่อเปนผูนําตลาดของผักกรอบเพื่อสุขภาพ”
Goals
ระยะสั้น พ.ศ. 2565 – 2566
1. ขยายพื้นที่การขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2. กระจายผักกรอบสูราน Supermaket ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ใหได 80 ราน
3. ครองสวนแบงตลาดของผักกรอบ Premium ใหได 3%
4. บริหารธุรกิจใหมีกําไรขั้นตน (Gross Margin) 40% สำหรับคีออส
และ 60% สำหรับชองทางการขายส่ง
ระยะกลาง พ.ศ. 2566 – 2568
1. ขยายสาขาเพิ่มเติมใหครอบคลุมกรุงเทพมหานคร
และ ตามเมืองขนาดใหญใหได 20 สาขา
2. เพิ่มการขายผักกรอบเพื่อสุขภาพ Supermaket ใหครอบคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหได 250 ราน
3. ครองสวนแบงตลาดของผักกรอบเพื่อสุขภาพ Premium ใหได 5%
4. บริหารธุรกิจใหมีกําไรขั้นตน(Gross Margin) 40% สำหรับคีออส
และ 60% สำหรับชองทางการขายสง
5. สงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
6. กระตุ้นผู้บริโภคใหทราบถึงคุณคาของผักและผลไมตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการบริโภคมากขึ้น

ระยะยาว พ.ศ. 2569 – 2574
1. เปดแฟรนไชสในประเทศไทย
2. ทำการร่วมทุนกับนักลงทุนตางประเทศเพื่อขยายตลาด
ไปยังตางประเทศ
3. เพิ่มรูปแบบชองทางการจัดจําหนายใหมๆ
4. บริหารธุรกิจใหมีกําไรขั้นตน (Gross Margin) 50% สำหรับคีออส
และ 50% สำหรับชองทางการขายส่ง
5. กระตุ้นผู้บริโภคใหทราบถึงคุณคาของผักและผลไมตางๆ
อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการบริโภคมากขึ้น
6. พัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
7. ขยายสวนแบงตลาดอยางตอเนื่อง
8. สงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

5. แผนการตลาด
6.1 การแบงสวนตลาด การกําหนดกลุมเปาหมาย
และ การวางตําแหนงผลิตภัณฑ
การแบ่งสวนตลาด การกําหนดกลุมเปาหมาย
การแบ่งกลุมลูกคาและการกําหนดกลุมเปาหมาย
จะแบงแยกเปน 2 กลุมคือ
1) สำหรับชองทางการขายปลีก
2) สำหรับชองทางการขายสง

- ช่องทางการขายปลีกผานคีออส (Kiosk)
ตัวแปรที่ใชในการแบงกลุมลูกคาเปาหมายที่ซื้อผักกรอบจาก kiosk
เกิดจากการแบงกลุมทั้งในเชิงประชากรศาสตร และ
รูปแบบการดํารงชีวิตประกอบกันโดย
แตละปจจัยมีผลตอการตัดสินใจเลือกกลุมเปาหมายดังนี้
1. อายุของกลุมตัวอยาง
2. รายไดตอครอบครัว
3. รูปแบบการดำรงชีวิต (Lift style) โดยแบงไดเปน
- ชอบความแปลกใหม
- คำนึงถึงรสชาติ
- รักสุขภาพ
- นิยมตราสินคา
*** สรุปกลุมลูกคาเปาหมายสําหรับ Kiosk คือกลุมที่มีอายุ 25 –40 ป
มีรายไดตอครอบครัวตั้งแต 20,000 บาทขึ้นไป
ซึ่งมีรูปแบบการดํารงชีวิตที่ชอบความแปลกใหมและรักสุขภาพ ***

