Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Předměty v nmgr. studiu

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Předměty v nmgr. studiu

Předměty v nmgr. studiu
Hispanistiky

Literární modul
Společná část
Lingvistický modul
Co je cílem
Studenti, kteří si zvolí literární modul, budou perfektně připraveni na diplomovou práci z literatury. Jednotlivé kurzy jsou zaměřeny monotematicky a věnují se komplexním otázkám spjatým se zkoumáním a analýzou různých literárních žánrů.
Předměty
Literární semináře staví především na dialogu a analýze konkrétního žánru nebo časového období. Podrobně se seznámíme s indiánskou tradicí v hispanoamerické literatuře, nejnovější španělskou literaturou (od 60. let až po současnost), španělskou poezií od romantismu k postmodernismu a dílem nejnovějšího hispanoamerického držitele Nobelovy ceny za literaturu Maria Vargase Llosy.
Praktický jazyk
Cílem specializovaných jazykových seminářů je dosažení úrovně C2. V kurzech se zaměřujeme na překlad. Semináře Vás prostřednictvím autentických textů připravují na překladatelskou práci a ukazují španělštinu v kontrastu s češtinou. Práce s texty a jejich rozbor Vás také připravují na psaní diplomové práce. Ve stylistickém semináři se věnujeme správnému použití španělštiny v různých typech textů a učíme se strategiím, které pomohou správně koncipovat odborný text.
Literatura, filozofie, kultura
Ve společných literárních seminářích se úzce zaměříme na vybrané oblasti. Literárních historie Španělska a Hispánské Ameriky je nahlížená v širších kulturně-společenských souvislostech, pronikneme do tajů žánru, který Vám zatím z bc. studia není tolik známý, totiž eseje, který stojí na pomezí mezi filozofií a krásnou literaturou, je začasté prostředkem, jak reflektovat aktuální společenské otázky, a také vstupní branou do myšlení hispánské oblasti.
Lingvistika
Teoretičtěji zaměřené kurzy jazykové lze rozdělit do dvou skupin. Ta první se zaměřuje na synchronní studium jazyka. Seznámíme se s problémy španělské slovní zásoby, lexikální sémantikou, blíže pronikneme i do klasifikace slovních druhů. Kurzy vždy obsahují vedle části teoretické i část praktickou, která umožňuje testovat navržené přístupy a vlastním výzkumem si ověřit představené teze. Druhá skupina předmětů je věnována historickému vývoji španělštiny, naučí Vás pracovat se starými španělskými texty a vidět španělštinu v širších historických souvislostech.
Co je cílem
Část společná je povinná pro všechny studenty nmgr. studia. Jejím cílem je připravit Vás na seriózní práci se španělštinou, představit tento jazyk a jeho literaturu z nové, komplexnější perspektivy a umožnit Vám jeho dokonalé poznání.
V nmgr. studiu již neexistují doporučené ročníky, pořadí předmětů si tedy stanovujete sami, povinných kurzů je méně a mají vyšší kreditové dotace. Ve srovnání s bc. studiem tedy máte výrazně větší volnost při tvorbě rozvrhu.
Co je cílem
Studenti , kteří si zvolí lingvistický modul, se připravují na diplomovou práci z jazyka. Také zde jsou kurzy zaměřeny monotematicky a věnují se konkrétním aspektům španělské a románské lingvistiky.
Předměty
Předměty v lingvistickém modulu jsou různorodé a věnují se aspektům, které v bc. studiu nemohly být souvisle probírány. V kurze srovnávací romanistiky se seznámíme se všemi románskými jazyky (těmi „velkými“ i méně známými), představíme si jejich strukturu, vzájemné shody a odlišnosti a uvědomíme si, jaké místo zaujímá španělština v rámci celé románské oblasti. V kurzu věnovaném variantnosti si představíme dialekty španělštiny a seznámíme se s přístupy k jejich zkoumání. Kurz obecné lingvistiky je věnován aplikaci nejmodernějších obecných jazykových teorií na románské jazyky.
Volitelné předměty
Stejně jako tomu bylo v bc. studiu, také v nmgr. studiu získáváte 16-20 % kreditů z předmětů volitelných. Můžete si zapsat například:
- kurzy z druhého modulu, které Vás zaujaly
- oborové volitelné předměty
- předměty pedagogické minima, které Vám umožní získat učitelskou aprobaci
- další románský jazyk
- jakýkoli předmět na FF UK nebo i jiné fakultě

Full transcript