Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rodzaje systemów ochrony praw człowieka

No description
by

Henry L

on 13 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rodzaje systemów ochrony praw człowieka

mgr Henryk Lazar Europejski system ochrony praw człowieka Polska Rada Europy Trybunał Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności System europejski jest najbardziej rozbudowanym systemem regionalnym. 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Londyńskiego został utworzona Rada Europy, która jako główna instytucja w Europie promuje ochronę praw człowieka, unifikuje standardy prawne, sprawuje kontrole ich realizacji, a także daje możliwość domagać się indywidualnie rozstrzygnięć w wypadku łamania praw człowieka. Dziś Rada Europy liczy 46 państw (większość państw europejskich, bez Białorusi). Polska jest członkiem Rady Europy od 26 listopada 1991 roku (jako 26 członek RE).
Do 2007 roku podpisała lub ratyfikowała 198 konwencji Rady Europy.

Siedzibą Rady Europy jest Strasburg.
Rada posiada statut, w którym jednoznacznie określa się zadania organizacji.

4 listopada 1950 roku Rada Europy przyjęła Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (inaczej zwaną Europejską Konwencją Praw Człowieka). W 1998 roku na miejsce wspomnianych organów powołano jeden Europejski Trybunał Praw Człowieka, działający podobnie jak Rada w Strasburgu.
Celem Trybunału jest:
- kontrola przestrzegania praw człowieka
- orzecznictwo w sprawach łamania tych praw Stanowi umowę międzynarodową powołującą do życia organizacje chroniącą prawa człowieka. Wśród najważniejszych zadań statutowych organizacji wymienia się jako podstawowe: ochrona praw człowieka, obrona demokracji, współpraca członków w ramach kultury, ochrony mniejszości narodowych, etnicznych i wiele innych. Została przyjęta w 1950 roki i dotyczy ochrony podstawowych praw w tym:

Prawa do życia,
Zakaz tortur,
Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej,
Prawo do wolności i bezpieczeństwa publicznego,
Prawo do rzetelnego procesu sądowego w tym zakaz karania bezpodstawnego ,
Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Trybunał działa na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, oraz dołączonych (i dołączanych) do niej protokołów. 6 listopada 1990 przyjęto protokół nr 9, umożliwiający składanie skarg bezpośrednio do Trybunału.

Przez Polskę był ratyfikowany 10 października 1994 roku, co daje możliwości Polakom składania skarg dotyczących łamania praw człowieka bezpośrednio w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Jest to podstawowy dokument dotyczący praw społeczno – ekonomicznych dotyczący obywateli. Została sporządzona w Turynie 18 października 1961roku i zmieniona protokołem dnia 21 października 1991 roku.
Polska podpisała Kartę w 1997roku, (w ten sposób stała się jej stroną). Polska przyjęła zobowiązanie dotyczące dialogu społecznego wynikającego z art.5 (dotyczy prawa organizowania się pracowników i pracodawców) i art.6 (odnosi się do rokowań zbiorowych i przyjęcia negocjacji pomiędzy stronami sporu) ust. 1,2,3 Karty. Europejska Karta Społeczna (EKS) Europejska Karta Społeczna gwarantuje:
Zakaz pracy przymusowej
Prawo do równego wynagrodzenia za pracę dla mężczyzn i kobiet
Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Prawo do szkoleń zawodowych
Prawo do zdrowia
Prawo do poradnictwa zawodowego i rokowań zbiorowych
Prawo pracownicze migrantów i ich rodzin do ochrony i pomocy
Prawo matek i dzieci do ochrony społecznej i ekonomicznej
Prawo osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo do szkolenia zawodowego, rehabilitacji zawodowej i społecznej. Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu Została sporządzona w Strasburgu 26 listopada 1987 roku, weszła w życie w 1989 roku. Przyjęta i ratyfikowana przez Polskę 7 września 1994 roku (DZ.U.z 1995r.Nr 46 poz. 238). W konwencji zapisano min. „nikt nie będzie poddany torturom, ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”. Stanowi pozasądowy mechanizm kontroli niestosowania tortur. Europejska konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych Została podpisana dnia 1 lutego 1995 roku weszła w życie w 1998 roku. Stanowi pierwszy na świecie akt prawny całkowicie regulujący ochronę mniejszości narodowych.
Zawiera m.in.: Wyznaczenie obowiązków dla państw w zakresie ochrony praw mniejszości
W zakresie tolerancji i rozwoju różnych narodów
Zabezpieczenie wolności myśli sumienia, zgromadzeń przedstawicielom mniejszości narodowych
Możliwość zachowania własnego języka, kultury, dla mniejszości
Zachowanie nazw własnych w nazewnictwie miejscowości
Prawo posiadania własnych organizacji społeczno-kulturalnych Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny Została przyjęta w 1997 roku zawiera zagadnienia biotyczne (np. klonowanie),wskazuje prymat istoty ludzkiej, standardy zawodowe osób odpowiedzialnych za badania i eksperymenty na pograniczu biologii, medycyny i biotechnologii. Została podpisana w 1997 roku zawiera definicję obywatelstwa, regulacje prawne nabycia lub utraty obywatelstwa, problem podwójnego obywatelstwa i wiele innych związanych z tą tematyką. W Dz.U.z 1999 roku, nr 99, poz. 1158 znajduje się oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1999 roku w sprawie ratyfikacji przez RP Europejskiej konwencji o obywatelstwie.
Europejska konwencja o obywatelstwie ETPC jest sądem jednoinstancyjnym obejmującym państwa członkowskie Rady Europy. Rozpatruje wnioski o naruszenie przez państwo praw i wolności zawartych w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W trybunale zasiadają sędziowie niezależni.
W wypadku naruszenia Europejskiej konwencji praw przez państwo członkowskie, skargę może wnieść każdy obywatel, organizacja pozarządowa lub inne państwo. Po rozpatrzeniu skargi, Trybunał wydaje orzeczenie, które jest publikowane. Po uprawomocnieniu podlega kontroli Komisarzowi Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) Komisarz Praw Człowieka – głównym zadaniem urzędnika sprawującego w funkcję jest:
czuwanie nad respektowaniem praw człowieka
udzielanie pomocy krajowym rzecznikom praw człowieka Międzynarodowy system ochrony praw człowieka ONZ jako organ międzynarodowego systemu praw człowieka Komitet Praw Człowieka jest organem niezależnym, ale współpracującym z OZN, powstał w 1976 roku. Głównym celem Komitetu jest:

