Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Water en Ruimtelijke Ordening NHTV 12-5-2014

No description
by

Erwin Kerkhof

on 16 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Water en Ruimtelijke Ordening NHTV 12-5-2014

Water en Ruimtelijke Ordening
of eigenlijk
Water in de Ruimtelijke Omgeving
22 mei 2015, NHTV Breda

Erwin Kerkhof
Waterschap Aa en Maas
ekerkhof@aaenmaas.nl
HTS Civiele Techniek (Hogeschool Brabant / Avans) afstudeerrichting Stedebouwkunde

Ministerie van Defensie afdeling ROM

Waterschap Aa en Maas
- Beleidsmedewerker watertoets
- Projectgroep stedelijk water, trekker subsidieregeling
Opzet van vandaag:
1e uur:
- waterschap in het algemeen
- waterschap en ruimtelijke ordening (wat doe ik?)
- bekijken hoe water in ruimtelijke ordening wordt toegepast en voorbeelden

2e uur:
- water en ruimte in de toekomst, wat komt er op ons af en wat gaan we daar aan doen?
- Inspiratie opdoen

Watertoetsproces

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium.
Met andere woorden:
Betrek de waterschappen in een vroeg stadium bij ruimtelijke plannen!
Dijken
Sloten en beken
Waterbergingsgebieden
(en zoekgebieden)
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Ecologische verbindingszones
(en zoekgebieden)
Rioolpersleidingen
Rioolgemalen
Wijstgebieden
Grondwaterbeschermingsgebieden
Hydrologisch Neutraal ontwikkelen
Meerlaags Veiligheid
Wetgeving
Wettelijke Basis Watertoets

Besluit Ruimtelijke Ordening

Hoofdstuk 3. Bestemmingsplannen

§ 3.1. Algemeen

Artikel 3.1.6 1.
Een bestemmingsplan alsmede een ontwerp hiervoor gaan vergezeld van een toelichting, waarin zijn neergelegd:
a. een verantwoording van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen;
b.
een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding;
c.
de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg;
d. de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte onderzoek;
e. een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken;
f. de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan
In de praktijk:

- Proberen vroeg aan tafel te zitten bij initiatiefnemers;
- Veel en goed in overleg met gemeenten (gaat steeds beter, wel een kwestie van jaren en van vertrouwen in elkaar. Water is slechts één onderdeel voor een gemeente, naast milieu, archeologie, etc..)
- Zelf onderzoeken d.m.v. bijvoorbeeld ruimtelijkeplannen.nl
- Goede contacten met adviesbureaus!
- Indien nodig wijzen op wettelijke verplichting (liever niet);
- Indien nodig: Zienswijzen en eventueel beroep (liever niet)
Ruimtelijke plannen zijn o.a.
- Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (unie van waterschappen)
- Provinciale Verordening Ruimte
- Structuurvisies gemeenten
- Bestemmingsplannen
- Wijzigingsplannen
- Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
- Omgevingsvergunningen


Toekomst:
- Omgevingswet met Omgevingsvisie en Omgevingsplan (ook een alternatief voor Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan??)
Waterketen:
Drinkwaterbedrijf
'maakt' drinkwater, verantwoordelijk tot het water uit de kraan komt;
Gemeente:
verantwoordelijk voor riool vanaf water uit de kraan tot rand bebouwde kom;
Waterschap:
verantwoordelijk voor verder transport afvalwater en zuivering en afvoer via oppervlaktewater
Waterbelangen in RO
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/242575
Laag 3; maatregelen die de organisatie rond een overstromingscrisis verbeteren.
Type maatregelen:
• Verbeteren crisismanagement (rampenplannen, evacuatietraining, verbeteren risicobewustzijn)
• Verbeteren planvorming, risicoperceptie en trainingen
• Ontwikkeling van shelters, extra brede evacuatiewegen of meer hulpverleningsmiddelen

Laag 2; ruimtelijke ordening maatregelen.
Type maatregelen:
• Beinvloeden overstromingsverloop (compartimentering)
• Aangepast bouwen (ophogen, bouwen op palen, wet proof bouwen, dry proof bouwen, drijvend bouwen, amfibische woningen)
• Bescherming kritische infrastructuur
• Bouwen ter ondersteuning crisismanagement (evacuatieroutes + vluchtplaatsen)
• Risicozonering, vermijden/verbieden van bebouwing in risicovolle gebieden.

