Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

No description
by

Krittapas Vongpaiboon

on 26 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
การอนุรักษทรัพยากรน้ำ เพิ่อ?
เนื่องจากทรัพยากรน้ำจืดสำคัญต่อการดำรงค์ชีวิตของมนุษย์

ทรัพยากรน้ำจืดเป็นทรัพยากรที่สมารถฟื้นฟูทดแทนได้ แต่สามรถเกิดมลพิษได้

จากประชากรที่เพิ่มมากข้ึนในแต่ละลุ่มน้ำทำให้น้ำจืดมีปัญหาขาดแคลนในบางช่วง (ภัยแล้ง)
การอนุรักษ์น้ำ ?
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดโดยการใช้
ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงการ
ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ทรัพยากร
เสื่อมโทรมได้
ดังนั้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึง
หมายความรวมถึง การพัฒนาคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมด้วย
ปัญหา ?
ปัญหาสำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น คือ

1. ปัญหาการมีน้ำน้อยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเป็นผล เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่า

2. ปัญหาการมีน้ำมากเกินไปเป็นผลมาจากการตัดไม้มากเกิน
ไป ทำให้เกิดน้ำท่วมไหลบ่าในฤดูฝน

3. ปัญหาน้ำเสีย สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสีย ได้แก่
น้ำทิ้งจากบ้านเรือน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลที่ถูกทิ้ง สู่แม่น้ำลำคลอง

น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

น้ำฝนพัดพาเอาสารพิษที่ตกค้างจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แม่น้ำลำคลอง
วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่สำคัญๆมีดังต่อไปนี้

1.การพัฒนาแหล่งน้ำ ได้แก่ การขุดลอกหนอง
คลองบึง และแม่น้ำที่ตื้นเขิน ตลอดจนการบริหาร จัดการน้ำที่ดี

2.การใช้น้ำอย่างประหยัดไม่ปล่อยให้น้ำสูญเสียไป
โดยปล่าวประโยชน์ และสามารถนำน้ำที่ใช้แล้ว
กลับมาหมุนเวียนใช้ได้ใหม่อีก

3.การควบคุมรักษาต้นน้ำลำธาร โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

4.ควบคุมมิให้เกิดมลพิษแก่แหล่งน้ำ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
กระบวนวิชา 362401 CONSERVATION LAND & WATER RESOCCES

โดย นาย กฤตภาส วงค์ไพบูลย์
รหัส 540810070

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอนุรักษ์น้ำ หมายถึง การใช้ทรัพยากรน้ำ
ให้น้อยที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการใช้
ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนา
คุณภาพน้ำด้วย
1
2
3
4
5
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
ในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร
6
7
8
9
ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
"การฟื้นฟูป่าอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ชาวบ้านมีกินจึงต้องคิดต่อไปว่าจะ ฟื้นฟูยังไงให้ได้ทั้งป่าคืนมาแล้วก็ได้เงินงอกเงยด้วย"
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เมื่อเดือนม.ค. ปี 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม
ราษฎรชุมชนบ้านห้วยปลาหลด และทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ชาวบ้านปลูกพืชที่
ทำรายได้ทดแทนฝิ่น และส่งเสริมให้ปลูก และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของ ชุมชนเพื่อเสริมสร้างรายได้ เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านวางมือจากฝิ่นหันมาปลูก กาแฟพันธุ์ผสมในพื้นที่ป่ารวมถึงพืชผักตามฤดูกาลหลายชนิดควบคู่กับการ
บริหารจัดการน้ำที่เป็นอีกปัจจัยหลักในการทำเกษตรกรรม

โดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ

บริเวณต้นน้ำมีระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำ มีการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ และฝาย คอนกรีต ในพื้นที่ป่าชุมชนที่ไม่ใช่การกักน้ำแต่เป็นการทำให้ น้ำไหลช้าลง เพื่อคงความชุ่มชื้น ของผืนป่า และยืดเวลาให้น้ำอยู่ในพื้นที่นานมากขี้น

