Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Õppimine väikeklassis

No description
by

Mari-Liis Sults

on 10 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Õppimine väikeklassis

Väikeklass
Põhikooli ja gümnaasiumiseadus on kaasavat õpet toetav
õpilane õpib oma kodukoha koolis
õpilane ei ole isoleeritud keskkonnas
Murekohad
-telefonid
- vahetunni ajal on õpilased koridoris, kui õpetajat ei ole klassis
- kodused tööd

- hetkel on logopeedi tööd tegev eripedagoog väikese koormusega tööl
Tallinna Kunstigümnaasiumis
väikeklassid on loodud ainult oma kooli õpilastele - 2013 avasime esimese klassi ja 2014 a teise
väikeklassi õpilased õpivad põhikooli riikliku õppekava järgi - kool ei teosta õpet LÕK ega TÕKi järgi.
õpilased õpivad põhiaineid väikeklassis - matemaatika, eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus, ajalugu.
Kunst, muusika, kehaline ja tööõpetus on koos oma paralleelse tavaklassiga
ei välista õpilaste liikumist väikeklassist tavaklassi
Õpetamise metoodika
Õpetajad on kas eripedagoogid või klassiõpetajad, kes on läbinud eripedagoogilise koolituse.
Õppimisel kasutatakse eesti kooli õpikuid.
Õpetamise metoodika on iseloomulik ATH ja autistlike joontega õpilaste vajadustele
näitlikustamine
info visualiseerimine
erinevate õpistiilidega arvestamine (kinesteetiline, visuaalne, auditiivne)
eesmärkide teavitamine tunni alguses
tekstide, tekstülesannete lihtsustamine
küsimuste lisamine teksti sisse
teksti liigendamine ja lisapealkirjade loomine
Miks õpilane ei saa olla tavaklassis?
Õpetaja selgitab pikkade lausetega ja kiiresti vs selgitus etapiviisiliselt ja vahekokkuvõtetega.
Õpetaja märkab, millal õpilane enam ei kuula, vaid tegeleb millegi muuga. Osad õpilased ei riku tunni korda, kui nad enam õppimisega ei tegele.
Need, kes rikuvad tunni korda ning on emotsionaalsed neid saab kiiremini tööle suunata
Hindamine
Hindamine on õpilast toetav ja tema arengut silmas pidades.

Tunnistusel on hinne koos hinnanguga.

Poolaastas korra hinnatakse tugimeetmete tõhusust. Tulemused fikseeritakse õpilase arengu jälgimise kaardile.

Kõikidele õpilastele avavad klassijuhatajad arengu jälgimise kaardi, kui seda pole juba siiani tehtud.
Õppimine väikeklassis
Thank you!
Väikeklassid on loodud põhiharidust
omandavatele õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sh autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega või sõltuvushäiretega õpilastele või õpilastele, kelle andekus kombineerituna mõne muu erivajadusega toob kaasa vajaduse õppida väikeklassis – klassitäitumuse
piirnormiga 4 õpilast
Meeskond
Hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator ehk HEV KO - Mari-Liis Sults

2VK klassijuhataja Marina Teesalu
3,4 VK klassijuhataja Silvia Kilp

Eripedagoog - Kristel Joamets
Huvijuht - Liis Reinumägi
Full transcript