Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentation-UNWE

Referat
by

Mina Angelova

on 3 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentation-UNWE

- 1. Актуалност и значимост на темата на дисертационния труд
2. Разшифроване (дефиниране) на обекта на изследване и предмета на изследване
3. Основна цел на изследването.Задачи.
4. Изследователска (докторска) теза
5. Кратка аргументация на структурата на проекта на дисертационен труд
6. Възприети ограничения в проекта на дисертационен труд
7. Информационна осигуреност на дисертационния труд
8.Теоретично проучване
9. Предпоставки, индуциращи демотивация и дефиниране на работно понятие за нея
10. Съображения относно разработването на методология и методика на изследването
10.1. Открояване на индикатори и признаци на демотивацията
10.2. Методология и методика на изследването
11.Основни методически инструменти на проучването
11.1. Средства за набавяне на необходимата информационна база
11.2.Изграждане на методическа база данни на изследването
12.Система от измерители и показатели за анализ, оценка и диагноза за обекта на изследване
Използвана литература 1. 1.Актуалност и значимост
Актуалността и значимостта на темата за проучването и преодоляването на демотивацията на човешките ресурси са обосновани съобразно два основни плана - в научно отношение и в практико-приложен план.
На преден план в научно отношение не става ясно „Що е то демотивация?“. Понятието е споменато от редица автори, но не е обяснено в научен план и не откривам какво представлява феноменът демотивация.
Практиката показва недостатъчна задълбоченост в изследването на демотивацията и открояване на последяващи фактори и тенденции, които я обуславят. Необходимо е да бъде ясно откроен този проблем, защото той съществува, но не е дефиниран.
2. Разшифроване (дефиниране) на обекта на изследване и предмета на изследване 3. Основна цел на изследването.Задачи
Основна цел на изследването е да се разработи и апробира методология и методически положения за диагностичен анализ и оценка на факторите, които оказват влияние върху състоянието на демотивация на ръководителите. РЕФЕРАТ- КОНЦЕПЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА 
"Проучване и преодоляване на демотивацията на човешките ресурси"
(по примера на фирми от Област Пловдив) Разработил:
Мина Николаева Ангелова
Редовен докторант
Катедра „Индустриален бизнес“
Научен ръководител: Проф.д.ик.н.Йосиф Илиев Съдържание Широк обект на изследване в проекта на дисертационния труд са човешките ресурси в целево избрани индустриални предприятия от Област Пловдив. Конкретен обект на изследване в проекта са представителите на ръководния състав на предприятията.
Предмет на изследване в дисертационния труд е проучване на възможното състояние на демотивация на ръководителите в предприятията, причините и факторите, които я обуславят, последствията от нея, и възможностите за тяхното преодоляване с оглед достигане до удовлетворение в трудовата дейност, нарастваща мотивация и подобряване на корпоративната култура и среда в предприятията. Благодаря за вниманието! 1.Предварителни съображения
2.Етапи на изследването
3.Същинско изследване
Таблица 1-Стабилизиращи фактори- демотиватори
Таблица 2-Мотивиращи фактори, но с демотивиращо въздействие
Таблица 3-Оценка на неудовлетвореност Опит за изграждане на демотивационен профил Съществуването на неоптимизирани стабилизиращи фактори от една страна и несъответствие на мотивиращи фактори спрямо вътрешни мотивационни нагласи на служителите, от друга, води до нарастващо неудовлетворение в труда и достигане до състояние на демотивация в трудовата дейност.

