Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEMA 1: NOMBRES RACIONALS

No description
by

Esther Pérez

on 8 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEMA 1: NOMBRES RACIONALS

1- FRACCIONS
Una fracció es una expressió a / b en què a i b son nombres enters. Nombrarem: a= numerador; b= denominador.
FIN
TEMA 1: NOMBRES RACIONALS
1- FRACCIONS
2- OPERACIONS AMB FRACCIONS
3- NOMBRES DECIMALS
4- NOMBRES RACIONALS
5- POTENCIAS NOMBRES RACIONALS. PROPIETATS
6- NOTACIÓ CIENTIFICA
7- NOMBRES REALS I APROXIMACIÓ

1.1- Fraccions equivalents
Dues fraccions a / b i c / d son equivalents, i ho escrivim a/b= c/d, si es compleix que: a*d= b*c
1.2- Ampliació i simplificació de fraccions
Hi ha dos metodes:
1- Amplificar: Multipliquem numerador i denominador pel mateix nombre que siga diferent de 0.
2- Simplificar: Dividir numerador i denominador entre un divisor comú a tots dos.
1.3- Fracció irreductible
La fracció irreductible d'una fracció donada és una fracció equivalent en què el numerador i el denominador no tenen divisors comuns.
1.4- Reducció a comú denominador
Reduir a comú denominador dues o més fraccions consisteix a obtenir fraccions que en siguin equivalents que tinguin totes el mateix denominador. (MCM Explicació)
1.5- Comparació de fraccions
Per a comparar fraccions primer reduïm a comu denominador. La fracció més gran será la que major numerador tinga.
MINIM COMÚ MÚLTIPLE i MAXIM COMÚ DIVISOR
m.c.m:
1- Es descomponen els nombres en factors primers
2- S'agafen comuns i no comuns al major exponent
3- Es multipliquen aquest factor i el resultat es m.c.m
m.c.d:
1- Es descomponen els nombres en factors primers.
2- Es prenen els factors comuns amb menor exponent.
3- Es multipliquen aquests factors i el resultat obtingut és el mcd.
EXERCICIS
2- OPERACIONS AMB FRACCIONS
2.1- Suma i resta
* Per a sumar (o restar) fraccions amb el MATEIX denominador, en sumem (o restem) els numeradors.

* Per a sumar (o restar) fraccions amb DIFERENT denominador, primer reduim a comú denominador i després sumem (o restem) numeradors.
2.2- Multiplicació
El producte de dues o més fraccions es una altra fracció, que te com a numerador el producte dels numeradors, i com a denominador, el producte dels denominadors.
2.3- Divisió de fraccións
Per dividir dues fraccions, multipliquem a primera per la inversa de la segona.
2.4- Jerarquia de les operacions
Ordre de prioritat:
1º Operacions entre parentesi i/o claudàtors [ ]
2º Multiplicació i divisions
3º Sumes i restes
3- NOMBRES DECIMALS
Els nombres decimals expresen quantitats amb unitats incompletes.
Un nombre decimal té una part entera, esquerra de la coma, i una part decimal, dreta de la coma.
EXERCICIS
Tipus nombres decimals:
4- NOMBRES RACIONALS
Anomenem conjunt dels nombres racionals el conjunt de tots els nombres que podem expressar mitjançant fraccions. Els representem amb Q
5- POTÈNCIES DE NOMBRES RACIONALS
a) Potències d'exponent positiu: Expressió abreujada d'una multiplicació en que tots els factors son iguals.
b) Signe d'una potencia
c) Potències de exponent negatiu
d) Potències de exponent 0,1 i -1
a-1= 1/a
EXERCICIS
PROPIETATS DE LES POTÈNCIES
EXERCICIS
6- NOTACIÓ CIENTIFICA. OPERACIONS
* Explicació pissarra
6.1- Suma i resta en notació científica
- Per a sumar i/o restar: L'exponent de la potència 10 ha de ser igual en tots els sumands.
6.2- Multiplicació i divisió en notació científica
- Per multiplicar i/o dividir nombres en notació científica, multipliquem (suma exponents) o dividim (resta exponents), d'una banda, les potències de 10, i després, els nombres que els precedeixen.
EXERCICIS
7- Nombres reals i aproximació
7.1- Nombres irracionals
Son els nombres racionals amb un nombre il.limitat de xifres no periòdiques. No es poden expressar en forma de fracció (no racionals).
7.2- Nombres reals = R
Nombres reals= Nombres racionals + Nombres irracionals.
7.3- Arrodoniment i truncament
7.4- Error absolut i relatiu
*Error absolut: és la diferència positiva entre el valor exacte i el valor aproximat.

*Error relatiu: és el quocient entre l'error absolut i el valor exacte. Sol mesurar-se en %.
EXERCICIS
Full transcript