Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EDB

No description
by

Kamil Matuszak

on 25 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EDB

Ochrona ludności, ochrona zwierząt Daniel Walczak, Magda Kwiatkowska, Adrian Augustyniak, Mateusz Bełz i Kamil Matuszak Lata wojny II wojny światowej poważnie ograniczyły działalność organizacji. We wrześniu 1939 roku pocisk uszkodził lokal, w którym swoją siedzibę miał Zarząd Główny TOZ. Uległy zniszczeniu dokumenty i wyposażenie. Pomimo tego działające w konspiracji Towarzystwo zdobyło nowy lokal, ale jego działalność ograniczyła się do ratowania bezdomnych psów i kotów oraz pomocy przeciążonym koniom. Pracę tę wykonywało 37 inspektorów społecznych. Prowadzono również lecznicę. W czasie powstania uległ zniszczeniu następny lokal TOZ. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone 1 listopada 1864 roku - po upadku powstania styczniowego. Była to druga na świecie tego typu organizacja - po powstałym kilka lat wcześniej Brytyjskim - Królewskim Towarzystwie i pierwsze w Polsce stowarzyszenie społeczne działające w sposób ciągły i zorganizowany.
Jednym z założycieli Towarzystwa był Adolf Dygasiński, a następnie współpracowali z Towarzystwem m.in. ; Towarzystwo w ponad 100 jednostkach terenowych realizuje swoje cele statutowe, do których należy:
działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz ochrony środowiska. Pomimo wielu różnic w ruchu praw zwierząt istnieje daleko idący konsensus, że zwierzęta powinny być traktowane jako osoby i włączone do moralnej wspólnoty; że nie powinny być traktowane jak przedmioty, ale jak podmioty; że nie powinny być zabijane na pożywienie, wykorzystywane w eksperymentach medycznych czy rozrywce. Bardzo często praktycznym skutkiem przyjęcia idei praw zwierząt jest przejście na wegetarianizm lub weganizm. Krytycy idei praw zwierząt argumentują, że zwierzęta nie są zdolne do pojęcia umowy społecznej ani dokonywanie wyborów moralnych i z tego powodu nie mogą być postrzegane jako osoby ani też nie przysługują im jakiekolwiek prawa. Po ogłoszeniu ewakuacji osoby jej podlegające powinny bezzwłocznie przygotować sie , zabierając ze sobą
* kartę ewakuacjii wydaną przez specjalne służby OC
* dokumenty potwierdzające tożsamość
*indywidualne środki ochrony dróg oddechowych
*telefon przenośny
*niezbędne leki i apteczkę pierwszej pomocy
*ubrania, bieliznę i obuwie na zmianę
*żywność na trzy dni Ukrycia to budowle ochronne przygotowane częściowo w okresie pokoju, a doprowadzane do pełnej zdolności eksploatacyjnej w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa.

Schrony i ukrycia mogą być wykorzystywane do przechowywania żywności, leków, dokumentacji, cennej aparatury i sprzętu. Ewakuacja to przemieszczenie ludności cywilnej lub wojska z rejonów uznanych za szczególnie zagrożone, a także z obszarów możliwych zagrożeń kryzysowych do miejsc położonych poza strefami przewidywanych zniszczeń. W czasie ewakuacji może dojść do ataków paniki - skutkiem czego są rozłączanie się rodzin i zagubienie się dzieci, które nie zawsze są w stanie podać dane określające ich tożsamość - dlatego też ważne jest zaopatrzenie ich w kartki informujące o ich tożsamość ( imię i nazwisko , imiona rodziców lub opiekunów , adres zamieszkania , numer telefonu oraz informację o grupie krwi i ewentualnych chorobach) Schrony to bardzo wytrzymałe budowle ochronne, o specjalnej konstrukcji i wyposażeniu. Zapewniają one ochronę ludności przed większością współczesnych zagrożeń w czasie pokoju i w czasie wojny ( np.przed opadem promieniotwórczym, skażeniami chemicznymi, zakażeniami, pożarami, skutkami wybuchu jądrowego w określonej odległości od jego centrum) Indywidualne środki ochrony dróg oddechowych:
-maski filtracyjne
-maski izolacyjne
Maski przeciwgazowe chronią przede wszystkim przed środkami chemicznymi ,dymem i pyłem, rzadko chronią przed działaniami broni biologicznej .
Indywidualne środki ochrony skóry :
-Ogólnowojskowa odzież ochronna - zatrzymuje promieniowanie alfa , lecz nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.
W przypadku braku masek gazowych i odzieży Ogólnowojskowej do zabezpieczenia się można użyć innych środków np.tamponów,zwilżonych ręczników lub odzieży ( przeciwdeszczowej ,żeglarskiej , wędkarskiej, zimowych rękawic narciarskich , butów gumowych) Ochrona zwierząt gospodarskich przed działaniem szkodliwych czynników chemicznych i pyłem promieniotwórczym to przede wszystkim zabezpieczenie budynków inwentarskich .
W przypadku ukryć dla zwierząt należy:
-uszczelnić okna i drzwi
-zgromadzić wewnątrz zapasy wody i karmy na kilka lub kilkanaście dni
-przygotować pojemniki z wapnem niegaszonym
-zgromadzić duże zapasy ściółki
-rozlokować zwierzęta : pośrodku młode,wokół starsze , a na obrzeżu rzeźnie i najstarsze - o mniejszej wartości hodowlanej Ukrycia zabezpieczające typu I chronią przed bronią strzelecką, odłamkami bomb, falą uderzeniową, opadem promieniotwórczym, środkami trującymi, niektórymi środkami biologicznymi, a także przed pojedynczymi pożarami.

