Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Рило-Севернопиринска област

No description
by

Dimitar Zhelev

on 15 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Рило-Севернопиринска област

Рило-Севернопиринска област

Презентация за семинарно занятие
по Природна география на България.
ас. Димитър Желев

Географско положение и обхват
Планината Рила
Северен и Среден Пирин
Части от долината на р. Места
Това е!
Дялове на Рила
Източен дял (Мусаленски) -
Мусала, 2925,40 m
Централен (Скакавишки) - Черната поляна, 2716 m
Югозападен (Капатнишки) - Ангелов връх, 2643 m, Капатник, 2170 m
Северозападен (Мальовишки) - Голям купен, 2731 m, Мальовица, 2729 m
...Лакатишка Рила (Доспей пл., Белчинска пл.) - Зекирица, 1734 m

Полезни изкозпаеми
Рила Северен и Среден Пирин
Дялове на Пирин
N
Северен Пирин - Вихрен, 2914; Кутело, 2908 m,
Брежанска котловина - малка вътрешнопланинска котловина на северозапад
Тодорови ливади (седловина)
Среден Пирин - Орелек, 2099
Седловина Попски преслап (Попови ливади)
S
--------------------------------------------------------------------------
Южен Пирин - Южен Пирин е в Беласишко-Южнопиринската област
Геология и геоморофолжки особености
Рила
2014
Катедра Ландшафтознание и
опазване на природната среда,
Геолого-географски факултет,
СУ "Св. Климент Охридски"

Северен и
Среден Пирин
Хорстови структури, част от Рило-Родопския масив,
заоградени от котловини (грабенови структури)

Съвременен релеф - образуван през неотектонския етап.

Плейстоценски заледявания и образуване на типични форми - циркуси, карлинги, трогови долини, ригели, морени и др.

Дълбоко всечени речни долини, образуване на наносни конуси и шлейфове в подножията. Река Глазне е с най-голям (Пирин).

Алпийски релеф и ландшафти

Слабо изразено антропогенна морфогенеза
Карстова морфогенеза

Ерозионна морфогенеза
в млади седименти
(Стобски пирамиди)
Мелнишките пирамиди са в другата област!
КАТО ВЛАЗЯХМЕ В ОБЯТИЯТА НА РИЛА


От малък възприех таз жажда жива
за красното, великото, светото,
и тоз възторг към всяка хубост дива,
и обожаване на естеството.

От детство йощ фанах да любя ази
свободний свят, картините му сяйни:
шир, хоризонти, шумове, талази,
гори дълбоки, самотии, тайни;

и снежний връх и чудний свод лазурни,
орлите горди, дето там се вият,
скалата в мъх и водопада бурни,
и дивата поезия, що крият;

и плясъка на поточето сърдито,
и накита на цветенцата лепи,
и всички чудосии, през които
мнозина, хиледи минуват слепи!

И хубостта на горската свобода,
и божията сила вседържавна...
О, майко, за любов е таз природа,
нали? - Таз българска природа славна!
ИЗГОРЯЛАТА ГОРА


Войска замръзнала от великани сухи,
печално ти мълчиш, дъбраво изгоряла,
без шума и без звук, като скелети глухи,
елите ти стърчат във дрямка вледеняла.

И между толкова гори зелени, пресни,
ти, като гробище, парясано пустееш,
и веч нито зефир, ни пиленце, ни песни,
у тебе не гостят - уви, и пак живееш!