kontrola nad przestrzeganiem międzynarodowego paktu praw osobistych i politycznych obywateli,
analiza sprawozdań z realizacji postanowień paktu dokonywana przez poszczególne państwa,
analiza postępu z wdrażania i realizacji zadań wynikających z paktu,
rozpatrywanie skarg międzypaństwowych,
monitorowanie realizacji zaleceń Komitetu przez państwo uczestniczące w sporze,monitorowanie realizacji działań na rzecz ofiar naruszenia prawa. Komitet Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych monitoruje realizację praw zawartych w Pakcie gospodarczych, socjalnych, kulturalnych. Przedstawia w okresie pięcioletnim sprawozdania dla Rady Gospodarczo-Społecznej. Komitety traktatowe, których celem jest weryfikacja przestrzegania traktów międzynarodowych, tj. podstawowych dokumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka. W śród nich wyróżniamy:
Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej jest organem powołanym do monitorowania realizacji praw zawartych w Międzynarodowej Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej z 1966roku.Rozpatruje skargi indywidualne i państwowe, sporządza sprawozdanie składane przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ.
Komitet Przeciwko Torturom powołany w 1988 roku do analizy raportów na temat przestrzegania praw zawartych w Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania. Rozpatruje skargi międzypaństwowe i indywidualne, może przeprowadzać badania poufne na wskazany temat, dotyczący łamania prawa. Składa sprawozdanie przed Zgromadzeniem Ogólnym.
Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet działa od 1988 roku na podstawie Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (z 1979 roku). Rozpatruje skargi indywidualne dotyczące nieprzestrzegania konwencji oraz składa sprawozdania przed Zgromadzeniem Ogólnym.
Komitet Praw Dziecka jego celem jest nadzorowanie wykonywania Konwencji Praw Dziecka. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (UNHCHR) podlega sekretarzowi generalnemu ONZ, jest odpowiedzialny za koordynowanie działań związanych z ochroną praw człowieka. Wysoki Komisarz jest zobowiązany prowadzić rozmowy z władzami tych państw, gdzie dochodzi do naruszenia praw człowieka. Louis Arbour
Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka Zadania Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych:
- Promowanie praw człowieka w świecie.
- Zapewnienie stosowania tych praw w poszczególnych państwach.
- Promocja i koordynowanie współpracy międzynarodowej.
- Pomoc przy opracowywaniu narzędzi ochrony praw czł.
- Kontrola respektowania praw człowieka na świecie.
- Reagowanie w razie naruszenia tych praw. Rodzaje systemów
ochrony praw człowieka Rada Gospodarczo – Społeczna (ECOSOC), do której zadań należy:

opracowanie traktatów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka,
badanie przestrzegania zasad Powszechnej deklaracji praw człowieka,
analiza sprawozdań państw dotycząca ochrony praw człowieka,
kontroluje wykonanie Paktu praw obywatelskich i politycznych,
przyjmuje skargi adresowane do Komisji Praw Człowieka, itp.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości działa od 1945 roku jest głównym organem sądowym ONZ.

Międzynarodowy Trybunał Karny powołany w 1998 roku. Działa od 2002 roku i ma za zadanie sądzić najcięższe zbrodnie tj. ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne.

Międzynarodowy Trybunał ONZ ds. Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii powołany w 1993 roku wydaje wyroki w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości mających miejsce na terenie byłej Jugosławii.

Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni w Ruandzie powstał w 1994 roku i działa na podobnych zasadach jak Trybunał ds. zbrodni w Jugosławii. W 2003 roku Elizer Niyitigeka były minister informacji został uznany winnym ludobójstwa i publicznego namawiania do ludobójstwa oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Winy zostały mu udowodnione w związku z czym został skazany na dożywocie. Drugi oskarżony Laurent Semaza jako współwinny zbrodni został skazany na 25 lat. Obaj uczestniczyli w masowym kastrowaniu mężczyzn oraz okaleczeniu martwej kobiety. Trybunały międzynarodowe Rada Praw Człowieka jest organem pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego, posiada swoją siedzibę w Genewie. W skład Rady Praw Człowieka wchodzi 47 członków wybieranych co 3 lata przez Zgromadzenie Ogólne. Do tej pory od 1946 roku istniała Komisja Praw Człowieka, a od 2006 działa jako Rada. Do zadań rady należy:
wspieranie powszechnego poszanowania prawa;
ochrona praw człowieka i podstawowych wolności;
wspieranie zadań dotyczące kwestii przestrzegania praw człowieka;
promocja haseł w zakresie praw człowieka; Pozarządowy system ochrony praw człowieka Bardzo istotną rolę w ochronie praw człowieka odgrywają organizacje pozarządowe. Mogą one uczestniczyć w pracach Komisji Praw Człowieka, instytucjach OBWE oraz UE, które mają podobną misję. Oto najważniejsze z nich: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) jest on najstarszą organizacją pozarządową z siedzibą w Genewie broniącą praw człowieka. Początki Międzynarodowego Czerwonego Krzyża sięgają daty 1862 roku, kiedy to Henri Dunant był świadkiem bitwy pod Solferino (bitwa toczyła się pomiędzy wojskiem francuskim, a austro-włoskim). Przeraził go widok rannych w tej bitwie i wspólnie z innymi mieszkańcami Genewy założył Międzynarodowy Komitet Opieki nad Rannymi. Początki organizacji pod nazwą Międzynarodowy Czerwony Krzyż sięgają 1864 roku i wynikają bezpośrednio z opisywanego powyżej zdarzenia.
Do podstawowych zadań tej organizacji należy:
Szeroko rozumiana ochrona praw człowieka
Kontrola przestrzegania praw człowieka itp Współcześnie obok Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża istnieje również, organizacja posiadająca podobną misję i występuje na terenach państw muzułmańskich pod nazwą Czerwony Półksiężyc (AL-Hilal al-Ahmar).
Organizacja ta jest identyfikowana od 1876 roku, a sam znak Czerwony półksiężyc został zapisany w Konwencji Genewskiej z 1929 roku. Obie organizacje tworzą Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża powstało w 27 kwietnia1919 roku prezesem został Paweł Sapieha, a następnie Helena Paderewska. 24 lipca 1919 roku PCK został uznany jako jedyne towarzystwo działające na terenie naszego kraju i zarejestrowane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Obecnie Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją niosąca pomoc humanitarną w naszym kraju, jest jednocześnie członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Amnesty International została założona w 1961 roku przez Brytyjczyka Petera Bensona autora artykułu „Zapomniani więźniowie”. Artykuł stał się powodem do spotkania w Luksemburgu przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Irlandii i Belgii. Zorganizowanie przez dziennikarzy Observera i Paris Match, szeroko zakrojonej akcji w obronie „więźniów sumienia” (prześladowanych i więzionych za poglądy polityczne) dała inspirację do formuły nowej organizacji. Dziś organizacja działa w ponad 140 krajach świata, a jej centrala tzw. międzynarodowy sekretariat główny znajduje się w Londynie, obecnym sekretarzem generalnym jest Irena Khan. Międzynarodowa Helsińska Fundacja Praw Człowieka (IHF) jest organizacją zrzeszającą ponad dwadzieścia państw tworzących tzw. Komitety Helsińskie. Powstała w1982 roku, w Wiedniu (1975). Komitety podjęły się monitorowania działań służących ochronie praw przyjętych przez sygnatariuszy Aktu Końcowego. W Polsce podobnie jak w innych krajach komitety działały nielegalnie, ale przemycane raporty z monitoringów dawały pełny obraz sytuacji we wspomnianych państwach.

Komitet Helsiński w Polsce powstał w okresie stanu wojennego tj. w 1982 roku przygotowując swój pierwszy raport na temat funkcjonowania władzy w okresie stanu wojennego. Działalność jawną komitet rozpoczął w 1989 roku pod nazwą Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dziś siedziba organizacji mieści się w Warszawie, prezesem Zarządu jest Marek Nowicki. Human Rights Watch jest organizacją pozarządową powstałą w 1978 roku, w związku z postanowieniami KBWE i prośbą emigrantów polskich i czeskich przebywających w Stanach Zjednoczonych.
Human Rigts Watch podejmuje misje śledcze w celu wyeliminowania niepożądanych praktyk. Obecnie tę funkcję od 1.04.2012 r. pełni
Nils Muižnieks
Full transcript