Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Polish Business Club: Strategiczna rozgrywka 2014-2020

W nowy rok z nowymi możliwościami! Dla przedsiębiorców mogą to być tłuste lata. Unia Europejska przygotowuje właśnie budżety na projekty do 2020 roku. http://www.plbclub.pl
by

Sławomir Stańczuk

on 12 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Polish Business Club: Strategiczna rozgrywka 2014-2020

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Strategiczna rozgrywka

Każdy kolejny
konkurs ogłaszany w danym programie lub priorytecie doprecyzowuje (zawęża) kryteria dostępu do istniejących zasobów przeznaczonych na dotacje.
Wspieranie działalości gospodarczej w dziedzinie gospodraki elektronicznej
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Inicjowanie dzialalności innowacyjnej
Paszport to eksportu
Rozwój przedsiębiorczości.
Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych technik.
Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP.
Promocja gospodarcza.
Wykorzystanie działalności badawczo - rozwojowej w gospodarce.
Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości.
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
Gospodarka przyjazna środowisku.
Oś priorytetowa I:
Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.

Typy realizowanych projektów:

1) Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw obejmujące realizację projektu od fazy badań, przez prace rozwojowe, aż po wytworzenie linii demonstracyjnej.

2) Stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsibiorstw.

3) Projekty B+R przedsiębiorstw poszukujących nowych nisz rozwojowych i innowacyjnych.

4) Realizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania i monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji wraz z inteligentną specjalizacją regionu, w tym realizacja nie profitowych konkursów dla przedsiębiorców na realizację projektów B+R jako procesu eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych.


Oś priotytetowa III:
Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości.


3A: Promowanie przedsiębiorczości poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystanianowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm w tym inkubatorów przedsiębiorczości
3B: Opracowanie i wdrażanie nowych nowych modeli biznesowych dla MSP, w szczególnosci w celu umiędzynarodowienia

3C: Wspieranie tworzenia i porzeszania zaawansowanych zdolnosci w zakresie rozwju produktów i usług.


Typy projektów:

1) Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiebiorstwa.
2) Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalnosci przedsiębistw
3) Uporządkowaniei przygotowanie terenów innwestycyjnych,

Typy projektów:

1) Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost towarow i usług
2) Promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym


1) wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych usług
2)rozwój produktow i usług opartych na handlu elektonicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK
Typy projektow:
Województwo mazowieckie jest pierwszym polskim regionem, który w unijnej klasyfikacji opuściło kategorię regionów najsłabiej rozwiniętych (czyli regionów, w których PKB nie przekracza 75% średniej unijnej) i zostało zaliczone do regionów lepiej rozwiniętych.


Dotacje dla Warszawy

Do 31.01.2017 – do 35% dla małych przedsiębiorstw, do 25 % dla średnich przedsiębiorstw
i do 15 % dla dużych przedsiębiorstw

Od 01.01.2018 – do 30% dla małych przedsiębiorstw, do 20 % dla średnich przedsiębiorstw
i do 10 % dla dużych przedsiębiorstw

Dotacje dla obszaru zachodniowarszawskiego:

do 40% dla małych przedsiębiorstw
do 30 % dla średnich przedsiębiorstw
do 20 % dla dużych przedsiębiorstw

Dotacje dla obszaru:ostrołęcko-siedleckiego, ciechanowsko-płockiego, radomskiego, warszawskiego wschodniego:

do 55% dla małych przedsiębiorstw
do 45 % dla średnich przedsiębiorstw
do 35 % dla dużych przedsiębiorstw
Przykładowe problemy do rozwiązania dofinansowane w Programie :

technologie innowacyjne poprawiające możliwość obserwacji oraz weryfikacji osobowości w tłumie osób w czasie rzeczywistym
technologie masowego sprawdzania zawartości toreb, bagaży przy wejściach do budynków lub w systemie transportu;

technologie wykrywania zagrożeń przy wykorzystaniu prześwietlania pojazdów umożliwiając w ten sposób wykrywanie celów do kontroli (zamiast stosować kontrolę losową)

innowacje w zakresie technologii informatycznych, e-usług, gier, które zmieniają całkowicie sposób korzystania z tych technologii i wprowadzają znaczącą zmianę na rynku.

nowe rozwiązania biznesowe, modele sprzedaży, kanały dostępu do rynku, które umożliwią wykorzystanie przewagi konkurencyjnej małym firmom

link do strony: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=59

Europejski program wymiany dla przedsiębiorców.

