Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pokazatelji analize financijskih izvještaja "Belje d.d."

No description
by

Tina Kažić

on 13 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pokazatelji analize financijskih izvještaja "Belje d.d."

Uvod
Podlogu za financijsku analizu predstavljaju računovodstvene informacije koje svoj pravi smisao, ulogu i značenje dobivaju tek kroz analizu
Financijska analiza jest iscrpno ispitivanje financijskog i ekonomskog stanja i rezultata poslovanja neke jedinice računovodstvenog obuhvaćanja na temelju njezinih računovodstvenih izvještaja
Financijska analiza

najčešće korištena analiza financijskih izvještaja
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA POMOĆU POKAZATELJA
1.
Pokazatelji likvidnosti
– mjere sposobnost poduzeća da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze.

2.
Pokazatelji zaduženosti

– mjere koliko se poduzeće financira iz tuđih izvora sredstava

3.
Pokazatelji aktivnosti

– mjere kako efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse.

4.
Pokazatelji ekonomičnosti
– mjere odnos prihoda i rashoda, tj. pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda

5.
Pokazatelji profitabilnosti
– mjere povrat uloženog kapitala, što se smatra najvišom upravljačkom djelotvornošću.

6.
Pokazatelji investiranja
– mjere uspješnost ulaganja u obične dionice.
Pokazatelji likvidnosti
Analiza likvidnosti i solventnosti
Pokazatelji zaduženosti
Analiza zaduženosti
Pokazatelji aktivnosti
Analiza aktivnosti i ekonomičnosti
Pokazatelji analize financijskih izvještaja "Belje d.d."
Tina Kažić
Analiza poslovnog rezultata omogućava odgovor na pitanje kako je poduzeće poslovalo u prethodnom razdoblju i kako poboljšati rezultat u narednom razdoblju
Jedna od najpoznatijih i najvažnijih analiza poduzeća je analiza financijskih pokazatelja i to na temelju financijskih izvješća, bilance i računa dobiti i gubitka
ukazuje na sigurnost i uspješnost poslovanja
za potrebe menadžmenta mora obuhvatiti analizu financijskih rezultata, financijskih uvjeta, financijske strukture i promjena u strukturi
Analiza financijskih izvještaja
ispituje ekonomsko i financijsko stanje i rezultat poslovanja neke jedinice računovodstvenog obuhvaćanja na temelju njezinih računovodstvenih izvještaja
proces primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje
korisnici informacija:
– menadžeri
– investitori, analitičari, revizori,…
analiza se najčešće provodi na način da se koriste financijski odnosi (pokazatelji) koji povezuju dva financijska podatka
na taj način dobivaju se financijski pokazatelji koje možemo podijeliti u dvije skupine
pokazatelj (odnosni broj) – jedna ekonomska veličina dovodi se u odnos s drugom, sukladno preduvjetima ispravnosti pokazatelja
Skupina financijskih pokazatelja:
kratkoročno suprotstavljeni, no dugoročno, sigurnost uvjetuje uspješnost i obrnuto
ANALIZA PODUZEĆA „BELJE d.d.“
Belje, dioničko društvo za prehrambenu industriju i poljoprivrednu proizvodnju sa sjedištem u Dardi, proizvodnjom hrane bavi se već više od tri stoljeća, a od početka 2005. godine u sastavu je Agrokor koncerna, najvećeg proizvođača hrane u ovom dijelu Europe.
Vlastite farme i oranice, osnova su poljoprivredne proizvodnje u Belju.
Objekti tvrtke locirani su na području cijele Baranje, a više od 20.000 ha obradivih površina, brojne farme i industrijska postrojenja kao i 2000 zaposlenika najbolji su pokazatelji veličine i snage Belja
Koeficijent tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze
Može se zaključiti da su kratkoročne obveze ovog poduzeća veće od imovine kojom raspolaže. S obzirom da koeficijent tekuće likvidnosti treba biti najmanje 1,a poželjno je da bude 2,vidimo da poduzeće ne posluje dobro, te se dovodi u pitanje solventnost poduzeća.
