Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ทัศนะศิลป์ตะวันออกและตะวันตก

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ทัศนะศิลป์ตะวันออกและตะวันตก

ทัศนศิลป์ตะวันออก
ศิลปะตะวันตกก่อนประวัติศาสตร์
คืองานศิลปะที่ได้เริ่มทำก่อนกันมาก่อนที่มนุษย์จะรู้จักการบันทึกเรื่องราวที่เรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยนับตั้งแต่ ยุคหินเก่าตอนปลาย
ลักษณะจิตรกรรม (Painting)
จาก ข้อสันนิษฐานดังกล่าว เกิดลักษณะศิลปกรรม ยุคหินเก่าซึ่งสะท้อนสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ ได้แก่จิตรกรรมบนผนังถ้ำ (Cave Painting) พบตามบริเวณแถบตอนใต้ของฝรั่งเศส และตอนเหนือของสเปน วิธีการและวัสดุที่นำมาประกอบเป็นศิลปกรรมมีลักษณะดังนี้
๑. ผู้สร้างหรือศิลปิน สันนิษฐานว่าส่วนมากเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน หรือ พ่อมดหมอผี ซึ่งมีความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความเชื่อ
๒. สีที่ใช้อาจจะเป็นผง เป็นเลือดสัตว์ หรือยางไม้ เครื่องมือที่ใช้เขียนภาพผนังถ้ำ บางทีอาจใช้ไม้ทุบเป็นฝอยแทนพู่กัน หรือไม่ก็ใช้ขนนก
๓. สีที่ใช้ มีสีดินเหลือง สีดินแดง สีดินหม่น สีดำ สันนิษฐานว่าเป็นวัสดุในท้องถิ่น

ลักษณะประติมากรรม (Sculpture)
ประติมากรรม ที่เด่น คือ ประติมากรรมแบบลอยตัว เช่นรูปวีนัส วิเลนดอร์ฟ พบในถ้ำที่ประเทศออสเตรีย เป็นประติมากรรมที่มีรูปทรงกระเปาะ หรือทรงรูปไข่ แสดงให้ทราบว่าเป็นสตรี รูปร่างสะดุดตา คือ ศรีษะเล็ก บริเวณท้องใหญ่ ก้นใหญ่ ซึ่งแสดงความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ เป็นประติมากรรมที่แสดงลักษณะเรียลลิสติคกับแอ๊บสแตรก ปนกันอย่างงดงาม
ทัศนศิลป์ตะวันตก
ทัศนศิลป์ของกลุ่มซีกโลกตะวันตก ที่มีทวีปยุโรปเป็นศูนย์กลางใหญ่ทัศนศิลป์ตะวันตกมีรากฐานมาจากทัศนศิลป์อียิปต์และกรีก ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมของโลกในยุคโบราณ ผลงานทัศนศิลป์ของชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ต่างก็ได้รับอิทธิพลจากกรีกและโรมัน
การวิวัฒนาการของมนุษย์จากอดีตก่อนคริสตกาลจนถึงยุคปัจจุบัน สามารถแบ่งทัศนศิลป์ตะวันตกออกได้เป็น 3 ยุค ได้แก่ ทัศนศิลป์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทัศนศิลป์ยุคประวัติศาสตร์ และทัศนศิลป์สมัยใหม่

ทัศนะศิลป์ตะวันออกและตะวันตก
ได้แก่ ลักษณะของศิลปะที่แสดงคุณลักษณะเฉพาะอย่างของรูปแบบ ศิลปะจะแสดงออกทางอิทธิพลทางภูมิอากาศ ขนบประเพณี รูปแบบของศิลปะตะวันออกจะเด่นชัดทางอิทธิพลทาง มีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่จะแตกต่างตามลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซึ่งทำให้ลักษณะบ้านเรือน เครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้แตกต่างกัน
การสร้างสรรค์ศิลปะจึงไม่เหมือนกับศิลปะในประเทศตะวันตกที่มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะเดียวกันในบางยุคบางสมัย เพราะมีความนิยมร่วมกัน แต่ในประเทศตะวันออกนั้น ล้วนมีเอกลักษณ์ประจำชาติของตนเองมาแต่ยุคทำให้ศิลปะของชาวตะวันออกมีลักษณะรูปแบบของ “ ศิลปะประจำชาติ ” เด่นชัด และไม่ถือเอาความเป็นจริงตามธรรมชาติเป็นสำคัญ จึงสร้างสรรค์ศิลปะให้เกิดความงามที่เหนือขึ้นไปจากธรรมชาติตามรสนิยมและความรู้สึกของตน

ความแตกต่างของทัศนศิลป์ตะวันตกและตะวันออก
๔. เรื่องราวของภาพส่วนมากเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต การล่าสัตว์ ตามความเชื่อเรื่องอภินิหารต่างๆ ภาพสัตว์ต่างๆที่ปรากฏบนผนังถ้ำ อาจเขียนขึ้นเป็นการบันทึก การลอกเลียนแบบรูปร่าง ลักษณะของสัตว์ที่ล่าได้มาในวันหนึ่งๆ หรือภาพลวดลายเรขาคณิต
๕. ภาพสัตว์ที่เขียนจะเป็นรูปด้านข้างส่วนมาก (Profile) ภาพสัตว์ที่เขียนมีทั้งรูปเดี่ยว และเป็นฝูง ส่วนใหญ่แสดงการเคลื่อนไหว มีรูปคนปนอยู่ด้วย
๖. แสดงระยะใกล้ ไกล ด้วยการเขียนให้บังกัน ทับกัน ขนาดที่ต่างกัน
๗. ลักษณะของสี เป็นสีแบน พยายามนำเอาความสูงต่ำของผนังมาช่วย ให้เกิดความกลมกลืนทางสีและรูปทรง
๘. เขียนสัตว์ทุกชนิดปะปนกันหมด ไม่แยกประเภทสัตว์บก หรือ สัตว์น้ำ