Młody przedsięborca
Doświadczony przedsiębiorca

Lokalne punkty kontaktowe:

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Pprzedsiębiorczości
Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsięborcówlink do strony: www.erasmus-entrepreneurs.eu

3A: Promowanie przedsiębiorczości poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystanianowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm w tym inkubatorów przedsiębiorczości
3B: Opracowanie i wdrażanie nowych nowych modeli biznesowych dla MSP, w szczególnosci w celu umiędzynarodowienia
3C: Wspieranie tworzenia i porzeszania zaawansowanych zdolnosci w zakresie rozwju produktów i usług.
OŚ RIORYTETOWA I:
Zmniejszenie emisyjności gospodarki

OŚ PRIORYTETOWA II:
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

OŚ PRIORYTETOWA III:
Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej

OŚ PRIORYTETOWA IV:
Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej

OŚ PRIORYTETOWA V:
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

OŚ PRIORYTETOWA VI:
Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego

OŚ PRIORYTETOWA VII:
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

OŚ PRIORYTETOWA VIII:
Pomoc techniczna

OŚ PRIORYTETOWA I
Innowacyjna Polska Wschodnia


OŚ PRIORYTETOWA II
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia


OŚ PRIORYTETOWA III
Nowoczesna infrastruktura transportowa


OŚ PRIORYTETOWA IV
Ponadregionalna infrastruktura kolejowa

OŚ PRIORYTETOWA I:
Wsparcie prowadzenia prac b+r przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe

OŚ PRIORYTETOWA II:
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Cel:
finansowanie wdrożeń wyników prac B+R, w wyniku których powstają w nowe produkty, usługi i technologie.

Formy wsparcia:
instrumentów zwrotnych
instrumentów mieszanych (dotacyjno-zwrotnych).


OŚ PRIORYTETOWA III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw.

OŚ PRIORYTETOWA IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.
Oś I: Osoby młode na rynku pracy .

Cel:
1. Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy
2. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy skutkującej utworzeniem nowych przedsiębiorstw

Formy wsparcia:
instrumenty zwrotne
staże,szkolenia, przygotowanie zawodowe,
dofinansowanie studiów podyplomowych,
dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji,
pożyczka szkoleniowa,
stypendium na kontynuowanie nauki,
bony szkoleniowe, stażowe i zatrudnieniowe.

Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju .

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
INSTRUMENT DLA MSP

Faza I: Pomysł i ocena wykonalności
Cel:
ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu.
Rezultat: ws†ępny biznes plan.
Poziom gotowości technologicznej: 6
czas trwania: 6 miesięcy
wartość projektu: 50 000 euro

Faza II- Realizacja
Przedmiotem tego etapu jest przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji.
Istnieje możliwość sfinansowania następujących działań: skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe.
Czas trwania: od 12 do 24 miesięcy,
wartość projektu zawierać się pomiędzy 0,5 a 2,5 mln euro
Faza III
Dostęp do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych,
pomoc w networkingu,
zabezpieczenie praw własności intelektualnej
oraz dotarciemz produktem na nowe rynki.
Terminy:
17/12/14 18/03/15 17/06/15 17/09/15 16/12/15
www.jeremie.com.pl/mazowieckie/gdzie-sie-zglosic/
http://www.polskawschodnia.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polska_cyfrowa/Strony/glowna.aspx
http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx
http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx
www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx
Prezentację prowadziła:
Małgorzata Łukasiewiczekonomistka i specjalistka od pozyskiwania funduszy europejskich
Szukasz informacji o dostępnych funduszach UE 2014 - 2020?
zapraszamy do
Krajowego Centrum Informacji Europejskiej
www.KCIE.pl
To już było w latach
2007 - 2013:
Przed nami budżet UE na lata
2014 - 2020 :
Full transcript