- ช่องทางการขายสง (7-11,ห้างสรรพสินค้า,Supermaket)
ตัวแปรที่ใช้ในการแบงกลุมลูกคาเปาหมายที่มาซื้อจาก (7-11,ห้างสรรพสินค้า,Supermaket) เกิดจากการแบงทั้งในเชิงประชากรศาสตร และรูปแบบการดํารงชีวิตประกอบกัน โดยแตละปจจัยมีผลตอการตัดสินใจเลือกกลุมเปาหมายดังนี้
1. (7-eleven,ห้างสรรพสินค้า,Supermaket ชั้นนำ)
2. กลุมลูกคาเนื่องจากมองเห็นวากลุมผูบริโภคที่เปนคนทํางานหรือครอบครัวมักจะรับประทานผักกรอบเพื่อสุขภาพ
จาก ( 7- eleven,ห้างสรรพสินค้า,Supermaket ) มากวาที่จะบริโภคจากราน Kiosk โดยรับประทานผักกรอบเพื่อสุขภาพเพื่อเพิ่มวิตามิน แร่ธาตุ สารอาหารต่างๆให้ร่างกาย ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายหลักจึงเปนคนทํางานและครอบครัว
3. ในแงรูปแบบของการดํารงชีวิต (Lift style) ซึ่งเป็นการมองในเชิงพฤติกรรมของผูบริโภค โดยแบ่งเปน
- ชอบความแปลกใหม
- คำนึงถึงรสชาติ
- รักสุขภาพ
- นิยมตราสินคา
*** โดยกลุ่มลูกค้าเปาหมายสําหรับชองทางการขายสงคือ
(7- eleven,ห้างสรรพสินค้า,Supermaket)ที่มีกลุ่มลูกค้าเปนคนทํางานและครอบครัว ซึ่งมีลักษณะการดํารงชีวิตที่ชอบความแปลกใหม และรักสุขภาพ ***

- การวางตําแหนงผลิตภัณฑ (POSITIONING)
จากการสำรวจตลาดพบวากลุมลูกคาของตลาดผักกรอบเพื่อสุขภาพ
คอนขางมีความหลากหลายมากกระจายไปในหลายกลุ่มอายุ
ยกเวนในกลุมผู้ที่ไม่เน้นเรื่องสุขภาพที่มีแนวโนมในการบริโภคนอยลง
นอกจากนั้นความถี่ในการบริโภคยังเกิดขึ้นไดหลายกรณี
ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจและความไมตั้งใจ
6.2 กลยุทธการตลาด
กลยุทธดานการผลิตภัณฑ (PRODUCT)
ผลิตภัณฑผักกรอบเพื่อสุขภาพจะแบงผลิตภัณฑเปน 2 กลุม
ไดแก
1. กลุมผลไม (Fruit) ได้แก องุน กล้วย เผือก
2. กลุมผัก (Vegetable) ได้แก เห็ด กระเจี๊ยบ บร๊อคโคลี

- กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย (PLACE)
*** ช่องทางการขายปลีก (RETAILING CHANNEL) ***
- เนื่องจากกลุ่มเปาหมายสําหรับชองทางการขายปลีกมีอายุ
25 – 40 ปและมีรายไดตอครอบครัวมากกว่า 20,000 บาท ดังนั้นการตั้งคีออส (Kiosk) จะเลือกตั้งในสถานที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู เชน หางสรรพสินค้า เนื่องจากผลการสํารวจพบวา ผูบริโภคนิยมรับประทานผักกรอบที่หางสรรพสินคา
อยูสูงถึง 49%

- ช่องทางการขายสง (WHOLESALE CHANNEL)
จากลักษณะของผักกรอบเพื่อสุขภาพที่เปนประโยชนตอสุขภาพ รสชาติแปลกใหมและกลุมเปาหมายของผูรับประทานเป็นกลุมคนทํางาน
ครอบครัว ที่รักสุขภาพ ชอบความแปลกใหม
และจากการสํารวจโดยใชแบบ
สอบถาม พบวาผูบริโภคนิยมรับประทานผักกรอบเพื่อสุขภาพ
เปนอันดับสามมีถึง 17% รองจาก
หางสรรพสินคาที่มีสัดสวน 49% ดังนั้นร้านที่ใชเปนชองทางจําหนาย
จะตองมีกลุมผูรับประทานอาหารที่สอดคลอง
กับลักษณะของผักกรอบเพื่อสุขภาพ “Veget”

