Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PRAWO OŚWIATOWE

No description
by

Diana Jagodzińska

on 24 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PRAWO OŚWIATOWE

• Dział prawa administracyjnego.

• Nie stanowi odrębnej gałęzi, bazuje
na regulacjach: prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego.

• Obejmuje przepisy regulujące działalność państwa w dziedzinie oświaty, kształcenia i wychowania
oraz powstające w tym zakresie stosunki prawne.

• Jest zbiorem postulatów i wytycznych, według których powinien być zorganizowany system prawny w Polsce.
PRAWO OŚWIATOWE
KONSTYTUCJA RP
art. 70.
1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.

2.Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.

3.Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych
w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
z 7 września 1991r.,

• Ustawa ta określa:

o rodzaje szkół istniejących w Polsce,

o zasady działania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych, kuratora oświaty (a także kuratorium oświaty jako jednostki pomocniczej dla kuratora),

o zasady pomocy stypendialnej dla uczniów,

o zasady spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

o wykaz i zakres kompetencji dyrektorów szkół i placówek, rad pedagogicznych oraz społecznych organów w systemie oświaty (rad rodziców, Krajowej Rady Oświatowej i wojewódzkich rad oświatowych oraz samorządów uczniowskich),

o zasady finansowania oświaty,

o zasady działania prywatnych placówek oświatowych.

ZAKRES PRAWA OŚWIATOWEGO
• PRZEPISY SYSTEMOWE – REGULUJĄCE SYSTEM OŚWIATY W POLSCE.

Instytucje które tworzą system oświaty
(mają na celu umożliwić realizację obowiązku szkolnego) a dodatkowo: Zakłady kształcące nauczycieli, Kolegia pracowników służb społecznych;


•PRZEPISY REGULUJĄCE STOSUNEK PRACY NAUCZYCIELI
Ustawa o systemie oświaty,
Ustawa Karta Nauczyciela

PRAWO OŚWIATOWE
ŹRÓDŁA PRAWA OŚWIATOWEGO
• Ułożone są w hierarchicznie zbudowany system.

• Podstawowym źródłem prawa oświatowego jest Konstytucja.
A następnie:

o Ustawy ( a w szczególności Ustawa o systemie oświaty 1991r., Ustawa o zawodzie nauczyciela – Karta Nauczyciela)

o Rozporządzenia

o Akty wewnątrzzakładowe (np. statut szkoły, regulamin rady pedagogicznej)

o Akty prawa międzynarodowego

PRAWO DO NAUKI, OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY, OBOWIĄZEK SZKOLNY, OBOWIĄZEK NAUKI
PRAWO DO NAUKI
Art. 70 ust. 4.Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów
1. Obowiązek zapewnienia przez państwo dostępu do instytucji edukacyjnych;
2. Obowiązek zadbania o dostęp do wiedzy z różnych, ale obiektywnych źródeł informacji, z poszanowaniem różnych światopoglądów.

OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY
Art. 14 ust. 3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przed-szkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole pod-stawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
ust. 4. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, jest zadaniem własnym gminy.

OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI
Art. 15.
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Art. 16 ust. 5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.
5a. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:
1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;
2) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
WYKONANIE OBOWIĄZKÓW
• Spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci kontrolują dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
a spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
przez młodzież w wieku 16 - 18 lat kontroluje gmina,
a w szczególności :

o kontrolują wykonywanie obowiązków, a także współdziałają
z rodzicami w realizacji obowiązku,

o prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego
oraz obowiązku nauki.

Art. 20.
1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca
na co najmniej 50% zajęć.