Стоиш - да чувствуваш как младост окол блика,
да фърляш траур чер в природата, що пее...
Не давай никому, о, боже, таз велика
беда - да умре тук - и да се преживее!
Климат
Води
Почви
Растителност
Защитени територии
златоносни пясъци
кафяви въглища край с. Доспей
слюда при с. Пастра
флуорит, мрамори по р. Градевска
БЕДНА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
лигнитни въглища - Гоцеделчевско и Разложко
кафяви въглища - Брежани
Разложка котловина - редки метали
мрамори, чакъли, пясъци
ОТНОСИТЕЛНО БЕДНА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
Рила Северен и Среден Пирин
Средиземноморско влияние
Момина клисура - климатична граница
Креснески пролом - климатична граница
Вихрен: 3,5 С ср. год. температура
До 1500 mm годишен валеж във високите части
Валежи на Мусала: 1166 mm/y
Валежи на Вихрен: 1386 mm/y
При х. "Вихрен" - 462 cm снежна покривка
Мусала: - 3,0 С ср. год. температура
януарска от - 10,9 и юлска от 5,3 С
о
о
о
До 1200 mm годишен валеж във
високите части
Континентално влияние
Поява на фьон по
северните склонове
Реки:
Езера: 140 бр.
Водопади:
Рила
Северен и Среден Пирин
Марица, Искър (Бели, Черни, Леви), Джерман, Рилска, Илийна, Места (Черна и Бяла), Градевска, Белишка, Дупнишка Бистрица, Благоевградска Бистрица
Седем рилски езера (Сълзата, Окото /най-дълбоко в България - 37,5 m/, Бъбрека, Близнака, Трилистника, Рибното, Долното - отводнявани от р. Джерман); Мусаленски, Урдини, Рибни и др.
Най-голямото в Рила езеро е Смрадливото езеро (212 дка).
Езерото Паничище е с тектонско-свлачищен произход.
Най-високият язовир в България е тук
- "Калин" на 2400 m. Тук са също каскадата "Белмекен" - "Сестримо", ПАВЕЦ "Чаира", Рилска каскада, ВЕЦ "Бели Искър".
Водопад Скакавица, 70 m, на източния склон на вр. Кабул
Реки:
Езера: 119 бр.
Водопади:
Глазне, Изток, Демяница, Ретиже, Добринишка р., Туфча, Дяволска,
Санданска Бистрица и др.
Бъндеришки ез., Василашки ез., Каменишки ез., Валявишки ез., Кременски ез.
Най-голямо и най-дълбоко в Пирин е Попово езеро (124 дка, 29,5 m)
Горното Полежанско езеро (2710 m) е най-високото планинско езеро в България.
Юленски скок, Попинолъшки водопад, Бъндеришки скок и др.
вр. Харамията - типичен пример за карлинг
Мусала
Леденото езеро
Скакавишки циркус
до 1000 m - канелени горски почви
до 1600 m - кафяви горски почви
до 2200 m - тъмноцветни горски почви
над 2200 m - планинско-ливадни
скелетни почви, ранкери, алувиални почви, блатни, торфенисти почви.
рендзини в Пирин
Висока степен на ендемичност и реликтност!!!
Зониране във височина!
Ниски части - дъбови гори (дъб, габър, ясен и др.)
По-високи части - букови гори
До 2600 m - иглолистни гори (смърч, ела, бял бор с подлес от боровинка)
Над 2600 m - храстов пояс (клек, хвойна)
Най-високи части- субалпийски и алпийски пасища и ливади
Рила
божествена иглика
рилска теменуга
снежно кокиче
рилско подрумиче
златиста кандилка
българско омайниче
Пирин
чинари
местенски дъб
черен бор
бяла мура
борисова ела
еделвайс
пирински мак

Ерозия
Солифлукция
Почвен крийп
Животински свят
сърни, елени,
диви кози
снежна чинка
котешка змия
шипоопашата костенурка
шипобедрена костенурка
македонски гущер
балканска пъстърва

дива коза,
сърна, елен, мечка
усойница, глухар,
сокол скитник
трипръст кълвач,
дъждовник,
живораждащ гущер
Северен и Среден Пирин
(повече средиземноморски видове)
Рила
Рила
Северен и Среден
Пирин
Национален парк "Рила"
Национален парк "Пирин"
Природен парк
"Рилски манастир"
Резервати:
Скакавица, Ибър,
Парангалица (биосферен)
Централен рилски резерват
Риломанастирска гора
Пирин е в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство
Резервати:
Юлен, Ореляк
Баюви Дупки-Джинджирица
(биосферен)


Стобски пирамиди
Казаните
Българско омайниче
Божествена иглика
Резерват "Скакавица"
Язовир "Бели Искър"
Рибно езеро
Full transcript