Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

problem çözme yöntemleri

No description
by

hüseyin şakar

on 12 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of problem çözme yöntemleri

Problem nedir? Problem:Birey karsılastıgı zaman rahatsız eden bir olay karsısında yine kendi bilgi ve deneyimi yardımıyla çözüm arama ihtiyacı hissettigği durum. Baki(2006) Problem Çözme Yöntemi Öğgretmenler için problem çözme, ögğrencilerine istenilen amaçları kazandırmak için gerekli olan yol,yöntem,araç ve gereçleri en etkili ve verimli şsekilde kullanma bilgi,beceri ve tutumunu kazandırarak ilgili sorunun üstesinden gelmelerini sagğlamaktır. Problemlerin çözümleri konusunda en çok kabul edilen süreç George Polya tarafından verilen dört basamaklı süreçtir.
1- Problemi anlama
2-Çözüm ile ilgili stratejinin seçilmesi(problemin çözümü için plan yapma)
3-Stratejinin uygulanması(planı uygulama)
4-Çözümün degğerlendirilmesi(dogğrulama)
Bu basamaklar problem çözmeyi sagğlamaz ancak çözümü kolaylaşstırır. Problem Çözme Süreci Egğer bir ögğrenci bu iki soruya tam olarak cevap verebiliyorsa problemi anlamışs demektir.

1-Neler verilmişstir?
2-Neler istenmektedir? 1-Problemi anlama Problem çözümünde strateji neyi ifade eder? Strateji,problemin çözüm yolunu ifade eder.
Birey problemi anladıktan sonra sıra çözümle ilgili stratejilerin belirlemesine gelir.Öğretmenlerin rolü, bazı sorular yönelterek öğrencilerin uygun stratejileri seçmelerini sagğlamaktır. 2-Çözümle İlgileri Stratejinin Seçilmesi Problem çözümünde strateji neye göre seçilir? BŞu sorular kullanılır:
1-Bu problemde neyin bulunması isteniyor?
2-Hangi bilgiler verilmişstir? Neyi biliyorsun,hatırla.
3-Benzer problem çözdün mü?Ne yaptın, hatırla.
4-Problemi çözemiyorsan benzer daha basit bir problem çözebilir misin?
5-Tasarladığgın çözümde bütün bilgileri kullanabiliyor musun?
6-Problemin cevabını tahmin edebiliyor musun? Hangi degğerler arasında. 2-Çözümle İlgileri Stratejinin Seçilmesi 2-Çözümle İlgileri Stratejinin Seçilmesi -Sistematik liste yapma
-Tahmin ve kontrol
-Diyagram çizme
-Bagğıntı bulma
-Esşitlik yazma
-Tahmin etme
-Benzer basit problemin çözümünden faydalanma
-Geriye dogğru çalısşma
-Elemine etme
-Tablo yapma
-Muhakeme etme 2-Çözümle İlgili başlıca Stratejiler Bu aşsamada seçilen strateji ile problem çözülmeye çalısşılır.Problem giderilmezse problemin bir veya ikinci adımına, anlamada bir eksik olup olmadıgğına bakılır.Daha devam ediyorsa strateji degğisştirilir. Gerekli aritmetik işslemler bu safhada gerçeklesşir. 3-Stratejinin Uygulanması Sonuçların dogğru ve anlamlı olup olmadıgğı kontrol edilir.Bunun için çıkan cevabın gerçek hayata uygunluğgunun kontrol edilmesiyle anlaşsılır.Benzer bir problemle karşılaşılırsa onun nasıl çözüleceğgi tartışsılır.Kullanılan stratejinin neden seçildigği açıklanır. 4-Çözümün Değerlendirilmesi Yöntemin Kapsamı Problem çözme yönteminin avantajları ve dezavantajları nelerdir? -Öğgrencilerin ögğretme-ögğrenme etkinliklerine aktif olarak katılması sagğlanır.
-Ögğrencilere karsşılaşstıgğı problemlere ilisşkilendirme fırsatı verir.
-Öğgrenciler çevresinde ki problemlere karsşı duyarlı olur.
-Karsşılasşılan bir durumla ilgili hipotezler ileri sürme yetenegğini gelisştirir.
-Bilimsel düsşünme yetenegğinin gelişmesine katkı sağglar. Yöntemin Yararları Yöntemin Sınırlılıkları Bir öğgretmen ögğrencilere problem sorarken nelere dikkat etmesi gerekir? Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Problemi çözmek için ;
Neler verilmişstir?
Neler iİstenmişstir?
Hangi stratejiler kullanılabilir,neden?
Ulasşılan sonuç nedir? Bir ögğrenci yetirince çalısşmadığgından dolayı vizelerden düsşük notlar almışstır.Bu ögğrencinin dersleri geçebilmesi için neler yapmalıdır? 1-B
2-C Cevaplar Bizi dinlediğiniz için teşekkürler… :) Uygun stratejilerin seçilmesi problemi anlamaya ve stratejileri tanımaya bagğlıdır.Bir problemin çözümünde bazen bir , bazen birkaç strateji birlikte kullanılır. Birey süreçte bir çok deneme-yanılma yapar.Bu deneme-yanılma süreci oldukça fazla zaman alır.
Bütün disiplinlere kolayca uygulanamaz.
Degğerlendirme süreci bir çok faktörü içerdigğinden dolayı objektif degğerlendirmesi oldukça zordur.
Örnek Soru-1: (2005-KPSS)
Bir sınıfta ögğretmen, ögğrencilere sürecin basşında bir problem durumu sunar. Öğgrenciler problem durumuyla ilgili bildiklerini ortaya koyar.
Problem çözme sürecine göre, bu sınıfta çalışsmalara asşagğıdaki uygulamaların hangisi ile devam edilir?

A)Problem çözümünde ihtiyaç duyulacak bilgiler liste­lenir.
B).Eylemler, öneriler, çözümler ya da hipotezler listelenir.
İC)ihtiyaç duyulan bilgilerle ilgili araştırmalar yapılır.
D)Ögrenciler problemle ilgili önerilerini ögğretmenlerine iletirler.
E)Ögğrenciler elde ettikleri bulguları birbirleriyle paylasşırlar. -Problemi tanıma.
-Geçici çözüm yolları(Hipotezler) formüle etme.
-Veri toplama,verileri organize etme ve değgerlendirme.
-Sonuca ulasşma.
-Sonuçları test etme. Örnek Soru-2: (2007-KPSS)
 Problem çözme, belli asşamaları izlemeyi gerektiren zihinsel bir süreçtir. Aşsagğıda problem çözme sürecinin basamakları karısşık olarak verilmiştir.
I. Çözüme ulasşma
II. Çözümle ilgili kaynakları tarama, bilgi toplama
II. Problemin farkına varma ve onu sınırlama
IV. Problemin çözümü için denenceler kurma
V. Uygun araçları hazırlama, verileri toplama ve organize etme
VI. Denenceleri test etme
Bu basamakların doğgru sıralanısşı asşağıdakilerden hangisidir?
A)II-III-IV- V- VI-I
B)III-II-VI-IV-l-V
C).III-II-IV-V-VI-I
D)IV-III-I-II-VI-V
E)VI-V-IV-III-II-I -Ögğrenciler bilişssel kapasitelerine uygun problemlerle karsşı karsşıya getirilmedir.
-Problem çözme yöntemleri ögğrenciye ögğretildikten sonra,ögğrenciler benzer durumlarla karsşı karsşıya getirilmelidir.
-Problem çözme asşamaları ve özellikle araşstırılacak bir problemin tanımlanması konusunda onlara destek sagğlanmalıdır.
Full transcript