ศิลปะตะวันออกก่อนประวัติศาสตร์
ศิลปะตะวันออก มีรากฐานสำคัญจากศิลปะของอินเดียและจีน เนื่องจากทั้งสองประเทศนี้มี อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มาเป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้ท้องถิ่นใกล้เคียงได้รับอิทธิพลด้านศิลปะจากอินเดียและจีน เช่น ไทย พม่า ลาว ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากอินเดีย ส่วนญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ได้รับอิทธิพลจากจีน
ลักษณะของศิลปะตะวันออกมีความเป็นอุดมคติ นั่นคือไม่ยึดหลักความเป็นจริงตามธรรมชาติทั้งหมดจะสร้างสรรค์รูปแบบตามจินตนาการผสานไว้ในงามศิลปะ

ศิลปะอินเดีย
ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีอารยธรรมของตนเองและได้รับวัฒนธรรมจากชนชาติอื่นร่วม ได้แก่ เมโสโปเตเมีย อิหร่าน กรีก โรมัน วัฒนธรรมของอินเดียมีอิทธิพลแก่ชนชาติตะวันออกทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะทางด้านศิลปะ ศิลปะอินเดียนั้นเกิดจากแรงบันดาลใจทางศาสนาและลัทธิความเชื่อต่างๆ เช่น ความเชื่อเรื่องเทพเจ้า
ศิลปะจีน
ชาวจีนนับถือกราบไหว้บรรพบุรุษมาตั้งแต่โบราณกาล มีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ของคนในสังคมกับธรรมชาติ งานศิลปะของจีนจึงมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ สังคมและธรรมชาติ ได้มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีของจีนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายอย่าง เช่น เครื่องปั้นดินเผาหม้อสามขา แสดงให้เห็นว่าสังคมชาวจีนมีรากฐานมาจากการเกษตร มีความรู้ทางฝีมือช่างมายาวนาน
ลักษณะประติมากรรม
ได้แก่ภาชนะต่างๆ ที่ทำด้วยสำริด ใช้สำหรับงานพิธีกรรม การเคารพบรรพบุรุษ ภาชนะนิยมตกแต่งด้วยรูปสัตว์หรือรูปเกี่ยวกับธรรมชาติ มีประติมากรรมหลายชิ้นที่พบแสดงให้เห็นถึงความเชื่อด้านศาสนา เช่น รูปสลักหินทีมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยายตามความเชื่อของลัทธิเต๋า หรือรูปเคารพที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ ประติมากรรมที่มีชื่อเสียงของจีน ได้แก่ การแกะสลักหยกเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ และเครื่องเคลือบที่มีความแข็งแรง ลวดลายสีสันสวยงาม
ลักษณะของสถาปัตยกรรม
การประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมจีนโบราณ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การตกแต่งด้วย ได้แก่ การปิดพื้นผิวด้วยแผ่นทองคำ การตกแต่งด้วยสีสัน ได้แก่ การระบาย การวาดภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง ฯลฯ และการตกแต่งด้วยการแกะสลัก ได้แก่ ลวดลายดอกไม้ ,สลักลายนูนและลอยตัวฯลฯในการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมบางกรณีอาจเชื่อมโยงเทคนิคการประดับตกแต่งทั้งสามประเภทเข้าด้วยกัน
สถาปัตยกรรมของจีนที่มีชื่อเสียงที่สุด คือกำแพงเมืองจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จิ๋นเพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางเหนือ นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมอื่นๆ เช่น เจดีย์ที่มีหลังคาทุกชั้น ภายในอาคาตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบ

ศิลปะตะวันออก
ศิลปะตะวันออกจัดเป็นศิลปะแบบ Idealistic Art ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการ โดยใช้รูปแบบของธรรมชาติเป็นพื้นฐาน แต่ไม่ยึดติดความเหมือนจริงตามธรรมชาติเกินไป ศิลปะตะวันออกมีมีลักษณะเด่นในด้านอกลักษณ์ ที่มาจากความคิดประดิษฐ์ซึ่งอย่างวิจิตรบรรจงของคนในชาติ โดยศิลปะรุ่นต่อมาคงรักษาแนวคิดเดิมไว้ แต่รูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัย
ศิลปะตะวันตก
ศิลปะตกจัดเป็นศิลปะเสมือนจริง เนื่องจากศิลปะได้สร้างสรรค์ผลงานโดยยึดความเหมือนจริงตามธรรมชาติ ทั้งเรื่องแสง-เงา สีสัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลงานของศิลปะตะวันตกจะมีรูปแบบตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์

ศิลปะตะวันตกมักคิดหาวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะใหม่ๆ เพื่อหาแนวทางของตน ทำให้ผลงานของศิลปะแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกัน เช่นการสร้างสรรค์ผลงานขอองปาโบล ปิกัสโซ ที่ใช้วิธีการตัดทอน รายระเอียดของรูปภาพ

ขอบคุณค่ะ
Full transcript