Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан гэж юу вэ?

No description
by

myagmarsuren munkhbaatar

on 11 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан гэж юу вэ?

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3.1.8 дахь хэсэгт “Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан" гэж хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлын хүрээнд хөдөлмөрийн гэрээний талуудын хооронд үүссэн саналыг зөрүүг” хэлнэ.

Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан гэдэг нь ?
Хөлмөрийн ганцаарчилсан маргааныг хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс, шүүх тус тус харьяаллын дагуу шийдвэрлэнэ.
126.1. Шүүх хянан шийдвэрлэхээр зааснаас бусад маргааныг хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс анх дутам хянан шийдвэрлэнэ.
Маргааны талаар гомдол гаргах хугацаа
Ажилтан ажлаас буруу халсан буюу өөр ажилд буруу шилжүүлсэн тухай гомдлоо ажил олгогчийн шийдвэрийг хүлээн авсан өдрөөс хойш нэг сарын дотор шүүхэд гаргах эрхтэй бөгөөд бусад тохиолдолд эрхээ зөрчигдсөнийг мэдсэн буюу мэдэх ёстой байсан өдрөөс хойш гурван сарын дотор хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх байгууллагад гомдол гаргах эрхтэй болохыг анхаарах хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл, түүнийг хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор зохих сум, дүүргийн шүүхэд давж заалдах эрхтэй.
Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргааныг ХЭН ШИЙДВЭРЛЭХ ВЭ....
Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргааныг хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс, шүүх тус тус харьяаллын дагуу шийдвэрлэнэ.
Бэлтгэсэн М.Мягмарсүрэн
Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан гэж юу вэ?
Шүүхээр хянан шийдвэрлэх маргаан
Дараахь маргааныг шүүхээр хянан шийдвэрлэнэ:
1. Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын шийвэрийг энэ хуулийн 127 дугаар зүйлд заасны дагуу давж заалдсан гомдол;
2. ажил олгогчийн санаачилгаар ажлаас буруу халсан буюу өөр ажилд буруу шилжүүлсэн тухай ажилтны гомдол;
3.ажилтнаас хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлж байхдаа аж ахуйн нэгж, байгууллагад учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай ажил олгогчийн нэхэмжлэл;
4. хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх үед эрүүл мэнд нь хохирсны улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай ажилтны нэхэмжлэл;
5. энэ хуулийн 69 дүгээр зүйлд заасан асуудлаар гарсан маргаан;
6. иргэн хоорондын хөдөлмөрийн гэрээтэй холбогдон гарсан маргаан;
7. сахилгын шийтгэл буруу ногдуулсан тухай ажилтны гомдол;
8. хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлийг хууль тогтоомж болон хамтын гэрээнд зааснаас дордуулсан тухай ажилтны нэхэмжлэл;
9.хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулахаар өөрийн онцлогт тохируулан тогтоосон байгууллагын бусад тушаал, шийдвэр хууль тогтоомжид нийцээгүй тухай ажилтны нэхэмжлэл /Энэ заалтад 2003 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/;
10.хууль болон гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол эд хөрөнгө болон хөдөлмөрөө нэгтгэн ажиллагчдын хоорондын хөдөлмөрийн маргаан;
11.хууль тогтоомжоор шүүхэд харьяалуулсан бусад маргаан.
Хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс
ХМТК бол үйлдвэр албан газар , Байгууллагын захиргаа , Ажилтны эрх ашгийг хамгаалах байгууллага (үйлдвэрчний эвлэл) Аль аль талаас нь тэнцүү төөлөгчийг оролцуулан байгуулагдах ба хуульд зааснаар шүүх хянан шийдвэрлэхээс бусад хөдөлмөрийн маргааныг хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий анхдагч байгууллага мөн .
Комисс нь дор дурьдсан нийтлэг эрхтэй

