Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang walong tamang landasin ayon kay buddha

No description
by

Asia Abello

on 4 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang walong tamang landasin ayon kay buddha

Ang walong tamang landasin ayon kay buddha
Walong Landasin
Inihanay ni siddharta ang walong tamang landasin upang maisakatuparan ang tunay na pamumuhay ayon sa budismo. Ang mga landasing ito ang ggabay sa kalagayang pangkaisipan, pangmoral at pang-ispiritwal ang bawa't nilalang.
Unang Landasin
TAMANG PANANAW- Pagtingin sa realidad kung ano ito at hindi lamang kung paano ito lumilitaw
Ikalawang landasin
Wastong Pananalita- pagiwas sa pagsasabi ng kasinungalingan, mga haka-haka, pagbigkas ng magaspang na salita sa pagyayabang.
Ikatlong Landasin
Wastong pagkilos- tamang gawa, pagiwas sa pagpatay, pagnanakaw sa masamang asal. Sa pagkilos humahanga ang gawaing moral ng tao. Ang mga pananalita, ang nag-uudyok sa ating kumilos.
Ika-apat na Landasin
Wastong paghahanapbuhay- batas ng buhay ang makibaka upang mabuhay, ngunit hindi ito dapat gamiting katwiran upang ghumawa ng kasamaan sa kapwa o kumitil ng buhay. Hindi dapat tumanggap ng mga gawaing sumisikil sa buhay ng ano man, tao man o hayop. Iwasan ang mga gawaing pumapawi ng buhay sa mundo.
Siddharta Gautama Buddha
isang prinsipeng ipinanganak sa Lumbini, mula sa angkan ng mga Shakya, sa isang lugar na matatagpuan sa makabagong Nepal malapit sa hangganan ng hilagang Indya. Nanirahan siya ng halos buong buhay niya sa Hilagang Indya at aktibong nagtuturo mula noong mga 563 BCE hanggang sa tinatayaang 483 BCE.
Siddharta Gautama bilang si buddha
ipinahayag niyang siya ay naging isang Buddha (Sanskrit: "Ang Naliwanagan" o "Ang Gising") pagkatapos magmuni-muni sa paghahanap para isang espirituwal na kahulugan. Pangkalahatang tinuturing siya ng mga Budista bilang ang Kataas-taasang Buddha ng ating panahon. Kilala din siya bilang Shakyamuni ("pantas ng mga Shakya") at bilang ang Tathagata ("Siyang gayun ngang humayo").
"BUDDHA"
Mga dapat iwasan
Iwasan ang mga ideyang iniisip na nagmumula sa mga pasakit gaya ng kasakiman, pagka-inggit, pagseselos, pagkaipokrito, pagsasamantala, kayabangan, pagkabanidoso, panlilinlang, pang-aabuso, pagmamakapangyarihan at kapabayaan.
Mga dapat gawin
1. Pagtalikdan sa mga bagay na naghihikayat ng labis na kasiyahang pansarili
2. Pagpapayapa ng ating sarili upang magkaroon ng katahimikan ang puso.
3. Pakibagayan ang kaibhan ng iba na hindi naman isinusuko ang katuwiran ng katwiran.
4. Iwasan ang mga bagay na makapagpapadumi ng isipan.
6. Wasakin ang mga ugat ng mga bagay na nakakarungis sa pagkatao.
7. Pag-ibayuhin ang kakayahan at kalinangan sa pagpupunla ng kapayapaan.
Paraan para mapabuti ang ating pananalita
Una, maging matapat. Ang matapat na pananalita ay susi sa katotohanan. Pangalawa, ang mabubuting salita ay nagdadala ng kapayapaan sa psuo. Pangatlo,ang mng mga pananalitang nakapagpapataba ng puso ay nagdadala ng kahinahunan. Pang-apat, pamimili ng mga salita sa tamang pagkakataon at okasyon ay nakapag-iinspira sa ibang tao. Ang kahalagahan ng ating mga salita ay lalong natitimbang sa sandali ng katahimikan.
Ika-limang landasin
Wastong Pagpupunyagi- Matinik ang landasin ng pagpapakabuti at pag-angat sa kanuhayan. Maraming sagabal at temtasyon, ang mga samsara na tinutukoy ni buddha. Disiplina at pagsisikap ang puhunan upang marating ang kaliwanagan at kalayaan sa mga makamundong pagnanasa. Dapat maunawaan ng tao ang bigat ng pasakit upang makalaya sa mga nakahadlang tungo sa kalayaan at kaliwanagan ng sandaigdigan.
Ika-anim na landasin
Wastong kamalayan- Ang kamalayan sa mga nangyayari sa ating sarili at pali-paligid ay siyag susi sa pagiging maingat sa lahat ng mga gagawin. Ang ating katawan ang pinagmumulan ng lahat ng mga gagawin. Ang ating katawan ang pinagmumulan ng lahat ng mga motibasyon at pagnanasa na kalimitan nakasisira ng ating kaisipan.
Ika-pitong Landasin
Wastong pag-iisip- Ang mabuting pagpapasiya ay ibinubunga ng masinop, masinsinang pag-iisip. Ang tunguhin ng buhay ng tao ay nasa kanyang pagpapasya at determinasyon.
Ang maayos na pagkakaganap nito aymagdadala sakanya tungo sa nirvana o ang makamit ang kapayapaan at kaluwalhatian sa piling ng maykapal.
PAG NAKAMIT ITO AY MAARING:
Maging determinado siyang abutin ang rurok ng pagkatao. Kahit siya ay madapa, o mahadlangan pa kung ang layon niya ay wasto at may giya ng matinong pag-iisip, makakamit niya ang kaluwalhatian.
Ika-walo at huling landasin
Wastong pag-unawa
Ito ang pinakabuod ng lahat ng pagpapakasakit, dahil ito ang pagsisikhay na matuptop ang tunay na katotohanan ng mabuhay sa mundo. Sa sandaling maunawaan at maisakaluluwa ito, makakamit ang karunungang minimithi.
"True love is born from understanding."
-Siddharta Gautama Buddha
It is the man's own mind, not his enemy or foe, that lures him in evil ways."
-Siddharta Gautama Buddha
"All that we are is the result of all that we thought."
-Siddharta Gautama
"A tongue is a sharp knife that kills but doesn't draw blood."
-Siddharta Gautama Buddha
"Happiness comes when your work and words are benefit of others."
-Siddharta Gautama Buddha
Full transcript