Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Бараа материалын нөөцийн удирдлага

No description
by

Ichko Naraa

on 20 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Бараа материалын нөөцийн удирдлага

Бараа материалын нөөцийн удирдлага
ДЭЗ.3А.Н.Ичинхорлоо
Д.Солонго

Бараа материалын нөөц гэсэн ойлголтонд:
Түүхий эд материал
Дуусаагүй үйлдвэрлэл
Бэлэн бүтээгдэхүүн

Хэрэгцээний нөөц
Нэмэлт нөөц гэж ангилж болно.
Нийт бараа материалын нөөцийг дотор нь:
Бараа материалын нөөцийн гол
асуудлууд нь:
Түүхий эд материал, дуусаагүй үйлдвэрлэл, бэлэн бүтээгдэхүүний нөөцийн түвшин ямар байвал зохих
Нөөцийг хэрхэн үр ашигтай зохион байгуулах явдал юм.
Нөөцийн түвшинг тогтоохтой холбоотойгоор:
“Захиалгын зохистой хэмжээг тогтоох загвар”,
“Яг цагт нь систем”

Нөөцийн хяналтыг тогтоохотой холбоотойгоор:
“АВС систем” загвар байдаг.
Бараа материал, дансны авлагын уялдаа холбоо
Бараа материалыг хадгалахтай холбогдож гарах
зардал нь зээлийн борлуулалттай холбогдон гарах зардлаас их байвал бүтээгдэхүүнийг зээлээр борлуулах хэрэгтэй болно. Гэвч ихэнхдээ бараа материалын хадгалалтын зардал нь хөрөнгө оруулалт хийсэн эх үүсвэрийн шаардлагатай өгөөжөөс гадна хадгалалтын, даатгалын, хэвийн хорогдлын, засвар үйлчилгээний зардлуудаас бүрддэг учир дансны авлагын алдагдсан боломжийн зардлаас өндөр байна.
Бараа материалын нөөцийн түвшин:
Захиалгын оновчтой тоо хэмжээг тогтоох загвар-EOQ
-Зохистой тоо хэмжээг тогтоохын тулд үйл
ажиллагааны болон санхүүгийн зардлуудыг тооцох хэрэгтэй болдог. Үүнд:
Захиалгын зардал
Хадгалалтын зардал
Нийт зардал гэх мэт
EOQ загварын гол зорилго нь нийт зардлыг хамгийн бага байлгах нэг удаагийн захиалгын хэмжээг тогтооход оршино.
Математик аргачлал:
Математик аргачлал:
-Захиалгын зардал нь:
OC=O*(S/Q)
S-тухайн хугацаанд шаардагдах бараа материалын хэмжээ
O-нэг удаагийн захиалгын зардал
Q-нэг удаагийн захиалгад орох бараа материалын тоо хэмжээ
Математик аргачлал:
-Хадгалалтын зардал:
CC=C*(Q/2)
C-нэг нэгжийг тодорхой хугацаанд хадгалах зардал
Q/2-бараа материалын дундаж нөөц
Математик аргачлал:
-Нийт зардал:
TC=(O*(S/Q))+(C*Q/2)

Тодорхой хугацаанд хэрэглэх түүхий эдийн хэрэгцээ тодорхой
Хэрэгцээ хугацааны туршид тогтмол
Нэг удаагийн захиалгын зардал нь хэмжээнээс хамаарахгүй тогтмол
Нэг нэгжийн хадгалалтын зардал тогтмол
Түүхий эдийн худалдан авах энэ тогтмол
Зөвхөн 2 төрлийн зардал /хадгалалтын, захиалгын/ гарах болно.
“Захиалгын оновчтой хэмжээ”-г тогтоох дээрх загварт хэд хэдэн нөхцлийг тогтмолоор авч үзсэн байдаг нь:
Үнийн хөнгөлөлт ба EOQ:

1. Ямар нэгэн хөнгөлөлтийг авч үзэлгүйгээр EOQ
загвараар захиалгын оновчтой хэмжээг тогтооно.
Үүнийг цаашид Q* гэж тэмдэглэе.
2. Хэрэв Q* нь хөнгөлөлт үзүүлэх доод хязгаараас (цаашид Q’ гэж тэмдэглэе) Q их байвал үүнийгээ оновчтой хэмжээ гэж үзээд энэ хэмжээгээр захиалга хийнэ.
3. Хэрэв Q* нь хөнгөлөлт үзүүлэх доод хязгаараас бага байвал (Q*<Q’) захиалгын хэмжээг Q*-с Q’ хүртэл нэмэгдүүлбэл ашигтай гарах өөрчлөлтийг тооцож үзнэ.
Жишээ нь:
Х компани цахилгаан хэрэгсэл үйлдвэрлэдэг бөгөөд жилд 10000 ширхэг эд ангийг худалдан авч угсран бэлэн бүтээгдэхүүн болгон худалддаг. Нэг удаагийн захиалгын зардал 150 төгрөг, нэгжийн худалдан авах үнэ 20 төгрөг, хадгалалтын зардал нь үнийнхээ 25%, хэрэв нэг удаагийн худалдан авалтаар 1000 ширхэгээс дээш худалдан авбал 1 төгрөгөөр хямдруулна. Захиалга хийх оновчтой хэмжээ хэд байх вэ?
Захиалга хийх хугацаа:

Захиалга хийх цэг
=захиалга хийгээд
материалаа хүлээн авахад шаардагдах
хугацаа*нэг хоногтшаардагдах материал
Жишээ нь:
Х компани материал эд ангиа захиалаад хүлээн авахад 10 хоног шаардагддаг, хоногт 5 нэгж эд анги йлдвэрлэлд хэрэглэдэг гэвэл захиалга хийх цэгийг ол.
Захиалга хийх цэг=10хоног*5нэгж/хо


ЗХЦ=50нэгж
Нэмэлт нөөц=(max хэрэглээ-дундаж
хэрэглээ)*захиалга хийхэд шаардагдах хугацаа
-Хэрэв өдрийн хэрэглээ ба захиалга хийгээд түүхий эд материалыг хүлээн авах хүртэлх хугацаа аль аль нь хэлбэлзэж байвал:
Нэмэлт нөөц=(max хэрэглээ- max хугацаа)*
(дундаж хэрэглээ*захиалга хийхэд шаардагдах
дундаж хугацаа)
Нэмэлт нөөц:
Жишээ нь:
Х компани үйлдвэрлэлд шаардагдах эд ангиа ОХУ-с татаж авахад дунджаар 20 хоног шаардагддаг ба зарим тохиолдолд 45 хоног хүртэл саатдаг. Харин үүнээс удаан хугацаагаар саатаж байсан тохиолдолд байхгүй. Үйлдвэрлэлийн хэвийн явцад өдөрт 450 ширхэг эд анги шаардагддаг. Оргил ачааллын үед өдөрт 600 эд анги шаардагддаг гэвэл нэмэлт нөөцийн хэмжээг ол.

Нэмэлт нөөц=(600*45)-(450*20)=18000

Нэгж бэлэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд шаардагдах материалын нэр төрөл, хэмжээг тогтоогоод тухайн хугацаанд явагдах үйлдвэрлэлийн хэмжээнээс хамааруулан тогтоосон хугацаанд нь захиалга хийж байхаар тооцдог. Энэхүү системийн давуу тал нь материалын зардлыг хамгийн бага байлгах боломж олгодог. Захиалгын хэмжээг тогтоохдоо EOQ-г ашиглана.
Материалын хэрэгцээ, шаардлагыг төлөвлөж хангах систем:
Энэ систем бараа материалын маш бага эсвэл нөөцгүйгээр ажиллана. Материалыг хадгалах хамгаалахтай холбогдсон зардлуудыг хэмнэнэ. Уг системийг амжилттай явуулахын тулд бүх үйл ажиллаганыхаа хоорондын уялдаа холбоог нарийн зохицуулах шаардлагатай болно. Өөрөөр хэлбэл, энэ системийн үед компанид зөвхөн дуусаагүй үйлдвэрлэлийн нөөц байдаг.
Яг цагт нь систем:
Нөөц болон захиалгын хэмжээнд нөлөөлдөг бусад хүчин зүйлс:
1. Нөөцийн хомсдол
2. Хүлээгдэж байгаа үнийн өөрчлөлт
3. Чанар алдагдах ба хэрэгцээгүй болох эрсдэл
4. Зах зээлийн хүчин зүйл
Бараа материалын ABC систем:
-ABC системийн дагуу түүхий эд материалыг ангилахдаа дараах аргачлалыг баримтлана:
1. Материалуудын нийт хэрэглээг үнийн дүнгээр нь тооцож гаргаад эрэмбэлнэ.
2. Буурах дарааллаар эрэмбэлсэн материалуудын хэрэглээний үнийн дүнг өссөн дүнгээр нь тооцож нийт хэрэглээнд эзлэх хувийн жинг тооцно.
3. Материалууд нэр төрлөөрөө нийт хэрэглээнд эзлэх хувийн жинг өссөн дүнгээр нь тооцож гаргана.
4. Хэрэглээний үнийн дүнгээр эзлэх хувь ба нэр төрлөөр эзлэх хувиудыг харьцуулж гаргана.
Нөөцийн удирдлагын үр ашгийн хэмүүрүүд:
Нийт нөөцийн эргэлт=ББӨ/Нийт нөөцийн үлдэгдэл
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Ашигласан материал:
www.google.mn
Агуулга:
1. Бараа материалын нөөцийн тухай ойлголт
2. Бараа материалын нөөцийн түвшин ба нөөцийн хяналт
3. Үнийн хөнгөлөлт ба EOQ
4. Нэмэлт нөөц
5. Ашигласан материал
"Санхүүгийн удирдлага" Б.Бүжинлхам
Full transcript