REGULACJE SZCZEGÓLNE
• ODROCZENIE NAUKI
Art. 16 ust. 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
TU TEŻ:
Art. 16. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko,
które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

• NAUCZANIE INDYWIDUALNE (uczeń chory)
Art. 71b. 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 5 i 5a, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach.
2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

• NAUCZANIE DOMOWE
Art. 16 ust. 8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

PREAMBUŁA:
Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji
o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości
- za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu
u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych
i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
GŁÓWNE ZADANIA SYSTEMU OŚWIATY
Art.1 System oświaty zapewnia w szczególności:

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci
i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
3) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;
4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;
7) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych;
8) możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;
9) zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;
10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach
i placówkach;
11) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju
oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;
12) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
13) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;
13a) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu
w życiu gospodarczym;
14) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
15) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
16) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

USTAWA KARTA NAUCZYCIELA
• została wydana 26 stycznia 1982, zastąpiła ustawę z 1972 – karta praw i obowiązków nauczyciela

• Ustawa ta określa:

o status prawny nauczycieli: awans zawodowy nauczycieli; nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy; obowiązki nauczycieli; warunki pracy i wynagrodzenie; nagrody i odznaczenia; finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli; ochrona zdrowia;

o Dzień Edukacji Narodowej,

o uprawnienia emerytalne i rentowe nauczycieli,

o uprawnienia socjalne i urlopy nauczycieli,

o sposób nadzoru nad pracą nauczycieli i zasady pociągania nauczycieli do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

PREAMBUŁA:
Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela zgodnie
z potrzebami i oczekiwaniami, otwierając niniejszą ustawą drogę
do dalszych uregulowań prawnych systemu edukacji narodowej, stanowi się, co następuje ....
ZAKRES PODMIOTOWY
Art.1.
UKN podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:

• publicznych przedszkolach,

• publicznych szkołach podstawowych,
gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych,

• placówkach, zakładach kształcenia
i placówkach doskonalenia nauczycieli działających,

• zakładach poprawczych, schroniskach
dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

• publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

ZAKRES TREŚCIOWY
o Obowiązki nauczycieli (art.6)

o Ocena pracy nauczyciela (art.6)

o Obowiązki dyrektora (art.7)

o Wymagania kwalifikacyjne (art. 9)

o Awans zawodowy (art.9a)

o Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy (art. 10-28)

o Warunki pracy i wynagrodzenie (art. 29-40)

o Czas pracy nauczyciela (art. 42)

o Nagrody jubileuszowe (art. 47)

o Dodatkowe wynagrodzenie roczne (art.48)

o Nagrody (art. 49), Medal KEN (art. 51)

o Fundusz socjalny (art. 53), Dodatek wiejski i mieszkaniowy (art. 54)

o Zasiłek na zagospodarowanie (art.61)

o Ochrona w związku z pełnieniem obowiązków służbowych (art. 63)

o Urlopy (art. 64- 70)

o Dokształcanie zawodowe (art.70a)

o Pomoc zdrowotna (art. 72), Urlop zdrowotny (art. 73)

o Dzień Edukacji Narodowej (art.74)

o Odpowiedzialność dyscyplinarna (art. 75-85)

o Uprawnienia emerytalne (art. 86-90)

o Przepisy szczególne (art.91a-91d)
Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, Ustawa o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zwodów regulowanych

• Adam Balicki, Magdalena Pyter: Prawo oświatowe.
Warszawa 2011.

• Danuta Kurzyna-Chmiel: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie. Warszawa 2009.

• Ustawa o systemie oświaty. Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 (tekst obowiązujący od 1 września 2012).

• Ustawa Karta Nauczyciela. Dz.U. z 2006 nr 97 poz. 674.

• Anna Król, Patryk Kuzior, Michał Łyszczarz: Prawo oświatowe. Komentarz do ustawy o systemie oświaty. Warszawa – Bielsko-Biała 2011

INNE ŹRÓDŁA PRAWA OŚWIATOWEGO
• ROZPORZĄDZENIA – AKTY NORMATYWNE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE, KTÓRE ZAWIERAJĄ NAKAZY, ZAKAZY I UPRAWNIENIA

1) Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz. 1487),

2) Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010,
Nr 228, poz. 1490),

3) Rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010, Nr 97, poz. 624),

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168,
poz. 1324

• WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE (PRAWO WEWNĄTRZSZKOLNE) – STATUTY, REGULAMINY, PROCEDURY SZKOLNE

Ustawa o systemie oświaty wymaga opracowania: statutu szkoły
lub placówki, regulaminu działalności rady pedagogicznej, regulaminu działalności rady szkoły lub placówki, regulaminu rady rodziców, regulaminu samorządu uczniowskiego
BIBLIOGRAFIA:
Full transcript