Ukrycia zabezpieczające typu II chronią tylko przed opadem promieniotwórczym.

Ukrycia powinny być tak wyposażone i przygotowane, żeby służyły przez mniej więcej tydzień. Najlepsze do tego celu są piwnice o wytrzymałych i niepalnych stropach z odpowiednio zabezpieczonymi oknami. Objawy zatrucia u zwierząt :
- lekkie 2-3 godziny.Po zatruciu- wyzdrowienie następuje samoistnie w ciągu dnia lub kilku dni
-średnie 2-5 godzin . Po zatruciu -pełne wyzdrowienie może nastąpić po okresie tygodnia
- ciężkie do 60 minut.Po zatruciu następuje zgon Określenie stan podwyższonej gotowości obronnej państwa dotyczy okresu, w którym podejmowane są przedsięwzięcia związane z zabezpieczeniem materiałowym i organizacyjnym, m.in uruchamia się stanowiska kierowania, wprowadza służby stałego dyżuru w zakładach pracy, nawiązuje i utrzymuje dodatkową łączność, przygotowuje tzw. zastępcze miejsca kierowania, zabezpiecza cenną aparaturę, chroni zasoby wody, realizuje zadania związane z zaciemnianiem i wygaszaniem oświetlenia. Ochrona zwierząt na terenie otwartym jest przedsięwzięciem niepewnym . Należy zgromadzić stado na niewielkim terenie , ograniczyć możliwości pobierania skażonego pokarmu i okryć zwierzęta np. brezentem lub folią. W razie skażenia środkami fosforoorganicznymi straty zwierząt przebywających w terenie otwartym mogą dochodzić do 75%.
Najczęstsze objawy porażenia środkami fosforoorganicznymi to :
-popłoch lub niepokój
-zwężenie źrenic
-częste oddawanie kału i moczu
-wysuwanie języka
-zmiany skórne ( rany itd.)
-ślinotok
-obwisłe wargi , obrzęk błon śluzowych
-odruch przeżuwania
-przykurcze mięśniowe
-zanik koordynacji i sprawności różnych grup mięśni
-zanik refleksów słuchowo-wzrokowych(otępienie)
-paraliż Osoby przebywające w budowlach ochronnych są podporządkowane służbom schronowym, do których poleceń powinny się bezwzględne stosować.

W budowlach ochronnych nie wolno:
- wykonywać czynności powodujących nadmierne zużycie tlenu;
- palić tytoniu, używać otwartego ognia;
- przetrzymywać zwierząt;
- przechowywać niebezpiecznych substancji.

Budowli ochronnych nie wolno opuszczać przed odwołaniem alarmu i uzyskaniem zgody służb zewnętrznych. Aleksander Świętochowski Bolesław Prus Henryk Sienkiewicz Stefan Żeromski Jednak zaraz po wyzwoleniu Tadeusz Matecki zorganizował następny lokal. Aż do 1946 roku odtwarzano struktury organizacji. Fundusze na tę działalność pochodziły z prywatnych funduszy pana Mateckiego. Już w 1946 roku wybrano władze naczelne TOZ. Prezesem został pan Tadeusz Matecki, a Sekretarzem Generalnym pani Irena Kościałkowska. Towarzystwo zaczęło działalność od zapewnienia sobie funduszy, prowadząc działalność gospodarczą - produkcję i rozpowszechnianie sprzętu do humanitarnego uboju zwierząt rzeźnych. Fundusze te pozwoliły na organizację oddziałów terenowych oraz zatrudnienie inspektorów, którzy prowadzili systematyczne kontrole skupu, uboju oraz transportu zwierząt rzeźnych, a także zwalczali okrucieństwo wobec wszystkich zwierząt. Ciekawostka Dziękujemy za uwagę! ;)
Full transcript