Демотивацията представлява тенденция (процес) на намаляване потенциала на служителите в трудовото им представяне и до влошаване на техните резултати, обусловена от неоптимизирани стабилизиращи фактори или от разминаване, когато външните мотивационни въздействия не съответстват частично или цялостно на вътрешните нагласи на служителя. Определения за демотивация Основна цел на изследването е да се разработи и апробира методология и методически положения за диагностичен анализ и оценка на факторите, които оказват влияние върху състоянието на демотивация на ръководителите. 3. Основна цел на изследването.Задачи 1. Актуалност и значимост на темата на дисертационния труд
2. Разшифроване (дефиниране) на обекта на изследване и предмета на изследване
3. Основна цел на изследването.Задачи.
4. Изследователска (докторска) теза
5. Кратка аргументация на структурата на проекта на дисертационен труд
6. Възприети ограничения в проекта на дисертационен труд
7. Информационна осигуреност на дисертационния труд
8.Теоретично проучване
9. Предпоставки, индуциращи демотивация и дефиниране на работно понятие за нея
10. Съображения относно разработването на методология и методика на изследването
10.1. Открояване на индикатори и признаци на демотивацията
10.2. Методология и методика на изследването
11.Основни методически инструменти на проучването
11.1. Средства за набавяне на необходимата информационна база
11.2.Изграждане на методическа база данни на изследването
12.Система от измерители и показатели за анализ, оценка и диагноза за обекта на изследване
Използвана литература СЪДЪРЖАНИЕ В авторовата методология и свързаната с нея методика предстои да бъдат изведени кръг от изследователски въпроси (етапи), на които в разработването на дисертационния труд да се отговори:
Първи етап: Проучване състоянието на фирмената среда от гледна точка на съдържащи се в нея елементи, компоненти, фактори, които имат демотивиращо значение.
Втори етап: Открояване на индикатори и признаци на демотивацията
Трети етап: Експертна оценка на демотивиращи фактори като основания за обща нормирана бална оценка
Четвърти етап: Задълбочаване проучването на методиката в предприятията чрез метода на дълбочинното интервю и метод на експертната оценка 7. Методология и методика на изследването Проучване на понятиен апарат в областта на трудовата мотивация
Открояване на собствено разбиране и определение за феномена „демотивация”
Открояване на индикатори и признаци на демотивацията. 6.Теоретично проучване Изследователската теза в проекта на дисертационен труд е, че установяването на състоянието на демотивация на ръководителите в предприятието, нейното преодоляване и последвано превръщане в нарастваща мотивация, ще създаде възможности за най-добро изпълнение на ръководните функции и задачи, успешно ръководене на екипи, а по този начин ще осигури конкурентно предимство на човешките ресурси в предприятието. 4. Изследователска (докторска) теза Широк обект на изследване в проекта на дисертационния труд са човешките ресурси в целево избрани индустриални предприятия от Област Пловдив. Конкретен обект на изследване в проекта са представителите на ръководния състав на предприятията.

Предмет на изследване в дисертационния труд е проучване на възможното състояние на демотивация на ръководителите в предприятията, причините и факторите, които я обуславят, последствията от нея, и възможностите за тяхното преодоляване с оглед достигане до удовлетворение в трудовата дейност, нарастваща мотивация и подобряване на корпоративната култура и среда в предприятията. 2. Разшифроване (дефиниране) на обекта на изследване и предмета на изследване Актуалността и значимостта на темата за проучването и преодоляването на демотивацията на човешките ресурси са обосновани съобразно два основни плана - в научно отношение и в практико-приложен план.
На преден план в научно отношение не става ясно „Що е то демотивация?“. Понятието е споменато от редица автори, но не е обяснено в научен план и не откривам какво представлява феноменът демотивация.
Практиката показва недостатъчна задълбоченост в изследването на демотивацията и открояване на последяващи фактори и тенденции, които я обуславят. Необходимо е да бъде ясно откроен този проблем, защото той съществува, но не е дефиниран. 1. Актуалност и значимост на темата на дисертационния труд Стеснен е обхватът на предприятията в емпиричното изследване съобразно приетия регионален принцип на избора им респективно по примера на фирми от Област Пловдив
Възприети са ограничения съобразно големината на разглежданите предприятия- извадката обхваща единствено средни предприятия
Стеснен е обхватът на изследваните човешки ресурси до проучване на ръководителите в предприятията
Основно внимание ще бъде отделено на индивидуалния и корпоративен вектор на мотивацията 5. Възприети ограничения Разработил: Мина Николаева Ангелова Научен ръководител: Проф.д.ик.н.Йосиф Илиев
Редовен докторант
Катедра „Индустриален бизнес“

София, 2013 г. РЕФЕРАТ- КОНЦЕПЦИЯ
НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА 

"Проучване и преодоляване на демотивацията на човешките ресурси"
(по примера на фирми от Област Пловдив)
Full transcript