บริเวณกลางน้ำ แปลงวนเกษตรเพื่อการเรียนรู้ มีการทำวนเกษตรปลูกพืช หมุนเวียนในพื้นที่ป่า ที่จะสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงของปี เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ และเสริมสร้าง รายได้ตลอดปี

ส่วนที่บริเวณปลายน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และแปลงเกษตร ผสมผสาน มีการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้พลังงานน้ำเพื่อการปั่นไฟขนาด 3 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในชุมชน มีการวางระบบท่อส่งน้ำภูเขา เข้าสู่แหล่งสำรองน้ำของชุมชนเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน การกระจายน้ำเข้าสู่ แปลงเกษตรด้วยระบบท่อ สปริงเกอร์ขนาดเล็กรองนับพื้นที่การเกษตร 150 ไร่

กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองคราม
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองคราม เป็นกลุ่มที่สร้างกระบวนการจัดการ ทรัพยากร โดยประสานความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน เพื่อปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติ แม้จะเผชิญกับการคุกคามจากกลุ่ม อิทธิพลแต่กลับมุ่งมั่นในแนวทางแก้ไขปัญหา โดยสันติวิธีโดยผ่าน กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากความคิดริเริ่มของกลุ่ม ทั้งนี้ก็เพื่อพิสูจน์ให้ ภาค รัฐตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนในการดูแลและจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ อีกทั้งยังประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภาย นอกชุมชน ก่อให้เกิดเครือข่ายองค์กรชาวบ้านรักษ์ป่า 13 องค์กรทั่ว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุมชนบ้านม่วงชุม
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พื้นที่เกษตรกรรมของหมู่บ้านประมาณ 1,700 ไร่ ได้รับการปรับเปลี่ยน
จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ กาแฟและยางพารา มาเป็นเกษตร
ผสมผสาน โดยนำสะตอ ลูกเนียง ลองกองหรือพืชสมุนไพรจากป่ามา ปลูกพืชร่วมกับยางพารา (บางชนิดใช้ไม้ป่าเป็นต้นพันธุ์ เช่น ลองดอง สะตอ) ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนตลอดปี (โดยไม่ต้องพึ่งกลไก
ตลาดยางพาราและกาแฟเพียงอย่างเดียว) อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ สารเคมี ลดต้นทุนด้านการจ้างแรงงาน และในท้ายที่สุดชุมชมมุ่งหวังที่ จะเห็นไร่สวนของพวกเขา กลมกลืนอยู่ในระบบนิเวศเดียวกับผืนป่าที่ พวกเขาร่วมกันดูแล
จากหมู่บ้านที่เคยถูกหยามว่าตัดไม้ทำลายป่ามากที่สุดในอำเภอเชียงของ มีเตาเผาถ่านเป็นประจักษ์ พยานอยู่กลางป่า สายธารเหือดแห้งและผืนป่าทรุดโทรมเปลี่ยนให้ชาวบ้านม่วงชุม หันกลับมาเป็นชุมชน อนุรักษ์ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เริ่มกระบวนการฟื้นฟูป่า การอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลำน้ำอิง กลายเป็นศูนย์ เรียนรู้ และชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งเดียวของจังหวัดเชียงราย
จุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์จริงจังเริ่มต้นในปี 2545 ประจวบเหมาะกับการเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ นายสวย ศรีสม เป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีแนวคิดด้านการอนุรักษ์ ได้
กระตุ้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่า รักษาน้ำ เริ่มจากการอนุรักษ์ ป่า
หนองขอนแก่นซึ่งมีลักษณะเป็นป่าริมน้ำ
จุดเริ่มต้น
ชาวบ้านจึงได้หารือเรื่องกฎเกณฑ์การรักษาป่า ประสานความร่วมมือกับหมู่บ้าน อื่นในนามเครือข่ายลุ่มน้ำอิงตอนล่าง เดินทางไปศึกษารูปแบบการจัดการ ดิน น้ำ ป่า พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเอง ตกลงกันใน การประกาศเป็นป่าอนุรักษ์ และเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาออกกฎระเบียบในการ ทำงาน ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ พร้อม
ประสานงานเพื่อสานนโยบายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประมงอำเภอ
Full transcript