Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Geografia cestovného ruchu

No description
by

Lucia Hudackova

on 11 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Geografia cestovného ruchu

Lucia Hrubalová
lhrubalova@ukf.sk
Osnova predmetu - prednášky
1. / 24.09. Úvod do štúdia geografie cestovného ruchu
3. / 08.10. Predpoklady cestovného ruchu (lokalizačné, realizačné, selektívne).
4. / 15.10. Predpoklady cestovného ruchu na Slovensku.
Prírodné predpoklady cestovného ruchu SR.
6. / 29.10. Kultúrno-historické predpoklady cestovného ruchu SR.
7. / 5.-6.11. Exkurzia Liptov-Tatry
8. / 12.11. Socio-ekonomické predpoklady cestovného ruchu SR.
9. / 19.11. Vplyv cestovného ruchu na Slovensku na životné prostredie.
Regionalizácia cestovného ruchu na Slovensku.
Charakteristika regionóv CR SR.
10. / 26.11. Budúcnosť domáceho cestovného ruchu.
Základné trendy rozvoja cestovného ruchu.
11. / 03.12. Predpoklady cestovného ruchu krajín V4 (Česko).
12. / 10.12. Predpoklady cestovného ruchu krajín V4 (Poľsko).
13. / 17.12. Predpoklady cestovného ruchu krajín V4 (Maďarsko).
Požiadavky na ukončenie predmetu
vypracovanie a prezentácia seminárnej práce 15 b.
aktívna účasť na seminároch (časopis Krásy Slovenska) 5 b.
1. priebežná písomná skúška (v 6. týždni na seminári - 30.10.) 10 b.
2. priebežná písomná skúška (v 13. týždni na seminári - 18.12. ) 10 b.
ústna skúška 60 b.
Odporúčaná literatúra
1. KOPŠO, E. a kol. 1992. Geografia cestovného ruchu. Bratislava : SPN,
1992. 327 s. ISBN 80-08-00346-4.
2. LOPUŠNÝ, J. 2001. Geografia cestovného ruchu Slovenska. Banská
Bystrica : EF UMB, 2001. 101 s. ISBN 80-8055-548-6.
3. PLESNÍK, P. 2010. Geografia cestovného ruchu Európy. Bratislava :
Ekonóm, 2010. 80 s. ISBN 978-80-225-2907-5.
4. HAMARNEHOVÁ, I. 2008. Geografie cestovního ruchu. Evropa. Plzeň : Aleš
Čeněk, 2008. 315 s. ISBN 9788073803407.
5. ŠTEPÁNEK, V., KOPAČKA, L., ŠÍP, J. 2001. Geografie cestovního ruchu.
Praha : Karolinum, 2001.
6. VYSTOUPIL, J. 2011. Geografie cestovního ruchu České republiky. Plzeň :
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 9788073803407.
7. MARIOT, P. 1983. Geografia cestovného ruchu. Bratislava : Veda, 1983. 248 s.
8. LOPUŠNÝ, J. 2003. Geografia medzinárodného cestovného ruchu. Banská
Bystrica : EF UMB, 2003. 120 s. ISBN 80-8055-779-9.
9. HALL, C. M., PAGE, S. J. 2002. The geography of tourism and recreation, 2nd
edition. London and New York, 2002.
10. Ekonomická revue cestovného ruchu - vedecký časopis, Banská Bystrica :
Slovak-Swiss Tourism. ISSN 0139-8660.
11. Krásy Slovenska - časopis o prírode, turistike, pamiatkach, horolezectve a
cestovnom ruchu na Slovensku, Bratislava : Dajama. ISSN 0323-0643.
Prezentácia seminárnej práce
otázka z prednášok (30 b)
otázka zo seminárov (30 b)
Seminárna práca
- písmo TNR; veľkosť 12; riadkovanie 1,5; prezentácia na 20 - 25 min.
- predná strana: meno, predmet, názov témy, skupina, rok

- základná charakteristika oblasti (práca s mapou)
- prírodné predpoklady CR (reliéf, vodstvo, rastlinstvo, živočíšstvo ap. -
veľmi

stručne
+

národné parky, chránené územia ap.)
- kultúrno-historické predpoklady CR (Unesco pamiatky, archeologické pamiatky,
architektonické stavby, pamätné miesta, ľudové umenie, organizované
podujatia ap.)
- významné strediská CR (napr. mestské, kúpeľné, rekreačné)
- zoznam použitej literatúry
- poslať do
utorka

do polnoci
na lhrubalova@ukf.sk
Hodnotenie seminárnej práce
- obsah (naplnenie jednotlivých bodov, aktuálnosť, logika textu,
použitá literatúra).........................................................................6 b.
- formálna úprava (gramatické chyby, citácie ap.).............................3 b.
- prezentácia na seminári (grafické prevedenie, schopnosť zaujať
spolužiakov, interaktivita, ovládanie problematiky)........................6 b.
100 - 92 výborne (A)
91 - 84 veľmi dobre (B)
83 - 76 dobre (C)
75 - 68 uspokojivo (D)
67 - 60 dostatočne (E)
59 a menej nedostatočne (FX)
Klasifikačná stupnica
Geografia cestovného ruchu I.
Ďakujem za pozornosť
Podmienkou na pripustenie k ústnej skúške je:
- aspoň 60 % úspešnosť z 2 priebežných písomných testov (aspoň 12 bodov z 20)
- aspoň 80 % účasť na prednáškach a seminároch (max 2 absencie)
- prezentácia seminárnej práce
Plný počet za prezentáciu seminárnej práce (6 b.) získa študent, ktorý pri prezentácií stojí, minimálne si pomáha tlačenou (papierovou) predlohou, naplní stanovený čas (20-25 min.) a prezentácii dá pridanú hodnotu (ochutnávka tradičných jedál, propagačné materiály, tradičný odev, kvíz, zaujímavé video alebo niečo iné, čo charakterizuje daný región).

Odpočítavanie bodov, ak študent:
pri prezentácii nestojí (-1 b.)
výrazne si pomáha tlačenou predlohou, resp. z nej všetko číta (-1 b.)
nenaplní stanovený čas (-1 b.)
nedá prezentácii pridanú hodnotu (-1 bod kvíz, video, -1 b. ostatné)
vytvorí prezentáciu nízkej kvality (-1 b.)
vyučovanie nebude: 1.-2.10., 22.10.
povinné exkurzie: 5.-6.11. Liptov-Tatry
13.11. Nitra
Full transcript