Koeficijent trenutne likvidnosti = novac/kratkoročne obveze
Iz ovog koeficijenta zaključujemo da raspoloživa novčana sredstva nisu dostatna za podmirenje kratkoročnih obveza
Pokazatelji solventnosti
Koeficijent solventnosti =raspoloživi novac/ukupne obveze
poduzeće nije sposobno podmirivati dospjele obveze
Koeficijent financijske stabilnosti = dugotrajna imovina/kapital+dugoročne obveze
Koeficijent financijske stabilnosti mora biti manji od 1 jer se tada povećava likvidnost i financijska stabilnost društva.
Koeficijent zaduženosti = ukupne obveze/ ukupna imovina
Iz koeficijenta zaduženosti možemo vidjeti da se odnos duga i imovine povećava iz godine u godinu te premašuje standardnu veličinu od 0,50 što znači da je financijski rizik visok.
Koeficijent vlastitog financiranja = kapital i rezerve / ukupna imovina
Koeficijent vlastitog financiranja za 2011. godinu iznosi 0,3069 što znači da ovo poduzeće svoju imovinu financira 30,69% iz vlastitog kapitala što upućuje na veći značaj korištenja tuđih izvora u financiranju vlastitih potreba
Vidljivo je da u preostale dvije godine dolazi do još većeg smanjenja korištenja vlastitih izvora sredstava
Koeficijent financiranja = ukupne obveze/kapital i rezerve
Koeficijent financiranja pokazuje koliko jedinica tuđeg kapitala po jedinici vlastitog kapitala društvo koristi za financiranje poslovanja.
Društvo se ne treba zaduživati iznad vrijednosti vlasničke glavnice.
Poželjno je da pokazatelj bude što niži, a maksimalno 1, tj.100%. %.
Iz izračunatih koeficijenata možemo zaključiti da se poduzeće iz godine u godinu sve više zadužuje.
Koeficijent obrtaja imovine = ukupni prihodi/ukupna imovina
U izračunu koeficijenta obrtaja ukupne imovine možemo vidjeti kako se koeficijent smanjivao u odnosu na prethodno promatrano razdoblje te je prisutna je negativna tendencija u poslovanju.
Pokazatelji ekonomičnosti
Ekonomičnost ukupnog poslovanja = ukupni prihod /ukupni rashod
Prema prikazanom može se zaključiti da je ekonomičnost poslovanja poduzeća Belje d.d. sve lošija iz godine u godinu
Ekonomičnost financiranja = financijski prihodi / financijski rashodi
Ekonomičnost financiranja poduzeća je znatno manja od 1, dakle negativna je, a to znači da se ne ostvaruje dovoljno financijskih prihoda za pokriće nastalih financijskih rashoda.
ZAKLJUČAK
Bit analize financijskih izvještaja je da se prepoznaju snage i slabosti, odnosno prednosti i nedostatci koje poduzeće ima, kako bi se mogle poduzeti korektivne mjere.
analiza financijskih izvještaja pomoću pokazatelja jedna od najvažnijih analiza koja se provodi radi utvrđivanja financijskog stanja poduzeća
na temelju provedene analize dioničkog društva Belje d.d. može se zaključiti da poduzeće nije likvidno, odnosno nema dovoljno kratkotrajne imovine koja se može pretvoriti u novac
što se tiče solventnosti poduzeće nije sposobno podmirivati dospjele obveze u roku njihova dospijeća, odnosno insolventno je
s obzirom na omjer financiranja koji po pravilu mora biti 1:1 Belje d.d. u većoj mjeri se koristi tuđim izvorima financiranja te se sve više zadužuje i time ugrožava ekonomičnost poslovanja, što je vidljivo iz izračunatih pokazatelja koji su manji od 1, te time poduzeće posluje s gubitkom.
Hvala na pozornosti
pokazatelji sigurnosti i uspješnosti
Kao što vidimo, koeficijent 2011. godine je manji od 1, dok se u slijedećim godinama primjećuje porast te da poduzeće gubi financijsku stabilnost
Tada se manji dio glavnice i dugoročnih obveza koristi za financiranje dugotrajne imovine,a sve veći dio se koristi za financiranje kratkotrajne imovine.
Full transcript