Laag 1; maatregelen die de kans op een overstroming proberen te verkleinen tot een bepaald niveau.
Type maatregelen:
• Aanleg nieuwe kades en dijken
• Dijkversterking/ verhoging
• Deltadijk
• Verlaging hydraulische belasting (Ruimte voor de Rivier oplossingen/ aanpassen afvoerverdeling)
• Voorlanden/ BWN oplossingen
• Faalkans kering/ dam verkleinen
filmpje DWDD vanaf minuut 8:45 tot 11:30
Toekomstbeeld
- Flexibel en maatwerk, ruimte voor innovatie en burgerinitiatieven
- Meer algemene regels (die een kader scheppen)
- Minder administratie
- Meer op elkaar afgestemde regelgeving
- Één loket

Voor waterschappen?
- Één omgevingsvisie en één omgevingsplan per gemeente ipv (heel) veel;
- Integraler beleid?;
- Samenvoegen wetgeving (Wro & waterwet)?
- Keur vervalt en wordt een 'waterschapsverordening' waarin al het beleid wordt opgenomen (één per decentrale bestuurslaag)
Geef aan hoe je denkt dat de ruimtelijke omgeving de komende jaren verandert. In algemene zin en op het gebied van water in het bijzonder. Denk daarbij aan wet- en regelgeving, maatschappelijke trends en hedendaagse problematiek.
Hydrologisch neutraal ontwikkelen:
Hydrologisch neutraal ontwikkelen houdt in dat de
ontwikkeling geen hydrologische achteruitgang ten
opzichte van de referentiesituatie tot gevolg heeft.
Deltaprogramma
- Deelprogramma hoge zandgronden (buitengebied)
- Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie
Wateropgave

Hitte en hittestress
Filmpje Tegenlicht vanaf 19:45
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-kracht-van-water.html
Beschermingszones (kernzone + 2x 25 meter beschermingszone)
Bestemming Water: Sloot
Aanduiding: mede bestemd voor onderhoudsstrook watergang
Keur:
De keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken.

Als er (bouw)werkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van een water of een dijk, heeft degene die dat wil doen een keurvergunning of keurontheffing van het waterschap nodig.
Het waterschap onderzoekt hoe en wat de nadelige gevolgen zijn voor het water of voor de dijken. Zijn de gevolgen acceptabel, dan wordt onder strikte voorwaarden een vergunning of ontheffing afgegeven.

Voor sommige werkzaamheden zijn algemene regels beschikbaar. Als aan deze regels wordt voldaan, is er geen vergunning of ontheffing nodig, waarbij de werkzaamheden wel bij het waterschap moeten worden gemeld.

Voorbeelden van situaties waarbij een keurvergunning of keurontheffing nodig is:
het aanbrengen van een dam met duiker
het dempen of wijzigen van een watergang
het aanleggen van een kabel of leidingen
het plaatsen van een opstal
het planten van bomen en struiken
het onttrekken van water voor bijvoorbeeld beregening
het lozen in oppervlaktewater

Waterbelangen in bestemmingsplannen
Dubbelbestemming: "Waterberging"
Zoekgebied Waterberging alleen in Toelichting omdat vanwege onzekerheid aanleg en tegenstrijdige belangen
Bestemming "Bedrijf" met aanduiding "Nutsvoorziening"
Aangelegde EVZ als "Natuur", zoekgebied wordt attentiegebied "zoekgebied EVZ"
Dubbelbestemming "Leiding - Riool"
Bestemming "Bedrijf", aanduiding "nutsvoorziening"
Gebiedsaanduiding "Aardkundig waardevol gebied"
Milieuzone : waterwingebied
Te bergen regenwater = 0.06*factor = .... m3
Maatschappelijke trends en ontwikkelingen
- Wetgeving
- Economisch (bomen groeien niet tot de hemel)
- Energie (schaarste)
- Burgerparticipatie
- Initiatieven derden, meer invloed (CPO) en organische gebiedsontwikkeling
- Klimaatverandering
- Gezondheid en vitaliteit
- Biodiversiteit
- Combineren functies / integraal ontwikkelen
- Verstedelijking
- Voedsel(schaarste?)
Klimaatverandering
Meer piekbuien
Lange periodes van droogte
Hete zomers
Natte winters
Klimaatbestendig Land van Cuijk
Met meerdere partijen tot één breedgedragen oplossing komen, wat tevens ook goedkoper is
Combineren functies / integraal ontwikkelen
Gebiedsontwikkeling Dijkhoff, Heeswijk-Dinther
Energie en grondstoffen
Energiefabriek
Burgerinitiatieven, participatie, CPO
Steeds vaker eigen initiatieven voor specifieke wensen om te wonen en werken. Kansen voor waterschap (decentrale reiniging) en klimaatbestendigheid
Project Plein 1969 Heeswijk-Dinther
- Winkeliers
- Gemeente
- Waterschap
- Ontwikkelaar
- Bewoners
Biodiversiteit
Door meer groen in de stad meer kansen voor planten en dieren (op daken bijvoorbeeld)
Gezondheid, vitaliteit
Groen en water in de stad bevordert de gezondheid en vitaliteit. Mensen zijn actiever, minder depressief. De kosten verdienen zich terug!!
Verstedelijking en voedselvoorziening
Sinds enkele jaren wereldwijd meer mensen in stad dan op platteland. Daarnaast groei naar 9 miljard mensen. Die allemaal willen eten. De stad voor de voedselvoorziening?
Cellulose
Fosfaat
Full transcript