а/ Маргааныг шийдвэрлэхэд шаардлагатай баримт бичиг, холбогдох мэдээ, судалгааг талуудаас гаргуулж авах
б/ Шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд холбогдох байгууллагаас тодорхойлолт, лавлагаа гаргуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө авах
в/ Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянах, зөрчлийг арилгуулах талаар арга хэмжээ авах
е/ Хорооны гишүүд хурлыг хүндэтгэн үзэх шалтгаантайгаас бусад тохиолдолд таслахгүй байх. Хэрэв хүндэтгэн үзэх шалтгаан гарсан бол хуралд оролцох боломжгүй болсон тухай хурал зохион байгуулах нарийн бичгийн даргад нэн даруй мэдэгдэнэ.
д/ Тухайн маргаан гэмт хэргийн шинжийг агуулсан бол холбогдох байгууллагад шилжүүлэх
в/ Хувь хүний болон байгууллагын нууцтай холбоотой мэдээллийг задруулахгүй байх
б/ Тухайн маргаантай холбоотой асуудлаар гаргасан шаардлага, зөвлөмжийнхөө хууль зүйн үндэслэлийг тайлбарлах, сурталчлах
а/ Маргааныг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд холбогдох баримт материал, нотлох баримтыг үндэслэн талуудын маргааныг эвлэрүүлэх боломжийг олгох
2. комисс нь дор дурьдсан нийтлэг үүрэгтэй байна
Маргаанд оролцогч ажил олгогчийн эрх, үүрэг

1. Ажил олгогч нь дараах эрхтэй.
а/ Ажилтны гомдлын дагуу тайлбар хийх
б/ Хурал болохоос өмнө тайлбар тодорхойлолтыг бичгээр гаргах
в/ Хурлаас гарсан зөвлөмж, хурлын тэмдэглэлтэй танилцах.

2. Ажил олгогч дараах үүрэгтэй.
а/ Ажил олгогч хөдөлмөрийн маргаантай холбоотой баримт бичгийг гаргаж өгөх
б/ Үнэн зөв тайлбар өгөх
в/ Дэд болон салбар хорооны хуралд биечлэн оролцох
В. Дэд болон салбар хорооны хуралд биечлэн оролцох
В. Дэд болон салбар хорооны хуралд биечлэн оролцох
Б. Үнэн зөв тайлбар өгөх
А. Ажилтан өөрийн зүгээс холбогдох баримтыг гаргаж өгөх
В. Хуралд оролцож тайлбар хийх
Маргаанд оролцогч ажилтны эрх, үүрэг

Ажилтны эрх

А Ажил олгогч үндэслэлгүй шийдвэр гаргасан гэж үзвэл мэдсэн буюу уг шийдвэрийг хүлээж авсан өдрөөс хойш 10 хоногийн дотор өргөдлөө харьяалах сум, дүүргийн салбар хороонд гаргах
Б. Хурлаас гарсан зөвлөмж, хурлын тэмдэглэлтэй танилцах

Ажилтны үүрэг
Маргаан таслан шийдвэрлэх хугацаа
Ажилтнууд үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн мөн эсэхийг үл харгалзан гомдлыг хүлээн авах бөгөөд өргөдлийг хүлээн авснаас хойш 14 Хоногийн дотор хянан барагдуулна .
Шүүх өргөдөлийг 2 сарын дотор хянан шийдвэрлэнэ.


Маргаан хэлэлцэх үйл ажиллагаа
1. Ажилтны өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш энэ дүрэмд заасан хугацаанд багтаан холбогдох хурлыг зарлан хуралдуулах үүргийг тухайн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хянасан гишүүн хүлээнэ.
2. Маргалдаж буй талуудыг байлцуулан асуудлыг шийдвэрлэнэ. Хүндэтгэн үзэх шалтгаантайгаар хуралд оролцох боломжгүй тохиолдолд хурлыг нэг удаа хойшлуулж дараагийн хурлын товыг тогтооно.
3. Хуралд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар дэд болон салбар хорооны зөвлөмж гарах бөгөөд уг зөвлөмжийг талууд хүлээн авбал шийдвэр гаргана. Талууд шийдвэрийг заавал биелүүлэх үүрэгтэй.
4. Хурлаас гарсан зөвлөмжид хуралд оролцсон бүх гишүүд, хурлын тэмдэглэлд хурлын дарга, нарийн бичгийн дарга тус тус гарын үсэг зурна.
5. Хурлаас гарсан зөвлөмжийг хурлын нарийн бичгийн дарга ажлын 3 хоногийн дотор талуудад хүргүүлнэ.
6. Талууд зөвлөмжийг хүлээн авч тогтоосон хугацаанд сайн дураараа биелүүлэхгүй тохиолдолд өргөдөл, гомдлыг анхан шатны шүүхэд шилжүүлнэ.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа :-)
Full transcript