- กลยุทธในการสงเสริมการขาย (PROMOTION)
ช่องทางการขายปลีก (RETAILING CHANNEL)
1. ซื้อ 1 ห่อ แถม 1 ห่อ ในชวงเดือนแรกที่เปดสาขาใหม
2. โฆษณาผานสถานีโทรทัศน์
3. ขายราคาพิเศษในวันพุธ เนื่องจากเปนวันที่มียอดขายตํ่าสุดในรอบสัปดาห
4. ออกงานแสดงสินคาที่เกี่ยวกับอาหาร
5. เมื่อมีผักกรอบเพื่อสุขภาพชนิดใหม่จะจัดสงเสริมการขาย แจกผักกรอบเพื่อสุขภาพฟรีเพื่อใหผูบริโภคเกิดการทดลอง
6. แจกที่คั่นหนังสือเพื่อใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของผักและผลไม้
ช่องทางการขายสง (WHOLESALE CHANNEL)
7. ให Incentive แก่ร้านที่ใชเปนชองทางการจําหนาย ซึ่งรานอาหารจะจําหนายในราคาขาย 49 บาท/ห่อ
แตราคาที่ขายใหแกราน 33-55 บาท/ห่อ
ซึ่งเทากับรานอาหารจะไดกําไรตอถุง 14-16 บาท/ห่อ
8. จัดทำการส่งเสริมการขายรวมกับสินค้าอื่น

• การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาผลิตภัณฑและออกสินคาใหม
บริษัทจะทําการวาจางใหคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทํางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
พรอมทั้งกระบวนการผลิตโดยจะวาจาง
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของป 2565 และผลิตภัณฑที่จะใหพัฒนาขึ้นมามีดังตอไปนี้
1. กลุมผลไม ได้แก่ องุ่น กล้วย เผือก
2. กลุมผัก ได้แก เห็ด บรอกโคลี กระเจี๊ยบ
โดยในอนาคตบริษัทยังคงจะรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม โดยในอนาคตทางบริษัทคาดการณถึงรสชาติที่จะพัฒนาเพิ่มเติมไดแก
- แครอท
- แอปเปิ้ล
- ฝรั่ง เปนตน

- ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
จะมีการจดลิขสิทธิ์ในสวนของตราสินคาเพื่อเปนการคุมครอง
ตราสินคาของบริษัทซึ่งอาจจะมีมูลคาสูงมากในอนาคต
ในส่วนของบรรจุภัณฑจะจดสิทธิบัตรคุมครอง เพราะ จากการตรวจสอบยังไมพบผูที่ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ ในลักษณะนี้มากอนทําใหมีโอกาสที่จะสรางรายได
จากการขายบรรจุภัณฑหรือสิทธิบัตร
เพื่อนำบรรจุภัณฑไปประยุกตใชกับสินคาชนิดอื่น

- ขอบังคับทางกฎหมาย
เนื่องจากผักกรอบเพื่อสุขภาพเปนสินคาบริโภค
ดังนั้นตามกฎหมายจะตองมีการขอเครื่องหมาย อย.
กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยสามารถขออนุญาติไดที่กองควบคุมอาหารสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยขั้นตอนการขออย.
จะมีเรื่องที่ตองพิจารณาดังตอไปนี้
1. โรงงานจะตองมีความสะอาดและมีเครื่องมือหรือเครื่องจักร
ตรงตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดไว้
โดยทางเจาหนาที่จะเขาตรวจสอบโรงงานเพื่อออกใบอนุญาตผลิตอาหารให
2. ผลิตภัณฑ จะตองมีการระบุเลขที่ใบอนุญาตไวบนกล่องบรรจุยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
จะตองติดตอขอจดทะเบียนชื่อการคากับกรมทรัพยสินทางปญญา
จากนั้นจึงนําชื่อนั้นมาขออนุญาตเพื่อติดบนห่อผักกรอบ
เพื่อสุขภาพกับทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตอไป

