Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Marta Ramos Sobrino

on 10 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

L'avaluació en el desenvolupament socioafectiu UNITAT DIDÁCTICA 5 Com avaluem el desenvolupament socioafectiu? Aquesta avaluació té més complexitat a causa de:

- La poca importància atribuïda històricament a l'afectivitat i la falta d'investigació.

- La dificultat del mateix objecte d'estudi:
El comportament socioafectiu és més
difícil d'objectivizar i de mesurar.
En la 1a infància els nens i nenes
encara no poden utilitzar el llenguatge
parlat per descriure les emocions que
senten, per tant, han d'interpretar les
seves manifestacions gràcies
a l'observació. EL PROCÉS AVALUADOR Quines són les fases del procés avaluador? Quins són els intruments d'observació? ANECDOTARI:
S'hi anoten les observacions de fets
o comportaments d'un nen/a en
situacions concretes.

LLISTES DE CONTROL:
S'enregistra la presència o l'absència de comportaments o accions determinats previament. 1. DISSENY DE L'OBSERVACIÓ
- Delimitarem les situacions que seran objecte d'estudi
- Delimitarem els subjectes d'observació
- Triarem i elaborarem l'instrument d'observació més idoni per fer l'avaluació.

2. REALITZACIÓ DE L'OBSERVACIÓ I RECOLLIDA DE LES DADES
L'observació de les dades s'han de recollir de la manera més objectiva possible. Serà important avaluar la relació que l'infant estableix amb les seves educadores i educadors.

3. ELABORACIÓ DE L'INFORME I COMUNICACIÓ DE RESULTATS
Quan ja tenim tota la informació podrem sintetitzar-la i interpretar-la, haurem de comunicar a la familia els resultats de l'avaluacó del seu fill.
La comunicació és podrà dur a terme amb entrevistes personalitzades ordinàries (progamades durant tot el curs) o extraordinàries (al ser necessari) ESCALES D'ESTIMACIÓ
S'anotarà el grau amb què un fet o conducta succeix, o la seva descripció:

Escales d'estimació de freqüència

Escales d'estimació de grau

Escales d'estimació descriptives Quins són els intruments d'observació? DIARI DE CLASSE:
L'educador/a apuntarà les incidències
més destacades que es produeixen al
llarg del dia.

ESCALES D'OBSERVACIÓ:
Es recull l'informació sobre els
comportaments grupals. QÜESTIONARIS, ENTREVISTES I INFORMES 1. Qüestionaris És un instrument molt estructurat que requereix respostes molt precises. Té una serie de preguntes amb respostes curtes.
Habitualment s'utilitzen al començament de l'escolarització.

- Dades personals
- Dades sobre l'evolució general del nen/a fins al moment d'escolarització.
- Història educativa.
- Medi en què es desenvolupa la vida de l'infant.
- Hàbits.
- Estil de joc.
- Estil de relació. 2. Entrevistes QÜESTIONARIS, ENTREVISTES I INFORMES És una eina menys estructura i més oberta. Es produeix un intercanvi d'informació entre l'educador/a infantil i la família.

PLANIFICACIÓ DE LES ENTREVISTES A L'ESCOLA INFANTIL
És important tenir un guió clar i concís per poder obtenir les informacions que es vol conèixer.

- Entrevista Inicial: ens permetrà elaborar una avaluació inicial.
Objectiu d'establir confiança i colaboració.
Serveix per completar informacions recollides en el qüestionari.

- Entrevista de seguiment: Ús per comentar amb la família
el procés d'adaptació a l'escola, l'evolució del fill/a,
assoliments i possibles dificultats que hagin anat sorgint.

- Entrevista final: s'explica l'informe elaborat per els educadors/es.

* També es poden fer entrevistes extraordinaries quan sigui oportú. QÜESTIONARIS, ENTREVISTES I INFORMES PREPARACIÓ I REALITZACIÓ DE LES ENTREVISTES
S'han de convocar amb temps suficient. La convocatoria verbal s'ha d'acompanyar d'un escrit que exposi l'objectiu general de la reunió.

Actitud dels educadors
- Postura d'escolta
- Ser neutral
- Donar una imatge positiva del
nen/a: realçar els aspectes positius


És important que l'educador/a
prengui algunes notes durant
l'entrevista per completar la fitxa.
Amb això es facilitarà el seguiment de l'infant. QÜESTIONARIS, ENTREVISTES I INFORMES 3. INFORMES INDIVIDUALS S'inclou la valoració del nen/a en els diferents àmbits de desenvolupament i adquisició d'hàbits.
S'han de realitzar periòdicament per veure l'evolució del nen i la relació amb ell mateix.

Els centres lliuraran l'informe a les famílies i en conservarán una còpia.

Desenvolupament socioafectiu del nen:
- Adaptació o integració en la dinàmica
de centre.
- Relació amb els companys i les companyes.
- Relació amb l'educador/a infantil.
- Actitud que mostra en la realització
de jocs i activitats.
- Mesures de suport adoptades, si han
estat necessàries. L'avaluació del grup-classe: LA SOCIOMETRIA SOCIOMETRIA: Avalua les relacions que estableixen els membres d'un grup entre ells, valorant aspectes com el rebuig.

Tècniques sociometria
- L'escala de classificació de Likert: Els nens han de classificar tots els seus companys/es, segons uns criteris establerts.

- La tècnica de comparació per parelles: A cada nen/a se li presenten els noms, fotos de nens, del grup i s'ha de triar qui prefereix dels dos.

- La nominació de parelles: Els nens/es han de triar entre tot el grup aquells companys/es amb qui els agrada més fer una activitat. També han d'indicar aquells amb qui els agradaria fer-ho menys.


Aquestes tècniques permeten determinar
la consideració del nen/a dins del grup.
Aixì s'estaleixen categories de nens pop LA DETECCIÓ DE PROBLEMES O TRASTORNS Quan es produeixen situacions d'aquest tipus, sempre s'han de valorar, les possibilitats menys complicades i relacionades amb el procés de desenvolupament del nen. Per exemple, sortida d'una dent.

ACTUACIÓ
Si hi han indicis d'un comportament anòrmal, s'haurà d'observar detalladament amb quina freqüència es produeixen aquestes situacions, en quin moment del dia o si hi ha cap desencadenament que les provoqui.

Si les conductes són persistens, poden indicar que hi ha algun problema. Llavors, primerament es comunicarà a la direcció del centre i es parlarà amb la família per obtenir més informació.

Si es sospita que en la situació pot haver un problema greu, serà convenient adreçar a les famílies al professional adequat. S'adoptaran pautes d'actuació per resoldre el problema. COM S'HA D'ELABORAR L'INFORME DE FINAL DE CURS?
Full transcript