- สถานภาพการพัฒนาผลิตภัณฑในปจจุบัน
ผักกรอบเพื่อสุขภาพ Veget จะมีจุดเด่น คือ ความแตกตางจากผักและผลไม้อบกรอบยี่หออื่นที่มีจําหนาย
อยูในตลาดคือรสชาติของผักกกรอบ
และ สารปรุงแตงรสชาติที่กรมกร่อม
ซึ่งโดยปกติการยอมรับในรสชาติ
จะมีนอยเนื่องจากไมเคยรับประทานมากอน และรสชาติที่เปนสวนผสมเองก็เปนที่ยอมรับได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นในการปรุงแตงรสชาติใหมีความอรอย
ในระดับที่ยอมรับได
จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง

6. แผนการผลิตและการดำเนินงาน
6.1 ที่ตั้งโรงงาน
6.2 เครื่องจักร
6.3 วัตถุดิบ
6.4 คนงาน
6.5 ขั้นตอนการผลิต

7. แผนการเงิน
*** สมมติฐานในการจัดทํางบการเงิน ***
1. รายไดจากการขาย
- การขายปลีกผานคีออส (Kiosk)
ราคาตอหนวย 49 บาท
จำนวนห่อที่ขาย 160 ห่อตอวัน
- ชองทางการขายสง
ราคาตอหนวย 34 บาท
จำนวนห่อที่ขายของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ 90 ห่อตอวัน
จำนวนห่อที่ขายของ Supermaket , 7-eleven 70 ห่อตอวัน

2. ตนทุนขาย
ตนทุนเฉลี่ยจำนวนผักกรอบ 1 กิโลกรัม 100 บาท
จำนวนห่อตอผักกรอบ 1 กิโลกรัม 4 ห่อ
ตนทุนตอผักกรอบ 1 ห่อ 25 บาท
บรรจุภัณฑ
- ขายปลีกผานคีออส (Kiosk) 38 บาท
- ขายสง 7-eleven, Supermaket, ห้างสรรพสินค้า 28 บาท

3. ค่าใชจายในการขายและบริหาร
4. สินทรัพย
5. นโยบายการบัญชี
- คาเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาจะใชนโยบายตัดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง 20% ตอป
- การเชาซื้อ
อัตราดอกเบี้ยในการเชาซื้อ 10% ต่อป เปนระยะเวลา 3 ป
- อายุลูกหนี้เฉลี่ย
อายุลูกหนี้เฉลี่ย 30 วัน
- อายุเจาหนี้
อายุเจาหนี้เฉลี่ย 30 วัน
- สินค้าคงเหลือ
สินคาคงเหลือมีอายุเฉลี่ย 15 วัน
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 30%ตอปี

6. ต้นทุนของแหลงเงินทุน (Cost of Capital)
- สัดส่วนโครงสรางเงินทุนของบริษัททุนตอหนี้สิน 2:1
- ต้นทุนของหนี้สิน 10 %
- ต้นทุนของทุน 20 %
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล 30 %
WACC = WeKe+ Wd Kd (1-t)
= 2/3*0.2+1/3*0.1*(1-0.3)
= 15.6%
ดังนั้น ต้นทุนของแหลงเงินทุน (Cost of Capital)
ที่ใช้ในการคำนวณมูลคาปจจุบัน (NPV) จะใชอัตรา 15%


8. แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง
ในกรณีที่แผนการตลาดที่บริษัทนํามาใชประสบปญหาอุปสรรคหรือ ไมเปนไปตามที่คาดการณไว เนื่องจากไดรับผลกระทบจากดานสภาพแวดลอมระดับมหภาค (Macro environment) และ จากคูแข่งขัน บริษัทจำเป็นตองมีการเตรียมแผนและกลยุทธเพื่อรับมือ
เหตุการณหรือความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นดังนี้
1. ร้าน7-eleven,ห้างสรรพสินค้าไมยอมรับผักกรอบเพื่อสุขภาพเขาไปขาย
เนื่องจากร้านอาจรับไปขายแล้ว
แต่ได้ผลการตอบสนองต่อสินค้าได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้ทางร้านปฏิเสธการรับสินค้าผักกรอบเพื่อสุขภาพในครั้งต่อไป
2. คูแขงขันลดราคาผักกรอบเพื่อสุขภาพ
ทางบริษัทจะเตรียมงบประมาณบางสวนประมาณ 5% ของยอดขาย
ในการทําสงเสริมการขายดานอื่นที่ ไม่ใช่การลดราคาเพื่อตอบโตคูแขงขัน เนื่องจากการลดราคาเปนการสรางภาพลักษณที่ไมดีในสินค้า
และจะทําใหผูบริโภครูสึกถูกเอารัดเอาเปรียบ
โดยคิดวาราคาที่เคยบริโภคมาไมสมเหตุสมผล

3. ราคานํ้ามันเพิ่มขึ้น
ถ้าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบกับ
คาใชจายในการบริการดานการขนสงสินคาและการขนสง
วัตถุดิบ ทางบริษัทควรดําเนินการโดยพิจารณาสภาพแวดลอมอื่น ดังนี้
- ตรวจสอบการปรับราคาของคูแขงขัน ทางบริษัทจะปรับขึ้นราคาเพื่อชดเชยกับตนทุนที่เพิ่มขึ้นได
ก็ตอเมื่อคูแขงขันไดปรับเพิ่มราคาขึ้น
- ทำการปรับเปลี่ยนราคาโดยทางออม เชน การเพิ่มขนาดพรอมทั้งการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มขึ้น
4. คูแขงเริ่มออกผักกรอบเพื่อสุขภาพเลียนแบบ
บริษัทจะตองออก Campaign เพิ่มเติมเพื่อตอกยํ้าความเปนผูนําในตลาดผักกรอบเพื่อสุขภาพ

- กลยุทธดานราคา (PRICE)
ช่องทางการขายปลีก (RETAILING CHANNEL)
จะจำหน่ายเปนห่อ ห่อละ 49 บาท เนื่องจากผักกรอบเพื่อสุขภาพ
ภายใตตรายี่หอ “veget” เปนสินค้าที่เหมาะสมกับคนที่รักสุขภาพ และชอบความแปลกใหม ซึ่งไมสามารถหารับประทานไดทั่วไป
ประกอบกับลักษณะของสินคามีมูลคาเพิ่ม
(High value added) ในตัวผลิตภัณฑ ทําใหสามารถตั้งราคาไดสูงกว่าปกติ นอกจากนั้นราคาดังกลาวยังเปนระดับเดียวกันหรือใกลเคียงกับคูแขง ซึ่งจะชวยทําใหสามารถแขงขันไดในตลาด
ช่องทางการขายสง (WHOLESALE CHANNEL)
จะจำหน่ายในราคาห่อละ 33 – 35 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณการสั่งซื้อ ซึ่งการตั้งราคาในระดับที่ต่ำ

1. น.ส.วริศรา ตุ่นทอง เลขที่ 8
2. น.ส.หญิง พัทยา เลขที่ 16
3. น.ส.อมราพร อาจหาญ เลขที่ 17
4.น.ส.อรพิน มีเจริญ เลขที่ 20
5.น.ส.สิรินุช หนุนภักดี เลขที่ 32
6.น.ส.ศิโรรัตน์ หยู่ศรี เลขที่ 44

3. ค่าใชจายในการขายและบริหาร
4. สินทรัพย
STrenght
weakness
OPPORTUNITY
threat
4.1 Management Team
4.2 Mission and Goals
Full transcript